HOTĂRÂRE nr. 304 din 16 aprilie 2014 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră(actualizată până la data de 23 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 872 alin. (3) şi (4), art. 873 alin. (1) lit. d), art. 874 alin. (3) lit. b) şi alin. (4), art. 876 alin. (1) lit. a) pct. (i) şi alin. (2), art. 877 alin. (1) şi art. 880 alin. (2) şi (4) din titlul XVIII "Asistenţa medicală transfrontalieră" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispoziţiile art. 8 din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă. (2) Cererile înregistrate la casele de asigurări de sănătate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România care s-au deplasat într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, se soluţionează în vederea rambursării contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat, conform dispoziţiilor legale în vigoare la data înregistrării cererilor la casele de asigurări de sănătate. (3) Asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România care au primit tratament medical într-un stat membru al Uniunii Europene şi nu au depus cerere de rambursare a contravalorii serviciilor medicale anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri au dreptul la rambursarea contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat, conform dispoziţiilor legale în vigoare în ultima zi a intervalului în care asiguraţii au beneficiat de servicii medicale. (4) Cererile pentru valorificarea dreptului prevăzut la alin. (3) pot fi înregistrate la casele de asigurări de sănătate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Ministrul afacerilor externe,

  Titus Corlăţean
  Bucureşti, 16 aprilie 2014.Nr. 304.  +  AnexăNORMA 16/04/2014------