HOTĂRÂRE nr. 322 din 29 mai 2013privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicare unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește norme privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, denumite în continuare EEE, contribuind astfel la protecția sănătății umane și a mediului, inclusiv la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.  +  Articolul 2(1) Prezenta hotărâre se aplică categoriilor de EEE prevăzute în anexa nr. 1. (la 12-06-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 23 aprilie 2019 ) (2) Abrogat. (la 12-06-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 23 aprilie 2019 ) (3) Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere cerințelor legislației în domeniul sănătății și securității, substanțelor chimice, în special Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.448/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CEE și 2000/21/CE ale Comisiei, precum și cerințelor legislației specifice privind gestionarea deșeurilor.(4) Prezenta hotărâre nu se aplică:a) echipamentelor necesare pentru protecția intereselor majore în materie de securitate a statelor membre, inclusiv armamentului, muniției și materialului de război destinate unor scopuri specific militare;b) echipamentelor destinate a fi trimise în spațiu;c) echipamentelor concepute în mod specific și care urmează să fie instalate ca parte a altui tip de echipamente care sunt excluse sau nu intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, care nu pot funcționa decât ca parte a acelor echipamente și care pot fi înlocuite doar de aceleași echipamente concepute în mod specific;d) uneltelor industriale staționare de mari dimensiuni;e) instalațiilor fixe de mari dimensiuni;f) mijloacelor de transport pentru persoane și bunuri, cu excepția vehiculelor electrice cu două roți pentru care nu se impune omologare de tip;g) echipamentelor mobile nerutiere destinate exclusiv uzului profesional;h) dispozitivelor medicale active implantabile;i) panourilor fotovoltaice destinate a fi utilizate într-un sistem care este conceput, asamblat și instalat de profesioniști pentru uz permanent într-un anumit loc în scopul producerii energiei solare pentru aplicații publice, comerciale, industriale și rezidențiale;j) echipamentelor special concepute exclusiv pentru cercetare și dezvoltare și disponibile doar în cadrul unor tranzacții între întreprinderi.k) orgilor cu tuburi. (la 12-06-2019, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 23 aprilie 2019 )  +  Articolul 3Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:1. echipamente electrice și electronice sau EEE - echipamente care sunt dependente de curenți electrici sau de câmpuri electromagnetice pentru a funcționa corespunzător și echipamente pentru generarea, transferul și măsurarea acestor curenți și câmpuri proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volți pentru curent alternativ și 1.500 de volți pentru curent continuu;2. dependent - în sensul pct. 1, în ceea ce privește EEE, care necesită curenți electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a îndeplini cel puțin una dintre funcțiile acestuia;3. unelte industriale fixe de mari dimensiuni - un ansamblu de mari dimensiuni de mașini, echipamente și/sau componente care funcționează împreună pentru o aplicație specifică, sunt instalate permanent și dezinstalate de profesioniști într-un anumit loc și sunt utilizate și întreținute de profesioniști într-o instalație industrială de producție sau de cercetare și dezvoltare;4. instalație fixă de mari dimensiuni - o anumită combinație de mari dimensiuni de mai multe tipuri de aparate și, după caz, de alte dispozitive care sunt asamblate și instalate de profesioniști, sunt destinate a fi folosite în mod permanent într-un loc prestabilit și dedicat și sunt dezinstalate de profesioniști;5. cabluri - toate cablurile cu o tensiune nominală mai mică de 250 de volți care sunt folosite pentru conectarea EEE sau ca prelungitor pentru conectarea EEE la o priză de curent electric sau pentru interconectarea a două sau mai multe EEE;6. producător - orice persoană fizică sau juridică care fabrică un EEE sau care deține un EEE conceput sau fabricat și pe care îl comercializează sub numele sau marca comercială proprie;7. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu atribuțiile stabilite;8. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un EEE;9. importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană, care introduce pe piața Uniunii Europene un EEE dintr-o țară terță;10. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;11. punere la dispoziție pe piață - furnizarea unui EEE pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii Europene în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;12. introducere pe piață - punerea la dispoziție pentru prima dată a unui EEE pe piața Uniunii Europene;13. standard armonizat - un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, de către unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a directivelor 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;14. specificație tehnică - documentul care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu;15. marcaj CE - marcajul prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;16. evaluarea conformității - procesul care demonstrează în ce măsură sunt îndeplinite cerințele prezentei hotărâri în ceea ce privește un EEE;17. supraveghere a pieței - activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a se asigura că EEE sunt conforme cerințelor stabilite în prezenta hotărâre și că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;18. rechemare - orice măsură întreprinsă cu scopul de a se returna un produs care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;19. retragere - orice măsură întreprinsă cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui produs aflat în lanțul de distribuție;20. material omogen - un material cu compoziție uniformă sau un material format dintr-o combinație de materiale care nu poate fi dezmembrat sau separat în materiale diferite prin acțiuni mecanice, precum deșurubare, tăiere, strivire, măcinare și procese abrazive;21. dispozitiv medical - definiția este prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale;22. dispozitiv medical pentru diagnostic în vitro - definiția este prevăzută la art. 2 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările și completările ulterioare;23. dispozitiv medical implantabil activ - definiția este prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active;24. instrumente de monitorizare și control industriale - instrumente de monitorizare și control pentru uz exclusiv industrial sau profesional;25. disponibilitatea unui substituent - capacitatea unui substituent de a fi fabricat și livrat într-o perioadă de timp rezonabilă comparativ cu perioada necesară pentru fabricarea și livrarea substanțelor prevăzute în anexa nr. 2;26. fiabilitatea unui substituent - probabilitatea ca un EEE care utilizează un substituent să îndeplinească o anumită funcție fără defecțiuni în anumite condiții pentru o perioadă de timp stabilită;27. piesă de schimb - o piesă separată a unui EEE care poate înlocui o piesă a unui EEE. EEE nu poate funcționa în mod corespunzător fără piesa respectivă. Funcționalitatea EEE este restabilită sau îmbunătățită după înlocuirea piesei cu o piesă de schimb;28. echipamente mobile nerutiere destinate exclusiv uzului profesional - echipamente care dispun de o sursă proprie de energie sau de un mecanism de tracțiune acționat de o sursă de energie externă, a căror funcționare în timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie o mișcare continuă sau semicontinuă între o succesiune de puncte de lucru fixe și care sunt disponibile doar pentru uz profesional. (la 12-06-2019, Punctul 28. din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 23 aprilie 2019 )  +  Articolul 4(1) Pot fi introduse pe piață EEE, inclusiv cablurile și piesele de schimb pentru repararea sau reutilizarea acestora sau pentru îmbunătățirea funcțiilor sau mărirea capacității acestora doar dacă nu conțin substanțele prevăzute în anexa nr. 2.(2) Pentru substanțele prevăzute la alin. (1) nu sunt admise valori mai mari ale concentrațiilor în materialele omogene decât cele prevăzute în anexa nr. 2.(3) Prevederile alin. (1) se aplică dispozitivelor medicale și instrumentelor de monitorizare și control introduse pe piață începând cu data de 22 iulie 2014, dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro introduse pe piață începând cu data de 22 iulie 2016, instrumentelor industriale de monitorizare și control introduse pe piață începând cu data de 22 iulie 2017 și celorlalte EEE care nu intrau sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt introduse pe piață începând cu data de 22 iulie 2019. (la 12-06-2019, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 23 aprilie 2019 ) (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică cablurilor sau pieselor de schimb pentru repararea, reutilizarea, îmbunătățirea funcțiilor sau mărirea capacității următoarelor:a) EEE introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2006;b) dispozitivelor medicale introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2014;c) dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2016;d) instrumentelor de monitorizare și control introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2014;e^1) celelalte EEE care nu intrau sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2005, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2019; (la 12-06-2019, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 23 aprilie 2019 ) f) EEE care au beneficiat de o derogare și au fost introduse pe piață înainte de expirarea derogării în cauză, în măsura în care este vorba despre derogarea respectivă.(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică pieselor de schimb reutilizate dacă reutilizarea are loc în cadrul unor sisteme controlabile de returnare în circuit închis între întreprinderi și dacă consumatorii au fost informați cu privire la reutilizarea pieselor de schimb: a) recuperate din EEE introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2006 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2016; b) recuperate din dispozitivele medicale sau instrumentele de monitorizare și control introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2014 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2024; c) recuperate din dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2016 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2026; d) recuperate din instrumentele industriale de monitorizare și control introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2017 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2027; e) recuperate din celelalte EEE care nu intrau sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, și care au fost introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2019 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de data de 22 iulie 2029. (la 12-06-2019, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 23 aprilie 2019 )  +  Articolul 5(1) Preluarea în legislația națională a listei cu aplicațiile pentru care nu se aplică prevederile art. 4 alin. (1), precum și adaptarea acesteia la progresul științific și tehnic se realizează prin ordin al ministrului mediului și schimbărilor climatice.(2) Solicitările de acordare, de reînnoire sau de revocare a unei derogări de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) pot fi depuse de un producător, un reprezentant autorizat al unui producător sau orice operator economic din lanțul de distribuție și se transmit Comisiei Europene potrivit prevederilor anexei nr. 3.(3) Cererea de reînnoire a unei derogări se depune cu cel puțin 18 luni înainte de expirarea derogării.(4) În cazul în care cererea de reînnoire a unei derogări este respinsă sau în cazul în care o derogare este revocată, derogarea expiră la minimum 12 luni și maximum 18 luni de la data deciziei.  +  Articolul 6Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Economiei, ținând seama de principiul precauției, prevăzut în Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare, pe baza unor studii, pot propune Comisiei Europene modificarea listei de substanțe restricționate prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7(1) Producătorii introduc pe piață doar EEE care au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele stabilite la art. 4.(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică necesară și aplică procedura de evaluare a conformității prin controlul intern al producției prevăzută în anexa nr. 5 sau contractează efectuarea acesteia.(3) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea EEE cu cerințele aplicabile din prezenta hotărâre prin procedura prevăzută la alin. (2), producătorii întocmesc declarația de conformitate UE și aplică marcajul CE pe produsul finit.(4) În cazul în care pentru EEE sunt aplicabile și alte dispoziții legale care impun realizarea unei proceduri de evaluare a conformității care este cel puțin la fel de strictă ca procedura prevăzută la alin. (2), conformitatea cu cerințele de la art. 4 alin. (1) poate fi demonstrată în contextul procedurii respective, situație în care se poate întocmi o singură documentație tehnică pentru evaluarea conformității.(5) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 10 ani după ce EEE a fost introdus pe piață.(6) Producătorii trebuie să asigure existența unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie.(7) Producătorii au obligația să ia în considerare în mod corespunzător modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate sau ale specificațiilor tehnice, în raport cu care au declarat conformitatea EEE.(8) Producătorii au obligația de a întocmi și păstra un registru cu EEE neconforme și rechemările produselor și informează distribuitorii cu privire la aceasta.(9) Producătorii trebuie să se asigure de faptul că EEE au inscripționate tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element de identificare, iar dacă dimensiunea sau natura EEE nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informațiile respective sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoțește EEE.(10) Producătorii înscriu numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați, pe EEE sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoțește EEE.(11) Producătorul trebuie să indice un singur punct la care acesta poate fi contactat.(12) În cazul în care pentru EEE sunt aplicabile și alte acte normative care conțin dispoziții cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la alin. (10) privind aplicarea numelui și adresei producătorului, se aplică dispozițiile respective.(13) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, și informează imediat Garda Națională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu privire la aceasta, furnizând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.(14) La cererea motivată a Gărzii Naționale de Mediu, producătorii furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, în limba română, pentru a demonstra conformitatea EEE și cooperează cu autoritatea menționată, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au introdus pe piață.  +  Articolul 8(1) Producătorii pot numi prin mandat scris un reprezentant autorizat pentru a acționa în numele acestora în legătură cu atribuțiile stabilite de prezenta hotărâre, cu excepția obligațiilor stabilite la art. 7 alin. (1) și a întocmirii documentației tehnice.(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător prin care acesta mandatează reprezentantul autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:a) să păstreze la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a EEE, declarația de conformitate UE și documentația tehnică;b) la cererea motivată a Gărzii Naționale de Mediu, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui EEE cu prevederile prezentei hotărâri;c) să coopereze cu Garda Națională de Mediu și, după caz, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acestora, în orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE care fac obiectul mandatului lor.  +  Articolul 9(1) Importatorii au obligația de a introduce pe piață numai EEE conforme cu prevederile prezentei hotărâri.(2) Înainte de introducerea unui EEE pe piață, importatorii trebuie să se asigure că a fost efectuată de către producător procedura corespunzătoare de evaluare a conformității.(3) Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentația tehnică, că EEE poartă marcajul de conformitate CE, este însoțit de documentele prevăzute și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 7 alin. (8) și (9).(4) Importatorul care consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu prevederile art. 4, nu introduce EEE pe piață înainte de aducerea acestuia în conformitate și informează în acest sens producătorul, Garda Națională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor, și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(5) Importatorii înscriu numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați, pe EEE sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoțește EEE.(6) În cazul în care pentru EEE le sunt aplicabile și alte acte normative care conțin dispoziții cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la alin. (5) privind aplicarea numelui și adresei importatorului, se aplică dispozițiile respective.(7) Pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri, importatorii au obligația de a întocmi și păstra un registru privind EEE neconforme și rechemările de EEE și de a informa distribuitorii cu privire la aceasta.(8) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, și informează imediat Garda Națională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor, și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu privire la aceasta, dând detalii, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.(9) Importatorii păstrează la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a EEE, o copie a declarației de conformitate UE și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu, la cererea acesteia.(10) La cererea motivată a Gărzii Naționale de Mediu, importatorii furnizează toate informațiile și documentația necesare, în limba română, pentru a demonstra conformitatea EEE și cooperează cu autoritatea menționată, la cerere, la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au introdus pe piață.  +  Articolul 10(1) În situația în care distribuitorii pun la dispoziție un EEE pe piață, aceștia trebuie să acționeze cu responsabilitate în ceea ce privește cerințele aplicabile din prezenta hotărâre, având obligația să verifice în special dacă EEE poartă marcajul CE, dacă este însoțit de documentele necesare, în limba română, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 7 alin. (9) și (10) și la art. 9 alin. (5).(2) În situația în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu prevederile art. 4, acesta nu pune la dispoziție EEE pe piață înainte de a-l pune în conformitate și informează în acest sens producătorul sau importatorul, Garda Națională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(3) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, și informează imediat Garda Națională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu privire la aceasta, dând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.(4) Distribuitorii, la cererea motivată din partea Gărzii Naționale de Mediu, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea EEE cu prevederile prezentei hotărâri și aceștia cooperează cu Garda Națională de Mediu, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au pus la dispoziție pe piață.  +  Articolul 11Un importator sau un distribuitor, atunci când introduce pe piață EEE sub numele sau marca sa sau modifică EEE deja introduse pe piață într-un mod în care conformitatea cu cerințele aplicabile din prezenta hotărâre poate fi afectată, este considerat producător în sensul prevederilor prezentei hotărâri și acestuia îi revin obligațiile producătorului prevăzute la art. 7.  +  Articolul 12Operatorii economici au obligația să păstreze pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a EEE și să pună la dispoziție, la cererea Gărzii Naționale de Mediu și, după caz, a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, datele de identificare ale:a) oricărui operator economic care le-a furnizat un EEE;b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un EEE.  +  Articolul 13(1) Declarația de conformitate UE precizează că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor specificate la art. 4.(2) Modelul declarației de conformitate UE și elementele acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 4 și se actualizează în situația în care intervin modificări.(3) Este obligatorie traducerea în limba română a declarației de conformitate UE.(4) În cazul în care alte dispoziții legale aplicabile impun realizarea unei proceduri de evaluare a conformității care este cel puțin la fel de strictă ca procedura prevăzută de prezenta hotărâre, conformitatea cu prevederile art. 4 alin. (1) poate fi demonstrată prin această procedură.(5) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, după caz, întocmesc o singură documentație tehnică.(6) Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea EEE cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 14Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.  +  Articolul 15(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și într-o formă care să nu permită ștergerea, pe EEE sau pe plăcuța cu date a EEE.(2) În cazul în care marcajul CE nu poate fi aplicat potrivit prevederilor alin. (1) justificat din considerente ținând de natura EEE, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.(3) Marcajul CE se aplică înainte ca EEE să fie introdus pe piață.(4) Producătorii și importatorii au obligația aplicării corecte a regimului care reglementează marcajul CE.(5) Organismele de supraveghere a pieței prevăzute la art. 18 urmăresc aplicarea corectă a regimului care reglementează marcajul CE și iau măsurile care se impun în cazul în care constată utilizarea incorectă a acestuia.  +  Articolul 16(1) EEE care poartă marcajul CE, în absența unor dovezi indicând contrariul, se prezumă că sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.(2) Materialele, componentele și EEE care au fost supuse unor teste și măsurători care demonstrează conformitatea cu cerințele prevăzute de art. 4 sau care au fost evaluate în conformitate cu standardele armonizate, ale căror specificații au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi conforme cerințelor din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Ministerul Economiei și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pot sesiza Comitetul la care se face referire în art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, în situația în care din motive întemeiate și prezentând argumentele necesare, consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerințele pe care le cuprinde și care sunt prevăzute la art. 4.  +  Articolul 18Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor supraveghează piața reglementată de prezenta hotărâre în conformitate cu art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 .  +  Articolul 19(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (8), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4), (7) și (9), art. 9 alin. (4)-(6) și (8), art. 10 alin. (1), (2) și (3) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3), (12) și (13), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (3), (7) și (9), art. 10 alin. (4), art. 12 și art. 15 alin. (4) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se realizează, după caz, de comisari și persoane împuternicite din cadrul:a) Gărzii Naționale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3), (4), (7)-(9), (12) și (13), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) și (3)-(9), art. 10 și 12;b) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (13), art. 8 alin. (2) lit. c), art. 9 alin. (4) și (8), art. 10 alin. (2) și (3), art. 12 și art. 15 alin. (4).(3) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieței produselor reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora.  +  Articolul 20(1) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 19 alin. (1) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 19 alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 174 din 1 iulie 2011, cu excepția prevederilor anexelor III și IV.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul economiei,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  București, 29 mai 2013.Nr. 322.  +  Anexa nr. 1
  Categorii de echipamente electrice și electronice
  1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni3. Echipamente informatice și de telecomunicații4. Aparate electrice de consum5. Echipamente de iluminat6. Unelte electrice și electronice7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv8. Dispozitive medicale9. Instrumente de monitorizare și control, inclusiv instrumente industriale de monitorizare și control10. Distribuitoare automate11. Alte echipamente electrice și electronice care nu se regăsesc în categoriile de mai sus
   +  Anexa nr. 2
  Lista cu substanțele restricționate prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre
  și valorile concentrațiilor
  maxime din greutate admise în materialele omogene1. Plumb (0,1%);2. Mercur (0,1%);3. Cadmiu (0,01%);4. Crom hexavalent (0,1%);5. Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1%);6. Eteri de difenil polibromurați (DEPB) (0,1%). Notă
  Începând cu data de 22.07.2019, anexa nr. 2 se modifică potrivit art. I din HOTĂRÂREA nr. 897 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial, având următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cu substanțele restricționate prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre și valorile concentrațiilor maxime din greutate admise în materialele omogene
  1. Plumb (0,1%)2. Mercur (0,1%)3. Cadmiu (0,01%)4. Crom hexavalent (0,1%)5. Bifenili polibromurați (PBB) (0,1%)6. Eteri de difenil polibromurați (PBDE) (0,1%)7. Ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP) (0,1%)8. Ftalat de butil benzil (BBP) (0,1%)9. Ftalat de dibutil (DBP) (0,1%)10. Ftalat de diizobutil (DIBP) (0,1%)Restricționarea substanțelor DEHP, BBP, DBP și DIBP se aplică de la 22 iulie 2021 în cazul dispozitivelor medicale, inclusiv al dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro și al instrumentelor de monitorizare și control, inclusiv al instrumentelor industriale de monitorizare și control.Restricționarea substanțelor DEHP, BBP, DBP și DIBP nu se aplică în cazul cablurilor și al părților de schimb pentru repararea, reutilizarea, modernizarea funcțiilor sau mărirea capacității EEE introduse pe piață înainte de 22 iulie 2019 și nici al dispozitivelor medicale, inclusiv al dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro și al instrumentelor de monitorizare și control, inclusiv al instrumentelor industriale de monitorizare și control, introduse pe piață înainte de 22 iulie 2021.Restricționarea substanțelor DEHP, BBP și DBP nu se aplică în cazul jucăriilor la care DEHP, BBP și DBP sunt deja restricționate în temeiul nr. crt. 51 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.
   +  Anexa nr. 3
  Cererile de acordare, reînnoire sau revocare a
  unor derogări prevăzute la art. 5 din hotărâre
  Cererile de acordare sau reînnoire a unor derogări ori, mutatis mutandis, de revocare a unei derogări pot fi depuse de un producător, un reprezentant autorizat al unui producător sau orice operator economic din lanțul de distribuție și includ cel puțin următoarele:a) denumirea, adresa și datele de contact ale solicitantului;b) informații privind materialul sau componenta și utilizările specifice ale substanței în materialul ori componenta pentru care se solicită derogarea sau revocarea acesteia și caracteristicile specifice ale acesteia;c) o justificare verificabilă și documentată pentru o derogare sau pentru revocarea acesteia, în conformitate cu condițiile stabilite la art. 5 din hotărâre;d) o analiză a eventualelor substanțe, materiale sau proiecte alternative, efectuată pe baza ciclului de viață, inclusiv, dacă sunt disponibile, informații privind cercetări independente, studii evaluate inter pares și activități de dezvoltare realizate de solicitant și o analiză privind disponibilitatea unor astfel de alternative;e) informații privind posibilele pregătiri pentru reutilizarea sau reciclarea materialelor din deșeuri de EEE, precum și privind dispozițiile referitoare la tratarea corespunzătoare a deșeurilor în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deșeurile de echipamente și electronice;f) alte informații relevante;g) acțiunile propuse pentru dezvoltarea, solicitarea dezvoltării și/sau aplicarea eventualelor alternative, inclusiv un calendar pentru desfășurarea de astfel de acțiuni de către solicitant;h) după caz, o indicație privind informațiile care ar trebui considerate ca fiind proprietatea exclusivă a solicitantului, însoțită de o justificare verificabilă;i) o propunere de formulare exactă și clară a derogării, în cazul cererilor de acordare a unei derogări;j) un rezumat al cererii.
   +  Anexa nr. 4
  Declarația de conformitate UE
  1. Nr. ... [număr unic de identificare a echipamentelor electrice și electronice (EEE)]2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului (sau a instalatorului).4. Obiectul declarației (identificare a EEE permițând trasabilitatea; poate include și o fotografie, dacă este cazul).5. Obiectul declarației descris mai sus este conform cu prevederile Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea, dacă este cazul7. Informații suplimentare:Semnat pentru și în numele: .................................(locul și data emiterii)(numele, funcția) (semnătura):..............................
   +  Anexa nr. 5
  Procedură de evaluare a conformității prin controlul intern al producției
  Controlul intern al producției1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3 și 4 și asigură și declară pe propria răspundere că produsele în cauză satisfac cerințele instrumentului legislativ care se aplică acestora.2. Documentația tehnicăProducătorul întocmește documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și exploatarea produsului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:– o descriere generală a produsului;– proiectul de concepție și desenele de fabricație și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;– descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării produsului;– o listă a standardelor armonizate și/sau a altor specificații tehnice relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale instrumentului legislativ, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;– rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.; și– rapoarte de încercări.3. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentația tehnică menționată la pct. 2 și cu cerințele instrumentelor legislative care se aplică acestora.4. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul de conformitate impus, prevăzut în instrumentul legislativ, pe fiecare produs care satisface cerințele aplicabile ale instrumentului legislativ.4.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru un model al produsului și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului. Declarația de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită.O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante la cerere.5. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului cuprinse la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.
  -------