LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier(actualizată până la data de 29 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Conform art. XVII, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

  În consecinţă, şi modificările care se produc asupra Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 se aplică tot cu data de 1 ianuarie 2018.

  ──────────
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, în staţiile şi autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă staţionarea vehiculelor şi în parcări, precum şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat. Inspecţia şi controlul privesc în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier, a activităţilor de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţilor de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;"2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - I.S.C.T.R. se finanţează integral de la bugetul de stat".3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către inspectorul de stat şef. (2) Salarizarea inspectorului de stat şef se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu reglementările în vigoare."4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cadrul I.S.C.T.R. funcţionează 8 inspectorate regionale de control, fără personalitate juridică. Inspectoratele regionale de control sunt conduse de câte un inspector-şef, numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din personal cu atribuţii de inspecţie şi control având funcţia de inspector şi alte categorii de personal. (3) Personalul I.S.C.T.R. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia inspectorului de stat şef şi a personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire. (4) Încadrarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul I.S.C.T.R. se face conform reglementărilor legale în vigoare. Salarizarea personalului din I.S.C.T.R. va fi asimilată cu cea a personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul I.S.C.T.R. cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin decizie comună a inspectorului de stat şef al I.S.C.T.R. şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) I.S.C.T.R. asigură pregătirea, perfecţionarea profesională şi evaluarea periodică a personalului propriu, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier/operatorilor economici din domeniul rutier în legătură cu activităţile de transport rutier, activităţile conexe transportului rutier, activităţile de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi activităţile de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de aceştia. (2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/operatorii de transport rutier/operatorii economici din domeniul rutier prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R."6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Amenzile şi, după caz, procentul din amenzile aplicate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, cetăţenilor unui stat din afara Uniunii Europene cu care România are încheiate convenţii în domeniul transporturilor rutiere sau cetăţenilor români ori cetăţenilor străini cu domiciliul ori, după caz, reşedinţa sau rezidenţa în aceste state, pentru încălcarea prevederilor din domeniul transporturilor rutiere care, potrivit legii, constituie contravenţii şi care se fac venit la bugetul de stat, se achită în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la Trezoreria Statului, sectorul 1, Bucureşti. (2) La achitarea prin virament a amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate orice mijloace de plată, cum ar fi servicii poştale, instituţii financiar-bancare sau instrumente de plată electronică, precum şi Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar."7. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Atribuţiile I.S.C.T.R. şi ale inspectoratelor regionale de control, atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a I.S.C.T.R., structura organizatorică a acestuia, numărul maxim de posturi, precum şi normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."8. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Structura organizatorică detaliată la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, precum şi statul de funcţii ale I.S.C.T.R. - aparatul central şi inspectoratele regionale de control - se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea inspectorului de stat şef."  +  Articolul IITransformarea posturilor personalului cu atribuţii de inspecţie şi control încadrat în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier la data intrării în vigoare a prezentei legi în funcţii publice se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Notă

  ──────────

  **) Conform art. XVII, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

  În consecinţă, şi modificările care se produc asupra Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 se aplică tot cu data de 1 ianuarie 2018.

  ──────────
   +  Articolul IV (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va modifica şi completa Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în mod corespunzător modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege, modificări şi completări care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul transporturilor va modifica şi completa actele normative din domeniul inspecţiei şi controlului transportului rutier emise de acesta în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare, corespunzător modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege, modificări şi completări care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 352.----