PROTOCOL din 3 mai 2015suplimentar la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016  Notă

  ──────────

  Conţinut de Legea nr. 188/2016, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 851 din 26 octombrie 2016.

  ──────────
  Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, denumite în continuare "părţi contractante",dorind să modifice Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la data de 26 Iulie 1993,luând în considerare dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări,dorind să impulsioneze cooperarea dintre România şi Statul Qatar,considerând necesar să actualizeze cadrul juridic bilateral în domeniul transportului aerian civil,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1Acest protocol completează Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la data de 26 iulie 1993 (denumit în continuare "Acordul").  +  Articolul 21. Articolul 1 litera b) din Acord se înlocuieşte după cum urmează:"b) termenul «autorităţi aeronautice» înseamnă în cazul României Ministerul Transporturilor, iar în cazul Statului Qatar preşedintele Autorităţii Aviaţiei Civile sau, în ambele cazuri, orice altă persoană sau organism autorizat să îndeplinească funcţiile exercitate în prezent de respectivele autorităţi;".2. Următorul text se adaugă ca litera g) la articolul 1 al Acordului:"g) termenul «Acord» înseamnă prezentul acord, anexa acestuia şi orice protocol sau documente similare care modifică acest acord şi/sau anexa;".3. Următorul text se adaugă ca litera h) la articolul 1 al Acordului:"h) termenul «capacitate», cu referire la o aeronavă, înseamnă sarcina utilă a aeronavei disponibilă pe o rută sau pe o porţiune de rută; şi cu referire la un serviciu aerian specificat înseamnă capacitatea aeronavei utilizate pentru un astfel de serviciu, înmulţită cu frecvenţa zborurilor operate de o astfel de aeronavă într-un interval de timp şi pe o rută sau pe o porţiune de rută specificate;".4. Următorul text se adaugă ca litera i) la articolul 1 al Acordului:"i) termenul «tarife de aeroport» înseamnă tarifele sau drepturile percepute pentru utilizarea infrastructurii aeroportuare, facilităţilor pentru navigaţia aeriană şi alte servicii conexe oferite de una din părţile contractante celeilalte părţi."5. Articolul 2 alineatul (2) din Acord se înlocuieşte după cum urmează:"(2) Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părţi contractante drepturile menţionate în prezentul acord cu scopul de a înfiinţa servicii aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în secţiunea corespunzătoare a Tabelului de rute anexat prezentului acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite în continuare «servicii convenite», respectiv, «rute specificate». În operarea serviciilor convenite pe rutele specificate, companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor beneficia, pe lângă drepturile prevăzute în alin. (1) al prezentului articol, de dreptul de a face escale pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi pe teritoriul unui stat terţ în punctele specificate pentru acea rută în Tabelul de rute anexat acestui acord, cu scopul de a îmbarca şi debarca pasageri şi marfă, inclusiv poştă, în mod separat sau combinat."6. Articolul 3 din Acord se înlocuieşte după cum urmează:"ARTICOLUL 3Desemnarea şi autorizarea (1) Fiecare parte contractantă va avea dreptul să desemneze una sau mai multe companii aeriene în scopul operării serviciilor convenite pe rutele specificate şi să retragă sau să modifice o astfel de desemnare. O astfel de desemnare va fi efectuată prin notificare scrisă între autorităţile aeronautice ale celor două părţi contractante. (2) La primirea unei astfel de desemnări şi a cererii de la compania aeriană desemnată, autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante va acorda autorizaţia corespunzătoare într-un termen procedural minim, cu condiţia ca: a) în cazul unei companii aeriene desemnate de România:(i) aceasta să fie stabilită pe teritoriul României, în temeiul Tratatului de instituire a Uniunii Europene şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, şi să aibă o licenţă de operare valabilă în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene; şi(ii) controlul reglementar efectiv al companiei aeriene să fie exercitat şi menţinut de statul membru al Uniunii Europene responsabil pentru eliberarea certificatului său de operator aerian, iar autoritatea aeronautică competentă să fie identificată în mod clar în desemnare; şi(iii) compania aeriană să aibă sediul principal al afacerilor pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene de la care a primit licenţa de operare valabilă; şi(iv) compania aeriană să fie deţinută, în mod direct sau prin intermediul unei participaţii majoritare, şi să fie controlată efectiv de statele membre ale Uniunii Europene şi/sau resortisanţi ai unor state membre ale Uniunii Europene şi/sau de către alte state enumerate în anexă şi/sau de către resortisanţi ai acestor alte state; b) în cazul unei companii aeriene desemnate de Statul Qatar:(i) Statul Qatar să exercite şi să menţină controlul reglementar efectiv al companiei aeriene; şi(ii) aceasta să îşi aibă sediul principal al afacerilor în Statul Qatar; c) compania aeriană desemnată este în măsură să îndeplinească condiţiile prevăzute de legile şi reglementările cu privire la operarea serviciilor aeriene internaţionale, aplicate în mod normal şi rezonabil de către partea contractantă care primeşte solicitarea. (3) Dacă o companie aeriană a fost astfel desemnată şi autorizată, aceasta poate să înceapă operarea serviciilor convenite, în condiţiile în care compania aeriană se conformează tuturor prevederilor aplicabile ale prezentului Acord."7. Articolul 4 alineatul (1) din Acord se înlocuieşte după cum urmează:"(1) Fiecare parte contractantă va avea dreptul să revoce sau să suspende o autorizaţie de operare eliberată pentru exercitarea drepturilor specificate în articolul 2 al prezentului acord de către o companie aeriană a celeilalte părţi contractante sau de a impune condiţiile pe care le consideră necesare pentru exercitarea acelor drepturi: a) dacă, în cazul unei companii aeriene desemnate de România:(i) aceasta nu este stabilită, în temeiul Tratatului de instituire a Uniunii Europene şi al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, pe teritoriul României sau nu are o licenţă de operare valabilă, eliberată de un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene; sau(ii) controlul reglementar efectiv al companiei aeriene nu este exercitat sau menţinut de statul membru al Uniunii Europene responsabil pentru eliberarea certificatului său de operator aerian sau autoritatea aeronautică competentă nu este identificată în mod clar în desemnare; sau(iii) compania aeriană nu îşi are sediul principal al afacerilor pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene de la care a primit licenţa de operare; sau(iv) compania aeriană nu este deţinută, în mod direct sau prin intermediul unei participaţii majoritare, şi nu este controlată efectiv de un stat membru al Uniunii Europene şi/sau resortisanţi ai statelor membre ale Uniunii Europene şi/sau de către alte state enumerate în anexă şi/sau de către resortisanţi ai acestor alte state; sau b) dacă, în cazul unei companii aeriene desemnate de Statul Qatar:(i) Statul Qatar nu menţine un control reglementat efectiv al companiei aeriene; şi(ii) aceasta nu are sediul principal al afacerilor în Statul Qatar; sau c) în cazul în care compania aeriană desemnată nu reuşeşte să se conformeze legilor şi reglementărilor aplicate în mod normal şi rezonabil de către partea contractantă care acordă acele drepturi; sau d) în cazul în care compania aeriană nu reuşeşte să opereze în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezentul Acord."8. Următorul text se adaugă ca alineatul (4) la articolul 5 al Acordului:"(4) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu va împiedica România să aplice pe baze nediscriminatorii taxe sau redevenţe pe carburantul furnizat pe teritoriul său, destinat să fie utilizat de o aeronavă a unei companii aeriene desemnate de Statul Qatar care operează între România şi un alt punct din teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene. Într-un astfel de caz, Statul Qatar dispune de un drept similar de a aplica, fără discriminare, impozite, prelevări, taxe sau redevenţe similare pe carburantul furnizat pe teritoriul său."9. Următorul text se adaugă ca alineatul (4) la articolul 6 al Acordului:"(4) Fiecare parte contractantă va permite oricărei companii aeriene desemnate să îşi stabilească frecvenţa şi capacitatea transportului aerian internaţional oferit, de pasageri şi marfă, separat sau combinat, pe considerente de piaţă şi comerciale. Nicio parte contractantă nu va limita în mod unilateral operaţiunile efectuate de companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul acord sau când o astfel de limitare este necesară din motive vamale, tehnice, operaţionale sau de mediu, în baza condiţiilor uniforme în conformitate cu articolul 15 al Convenţiei."10. Următorul text se adaugă după articolul 6 ca articolul 6 bis:"ARTICOLUL 6 BISAjutoare de stat (1) Niciuna dintre părţile contractante nu va furniza sau nu va permite furnizarea de subvenţii de stat sau ajutoare pentru compania sau companiile aeriene desemnate de ea într-o astfel de manieră care ar putea afecta în mod negativ oportunităţile echitabile şi corecte ale companiilor aeriene ale celeilalte părţi contractante de a concura în furnizarea serviciilor aeriene internaţionale reglementate de prezentul acord. (2) În cazul în care una dintre părţile contractante consideră că companiile aeriene desemnate de ea sunt supuse unor practici neloiale şi discriminatorii sau că o subvenţie sau un ajutor furnizat de către cealaltă parte contractantă pentru sau către o companie aeriană a acestei celeilalte părţi contractante ar afecta în mod negativ sau afectează în mod negativ oportunităţile echitabile şi corecte ale companiilor aeriene ale primei părţi contractante de a concura în furnizarea serviciilor aeriene internaţionale reglementate de prezentul acord, aceasta poate solicita consultări în conformitate cu articolul 14 al prezentului acord."11. Articolul 8 din Acord se înlocuieşte după cum urmează:"ARTICOLUL 8Tarife (1) Fiecare parte contractantă va permite ca tarifele pentru serviciile aeriene să fie stabilite în mod liber de către fiecare companie aeriană desemnată. (2) Niciuna dintre părţile contractante nu poate solicita notificarea sau înregistrarea tarifelor ce vor fi aplicate de către compania sau companiile aeriene desemnate conform prezentului acord. (3) Tarifele vor fi stabilite la niveluri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii semnificativi, incluzând interesele utilizatorilor, costul operării, caracteristicile serviciului, un profit rezonabil şi alte considerente comerciale legate de piaţă. Tarifele nu pot fi discriminatorii fără justificare, excesiv de mari, artificial scăzute sau restrictive. (4) Tarifele care vor fi practicate de către companiile aeriene desemnate de către Statul Qatar pentru transporturile efectuate în întregime în Uniunea Europeană se supun legilor Uniunii Europene, care se aplică în mod nediscriminatoriu."12. Următorul text se adaugă după articolul 8 ca articolul 8 bis:"ARTICOLUL 8 BISNotificarea orarelorCompaniile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor notifica autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante, numai cu titlu de informare, înainte de începerea serviciilor lor, orarele acestor servicii, specificând frecvenţa, tipul aeronavei şi perioada de validitate. Această cerinţă se va aplica în acelaşi mod la orice modificare a acestora."13. Următorul text se adaugă după articolul 11 ca articolul 11 bis:"ARTICOLUL 11 BISSiguranţă şi inspecţie de rampă (1) Fiecare parte contractantă poate să ceară, oricând, consultări cu privire la standardele de siguranţă adoptate de către cealaltă parte contractantă, în orice domeniu referitor la echipaje, aeronave sau operarea lor. Aceste consultări vor avea loc în decurs de 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei astfel de cereri. (2) Dacă drept urmare a acestor consultări, o parte contractantă constată că cealaltă parte contractantă nu respectă şi nu utilizează în mod efectiv, în orice astfel de domeniu, standarde privind siguranţa aviaţiei care să fie cel puţin egale cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago, prima parte contractantă va notifica celeilalte părţi contractante aceste constatări, precum şi măsurile care sunt considerate necesare pentru a se conforma cu acele standarde minime, iar cealaltă parte contractantă va întreprinde acţiuni corective adecvate în acest sens. Dacă cealaltă parte contractantă nu reuşeşte să întreprindă acţiunile corective adecvate în decurs de 15 (cincisprezece) zile de la primirea unei astfel de notificări sau într-o perioadă mai lungă care poate fi convenită, această situaţie va constitui motivul pentru aplicarea prevederilor articolului 4 al prezentului acord. (3) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în articolul 33 din Convenţia de la Chicago, s-a convenit că oricare aeronavă operată de sau în temeiul unui acord de închiriere, în numele unei companii sau al unor companii aeriene ale unei părţi contractante, în cadrul serviciilor spre sau dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante, poate, cât timp se află în limitele teritoriului acestei celeilalte părţi contractante, să fie controlată de către reprezentanţii autorizaţi ai acestei celeilalte părţi contractante, atât la bordul, cât şi împrejurul aeronavei, pentru a verifica atât valabilitatea documentelor aeronavei, cât şi ale echipajului său, precum şi starea vizibilă a aeronavei şi a echipamentelor sale (în acest articol numită «inspecţie de rampă»), cu condiţia ca aceste controale să nu producă întârzieri nejustificate. (4) Dacă orice inspecţie de rampă sau o serie de asemenea inspecţii de rampă dau naştere la: a) suspiciuni serioase privind faptul că aeronava sau operarea acesteia nu corespunde cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago; sau b) suspiciuni serioase privind lipsa de menţinere şi administrare efectivă a standardelor de siguranţă stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago,partea contractantă care efectuează inspecţia va fi liberă să tragă concluzia, în sensul articolului 33 al Convenţiei de la Chicago, că cerinţele în baza cărora certificatul sau licenţele privind acea aeronavă sau echipajul acelei aeronave au fost eliberate sau validate sau că cerinţele în baza cărora este operată acea aeronavă nu sunt egale sau superioare standardelor minime stabilite în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago. (5) În eventualitatea în care accesul necesar pentru efectuarea unei inspecţii de rampă a unei aeronave operate de o companie sau de companiile uneia dintre părţile contractante, în conformitate cu prevederile alineatului (3) al prezentului articol, este refuzat de către un reprezentant al acelei companii sau al companiilor aeriene, cealaltă parte contractantă va fi liberă să deducă că există suspiciuni serioase, de tipul celor la care s-a făcut referire în alineatul (4) al prezentului articol, şi să tragă concluziile menţionate în acel alineat. (6) Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a suspenda sau modifica imediat autorizaţia de operare a unei companii sau a companiilor aeriene ale celeilalte părţi contractante, în cazul în care prima parte contractantă concluzionează, fie în urma unei inspecţii pe rampă, a unei serii de inspecţii pe rampă, a unui refuz al accesului pentru inspecţie de rampă, a consultărilor, fie în alt mod, că acţiunea imediată este esenţială pentru siguranţa operării unei companii aeriene. (7) Orice acţiune întreprinsă de către una dintre părţile contractante în conformitate cu prevederile alineatului (2) sau (6) al prezentului articol va fi suspendată în momentul în care motivul întreprinderii acelei acţiuni încetează să existe. (8) Atunci când România a desemnat o companie aeriană al cărei control de reglementare este exercitat şi asigurat de un alt stat membru al Uniunii Europene, drepturile Statului Qatar în baza prevederilor privind siguranţa din prezentul articol se vor aplica în mod egal cu privire la adoptarea, aplicarea sau menţinerea standardelor de siguranţă de către acel stat membru al Uniunii Europene, precum şi în ceea ce priveşte autorizaţia de operare a acelei companii aeriene."14. Următorul text se adaugă după articolul 13 ca articolul 13 bis:"ARTICOLUL 13 BISAranjamente de cooperare pe piaţăOrice companie aeriană desemnată de către o parte contractantă poate, în cadrul operării sau participării la un serviciu convenit pe o rută specificată, să intre în aranjamente cooperative de piaţă, cum ar fi «blocked space», «code sharing» sau în aranjamente de închiriere, cu: a) orice companie aeriană sau companii aeriene ale oricărei părţi contractante; şi b) orice companie aeriană sau companii aeriene ale celeilalte părţi contractante; şi c) orice companie aeriană sau companii aeriene dintr-un stat terţ, cu condiţia ca:(i) toate companiile aeriene angajate în astfel de aranjamente să deţină autorizaţiile necesare pentru a opera pe rutele şi segmentele în cauză; şi(ii) companiile aeriene precizează în mod clar cumpărătorului, la punctul de vânzare, la orice vânzare de bilete, ce companie aeriană va opera în mod efectiv pe fiecare sector al serviciului respectiv şi cu ce companie aeriană sau companii aeriene va intra cumpărătorul în relaţii contractuale."15. Următorul text se adaugă în anexa la Acord, ca secţiunea C:"SECŢIUNEA CLista altor state la care se face referire în articolul 3 al prezentului acord a) Republica Islanda (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană); b) Principatul Liechtenstein (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană); c) Regatul Norvegiei (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană); d) Confederaţia Elveţiană (în baza Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană)."  +  Articolul 3Prezentul protocol va intra în vigoare la data la care este primită, pe canale diplomatice, ultima notificare scrisă prin care oricare parte contractantă notifică celeilalte părţi contractante că au fost îndeplinite procedurile sale interne prevăzute pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol.Drept care subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi de guvernele lor respective, au semnat prezentul protocol.Semnat la Doha la data de 3 mai 2015, în dublu exemplar original în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În eventualitatea vreunei divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.   Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Statului Qatar,        Mihai Tudose, Dr. Khalid Bin Mohammed Al Attiyah,ministrul economiei, comerţului ministrul afacerilor externe       şi turismului--------