ACORD din 20 martie 2013privind cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016  Notă

  ──────────

  Ratificat prin Legea nr. 174 din 7 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 13 octombrie 2016.

  ──────────
  Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, denumite în continuare părţi contractante,conştiente de solidele relaţii economice tradiţionale, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase şi reciproc avantajoase, având o viziune comună asupra problematicilor de interes reciproc,dorind să stabilească un cadru legal propice unui dialog constant pentru adoptarea măsurilor adecvate în scopul dezvoltării cooperării economice în beneficiul ambelor state,hotărâte să consolideze, să adâncească şi să diversifice relaţiile lor economice astfel încât acestea să atingă un potenţial optim, în beneficiul reciproc,recunoscând faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe diferite aspecte economice de interes comun, susţinând dezvoltarea economică a ambelor ţări, creşterea eficienţei economice şi a nivelului de trai,convinse de faptul că întărirea cooperării dintre părţi va crea noi oportunităţi, precum şi un mediu stabil, favorabil colaborării economice şi tehnice,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Părţile contractante, având în vedere potenţialul lor intern şi aspiraţiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterală în toate domeniile de interes, în special în sectoarele economic şi tehnic.Obiectivele acestei cooperări includ, printre altele:- dezvoltarea şi prosperitatea propriilor industrii de profil;- încurajarea cooperării economice;- protecţia mediului înconjurător;- contribuţia la dezvoltarea de ansamblu a propriilor economii, precum şi a nivelului de trai.  +  Articolul 2În conformitate cu prevederile prezentului acord, cooperarea economică se va dezvolta prin promovarea activităţilor cu caracter economic, fără însă a se limita la:1. agricultură, silvicultură şi gospodărirea apelor;2. resurse naturale;3. industria minieră;4. reabilitarea centralelor electrice, conductelor de petrol şi gaze;5. metalurgie (inclusiv industria de prelucrare a metalelor) şi industria construcţiilor de maşini;6. industria electronică şi electrotehnică (inclusiv tehnologia informaţiilor);7. industria chimică şi petrochimică;8. industria farmaceutică;9. echipamente de transport auto şi telecomunicaţii;10. cooperarea privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;11. alte domenii din sectorul cooperării economice şi industriale care pot fi tacit acceptate în baza prezentului acord.Se vor facilita schimbul de experienţă între experţi din sectorul public şi privat, tehnicieni, investitori şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, precum şi transferul de echipamente, materiale şi know-how necesare pentru implementarea activităţilor la care face referire prezentul acord.  +  Articolul 3Părţile contractante vor coopera la nivel interguvernamental în scopul promovării şi evaluării diverselor activităţi economice şi totodată pentru implementarea prevederilor prezentului acord. În cazul unor situaţii deosebite, ministerele din statele părţilor contractante pot organiza consultări bilaterale de câte ori consideră necesar.  +  Articolul 4Pentru a facilita implementarea şi îndeplinirea obiectivelor generale ale prezentului acord, părţile contractante vor urmări printre altele:- evoluţia şi perspectivele relaţiilor economice bilaterale;- încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor între operatorii economici din statele părţilor contractante şi prin identificarea de proiecte concrete şi domenii de interes potenţial pentru cooperarea bilaterală;- informarea comunităţilor de afaceri cu privire la oportunităţile de investiţii în ţara celeilalte părţi contractante, respectiv cu privire la cadrul legal în vigoare relevant pentru aplicarea prezentului acord etc.;- promovarea şi dezvoltarea cooperării economice în domeniul public şi privat, inclusiv al transferului de tehnologie, cu respectarea obligaţiilor internaţionale ale părţilor contractante, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în concordanţă cu priorităţile politicii economice şi de dezvoltare a părţilor contractante;- evaluarea implementării prevederilor prezentului acord în cadrul consultărilor bilaterale.  +  Articolul 5În vederea identificării şi facilitării oportunităţilor de afaceri, precum şi a unor noi forme de cooperare economică, părţile contractante:- vor sprijini înfiinţarea şi funcţionarea de birouri de reprezentare, sucursale, filiale, camere mixte de comerţ şi alte entităţi economice, în conformitate cu legislaţia părţilor contractante;- vor promova şi vor acorda sprijin misiunilor economice şi de investiţii, organizării de târguri, expoziţii, seminare, simpozioane şi alte activităţi similare;- vor acorda sprijin instituţiilor financiare şi băncilor din statele părţilor contractante în vederea stabilirii de contacte şi pentru amplificarea cooperării dintre acestea, vor încuraja participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, vor sprijini activităţile de investiţii, precum şi crearea de întreprinderi mixte şi sucursale.  +  Articolul 6În vederea soluţionării eventualelor divergenţe, partea contractantă interesată poate solicita, în scris, organizarea unor consultări.Consultările se vor desfăşura într-un interval de maximum treizeci de zile de la data primirii solicitării scrise.  +  Articolul 7Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei îşi notifică reciproc îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată.La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea comercială şi economică, semnat la 14 mai 2002 la Bucureşti, îşi încetează valabilitatea.  +  Articolul 8Fiecare parte contractantă poate denunţa acordul printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante. În acest caz, acordul iese din vigoare în prima zi după expirarea unei perioade de şase luni de la data primirii notificării menţionate, fără ca aceasta să afecteze proiectele şi contractele convenite în timpul perioadei sale de valabilitate.  +  Articolul 9Prezentul acord poate fi modificat prin consimţământul reciproc al părţilor contractante, exprimat în formă scrisă. Amendamentele intră în vigoare în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 7 paragraful 1 din prezentul acord.  +  Articolul 10Prevederile prezentului acord se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor internaţionale ale părţilor contractante. Prezentul acord se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor internaţionale ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinţa sau afecta, în vreun fel, obligaţiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte.Semnat la Bucureşti la data de 20 martie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limba română, în limbile oficiale din Bosnia şi Herţegovina: bosniacă/croată/sârbă şi în limba engleză, toate textele fiind egal autentice.În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

  Pentru Guvernul României,

  Varujan Vosganian,

  ministrul economiei

  Pentru Consiliul de Miniştri

  al Bosniei şi Herţegovinei,

  Mirko Sarovic,

  ministrul comerţului exterior

  şi al relaţiilor economice
  ----