PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 (*actualizată*)de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat*)(actualizată până la data de 20 decembrie 2016*)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobată de Ordinul nr. 1.850/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 471 din 24 iunie 2016.

    ──────────
    1. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, cu sau fără depozitare, se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.2. Cererea se depune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi are sediul social contribuabilul solicitant ori, după caz, la Serviciul Autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, unde se analizează şi se soluţionează de către structura specializată de autorizare.3. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro, cu depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă, în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal; b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun; c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării; d) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune; e) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.4. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro, fără depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun; b) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune; c) societatea să nu aibă datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală; d) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.5. Documentele menţionate la pct. 3, respectiv la pct. 4 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.6. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.7. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului, după caz, se va întocmi un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii: a) datele de identificare ale operatorului economic; b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 3, respectiv la pct. 4; c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.8. Condiţiile prevăzute la pct. 3, respectiv pct. 4 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.9. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidenţa emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 ale lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârşitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.10. Structurile prevăzute la pct. 2 au obligaţia organizării evidenţei atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidenţă a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.11. În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menţiona motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ-fiscal şi va conţine elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.12. Împotriva deciziei menţionate la pct. 11, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestaţie potrivit legii.13. Atestatul prevăzut la pct. 9 sau decizia menţionată la pct. 11 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.14. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.15. (1) Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare în următoarele situaţii: a) atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta; b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false; c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condiţiile legii; d) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; e) în cazul în care s-a pronunţat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; f) atunci când operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal sau dacă se află în perioada de încetare temporară de activitate declarată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (2) În situaţia în care operatorul economic încetează definitiv desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, va depune la autoritatea competentă o cerere de renunţare în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii atestatului emis acestuia. (3) În cazul revocării atestatului, cererea de comercializare poate fi depusă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a atestatului devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia de la alin. (2).16. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare în următoarele situaţii: a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente, atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 3, respectiv pct. 4; b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.17. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro se comunică operatorului economic în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.18. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro produc efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în acestea.19. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.20. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor a listei atestatelor emise, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.21. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condiţiile avute în vedere la emiterea atestatului, vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. m), n), şi o) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.22. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul «Atestat de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», operatorul economic va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii acestuia.23. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul «Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o notificare la autoritatea competentă, însoţită de documentele justificative pentru modificare.----------Procedura din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.----