HOTĂRÂRE nr. 118 din 25 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi consolidarea frontierelor externe - COM (2016) 602
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016    În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-19/1183, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 octombrie 2016, Camera Deputaţilor:1. Notează faptul că în comunicare sunt prezentate măsuri practice şi operaţionale, menite să accelereze punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia şi a Agendei europene privind securitatea şi să deschidă calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică; reaminteşte faptul că cele două documente au fost analizate riguros de către Comisia Europeană, fiind avansate recomandări şi propuneri.2. Notează faptul că în comunicarea sa, Comisia Europeană realizează o conexiune explicită între eforturile de gestionare a migraţiei şi cele de consolidare a securităţii interne, prin protejarea prioritară a frontierelor externe ale UE şi îmbunătăţirea schimbului de informaţii; de asemenea, Comisia Europeană promovează o viziune integratoare între diversele iniţiative recente şi le plasează sub obiectivul protejării mobilităţii în spaţiul UE.3. Îşi exprimă satisfacţia că după starea de confuzie produsă de suspendarea ad-hoc a reglementărilor privind paza frontierelor externe ale Uniunii în vara anului 2015, paza frontierelor redevine un instrument esenţial în strategia Uniunii Europene pentru controlul fluxului migraţiei neregulamentare.4. Se alătură abordării Comisiei Europene de a folosi procedurile de primire a imigranţilor pe teritoriul UE, ca moment-cheie pentru efectuarea controalelor de securitate în vederea eliminării riscului terorist; de asemenea susţine plasarea pe un loc central în uniunea securităţii, a deplinei utilizări a instrumentelor pentru aplicarea legii şi de control la frontieră aflate la dispoziţia UE şi a exploatării interoperabilităţii surselor de informaţii.5. Conştientă fiind de beneficiile aplicării noului sistem european de poliţie de frontieră şi gardă de coastă pentru securitatea internă a UE, salută intrarea în vigoare a regulamentului prin care noua Agenţie europeană pentru poliţia de frontieră şi garda de coastă a devenit operaţională din punct de vedere juridic la data de 6 octombrie 2016; subliniază că timpul scurt în care a fost realizat acest proiect, anunţat de preşedintele Comisiei Europene în discursul său din 9 septembrie 2015 privind Starea Uniunii, demonstrează capacitatea Uniunii Europene de a soluţiona cazurile grave cu care se confruntă şi îşi exprimă speranţa că acest succes va putea fi replicat şi în alte domenii.6. Apreciază că elementele de noutate prevăzute de noul regulament, cum ar fi organizarea intervenţiilor rapide la frontiera externă sau aplicarea conceptului de analiză de vulnerabilitate, vor reprezenta provocări semnificative atât pentru noua agenţie, cât şi pentru statele membre şi că este necesară o mobilizare adecvată complexităţii acestui proiect, având ca miză protecţia frontierelor externe şi gestionarea fenomenului migraţiei ilegale.7. Îşi exprimă încrederea că şi celelalte etape necesare pentru operaţionalizarea completă a agenţiei vor fi parcurse conform planificării; ia act cu satisfacţie de faptul că România este pregătită deja să pună la dispoziţia agenţiei cei 75 de poliţişti de frontieră prevăzuţi pentru rezerva de intervenţie rapidă; menţionează de asemenea că în anul 2016, ca urmare a solicitărilor de suplimentare cu resurse umane şi materiale formulate de Agenţia Frontex, România şi-a dublat angajamentele iniţiale, astfel că în primele nouă luni ale anului 2016 au fost detaşaţi în misiuni Frontex 400 poliţişti de frontieră.8. Estimează că echipele europene pentru intervenţii rapide de returnare trimise pe teren la cererea unui stat membru reprezintă un instrument care îşi va dovedi eficienţa şi subliniază că o confirmare a utilităţii agenţiei va fi şi creşterea sensibilă a procentului de punere în aplicare a deciziilor de returnare.9. Susţine adoptarea modelului comun de evaluare a vulnerabilităţii, în cadrul Consiliului de administraţie al agenţiei din 23-24 noiembrie 2016.10. Susţine adoptarea pachetului legislativ revizuit vizând crearea Sistemului UE de intrare/ieşire, sistem care ar permite interconectarea cu registrele care conţin numele pasagerilor şi bazele de date privind informaţiile prealabile referitoare la pasageri.11. Considerând că orice propunere a Comisiei Europene ar trebui să coreleze obligaţiile cu drepturile şi beneficiile pentru toate statele membre, recomandă finanţarea de către Uniune a cheltuielilor conexe implementării Sistemului UE de intrare/ieşire la frontierele comune ale statelor membre.12. Salută susţinerea de către Comisia Europeană a iniţiativei statelor membre pentru calculul unic al termenului de şedere, atât pe teritoriul statelor membre Schengen, cât şi al celor non-Schengen.13. Susţine crearea unui Sistem european de informaţii şi de autorizare a călătoriei, pentru verificarea prealabilă a călătorilor, întrucât pentru cetăţenii statelor terţe exceptaţi de la regimul de vize care trec frontierele externe nu sunt disponibile informaţii înainte de sosirea acestora în UE, în special în contextul fenomenului luptătorilor terorişti străini.Întrucât propunerea ar urma să se aplice doar în statele membre Schengen cu drepturi depline, solicită includerea în obiectul propunerii şi a statelor membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, pentru evitarea separării artificiale a acestora şi utilizarea deplină a contribuţiei pe care aceste state o pot aduce efortului comun la asigurarea securităţii cetăţenilor europeni.14. Apreciază criteriile şi condiţiile prestabilite pentru verificarea cererii cetăţenilor statelor terţe exceptaţi de la regimul de vize care trec frontierele externe ale UE ca fiind necesare, dar nu şi suficiente şi recomandă introducerea, pentru anumite profile, a unor criterii specifice legate de riscul de securitate, care să fie evaluate de serviciile de informaţii ale statelor membre; apreciază faptul că statele membre ar trebui să furnizeze Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol, pe baza unor proceduri simplificate, date despre riscul terorist privind cetăţenii statelor terţe exceptaţi de la regimul de vize.15. Consideră că în acest domeniu s-ar realiza una dintre punţile informative dintre comunitatea autorităţilor de aplicare a legii şi cea a serviciilor de informaţii, menţionată în textul comunicării; susţine orice altă acţiune dedicată eliminării fragmentării privind schimbul de informaţii în materie de combatere a terorismului şi a crimei organizate transfrontaliere, între nivelul naţional şi nivelul UE.16. În acord cu Comisia Europeană susţine mobilizarea statelor membre pentru a accepta deschiderea Grupului de combatere a terorismului, pentru interacţiunea cu autorităţile de aplicare a legii care cooperează în cadrul Europol, respectiv cu Centrul european de combatere a terorismului, facilitând instituirea unui centru de schimb de informaţii.Reţine faptul că la reuniunea Comitetului operaţional privind securitatea internă din 28 septembrie 2016, cu ocazia prezentării comunicării, au fost relevate o serie de sensibilităţi ale delegaţiilor statelor membre, referitoare la cooperarea dintre poliţie şi structurile de securitate, care ar trebui să fie făcută în limite naţionale; îşi exprimă speranţa că astfel de poziţionări nu vor obtura canalele de cooperare în detrimentul acţiunii comune la nivelul UE.17. Susţine accesul tuturor autorităţilor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi a terorismului, la datele Sistemului european de informaţii şi de autorizare a călătoriei.18. În acord cu opinia conform căreia frontierele externe consolidate permit mobilitatea internă şi reprezintă o condiţie prealabilă pentru libera circulaţie în spaţiul Schengen, reaminteşte faptul că România a depus eforturi susţinute pentru a-şi pregăti aderarea la spaţiul Schengen, astfel că începând din anul 2010 acţionează ca un membru de facto, asigurând cu bune rezultate paza unei porţiuni de 2.070 km de frontieră externă.19. Susţine dezvoltarea Europol, ca instrument principal al UE de intensificare a cooperării cu efecte operaţionale dintre autorităţile naţionale responsabile cu securitatea, precum şi specializarea agenţiei pe principalele subdomenii, prin recenta înfiinţare a Centrului european de combatere a terorismului, a Centrului european privind introducerea ilegală de migranţi şi a Centrului european de combatere a criminalităţii informatice.20. Susţine consolidarea guvernanţei interne a Centrului european de combatere a terorismului, prin dotarea Centrului cu un Consiliu de programare, acţiunile destinate maximizării beneficiilor colaborării prin asocierea cu parteneri intra/extra-UE, măsurile pentru dezvoltarea cooperării cu statele din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord în lupta antiteroristă, creşterea resurselor financiare şi umane.21. Ia act de faptul că Centrul european de luptă împotriva traficului de migranţi este prevăzut să coopereze cu celelalte agenţii europene, în special cu Frontex şi Eurojust în cadrul activităţilor operaţionale şi să trimită rapid agenţi în cadrul punctelor de primire şi înregistrare (hotspot) pe ruta migratorie.22. Se alătură opiniei conform căreia accesul la toate bazele de date şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor de informaţii sunt fundamentale pentru succesul acţiunilor Europol; în acest sens salută modificările propuse pentru accesul sporit la bazele de date ale UE, respectiv la Sistemul de informaţii privind vizele (VIS), Sistemul dactiloscopic european (Eurodac), sistemele viitoare de intrare/ieşire şi Sistemul UE de informaţii şi autorizare a călătoriilor (ETIAS), precum şi exploatarea deplină a accesului Europol la Sistemul de informaţii Schengen (SIS) şi la Registrul cu numele pasagerilor (PNR).23. Reţine constatarea Comisiei Europene conform căreia Europol a evidenţiat modul în care unele persoane suspectate de implicare în introducerea ilegală de migranţi sunt implicate şi în alte infracţiuni, cum ar fi traficul de droguri, falsificarea documentelor, infracţiunile contra patrimoniului şi traficul de fiinţe umane şi, în acest context, recomandă Europol, ca temă de investigaţie imediată, legăturile tot mai strânse dintre reţelele de criminalitate organizată şi cele de terorism; recomandă în acelaşi timp statelor membre să aloce mai multe resurse combaterii infracţionalităţii organizate, ca modalitate de a obtura accesul reţelelor teroriste la finanţare, procurare de arme, desfăşurarea unor acţiuni de recrutare sau propagandă etc.Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

    FLORIN IORDACHE
    Bucureşti, 25 octombrie 2016.Nr. 118.--------