LEGE nr. 172 din 8 mai 2009 (*actualizată*)privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar(actualizată până la data de 10 decembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române."2. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 9, literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranţă şi educative, liberarea condiţionată şi revocarea acesteia, sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii stabilite conform Codului penal, achitarea amenzii penale;.................................................................... e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;»".3. La articolul I punctul 13, litera e) a alineatului (1) al articolului 13^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) au fost dizolvate şi radiate şi au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;".4. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 13^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă."5. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice."6. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:"15^1. La articolul 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:«(2) La copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se ataşează informaţiile referitoare la sancţiunile cu caracter administrativ aplicate conform Codului penal şi măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, înregistrate conform art. 6 alin. (2).»"7. La articolul I punctul 18, după alineatul (5) al articolului 20^1 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) La copia de pe cazierul judiciar solicitată de autorităţile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se ataşează şi informaţiile referitoare la măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele competente din statele membre şi înregistrate conform art. 6 alin. (2)."8. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar în condiţiile stabilite la art. 21^1-21^4."9. La articolul I punctul 21, alineatul (2) al articolului 21^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică."10. La articolul I punctul 21, alineatul (3) al articolului 21^1 se abrogă.11. La articolul I punctul 21, alineatul (4) al articolului 21^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării."12. La articolul I punctul 21, alineatul (1) al articolului 21^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21^3. - (1) Pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române."13. La articolul I, punctul 22 se abrogă.14. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 23, cu următorul cuprins:"23. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 25. - Până la realizarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliţie îşi desfăşoară activitatea de cazier judiciar conform sistemului în vigoare.»"  +  Articolul IIAbrogat.----------Art. II a fost abrogat de art. IV din LEGEA nr. 247 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ROBERTA ALMA ANASTASE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 8 mai 2009.Nr. 172.-----------