REGULAMENT din 27 iunie 2001 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe(actualizat până la data de 16 decembrie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 620/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 381 din 12 iulie 2001.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumita în continuare A.N.L., este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) A.N.L. coordonează constituirea, atragerea şi administrarea unor surse de finanţare, în condiţiile legii, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. (2) Resursele de natura bugetară se fundamentează şi se aloca prin ordonatorul principal de credite - ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".  +  Articolul 4 (1) Depozitarea resurselor şi derularea activităţilor specifice programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin instituţii financiare autorizate potrivit legii şi agreate de A.N.L. pe bază de convenţii.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. (2) Pentru sprijinirea unor programe de construcţie a locuinţelor, pentru acces la terenuri de construcţie şi pentru asigurarea unor facilităţi beneficiarilor de credite A.N.L. încheie convenţii cu autorităţile administraţiei publice locale.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 5Obiectivele A.N.L. sunt prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Capitolul III Atribuţiile A.N.L.  +  Articolul 6 (1) În realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. are următoarele atribuţii principale: a) efectuează anual studii de specialitate privind cererea şi oferta de locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; b) asigură realizarea de construcţii de locuinţe în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. c) realizează investiţii privind construcţia de locuinţe sau intervenţii la construcţiile existente în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. d) fundamentează cererile anuale de alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de construcţii de locuinţe prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. e) coordonează constituirea şi atragerea unor surse de finanţare, altele decât cele din bugetul de stat: garanţii pentru buna execuţie în decontarea unor lucrări de investiţii, donaţii ale unor persoane fizice sau juridice, alte resurse legal constituite; f) emite titluri de valoare sub forma de obligaţiuni pe termen mediu şi lung, pentru atragerea de resurse necesare în vederea finanţării locuinţelor; g) stabileşte plafoanele maximale de cost ale locuinţelor executate prin programele proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. h) stabileşte condiţiile de folosire a sumelor acumulate, inclusiv a plasamentelor financiare necesare; i) abrogată;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. j) efectuează toate operaţiunile imobiliare necesare construirii, finalizării şi predării către beneficiari a locuinţelor construite prin programele proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. j) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. k) încheie convenţii cu instituţiile bancare pe care le agreează, pentru depozitarea resurselor sale; l) dobândeşte terenuri destinate construirii de locuinţe; m) încheie contracte şi/sau convenţii, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în vederea dobândirii terenurilor destinate construcţiei de locuinţe;----------Lit. m) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. n) încheie convenţii cu instituţii bancare autorizate, depozitare ale resurselor sale, pentru operare pe pieţele de capital; o) abrogată;----------Lit. o) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. p) abrogată;----------Lit. p) a alin. (1) al art. 6 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. r) elaborează proceduri cu privire la condiţiile specifice de desfăşurare a programelor proprii prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. r) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. s) întocmeşte şi execută, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrală şi pentru subunităţile sale; ş) asigură achiziţionarea, administrarea şi gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, necesare desfăşurării activităţii, conform prevederilor legale;----------Lit. ş) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. t) asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin pentru aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale; t) colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin; u) prezintă Guvernului, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, anual sau ori de câte ori este necesar, informări asupra activităţii sale.----------Lit. u) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". (2) În realizarea obiectului sau de activitate A.N.L. poate exercita orice alte atribuţii, conform legii.  +  Capitolul IV Organizarea şi desfăşurarea activităţii A.N.L.  +  Articolul 7Activitatea A.N.L. se desfăşoară prin administraţia centrală şi prin oficiile regionale pentru locuinţe din subordinea acesteia.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "oficii teritoriale" cu sintagma "oficii regionale pentru locuinţe".  +  Articolul 8 (1) Sediul administraţiei centrale a A.N.L. este în municipiul Bucureşti. (2) Sediile oficiilor regionale pentru locuinţe sunt situate, de regulă, în municipiile reşedinţă de judeţ.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "oficii teritoriale" cu sintagma "oficii regionale pentru locuinţe".  +  Articolul 9Oficiile regionale pentru locuinţe care asigură realizarea programelor de construcţii de locuinţe A.N.L. în teritoriu se înfiinţează prin hotărâre a Consiliului de administraţie al A.N.L. şi nu au personalitate juridică.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 10Oficiile regionale pentru locuinţe, ca structură regională, se dezvoltă pe măsura cuantificării volumului de activitate din teritoriu şi identificării unor programe de dezvoltare a construcţiei de locuinţe pentru diferite zone ale ţării.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 11Structura organizatorică a oficiilor regionale pentru locuinţe se aprobă de Consiliul de administraţie al A.N.L., cu încadrarea în numărul total de personal aprobat pentru A.N.L.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "oficii teritoriale" cu sintagma "oficii regionale pentru locuinţe".  +  Articolul 12Personalul oficiilor regionale pentru locuinţe îndeplineşte numai atribuţii cu caracter operativ, activitatea de administrare fiind realizată de administraţia centrală a A.N.L.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "oficii teritoriale" cu sintagma "oficii regionale pentru locuinţe".  +  Articolul 13Oficiile regionale pentru locuinţe au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:----------Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. a) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin A.N.L. în vederea executării contractelor încheiate cu autorităţile publice locale şi/sau centrale şi a convenţiilor încheiate cu instituţiile financiar-bancare, după caz;----------Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. b) colaborează cu organele administraţiilor publice locale şi/sau centrale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;----------Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. c) răspund de gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pe care le au în dotare; d) desfăşoară activităţi de prospectare a pieţei de locuinţe; e) execută sarcinile transmise de administraţia centrală a A.N.L.  +  Capitolul V Conducerea, administrarea şi structura A.N.L.  +  Articolul 14 (1) Conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de administraţie ca organ executiv.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 15Abrogat.----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 17Administrarea A.N.L. se realizează prin: a) Consiliul de administraţie al A.N.L., organ executiv compus din 5-7 membri desemnaţi şi numiţi prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;----------Lit. a) a art. 17 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. b) preşedintele Consiliului de administraţie al A.N.L., numit prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care are şi calitatea de director general al A.N.L. şi este reprezentantul legal în toate raporturile şi convenţiile care concură la realizarea obiectului de activitate al A.N.L.----------Lit. b) a art. 17 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".  +  Articolul 18 (1) Mandatul membrilor Consiliului de administraţie al A.N.L. este de regulă de 4 ani şi este valabil până la încetarea aplicabilităţii ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la art. 17 lit. a).----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. (2) În cazul vacantării locurilor din Consiliul de administraţie al A.N.L. ca urmare a demisiei, revocării sau decesului vor fi numiţi noi membri până la încheierea mandatului iniţial, în termen de 30 de zile.  +  Articolul 19Membrii Consiliului de administraţie al A.N.L. beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 20% din salariul de baza brut lunar al directorului general al A.N.L. Membrii consiliului de administraţie nu sunt salariaţi ai A.N.L., cu excepţia directorului general al A.N.L.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie al A.N.L. are atribuţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 21Nu pot fi desemnaţi membri ai Consiliului de administraţie al A.N.L. sau vor fi revocaţi de drept acei membri care se găsesc în una dintre următoarele situaţii: a) au antecedente penale; b) au interdicţii, stabilite potrivit legii, de a conduce, de a controla, de a gestiona sau de a administra o societate ori o instituţie publică.  +  Articolul 22Membrii Consiliului de administraţie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile A.N.L. ori clienţilor acesteia, nu pot încheia cu aceasta sau cu clienţii ei contracte de lucrări sau livrări, nu pot impune A.N.L. ori clienţilor acesteia alegerea unui furnizor, antreprenor sau prestator de servicii, în scopul realizării uneia dintre operaţiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 23Consiliul de administraţie al A.N.L. funcţionează în condiţiile legii şi în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, adoptat de către Consiliul de administraţie în exerciţiu şi aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 24 (1) Secretariatul Consiliului de administraţie al A.N.L. este asigurat de A.N.L. (2) Numirea, atribuţiile, remuneraţia şi revocarea secretarului Consiliului de administraţie sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie, prevăzut la art. 23, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind salarizarea.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 25Atribuţiile preşedintelui Consiliului de administraţie sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 26Directorul general al A.N.L. are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele A.N.L. în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate; b) poate delega o parte din atribuţiile sale unui director general adjunct sau unui director din conducerea operativă a A.N.L., după caz; delegarea de atribuţii se face în scris;----------Lit. b) a art. 26 a fost modificată de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. c) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale A.N.L., precum şi relaţiile acestora cu terţii; d) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a A.N.L.; e) emite decizii de angajare, modificare şi încetare, după caz, a raporturilor de muncă şi aplică sancţiuni disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al A.N.L. şi orice alte decizii în exercitarea atribuţiilor sale, în condiţiile legii;----------Lit. e) a art. 26 a fost modificată de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. f) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de Consiliul de administraţie al A.N.L.  +  Articolul 27 (1) În cadrul structurii organizatorice a A.N.L., prin hotărâri ale Consiliului de administraţie al A.N.L., se pot organiza birouri, servicii şi alte compartimente, precum şi oficii regionale pentru locuinţe, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat, în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. (2) Atribuţiile şi sarcinile personalului A.N.L. vor fi stabilite prin fişa postului.  +  Articolul 28 (1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale A.N.L. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice". (2) Structura operativă a A.N.L. este formată din direcţii, servicii, birouri şi alte compartimente, precum şi oficii regionale pentru locuinţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare.----------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 29Abrogat.----------Art. 29 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.343 din 27 noiembrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002.  +  Articolul 30Dotarea A.N.L. cu mijloace fixe şi obiecte de inventar, inclusiv cu parc auto necesar pentru desfăşurarea activităţii, este aprobată de Consiliul de administraţie al A.N.L., în condiţiile legii, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.  +  Capitolul VI Salarizarea şi alte drepturi ale personalului A.N.L. şi ale structurilor sale teritoriale  +  Articolul 31 (1) Salarizarea personalului A.N.L. se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli al A.N.L., aprobat în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. (2) Preşedintele Consiliului de administraţie al A.N.L. reprezintă instituţia la negocierea salariilor personalului de conducere şi de execuţie al A.N.L.  +  Articolul 32Abrogat.----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.  +  Articolul 33 (1) Directorul general şi directorii generali adjuncţi ai A.N.L. se numesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (2) Salariul de bază brut al directorului general şi al directorilor generali adjuncţi ai A.N.L. se stabileşte în condiţiile legii, odată cu numirea acestora.----------Art. 33 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 537 din 30 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013.  +  Articolul 34Statele de funcţii şi, respectiv, de personal se aprobă de Consiliul de administraţie al A.N.L.------------