LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 (**republicată**) (*actualizată*)privind serviciile din subordinea Preşedintelui României(actualizată la data de 22 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, aprobată prin Legea nr. 124 din 3 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001, dându-se articolelor o noua numerotare şi numerotându-se alineatele.

  Legea nr. 47/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 iulie 1994.

  ──────────
   +  Articolul 1 (1) Pentru exercitarea de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituţia României şi alte legi se organizează şi funcţionează Administraţia prezidenţială, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, Palatul Cotroceni. (2) În sensul prezentei legi, prin Administraţia prezidenţială se înţelege serviciile publice aflate la dispoziţia Preşedintelui României, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.  +  Articolul 2Compartimentele din structura Administraţiei prezidenţiale, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Numărul maxim de posturi, structura organizatorică, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei prezidenţiale se aprobă de Preşedintele României.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016.  +  Articolul 3 (1) Funcţiile de conducere specifice din cadrul Administraţiei prezidenţiale sunt următoarele: consilier prezidenţial, cu rang de ministru, şi consilier de stat, cu rang de secretar de stat. (2) Consilierul prezidenţial pentru apărare şi siguranţa naţională este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (3) Ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale este desemnat de Preşedintele României în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016.  +  Articolul 4 (1) Numirea sau eliberarea din funcţie a consilierilor prezidenţiali se face de către Preşedintele României. (2) Numirea sau eliberarea din celelalte funcţii ale Administraţiei prezidenţiale se face potrivit regulamentului prevăzut la art. 2.  +  Articolul 5 (1) Personalul Administraţiei prezidenţiale este alcătuit din persoane detaşate, la cererea Preşedintelui României, din ministere şi alte autorităţi publice, precum şi din persoane încadrate direct pe funcţiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Preşedintele României şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum şi încetarea detaşării, eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz.(2^1) Încadrarea, eliberarea/destituirea din funcţie ori desfacerea contractului individual de muncă, precum şi detaşarea în şi din cadrul Administraţiei prezidenţiale se fac prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor alin. (1). Perioada de încadrare în Administraţia prezidenţială se consideră vechime în specialitate dacă atribuţiile sunt conforme cu studiile deţinute sau cu funcţia din care persoana este detaşată.----------Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplica în mod corespunzător şi personalului de ordine şi paza afectat Administraţiei prezidenţiale.  +  Articolul 6Administraţia prezidenţială stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice şi primeşte sprijinul acestora în vederea înfăptuirii prerogativelor şi exercitării competentelor ce revin Preşedintelui României.  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a Administraţiei prezidenţiale se asigura de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, realizate, administrate şi contabilizate, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Administraţia prezidenţială, pe lângă sediul sau, poate administra şi alte spaţii repartizate prin hotărâri ale Guvernului. (2) Începând cu 1 ianuarie 2002 Muzeul Naţional Cotroceni funcţionează în spaţiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituţie publică de cultura, în subordinea Administraţiei Prezidenţiale.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 176 din 20 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001.(2^1) Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional Cotroceni se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei prezidenţiale.----------Alin. (2^1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016.(2^2) Structura organizatorică, atribuţiile, precum şi numărul maxim de posturi ale Muzeului Naţional Cotroceni se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale.----------Alin. (2^2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016.(2^3) Muzeul Naţional Cotroceni este condus de un director general, ordonator terţiar de credite, încadrat potrivit prevederilor art. 5.----------Alin. (2^3) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016. (3) Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigura prin compartimentele Administraţiei prezidenţiale.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 1/1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României*), precum şi orice alte dispoziţii contrare. Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 1/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 iulie 1990.

  ──────────
  -------