ORDIN nr. 5.414 din 4 octombrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016    În temeiul Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,în conformitate cu dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate, prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.590/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetățenii care au studiat în România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 23 iunie 2014, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Direcția generală management și resurse umane din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și inspectoratele școlare județene/al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
    Mircea Dumitru
    București, 4 octombrie 2016.Nr. 5.414.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CEprivind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificareacompetențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în România,în vederea desfășurării activității didactice în străinătate