ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul**)(actualizată până la data de 4 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.Având în vedere că operaţiunile de explorare, prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, acţiuni de interes naţional, derulate în condiţiile şi cu respectarea legislaţiei specifice acestor domenii, implică autorizarea, în condiţiile legii, a executării de lucrări de construcţii,luând în considerare volumele însemnate de lucrări şi termenele scurte de execuţie prevăzute în licenţele/permisele/autorizaţiile emise în temeiul Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,întrucât Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conţine prevederi cu caracter general în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii aferente derulării operaţiunilor de explorare, prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale,apreciind ca esenţială necesitatea adoptării unor prevederi legislative adecvate în vederea reglementării autorizării, în baza contractelor de închiriere încheiate în condiţiile legii de către titularii licenţelor/permiselor/autorizaţiilor cu proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, a executării lucrărilor de construcţii necesare derulării operaţiunilor pe terenurile cuprinse în perimetrele de explorare/prospectare/exploatare, care nu sunt înscrise încă în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,văzând importanţa strategică şi impactul economic şi social semnificativ al realizării programelor de lucrări necesare pentru derularea operaţiunilor de explorare, prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, de către operatorii economici investitori, în baza licenţelor/permiselor/autorizaţiilor emise în condiţiile legii,în contextul regional, actual, este strategic pentru statul român să menţină un nivel al producţiei de hidrocarburi cât mai ridicat, în aşa fel încât România să poată face faţă cu succes oricărei întreruperi neaşteptate şi nedorite în aprovizionarea cu resurse energetice în regiune,apreciind faptul că amânarea executării operaţiunilor de explorare, prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale ar urma să influenţeze negativ eforturile depuse de Guvern în direcţia asigurării securităţii energetice, la care ar urma să se adauge şi anumite consecinţe pe termen scurt legate de contribuţia pe care aceste operaţiuni ar putea-o avea la susţinerea creşterii economice prin efectele de antrenare materializate în crearea de noi locuri de muncă pentru firmele româneşti şi generarea de încasări la buget,neadoptarea acestor măsuri poate conduce la scăderea investiţiilor în domeniu, precum şi la pierderea unor locuri de muncă,dată fiind împrejurarea că promovarea modificărilor/completărilor normative sub forma iniţiativei legislative ar urma să întârzie în mod considerabil programele de lucrări de explorare/prospectare geologică/exploatare prevăzute pentru anul 2014 şi în continuare, iar planificarea şi executarea acestor operaţiuni nu vor fi posibile în ipoteza în care modificările legislative propuse nu vor fi adoptate şi nu vor intra în vigoare în cel mai scurt termen,considerând imperativă adoptarea în regim de urgenţă a modificărilor cadrului normativ necesar măsurilor adecvate de autorizare a executării lucrărilor de construcţii necesare în vederea derulării operaţiunilor de explorare, prospectare geologică şi exploatare a resurselor minerale, petrolului şi gazelor naturale,având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:«b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;»----------Noul punct de la art. I a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.- La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:«c) de primarul general al municipiului Bucureşti, pentru:1. investiţii ce se realizează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan;2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice termoficare, comunicaţii - inclusiv fibra optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea municipiului Bucureşti.»----------Noul punct de la art. I a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.- La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă.----------Noul punct de la art. I a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.- La articolul 6, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:«(1^2) În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţiile privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice.»----------Noul punct de la art. I a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.- La articolul 6 alineatul (6), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:«c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;- împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;- constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operaţiunile de împărţeli ori comasări de parcele fac obiectul ieşirii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii şi/sau de lucrări de infrastructură.»----------Noul punct de la art. I a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.«- La articolul 7, după alineatul (1^5) se introduce un nou alineat, alineatul (1^6), cu următorul cuprins:(1^6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 15 zile.»----------Noul punct de la art. I a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de construcţii necesare derulării operaţiunilor de exploatare/prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, precum şi pentru executarea lucrărilor de construcţii care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea şi revizia sistemelor naţionale/ reţelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale şi al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului, la solicitarea titularilor de licenţe/permise/autorizaţii: a) prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, precum şi prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege; b) prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), autorizaţia de construire se eliberează, cu notificarea şi acordarea de despăgubiri/indemnizaţii proprietarilor, în condiţiile legii, pe baza oricăruia dintre următoarele documente: contractul de închiriere, licenţa, acordul de concesiune sau acordul petrolier. (2) Pentru executarea lucrărilor de construcţii necesare derulării operaţiunilor de exploatare/prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, precum şi pentru executarea lucrărilor de construcţii care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea şi revizia sistemelor naţionale/reţelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale şi al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului realizate de către titularii de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere, pentru care oricare dintre următoarele documente: contractul de închiriere, licenţa, acordul de concesiune sau acordul petrolier ţine loc de titlu asupra imobilului pentru obţinerea autorizaţiei de construire, este necesară depunerea de către beneficiar a următoarelor dovezi privind îndeplinirea obligaţiilor de notificare şi acordare de indemnizaţii/despăgubiri, după cum urmează: a) contractul de închiriere/convenţie între părţi, termenul de plată al indemnizaţiilor/despăgubirilor fiind de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere/convenţiei, în cazul în care proprietarii sunt identificaţi; b) dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere, a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor, după caz, pentru respectivele imobile, în cazul în care proprietarii nu sunt identificaţi; c) dovada consemnării prealabile, la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la data la care au fost notificaţi să se prezinte în vederea semnării convenţiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenţiei, a sumelor aferente despăgubirilor/indemnizaţiilor, în cazul în care proprietarii sunt identificaţi, dar nu se prezintă sau refuză să încheie convenţia. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în situaţia în care este necesară, pentru realizarea proiectelor de infrastructură de transport, relocarea reţelelor de utilităţi (reţele de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale, apă, canal) şi a sistemelor naţionale/reţelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale şi al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului. (4) La încetarea contractelor de închiriere, titularii de licenţe/permise/autorizaţii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia repunerii în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul acestor contracte, dacă părţile nu au convenit altfel."----------Art. 7^1 din Legea nr. 50/1991 rep de la pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.1^1. La articolul 11 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:«n) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.»----------Pct. 1^1 al art. I, care completează alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 50/1991 rep, a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.2. La articolul 26 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 7^1 alin. (2), la desfiinţarea acestora."----------Lit. e^1) a alin. (1) al 26 din Legea nr. 50/1991 rep de la pct. 2 al art. I a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.3. La articolul 26 alineatul (2), liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:"- de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi e^1);".----------Liniuţa a patra a alin. (2) al 26 din Legea nr. 50/1991 rep de la pct. 3 al art. I a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.3^1. La articolul 37, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:«(2^1) Până la terminarea lucrărilor se pot întocmi procese-verbale de recepţie parţială, care să ateste stadiul fizic de execuţie, la solicitarea investitorului şi cu participarea obligatorie a reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii în cazul investiţiilor finanţate din fonduri publice.(2^2) Se pot recepţiona ca fiind terminate lucrări executate în baza unor contracte de execuţie diferite, dar având ca obiect lucrări autorizate prin aceeaşi autorizaţie de construire/desfiinţare.»----------Pct. 3^1 al art. I, care completează art. 37 din Legea nr. 50/1991 rep, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.3^2. La articolul 37, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(5) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate.»----------Pct. 3^2 al art. I, care modifică alin. (2) al art. 37 din Legea nr. 50/1991 rep, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.3^3. La articolul 37, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:«(6) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unui certificat de atestare a edificării construcţiei, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale competentă, care să confirme situaţia juridică actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale.»----------Pct. 3^3 al art. I, care completează art. 37 din Legea nr. 50/1991 rep, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.3^4. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:«(2) Dreptul de concesiune asupra terenului se înscrie în cartea funciară în temeiul actului juridic prin care a fost transmis dreptul de proprietate asupra construcţiei conform art. 40 alin. (1) şi prezentului articol, chiar şi în situaţiile în care nu a fost emis un act administrativ cu acest obiect, iar în actul juridic de transfer al dreptului de proprietate nu s-a stipulat în mod expres transmiterea concesiunii.»----------Pct. 3^4 al art. I, care completează art. 41 din Legea nr. 50/1991 rep, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.3^5. La anexa nr. 2, punctul 1 al definiţiei «Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii» se modifică şi va avea următorul cuprins:«1. drept real principal: drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege).»----------Pct. 3^5 al art. I, care modifică pct. 1 al definiţiei «Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii» din anexa 2 din Legea nr. 50/1991 rep, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.3^6. La anexa nr. 2, după punctul 1 al definiţiei «Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii» se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:«1^1. drept de concesiune având ca obiect terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.»----------Pct. 3^6 al art. I, care completează definiţia «Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii» din anexa 2 din Legea nr. 50/1991 rep, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.4. La anexa nr. 2, punctul 2 al definiţiei "Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. Prin excepţie, în baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legislaţiei specifice din domeniul petrolului şi gazelor naturale, de către titularii de licenţe/ permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrărilor de construcţii necesare pentru derularea operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, altele decât construcţiile cu caracter provizoriu, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri."----------Pct. 2 al definiţiei «Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii» din anexa 2 din Legea nr. 50/1991 rep de la pct. 4 al art. I a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.  +  Articolul IILegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIILegea nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de dezmembrare a terenurilor situate în intravilanul localităţilor, în cel puţin 3 parcele, atunci când operaţiunile respective au ca obiect realizarea de lucrări de construcţii şi de infrastructură. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, oricare dintre părţile actului juridic are posibilitatea, conform dispoziţiilor alin. (3), de a solicita emiterea certificatului de urbanism.»2. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:«(2^1) În scopul asigurării opozabilităţii faţă de terţi a regulilor de urbanism, după aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG şi PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoţită de documentaţie, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice.»----------Art. III, care modifică şi completează art. 29 din Legea nr. 350/2001, a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 31 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ────────────────

  p. Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Shhaideh Sevil,

  secretar de stat

  Ministrul economiei,

  Constantin Niţă

  Ministrul delegat pentru energie,

  Răzvan-Eugen Nicolescu
  Bucureşti, 6 mai 2014.Nr. 22.------------