ORDIN nr. M.122 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016



  Pentru aplicarea prevederilor art. 41 şi art. 235 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 85 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţiile militare de învăţământ şi instituţiile civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, devenit Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare,luând în considerare avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 35.514 din 30 iunie 2016,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.85/2003 pentru aprobarea "I.M. - 3/3, Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri"*). Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.85/2003 pentru aprobarea "I.M. - 3/3, Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri" nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

  ──────────
   +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc
  Bucureşti, 10 octombrie 2016.Nr. M.122.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 10/10/2016