PROGRAM DE COOPERARE din 11 octombrie 2016în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016  Notă

  ──────────

  Conţinut de Ordinul nr. 1.986 din 2 noiembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 18 noiembrie 2016

  ──────────
  Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, denumite în continuare "părţi",animate de dorinţa de a dezvolta şi întări relaţiile de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre cele două state,în conformitate cu prevederile articolului 19 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, ştiinţei, tehnologiei, sănătăţii şi sportului, semnat la Bucureşti la 14 februarie 2005,au convenit următorul program:  +  Capitolul I Educaţie  +  Articolul 1Părţile încurajează dezvoltarea cooperării şi schimbul de experienţă în domeniile educaţiei şi cercetării academice dintre cele două state, prin: a) schimb direct de cadre didactice universitare şi studenţi, pentru cercetări ştiinţifice, în cadrul cooperării dintre instituţiile de învăţământ superior acreditate; b) schimb de materiale, literatură de specialitate, manuale, periodice, publicaţii, programe şcolare, materiale didactice şi alte informaţii cu privire la structura şi conţinutul sistemelor lor educaţionale.  +  Articolul 2 (1) Părţile îşi acordă anual 2 (două) burse pentru studii universitare de licenţă şi 2 (două) burse pentru studii universitare de master sau doctorat, în domenii de interes pentru partea trimiţătoare. (2) Bursele acoperă durata studiilor, în conformitate cu programele universitare, precum şi 1 (un) an pregătitor, pentru învăţarea limbii statului părţii primitoare. (3) Instituţiile competente ale părţii trimiţătoare sunt responsabile pentru selecţia candidaţilor. (4) Dosarele candidaţilor mongoli vor fi transmise pe căi diplomatice.  +  Articolul 3Părţile îşi acordă anual 2 (două) burse de 9 (nouă) luni pentru studii postuniversitare şi de cercetare. Ministerele de resort ale celor două părţi sunt responsabile pentru selecţia candidaţilor.  +  Articolul 4Părţile realizează, pe durata prezentului program, schimburi de delegaţii formate din 2-3 (doi-trei) membri, pentru perioade de câte 5-7 (cinci-şapte) zile, în scopul cunoaşterii sistemelor lor educaţionale.  +  Articolul 5Pe durata valabilităţii prezentului program, părţile sprijină participarea experţilor din domeniul educaţiei la evenimentele internaţionale organizate de cele două state.  +  Articolul 6 (1) Fiecare parte îşi selectează proprii candidaţi şi transmite cererile de înscriere ambasadei celeilalte părţi, înainte de data de 1 mai a fiecărui an, pentru anul academic următor. (2) Acceptarea candidaţilor va fi confirmată cu cel puţin 1 (una) lună înainte de începerea anului academic.  +  Capitolul II Cercetare  +  Articolul 7Părţile vor încuraja şi sprijini cooperarea în domeniile ştiinţei şi tehnologiei prin: a) realizarea în comun de proiecte de cercetare ştiinţifică în domenii convenite de comun acord, cum ar fi: biotehnologia, electronica şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii; b) schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti implicaţi în realizarea proiectelor comune; c) schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice; d) organizarea şi participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice; e) folosirea în comun a facilităţilor pentru cercetare, precum şi a echipamentului ştiinţific în cadrul proiectelor derulate în comun; f) alte forme de cooperare ştiinţifică şi tehnologică convenite de comun acord.  +  Articolul 8Părţile vor sprijini cooperarea directă între universităţi, academii, instituţii, organizaţii şi unităţi de cercetare, în baza avantajului reciproc şi cu respectarea legislaţiei în vigoare în cele două state.  +  Articolul 9În România, atribuţiile în domeniul cercetării sunt realizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.  +  Capitolul III Cultură  +  Articolul 10Părţile vor încuraja schimbul direct, precum şi cooperarea directă între instituţiile culturale şi vor sprijini participarea artiştilor din cele două state la acţiunile culturale internaţionale care vor avea loc pe teritoriile celor două state: a) Părţile vor încuraja schimbul direct între instituţiile culturale, precum şi schimbul de profesori şi asistenţi din domeniul universitar cultural, în concordanţă cu organizaţiile care doresc punerea în aplicare a cercetării în managementul şi marketingul cultural pentru dezvoltarea domeniului cultural. b) Părţile vor încuraja schimbul de informaţii privind dezvoltarea şi istoria culturală între instituţiile culturale, redactori de texte culturale, profesori universitari şi studenţi din cele două state.  +  Articolul 11 (1) Părţile încurajează cooperarea directă între muzeele celor două state. (2) Pe durata valabilităţii prezentului program, părţile vor face schimb de 1 (un) expert în domeniul muzeelor, pentru o perioadă de 7 (şapte) zile.  +  Articolul 12Părţile vor sprijini cooperarea directă între instituţiile specializate în domeniul protejării şi restaurării patrimoniului cultural, precum şi schimbul de experienţă între aceste instituţii.  +  Articolul 13Părţile vor facilita schimbul de contacte directe, precum şi cooperarea între Conservatorul din Bucureşti şi Conservatorul din Mongolia (în special şcolile de muzică) care sunt cele mai importante instituţii educaţionale culturale din cele două state.  +  Articolul 14 (1) Părţile vor încuraja schimbul de grupuri artistice prin contact direct între instituţiile artistice din cele două state. (2) Condiţiile şi termenii privind schimburile de grupuri artistice vor fi stabilite între instituţiile artistice partenere.  +  Capitolul IV Prevederi financiare  +  Articolul 15Pentru schimburile de bursieri din cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează: a) Partea trimiţătoare acoperă cheltuielile de transport internaţional, anual, până la locul de destinaţie şi retur. b) Partea primitoare acordă proces de învăţământ gratuit, o bursă lunară, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare, cazare gratuită în cămine şi acces în cantinele studenţeşti, în aceleaşi condiţii ca pentru studenţii proprii, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare în cele două state.  +  Articolul 16Pentru schimbul de persoane în cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează: a) Partea trimiţătoare acoperă cheltuielile de transport internaţional între cele două capitale. b) Partea primitoare oferă cazare în condiţii corespunzătoare, masă, transportul pe teritoriul statului propriu, în conformitate cu programul de lucru, potrivit legislaţiei interne în vigoare în cele două state.  +  Articolul 17 (1) Persoanele prevăzute la articolul 4 din prezentul program beneficiază, pe teritoriul statului primitor, de asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemoepidemic, în conformitate cu legislaţia statului primitor. (2) Persoanele prevăzute la articolele 2 şi 3 din prezentul program beneficiază, pe teritoriul statului primitor, de asistenţă medicală în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a statului primitor, dar nu mai puţin de asistenţa medicală prevăzută la alineatul (1).  +  Capitolul V Prevederi finale  +  Articolul 18 (1) Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil cinci ani. (2) Acest program poate fi amendat sau modificat prin consensul părţilor. (3) Amendamentele sau modificările vor fi făcute în scris şi vor fi parte a prezentului program. (4) Părţile se pot notifica în scris, pe canale diplomatice, asupra intenţiei de a denunţa programul, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate. În acest caz, denunţarea va intra în vigoare la 6 luni după notificare.Semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, mongolă şi engleză, toate textele fiind egal autentice.În cazul unor divergenţe în interpretare, va prevala textul în limba engleză.         Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Mongoliei,       Daniela Anda Grigore Gîtman, Lkhamsuren Dugerjav,  secretar de stat pentru afaceri globale ambasadorul Mongoliei în România------