ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008(*actualizată*)privind pescuitul şi acvacultura(actualizată până la data de 28 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, în vederea:- creşterii absorbţiei fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;- restructurării instituţionale a sectorului pescăresc;- finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbţiei fondurilor europene;- reducerii birocraţiei;- reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari;- eficientizării administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii;- sprijinirii organizaţiilor de producători şi a fermelor piscicole,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează protecţia, conservarea, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, când aceste activităţi se realizează:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. a) pe teritoriul României; b) în apele de sub jurisdicţia naţională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile privind: a) organizarea şi administrarea sectorului pescăresc; b) protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii;------------Lit. b) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. c) politica structurală; d) administrarea capacităţii flotei de pescuit; e) acvacultura; f) prelucrarea şi procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură;------------Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. g) organizarea pieţei produselor pescăreşti; h) cercetarea ştiinţifică în domeniul pescăresc; i) controlul şi respectarea legislaţiei în domeniu; j) relaţiile internaţionale în domeniul pescuitului şi acvaculturii;------------Lit. j) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. k) răspunderi şi sancţiuni. l) concesionarea/închirierea în domeniul piscicol;----------Lit. l) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. m) asigurarea, din pescuit şi acvacultură, a resurselor alimentare reprezentate de peşte şi alte vieţuitoare acvatice;----------Lit. m) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. n) sprijinirea organizaţiilor de producători pentru dezvoltarea durabilă a activităţilor de pescuit şi acvacultură;----------Lit. n) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. o) promovarea unei politici favorabile incluziunii şi dezvoltării echilibrate a zonelor de pescuit;----------Lit. o) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. p) punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară faţă de politica de coeziune şi de politica comună în domeniul pescuitului.----------Lit. p) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căruia se emite legislaţia secundară pentru sectorul pescăresc. (4) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, cu sediul în municipiul Bucureşti, ale cărei structură, organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. acvacultură - creşterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creşterii producţiei organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creştere/cultivare şi recoltare;----------Pct. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.2. amenajare piscicolă - unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de: a) heleşteu - bazin piscicol realizat în săpătură sau umplutură, înconjurat total ori parţial de diguri, prevăzut cu canale de alimentare, de evacuare şi perimetrale, dotat cu construcţii hidrotehnice şi instalaţii de alimentare, reţinere şi evacuare a apei; b) iaz - bazin piscicol realizat prin bararea unei văi cu un baraj, prevăzut cu instalaţii hidrotehnice pentru reţinerea şi deversarea/evacuarea apei; c) staţie de reproducere artificială; d) vivieră flotabilă - instalaţie plutitoare, alcătuită dintr-un cadru poliedric cu pereţi din plasă, destinată creşterii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice; e) lacuri de acumulare în care se practică acvacultura; f) alte instalaţii destinate acvaculturii; g) active piscicole - diguri, călugări, staţii de pompare, instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii de evacuare a apei, canale de alimentare a apei, canale de evacuare a apei, canale drenoare, hale de incubaţie şi creştere a puietului, hale de creştere a peştelui de consum, centre administrative, unităţi de procesare primară, magazin de vânzare în cadrul fermei de acvacultură, magazii de furaje, magazii de depozitare materiale şi unelte pescăreşti, precum şi alte construcţii aferente unei ferme de acvacultură care sunt necesare asigurării funcţionalităţii acesteia;----------Lit. g) a pct. 2 al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.------------Pct. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.3. habitate piscicole naturale: a) Dunărea teritorială, Delta şi lunca inundabilă a Dunării; b) complexul lagunar Razelm-Sinoe şi lacurile litorale; c) pâraiele, râurile şi lacurile de munte, colinare, de şes şi zonele lor inundabile, precum şi braţele moarte ale râurilor; d) bălţile şi lacurile naturale lipsite de instalaţii hidrotehnice pentru alimentarea, reţinerea şi evacuarea apei; e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri; f) reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi hidroenergetice şi ramificaţiile acestora; g) apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României;------------Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.4. abrogat;------------Pct. 4 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.5. captură totală admisibilă (TAC) - cantitatea de peşte sau de alte vieţuitoare acvatice, aparţinând unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare, care se poate extrage anual fără a afecta capacitatea de regenerare naturală;6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj brut) şi puterea acestuia exprimată în kW (kilowaţi), astfel cum sunt definite la art. 4 şi 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit;----------Pct. 6 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.7. captură - cantitatea de peşte sau de alte vieţuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;------------Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.8. centru de primă vânzare - locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obţinute din pescuit;------------Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.9. cotă - partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfăşoare activităţi de pescuit comercial;------------Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.10. efort de pescuit - produsul capacităţii şi activităţii unei nave de pescuit; în cazul unui grup de nave este suma eforturilor de pescuit ale tuturor navelor din grup;----------Pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure productivitatea şi biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;----------Pct. 11 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.12. Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele şi ambarcaţiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate şi tehnica de pescuit, zona de pescuit şi proprietarul;------------Pct. 12 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.13. inspector piscicol - persoana din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control privind respectarea normelor naţionale şi politicii comune în domeniul pescuitului;----------Pct. 13 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate zilnic activităţile de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;----------Pct. 14 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.15. navă de pescuit - orice navă sau ambarcaţiune echipată pentru pescuit comercial;16. navă auxiliară de pescuit - orice navă sau ambarcaţiune care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, dar deserveşte navele de pescuit, instalaţiile de acvacultură sau instalaţiile de pescuit staţionar;17. pescărie - ansamblul de activităţi care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea şi comercializarea peştelui. Acest termen poate defini şi un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea şi regenerarea resurselor acvatice vii;------------Pct. 18 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.18^1. pescuit în scop ştiinţific - extragerea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi din amenajările piscicole, conform planului anual aprobat, în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiţie, în orice zonă, pentru orice specie acvatică, la orice vârstă şi dimensiune, cu utilizarea oricăror metode, unelte, dispozitive şi plase de pescuit, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, în baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific;------------Pct. 18^1 al art. 2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.18^2. pescuit recreativ - activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv;----------Pct. 18^2 al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.18^3. pescuit comercial - activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;----------Pct. 18^3 al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.19. pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;20. posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort de pescuit;21. port de bază - locul de unde nava/ambarcaţiunea îşi începe activitatea de pescuit, expediere şi comercializare a capturilor;22. prima vânzare - acea vânzare care se realizează pentru prima dată pe teritoriul naţional şi care stabileşte prin documente preţul produsului;23. prelucrare peşte - procesul prin care peştele a fost pregătit pentru comercializare. Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea în conserve, congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, marinarea, uscarea sau pregătirea peştelui pentru comercializare în orice altă manieră;----------Pct. 23 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.24. punct de debarcare - locul unde navele şi ambarcaţiunile de pescuit în habitatele piscicole naturale descarcă peştele în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare;------------Pct. 24 al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.25. resurse acvatice vii - speciile de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile şi accesibile din habitatele piscicole naturale ale României;------------Pct. 25 al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.26. echipamente de pescuit - uneltele, metodele şi dispozitivele utilizate în activitatea de pescuit;27. pescar comercial - persoană autorizată să desfăşoare activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;----------Pct. 27 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.27^1. pescar recreativ - persoana fizică deţinătoare a unui permis de pescuit recreativ;----------Pct. 27^1 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.28. licenţă de pescuit - documentul care conferă titularului dreptul, astfel cum este determinat de normele naţionale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul capturării resurselor acvatice vii. Aceasta conţine cerinţele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice şi echiparea unei nave/ambarcaţiuni de pescuit comercial;----------Pct. 28 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.29. autorizaţie de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit;------------Pct. 29 al art. 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.30. permis de pescuit - documentul individual şi netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit al unei persoane fizice;----------Pct. 30 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.31. abrogat;------------Pct. 31 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.32. plasă - reţeaua de fire textile care are următoarele elemente caracteristice şi dimensionale de gabarit: diametrul firului (mm), mărimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime şi lăţime;--------------Pct. 32 al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 23 din 5 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008.33. setcă - unealta de pescuit de tip reţea, formată dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu elemente de armare - la partea superioară plute, iar la partea inferioară plumbi -, care reţine peştele prin încurcare şi agăţare;34. abrogat;------------Pct. 34 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.35. abrogat;------------Pct. 35 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.36. avă - reţeaua de fire textile care formează mai mulţi pereţi de plasă, cu diferite mărimi ale laturii ochiului;37. plasă de pescuit tip monofilament - reţea din plasă formată dintr-un singur fir polimeric netorsionat;----------Pct. 37 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.38. dispozitiv/aparat electric de pescuit - instrumentul electric alimentat de către o sursă de curent electric, care foloseşte sisteme ce creează unde electrice în apă, electrocutează resursele acvatice vii, aducându-le la suprafaţa apei, unde pot fi uşor pescuite.39. drept de pescuit - dreptul obţinut, în condiţiile legii, de exploatare durabilă a resursei acvatice vii;------------Pct. 39 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.40. efectiv piscicol - totalitatea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice existente la un moment dat într-o amenajare piscicolă;------------Pct. 40 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.41. specie introdusă - orice specie de peşti sau de alte vieţuitoare acvatice introdusă intenţionat ori accidental de om într-un mediu acvatic diferit de cel în care este prezentă natural;------------Pct. 41 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.42. furt piscicol - activitatea infracţională care constă în furtul efectivului piscicol în tot sau în parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajările piscicole;------------Pct. 42 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.43. braconaj piscicol - activitate ilegală care constă în pescuitul fără licenţă, autorizaţie sau permis, pescuitul în perioada de prohibiţie sau în zone interzise pescuitului ori pescuitul cu unelte interzise al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale;----------Pct. 43 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.44. zonă de pescuit - porţiunea delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este permisă practicarea pescuitului;------------Pct. 44 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.45. zonă de refacere biologică - zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt în declin şi se impune restricţionarea pescuitului pentru refacerea acestora;------------Pct. 45 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.46. zonă interzisă la pescuit - zona delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejată în vederea reproducerii resurselor acvatice vii;------------Pct. 46 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.47. bază de date naţională a resurselor acvatice vii - totalitatea informaţiilor privind flota de pescuit, efectivele piscicole, numărul de operatori economici cu activităţi specifice, numărul de asociaţii şi federaţii, numărul de pescari sportivi şi profesionişti, cantităţile de peşte extrase anual, cantitatea de peşte introdusă prin activităţi de repopulare.------------Pct. 47 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Capitolul II Organizarea şi administrarea sectorului pescăresc  +  Articolul 3Responsabilitatea privind definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultură revine Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 4 (1) Elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultură, precum şi implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora sunt atributul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA nr. 15 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are următoarele atribuţii: a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", care sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în condiţiile legii; b) exercită, în numele statului, prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului, pe care se află amplasate amenajările piscicole; c) administrează terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole aparţinând domeniului public al statului, inclusiv lacurile de acumulare care au drept folosinţă unică piscicultura, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) elaborează studii de oportunitate, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza cărora se hotărăşte modalitatea de concesionare/închiriere a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole; e) încheie contracte de concesiune, contracte de închiriere, contracte de arendă şi asociere în participaţiune, în vederea exploatării terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora, din domeniul public şi privat al statului, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; f) concesionează/închiriază lacurile de acumulare care au folosinţă unică piscicultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) elaborează caietele de sarcini, în vederea concesionării; h) colaborează cu ministerele şi organele de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale implicate în activităţile de pescuit şi acvacultură; i) elaborează reglementări privind funcţionarea pieţei produselor de pescuit şi acvacultură; j) eliberează autorizaţii de pescuit în scop ştiinţific persoanelor juridice care au ca obiect de activitate cercetarea în domeniul vizat de prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii; k) organizează seminare, conferinţe, dezbateri şi consultanţă piscicolă, asigură şi supraveghează pregătirea profesională de profil, prin colaborare cu instituţiile de învăţământ; l) eliberează licenţe de pescuit şi de acvacultură, autorizaţii şi permise de pescuit; m) pune în aplicare politica comună în domeniul pescuitului în sectorul pescăresc din România, prin colectarea, gestionarea şi diseminarea datelor statistice, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele de colectare a datelor şi cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene, precum şi prin monitorizare, inspecţie şi control; n) realizează investiţii pentru infrastructura aferentă administrării patrimoniului piscicol, precum şi alte tipuri de investiţii specifice, stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul pescăresc; o) desfăşoară orice alte activităţi stabilite de autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul de pescuit.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. (4) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate delega, pe bază de protocol, administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale către alte instituţii publice ale statului.----------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (5) Structura, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de concesionare, precum şi procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 5Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri proprii.  +  Articolul 6 (1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură este format din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se face potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură asigură realizarea măsurilor din domeniul specific, precum şi a măsurilor în aplicarea reglementărilor Uniunii Europene.----------------Art. 7 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Capitolul IIIProtecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii----------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Secţiunea 1 Activitatea de pescuit în apele maritime şi continentaleActivitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale----------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 8Politica privind pescuitul în habitatele piscicole naturale se va realiza de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură prin:----------------Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. a) măsuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricărei alte măsuri care să fie determinată de starea resurselor; b) măsuri de protejare şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui şi a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiţie, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive; c) măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit; d) reglementări privind pescuitul şi acvacultura;----------------Lit. d) a art. 8 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. e) stabilirea sistemelor de pază, control şi de inspecţie a activităţilor de pescuit;----------------Lit. e) a art. 8 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. f) integrarea activităţilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate în planurile de management ale ariilor respective. g) finanţarea programelor pentru popularea de susţinere şi de cercetare-dezvoltare în domeniul exploatării resurselor acvatice vii şi acvaculturii.----------------Lit. g) a art. 8 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 9 (1) Accesul la resursele acvatice vii, cu excepţia celor din ariile naturale protejate, se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în urma consultărilor cu organizaţiile din domeniul pescuitului.----------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.(1^1) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor.----------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. (2) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor profesionişti persoane fizice sau celor organizaţi în asociaţii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritorială, pe baza permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit comercial.----------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. (3) Pe zona de pescuit recreativ nu poate fi încheiat decât un contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 9^1 (1) Pentru derivaţiile naturale sau artificiale ale unui curs de apă, reprezentate de braţe secundare, canale de irigaţii ori tranzitare, autorizaţia de pescuit revine titularului de autorizaţie pentru cursul principal de apă. (2) În cazul în care o apă în regim neamenajat îşi schimbă albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale, beneficiarii autorizaţiei iniţiale de pescuit sunt autorizaţi atât pentru noua albie şi vechea albie rămasă, cât şi pentru luciul de apă ce eventual ar apărea ca urmare a îndiguirilor limitrofe efectuate. (3) Mărirea suprafeţei unui luciu de apă în regim natural de scurgere ca urmare a construcţiei unei acumulări pe cuveta sa determină extinderea dreptului de pescuit asupra întregii suprafeţe. Dacă luciul de apă exploatat piscicol inundă malurile, posesorul autorizaţiei de pescuit comercial este îndreptăţit să pescuiască în perimetrul inundat. (4) Este interzis pescuitul în scop comercial sau recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.----------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.----------Art. 9^1 [iniţial cu alin. (1)-(3)] a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 10 (1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit şi cota alocată.----------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin: a) limitarea numărului navelor/ambarcaţiunilor de pescuit în funcţie de caracteristicile acestora în cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie; b) limitarea timpului alocat activităţii pescuitului; c) stabilirea numărului de unelte utilizate la pescuit; d) abrogată.----------------Lit. d) a alin. (2) al art. 10 a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumită specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit şi nave de pescuit. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului pot stabili, prin ordin comun, şi alte măsuri de refacere şi conservare a resurselor acvatice vii.----------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 11 (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil în condiţiile minimalizării efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice şi speciilor auxiliare, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit în afara celor stabilite este interzisă. (3) În scopul protecţiei investiţiilor producătorilor, schimbarea echipamentelor de pescuit se va realiza cu un preaviz de 1-2 ani, după caz.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza studiilor elaborate de instituţiile de cercetare ştiinţifică de profil, stabileşte dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic.----------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minimă celei reglementate nu pot fi reţinute, transbordate, descărcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat după capturarea lor, indiferent de starea acestora. (4) Anual, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, se vor stabili perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii. (5) Pentru apele care constituie frontieră de stat, perioadele de prohibiţie, regulile de pescuit, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordanţă cu convenţiile internaţionale încheiate cu statele riverane. (6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale condiţionează exercitarea pescuitului speciilor protejate, în baza unor reglementări specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.----------------Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (7) Paza resurselor acvatice vii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri de protejare şi de administrare a resurselor acvatice vii  +  Articolul 13 (1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunică schimbarea proprietarului către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea eliberării unei noi licenţe de pescuit. (3) Abrogat.----------------Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (4) Navele şi ambarcaţiunile de pescuit au obligaţia de a avea la bord licenţa de pescuit.  +  Articolul 14 (1) În situaţia în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate condiţiona exercitarea activităţii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii ştiinţifice şi eliberarea unei autorizaţii de pescuit, cu caracter temporar, complementară licenţei de pescuit, şi care va trebui să fie ţinută la bord. (2) Autorizaţia de pescuit conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, la modalitatea de pescuit şi la cota alocată pe specii. (3) Un ansamblu de nave/ambarcaţiuni cu aceleaşi caracteristici şi care activează în aceeaşi zonă de pescuit poate primi o autorizaţie colectivă de pescuit. (4) Abrogat.----------------Alin. (4) al art. 14 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (5) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se stabilesc condiţiile de atribuire şi modelul autorizaţiilor de pescuit, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.  +  Articolul 15 (1) Contravaloarea licenţelor de pescuit, a permiselor de pescuit şi a autorizaţiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat. (2) Cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de administrare a pescuitului  +  Articolul 16Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi a permiselor şi autorizaţiilor emise de către administratorul resurselor acvatice vii, după caz.----------------Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.  +  Articolul 17 (1) Pentru îmbunătăţirea administrării şi controlului activităţilor de pescuit, precum şi pentru a favoriza planificarea, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupurile de nave care activează într-o zonă de pescuit. (2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprimă în cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioade de activitate în zonele de pescuit. (3) Criteriile de distribuire sunt următoarele: a) activitatea de pescuit exprimată în volum de capturi, efort de pescuit sau perioadă de activitate în zonă, după caz; b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcaţiunilor de pescuit; c) ceilalţi parametri ai navelor/ambarcaţiunilor şi posibilităţile acestora de pescuit; d) folosirea capacităţilor de producţie; e) condiţiile sociale şi de muncă la bordul navelor/ ambarcaţiunilor.  +  Articolul 18 (1) În scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii şi dezvoltării acvaculturii se înfiinţează Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, structură consultativă pe lângă organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.----------------Art. 18 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Secţiunea a 4-a Monitorizarea activităţii de pescuit  +  Articolul 19Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanentă pentru cunoaşterea în timp real a intrărilor şi ieşirilor din port, a staţionărilor navelor/ ambarcaţiunilor în zonele de pescuit, a capturilor sau a altor circumstanţe.  +  Articolul 20 (1) La bordul navelor/ambarcaţiunilor trebuie să existe un jurnal de pescuit în care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, în termenii stabiliţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi un ordin de deplasare de la portul şi/sau punctul propriu de descărcare a produselor pescăreşti. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate scuti de obligaţia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcaţiuni nepuntate, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.----------------Art. 20 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 21 (1) Navele/ambarcaţiunile care descarcă capturile pe teritoriul naţional trebuie să prezinte structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de aceasta, o declaraţie de debarcare care va cuprinde cantităţile descărcate pentru fiecare specie, zona de provenienţă, precum şi alte date stabilite de aceasta. (2) Navele de pescuit aflate sub pavilion român, care descarcă produsele pescăreşti în afara teritoriului naţional, au obligaţia de a comunica datele cuprinse în declaraţia de debarcare Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de aceasta.  +  Articolul 22 (1) Navele de pescuit aflate sub pavilion român comunică Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în termenii stabiliţi de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcaţiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcaţiuni. (2) Navele aparţinând statelor terţe vor trebui să obţină autorizaţie de transbordare, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.  +  Secţiunea a 5-a Pescuitul recreativ/sportiv în apele maritime şi continentalePescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale----------------Titlul Secţiunii a-5-a din Cap. III a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 23 (1) Pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ. (2) Condiţiile de practicare a pescuitului recreativ, modelele permiselor de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale, precum şi modul de eliberare a acestora se stabilesc de beneficiarii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ. (3) În amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licenţe de acvacultură, pescuitul recreativ se poate practica doar în condiţiile şi pe baza regulilor stabilite de deţinătorul licenţei de acvacultură. (4) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pentru care asociaţia al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi pentru zonele pentru care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate. (5) Activitatea de pescuit recreativ se practică în cadrul fiecărei asociaţii în baza planului de management pentru pescuit recreativ, aprobat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. (6) Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pot organiza competiţii cu caracter sportiv.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 24În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial şi cea de pescuit recreativ, se stabilesc condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, astfel: a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă; b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare; c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare; d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale; e) în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime, un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg; f) în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 exemplare/zi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, păstrăv fântânel, lipan şi coregon.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 25Asociaţiile de pescari, precum şi forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pentru practicarea pescuitului în scop recreativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi luate în evidenţă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea stabilirii de programe de acţiuni şi proiecte comune pentru conservarea şi protejarea resurselor acvatice vii.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Capitolul IV Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie  +  Articolul 26Politica sectorului pescăresc se realizează prin măsuri privind: a) exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii; b) aplicarea unui management performant pentru sectorul pescăresc; c) respectarea regulamentelor Uniunii Europene, a convenţiilor internaţionale şi a acordurilor la care România este parte; d) administrarea capacităţii flotei de pescuit şi susţinerea infrastructurii de pescuit; e) dezvoltarea acvaculturii; f) obţinerea de valoare adăugată prin procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură; g) organizarea pieţei produselor pescăreşti; h) concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole; i) stimularea asocierii pescarilor, piscicultorilor, procesatorilor şi comercianţilor în forme asociative cu reprezentare la nivel local, naţional şi internaţional; j) sprijinirea cercetării în sectorul pescăresc; k) controlul, inspecţia şi colectarea de date statistice; l) colaborarea la nivel european şi internaţional.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Secţiunea 1 Agenţii sectorului pescăresc  +  Articolul 27Persoanele fizice autorizate şi/sau persoanele juridice care deţin capacităţi de producţie pentru practicarea pescuitului comercial sau acvacultură se pot constitui, la libera lor iniţiativă, în organizaţii de producători, cu scopul practicării unui pescuit responsabil şi al îmbunătăţirii condiţiilor de vânzare a produselor realizate de membrii acestora.  +  Articolul 28Membrii organizaţiilor trebuie să vândă produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor, adaptării volumului ofertei la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirii procesului de comercializare.----------------Art. 28 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 29 (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescăresc, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) Activitatea economică desfăşurată în zonele geografice în care organizaţiile s-au constituit reprezintă criteriul principal de recunoaştere.  +  Articolul 30 (1) Recunoaşterea organizaţiilor de producători se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.----------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură retrage recunoaşterea organizaţiilor de producători în situaţia în care acestea nu mai îndeplinesc criteriile de recunoaştere.  +  Articolul 31Asociaţiile de pescari profesionişti, asociaţiile de pescari sportivi şi alte entităţi asociative legal constituite, precum şi organizaţiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entităţi reprezentative în procesul consultativ de adoptare a deciziilor.----------------Art. 31 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Flota de pescuit  +  Articolul 32 (1) În cadrul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură se constituie Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, în care se menţionează toţi parametrii tehnici ai navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flotă. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Autoritatea Navală Română, stabileşte modul de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.----------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (3) Înscrierea în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit nu scuteşte proprietarul navei/ambarcaţiunii de îndeplinirea obligaţiei de înscriere în registrul comerţului sau în alte registre publice existente.  +  Articolul 33Construirea, modernizarea şi reconversia navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se realizează în cadrul programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente în zonele de pescuit şi ţinând cont de obligaţiile internaţionale asumate.  +  Articolul 34 (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură autorizează construirea navelor/ambarcaţiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion român, astfel încât acestea să nu depăşească capacitatea de pescuit a navelor/ambarcaţiunilor radiate din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit. (2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licenţe de construcţie, emisă de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de Autoritatea Navală Română.----------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (3) În licenţa de construcţie se înscriu datele de identificare a navei, portul de bază şi navele/ambarcaţiunile radiate, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activităţii de pescuit.  +  Articolul 35 (1) Modernizarea şi reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele naţionale şi comunitare în ceea ce priveşte echipamentele de pescuit, asigurarea securităţii muncii, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, raţionalizarea operaţiunilor de pescuit, perfecţionarea proceselor de manipulare şi conservare a produselor la bord, precum şi protecţia mediului. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 35 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. (3) Lucrările de modernizare şi reconversie sunt autorizate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.----------------Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 36Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în scopul exploatării durabile a resurselor acvatice vii, se stabilesc: a) capacitatea flotei; b) numărul, tipul şi selectivitatea uneltelor de pescuit; c) oprirea temporară sau definitivă a activităţii anumitor nave/ambarcaţiuni de pescuit.----------Art. 36 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 37 (1) Oprirea definitivă a activităţii navelor de pescuit se aplică acelor nave care activează în zone de pescuit, a căror situaţie necesită o adaptare structurală pe termen lung, în scopul reducerii efortului de pescuit şi al favorizării refacerii resurselor acvatice vii. (2) Oprirea definitivă a activităţii unei nave/ambarcaţiuni de pescuit determină radierea acesteia din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit. (3) Excluderea din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se poate efectua ca urmare a inactivităţii fără un motiv bine întemeiat sau la solicitarea proprietarului.----------Alin. (3) al art. 37 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 38 (1) Prin oprirea temporară a activităţii unei nave/ambarcaţiuni de pescuit se înţelege încetarea activităţii pe o perioadă de timp determinată. (2) Oprirea temporară este o măsură conjuncturală care are drept scop reducerea efortului de pescuit ca urmare a unor circumstanţe excepţionale.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea porturilor de bază şi schimbarea portului de bază  +  Articolul 39 (1) Portul de bază pentru navele/ambarcaţiunile care pescuiesc în habitatele piscicole naturale este acela de unde nava/ambarcaţiunea îşi începe activitatea de pescuit, expediere şi comercializare a capturilor.----------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) Abrogat.----------------Alin. (2) al art. 39 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (3) Abrogat.----------------Alin. (3) al art. 39 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Secţiunea a 4-a Porturile/punctele de debarcare şi prima vânzare a produselor piscicole  +  Articolul 40 (1) Navele/ambarcaţiunile de pescuit care descarcă produse pescăreşti pe teritoriul naţional trebuie să o facă în porturi/puncte nominalizate în acest sens de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.----------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) În cadrul fiecărui port, descărcarea se face în locurile stabilite, după caz, de autorităţile portuare.  +  Articolul 41Prima vânzare a peştelui şi a produselor obţinute din pescuit se face numai în locuri special amenajate, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza nominalizărilor făcute de administratorul resurselor acvatice vii.----------------Art. 41 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.  +  Articolul 41^1Porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare sunt autorizate şi nominalizate în baza normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.----------------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 42Produsele obţinute din pescuit care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara portului de descărcare şi care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare sunt însoţite până la locul primei vânzări de documentele legale de însoţire a mărfii.----------------Art. 42 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Capitolul V Acvacultura  +  Articolul 43 (1) Acvacultura cuprinde toate activităţile de producţie animală sau vegetală în medii acvatice. (2) Acvacultura se practică în ferme de acvacultură şi în ecosisteme acvatice amenajate, cu acordul proprietarului/ administratorului acestora, şi doar în ecosistemele acvatice naturale identificate, nominalizate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în baza Planului strategic naţional multianual pentru acvacultură. (3) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative şi cantitative de peşte şi alte vieţuitoare acvatice şi punerea în valoare a tuturor amenajărilor piscicole, indiferent de deţinător. (4) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face în condiţiile legislaţiei în vigoare din domeniul apelor. (5) Durata concesiunii se stabileşte de concedent pe baza studiului de oportunitate, în vederea asigurării siguranţei şi predictibilităţii juridice a contractelor de orice tip care au ca obiect practicarea activităţii de acvacultură în orice scop, precum şi pentru stimularea investiţiilor în acvacultură. (6) Instituţiile publice, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, deţinătoare de amenajări piscicole, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia de a comunica anual, până la data de 30 noiembrie, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură inventarul amenajărilor piscicole de orice tip care sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură. (7) Nivelul redevenţei/chiriei solicitate pentru amenajările piscicole va ţine seama de categoriile de bonitate piscicolă existente în România, stabilite în baza unor studii elaborate de instituţii specializate din domeniul pescăresc. În baza acestor studii, nivelul redevenţei/chiriei solicitate pentru activitatea de acvacultură se va stabili în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 44 (1) Dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri: a) încurajarea acvaculturii extensive şi semiintensive generatoare de valori de mediu; b) îmbunătăţirea sistemului de comercializare şi informare a consumatorilor; c) instruirea producătorilor din acvacultură; d) aplicarea măsurilor de bune practici în procesele tehnologice pentru asigurarea biosecurităţii şi siguranţei alimentare a produselor din acvacultură; e) asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră; f) protecţia mediului şi a biodiversităţii acvatice; g) dezvoltarea cercetării şi progresul tehnologic; h) protejarea şi încurajarea producătorilor din acvacultură prin reglementări specifice; i) omologarea/certificarea/autorizarea pepinierelor piscicole. (2) Acţiunile pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc: a) modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, corelate cu normele de protecţie a mediului; b) asigurarea pentru operatorii din acvacultură, în condiţiile legii, a accesului la ape şi spaţiu; c) stabilirea unor indicatori de calitate şi sustenabilitate ecologică, economică şi socială; d) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole; e) dezvoltarea acvaculturii marine şi continentale, în condiţiile asigurării sănătăţii şi bunăstării animale; f) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit; g) alte acţiuni pe care necesităţile de dezvoltare a acvaculturii le impun.----------Art. 44 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 45 (1) În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se constituie Registrul unităţilor de acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate capacităţile de producţie. (2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum şi modificările privind capacitatea de producţie şi speciile cultivate trebuie comunicate Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea reactualizării Registrului unităţilor de acvacultură şi eliberării unei noi licenţe de acvacultură, după caz. (3) Unităţile de producţie din acvacultură sunt înscrise în Registrul unităţilor de acvacultură şi primesc licenţă de acvacultură, eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. (4) Înscrierea în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură se realizează în condiţiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.----------------Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (5) Schimbarea parţială sau totală a destinaţiei capacităţilor de producţie din acvacultură se va face în baza unor studii de evaluare a impactului de mediu şi va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.----------Alin. (5) al art. 45 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 46Introducerea în cultură în amenajările piscicole în sistem deschis a speciilor exotice sau absente la nivel local se face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza unor studii prin care se stabilesc şi condiţiile de carantină şi de control pentru evitarea evadărilor în mediul natural.----------Art. 46 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 46^1 (1) Valorificarea activelor şi amenajărilor piscicole aflate în domeniul public/privat al statului se face, după caz, prin concesionare, arendare, închiriere sau alte forme prevăzute de lege. (2) Pentru impulsionarea dezvoltării acvaculturii, terenurile proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Şişeşti» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se vor concesiona conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv proprietarilor de active.----------Art. 46^1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 46^2 (1) Acvacultura marină se practică în viviere, situate în medii acvatice naturale. (2) Acvacultura marină se realizează prin concesionarea luciului de apă marină şi a accesului la acesta de către autoritatea administrativă responsabilă cu gospodărirea apelor, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile legii.----------Art. 46^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 114 din 27 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016.  +  Articolul 46^3 (1) Termenii şi condiţiile de acordare şi retragere a autorizaţiei pentru acvacultura marină se stabilesc prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) Introducerea speciilor de peşti şi a altor culturi în amenajările marine, indiferent de provenienţa lor, se face cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură şi al autorităţii publice centrale care răspunde de mediu.----------Art. 46^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 114 din 27 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016.  +  Capitolul VI Organizarea pieţei produselor pescăreşti  +  Secţiunea 1 Principii generale  +  Articolul 47 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, stabileşte măsuri privind comercializarea, procesarea şi prelucrarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, în special pentru:----------------Partea introductivă a art. 47 a fost modificată de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescăreşti pe toată durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparenţa pe piaţă şi pentru a face posibilă informarea corespunzătoare a consumatorilor, în special în ceea ce priveşte natura produsului; b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit şi acvacultură, în concordanţă cu normele de conservare şi protecţie a resurselor acvatice vii; c) încurajarea şi sprijinirea procesării şi prelucrării produselor pescăreşti;----------------Lit. c) a art. 47 a fost modificată de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. d) îmbunătăţirea calităţii şi promovarea produselor pescăreşti; e) mărirea gradului de utilizare şi creştere a valorii adăugate a materiei prime obţinute prin acvacultură şi pescuit. (2) Autorităţile publice locale pot organiza pieţe locale ale produselor pescăreşti, în colaborare cu parteneri din mediul economic privat, cu respectarea măsurilor privind comercializarea şi procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură stabilite de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi alte organisme ale autorităţii publice centrale care răspund de pescuit şi acvacultură.---------Alin. (2) al art. 47 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 152 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010.  +  Secţiunea a 2-a Comercializarea produselor pescăreşti  +  Articolul 48Abrogat.----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 49Este interzisă comercializarea produselor obţinute din pescuit, de orice origine sau provenienţă, a căror mărime ori greutate este mai mică decât cea prevăzută în reglementările în vigoare sau al căror mod de obţinere nu este în conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare.----------------Art. 49 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Secţiunea a 3-a Procesarea produselor de pescuit şi acvacultură  +  Articolul 50Abrogat.----------Art. 50 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 50^1 (1) În scopul măririi gradului de utilizare a materiei prime şi de creştere a valorii, sunt încurajate şi sprijinite de Guvern activităţile de pescuit şi acvacultură. (2) Măsurile de sprijinire sunt îndreptate în mod special spre: a) diversificarea produselor; b) îmbunătăţirea calităţii produselor; c) introducerea de tehnologii noi; d) folosirea resurselor excedentare sau subutilizate; e) utilizarea subproduselor; f) încurajarea organizaţiilor profesionale şi interprofesionale; g) reducerea impactului asupra mediului înconjurător.----------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Capitolul VII Pescuitul în scop ştiinţific  +  Articolul 51 (1) Pescuitul peştelui şi altor vieţuitoare acvatice vii în apele româneşti, pentru scopuri de cercetare şi formare, poate fi efectuat în baza unei autorizaţii speciale de pescuit în scop ştiinţific, netransmisibilă, eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură entităţilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiective de cercetare: a) cunoaşterea biologiei, etologiei şi diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi productivităţii din aceste ecosisteme şi a interacţiunilor specifice; b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice de către activităţile de pescuit şi acvacultură, precum şi de alte activităţi antropice; c) identificarea de noi zone şi resurse acvatice vii de interes pentru exploatare; d) dezvoltarea şi diversificarea acvaculturii.----------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale stabileşte condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.----------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (3) Capturile obţinute în urma pescuitului ştiinţific nu fac obiectul comercializării. (4) Periodic, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu instituţiile de cercetare şi cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, stabileşte strategia şi obiectivele cercetării în domeniul pescăresc şi, anual, planul de cercetare.----------------Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 51^1 (1) Titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific eliberează ordine de serviciu pescarilor atestaţi pentru practicarea pescuitului în scop ştiinţific, conform planului de cercetare aprobat. (2) Pescuitul în scop ştiinţific practicat cu metode şi echipamente interzise de lege se exercită strict în prezenţa personalului de cercetare special desemnat de către deţinătorul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.----------------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Capitolul VIII Relaţii internaţionale  +  Articolul 52 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale dezvoltă colaborarea şi iniţiază proiecte de convenţii şi acorduri internaţionale privind:----------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 52 a fost modificată de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. a) pescuitul şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din Marea Neagră; b) accesul navelor româneşti de pescuit în alte zone ce prezintă interes, în vederea acoperirii deficitului de produse pescăreşti pe piaţa românească; c) dezvoltarea activităţilor de pescuit, acvacultură şi a schimburilor comerciale; d) evaluarea impactului activităţilor antropice asupra stării resurselor acvatice vii în context transfrontalier. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale emite reglementări şi instrucţiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului.----------------Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 53În vederea efectuării studiilor ştiinţifice necesare pentru evaluarea stocurilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice cu distribuţie transfrontalieră în ape de interes internaţional, precum şi pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură sprijină şi încurajează activitatea instituţiilor de cercetare ştiinţifică în cadrul obligaţiilor derivate din acorduri sau convenţii internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 54Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, organizează manifestări şi întâlniri internaţionale şi participă la cele organizate de entităţi şi organizaţii internaţionale specializate în domeniul pescuitului şi acvaculturii.----------------Art. 54 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Capitolul IX Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 55Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către persoane fizice sau juridice atrage, după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală.  +  Articolul 56 (1) Pentru a se asigura de respectarea legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, transportului, comercializării produselor pescăreşti şi al altor activităţi conexe, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură organizează acţiuni permanente de control şi inspecţie prin inspectorii piscicoli.----------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) Persoanele supuse controlului au obligaţia să permită accesul la sediile şi sucursalele unităţilor controlate, la toate navele/ambarcaţiunile de pescuit, uneltele şi instalaţiile de pescuit, fermele şi instalaţiile de acvacultură, construcţiile-anexe, mijloacele de transport, unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie publică şi să pună la dispoziţia personalului cu drept de inspecţie şi control toate documentele şi mijloacele necesare îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi control şi totodată să furnizeze date statistice în conformitate cu activităţile prevăzute în programele statistice şi actele juridice comunitare în domeniul sectorului pescăresc.----------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. (3) Procedura de control şi procedura de inspecţie se stabilesc de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.----------------Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 57Abrogat.----------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 58Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei: a) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;----------Lit. a) a art. 58 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile; c) încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă; d) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale.----------Lit. d) a art. 58 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.----------Art. 58 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 59Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei, după caz:----------------Partea introductivă a art. 59 a fost modificată de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecţionate artizanal;----------Lit. a) a art. 59 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale; c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole; d) reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;----------------Lit. d) a art. 59 a fost modificată de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificaţie piscicolă;----------Lit. e) a art. 59 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.----------------Lit. f) a art. 59 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.----------Lit. g) a art. 59 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 60Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz: a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;----------------Lit. a) a art. 60 a fost modificată de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi în lacurile litorale;-----------Lit. b) a art. 60 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 219 din 11 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010. c) neîndeplinirea la termenele şi în condiţiile stabilite a măsurilor dispuse de personalul cu drept de inspecţie şi control, precum şi nefurnizarea datelor statistice către personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele de colectare a datelor şi cu prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc;----------Lit. c) a art. 60 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. d) capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;----------------Lit. d) a art. 60 a fost modificată de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.  +  Articolul 61Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei: a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;----------------Lit. a) a art. 61 a fost modificată de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. b) nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.----------------Lit. b) a art. 61 a fost modificată de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 62Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz: a) comercializarea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea minimă legală;----------Lit. a) a art. 62 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. b) refuzul de a permite accesul personalului cu drept de inspecţie şi control la sediile şi sucursalele unităţilor controlate, la navele/ambarcaţiunile, autovehiculele, unităţile de acvacultură, unităţile de procesare, comercializare şi alimentaţie publică, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/comercial, în vederea îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi control;----------Lit. b) a art. 62 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit sau inscripţionată cu date false, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune;----------Lit. c) a art. 62 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. d) pescuitul în scop comercial/recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.----------Lit. d) a art. 62 a fost introdusă de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.  +  Articolul 63Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei: a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale; b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale; c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;----------------Lit. c) a art. 63 a fost modificată de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale; e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale; f) neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare; g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare; h) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole; i) pescuitul lostriţei; j) abrogată;----------------Lit. j) a art. 63 a fost abrogată de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. k) neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii; l) pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;----------------Lit. l) a art. 63 a fost modificată de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. m) circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace al buştenilor prin albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte.----------------Lit. m) a art. 63 a fost introdusă de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 64Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani: a) pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit; b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală; c) reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal; d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile ori cu terenurile inundabile; e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie;----------Lit. e) a art. 64 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. f) procesarea, fără drept, a produselor obţinute din pescuit sau acvacultură; g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale; h) deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui şi altor vieţuitoare acvatice obţinute din pescuit ori produselor din peşte. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;----------Lit. h) a art. 64 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. i) producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial; j) pescuitul cu japca, cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare; k) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament; l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate; m) pescuitul ilegal şi pescuitul neraportat al calcanului.----------Lit. m) a art. 64 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016.-----------Art. 64 a fost modificat de pct. 1 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 65 (1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani: a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 65 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine. c) pescuitul, deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturaţi pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum şi a produselor şi subproduselor obţinute din aceştia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepţia celor proveniţi din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin documente şi marcaje justificative legale.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 65 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. (2) Tentativa se pedepseşte.-----------Art. 65 a fost modificat de pct. 2 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 66 (1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor.----------------Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009. (2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte, icre, alte vieţuitoare şi produse acvatice, sunt supuse confiscării. (3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în condiţiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat.  +  Articolul 67 (1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să efectueze acte de constatare pentru faptele prevăzute la art. 64 şi 65 şi persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016. (2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţiile organelor de constatare a infracţiunilor, prevăzute de Codul de procedură penală. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1), de către ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.----------Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 253 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 68 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 58-63 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 58-63, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 68^1Abrogat.------------Art. 68^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Capitolul X Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 69 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului se subrogă Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractele încheiate de aceasta cu agenţii contractanţi care deţin în exploatare şi în administrare amenajări piscicole, precum şi cu cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune sau alte tipuri de contracte şi va încheia acte adiţionale în acest sens. (2) Agenţia Domeniilor Statului preia cu titlu gratuit acţiunile pe care Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol le deţine la societăţile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deţinute de aceasta, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului preia patrimoniul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, arhivele şi documentaţia aferente acestuia, pe baza situaţiei financiare întocmite la data preluării. Patrimoniul se preia pe bază de protocol, modificându-se corespunzător bugetul de venituri şi cheltuieli aferent.  +  Articolul 70La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.----------------Art. 70 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.  +  Articolul 71Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează

  ────────────────

  p. Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Gheorghe Albu,

  secretar de stat

  p. Ministrul mediului

  şi dezvoltării durabile,

  Lucia Ana Varga,

  secretar de stat

  Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Cristian David

  Ministrul muncii,

  familiei şi egalităţii de şanse,

  Paul Păcuraru

  Ministrul economiei

  şi finanţelor,

  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 5 martie 2008.Nr. 23.------