ORDIN nr. 1.509 din 2 septembrie 2008 (*actualizat*)privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală(actualizat până la data de 6 octombrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • ----------Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N./9.169 din 1 septembrie 2008,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi continuă pregătirea conform duratei de pregătire şi curriculei în vigoare la data intrării în rezidenţiat.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.109 din 6 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016.  +  Articolul 3La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reţeaua sanitară, publicate, în specialităţile create sau care au asimilat specialităţi sub incidenţa normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care şi-au păstrat vechea specialitate, cât şi cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.  +  Articolul 4Medicii specialişti şi primari, confirmaţi în specialităţile a căror denumire s-a modificat sub incidenţa normelor anterioare, îşi pot păstra vechea denumire a specialităţii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4^1 (1) Denumirea specialităţii «Recuperare, medicină fizică şi balneologie» se modifică în «Reabilitare medicală». (2) Denumirea specialităţii «Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă» se modifică în «Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă». (3) Modificarea denumirii specialităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică promoţiei 2013 şi ulterioare de medici confirmaţi rezidenţi în aceste specialităţi. (4) Formarea în specialităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe durata stabilită de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală în vigoare la data confirmării în rezidenţiat.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.  +  Articolul 5 (1) Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea "Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari", aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susţin examen de medic specialist şi se confirmă specialişti în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară". (2) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" pot desfăşura activităţile de medic specialist în "Chirurgie vasculară" şi pot ocupa post în specialitatea "Chirurgie vasculară". (3) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" pot obţine gradul de medic primar în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară", respectiv "Chirurgie vasculară", în funcţie de specialitatea practicată, cu respectarea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.517 din 3 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.  +  Articolul 7Abrogat.---------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.  +  Articolul 8Abrogat.---------Art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.  +  Articolul 9Abrogat.---------Art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.  +  Articolul 10Abrogat.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.  +  Articolul 11 (1) Pentru specialitatea «Chirurgie orală şi maxilo-facială», concursul de rezidenţiat se susţine pe locuri stabilite separat pentru absolvenţii facultăţilor de medicină şi pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialităţile chirurgicale şi, respectiv, pentru specialităţile medico-dentare. (2) La concursul de rezidenţiat organizat în specialitatea «Chirurgie orală şi maxilo-facială» se pot prezenta: a) deţinătorii diplomelor de medic şi de medic stomatolog sau medic dentist; b) deţinătorii diplomei de medic; c) deţinătorii diplomei de medic stomatolog sau medic dentist. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) şi c), până la susţinerea examenului de medic specialist deţinătorii diplomei de medic sunt obligaţi să obţină diploma de medic dentist şi deţinătorii diplomei de medic dentist sunt obligaţi să obţină diploma de medic.----------------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 953 din 27 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 3 august 2009.  +  Articolul 12Rezidenţii în specialităţile "Stomatologie generală", "Farmacie generală" şi "Industrie farmaceutică şi cosmetică", specialităţi pentru care, sub incidenţa normelor anterioare, s-a sistat formarea, îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialităţile în care au fost confirmaţi. Aceştia au acces la formare în a doua specialitate, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 13Titlurile dobândite de medicii specialişti şi medicii dentişti specialişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, în unul dintre aceste state, care certifică dobândirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de către Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 14Medicii specialişti şi medicii dentişti specialişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada experienţei profesionale de minimum 5 ani în specialitate, însuşită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi gradul de medic primar şi, respectiv, medic dentist primar, după promovarea examenului de medic, respectiv farmacist primar, organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 15 (1) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani, însuşită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, pot fi recunoscuţi ca specialişti. (2) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale însuşite în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, cu durata similară celei necesare dobândirii gradului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 16Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii primari îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din gradul profesional dobândit.  +  Articolul 17Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti şi primari pot obţine a doua specialitate şi pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 18Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii publice,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 2 septembrie 2008.Nr. 1.509.  +  AnexăNOMENCLATORde specialităţi medicale, medico-dentare şifarmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicalăI. DOMENIUL MEDICINĂ    I.1. Specialităţi clinice    I.1.1. Grupa specialităţilor medicale┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Alergologie şi imunologie clinică │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Anestezie şi terapie intensivă │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Boli infecţioase │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Cardiologie │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Cardiologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Dermatovenerologie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Endocrinologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Expertiza medicală a capacităţii de muncă*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.│Farmacologie clinică │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.│Gastroenterologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.│Gastroenterologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.│Genetică medicală │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.│Geriatrie şi gerontologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.│Hematologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 16.│Medicină de familie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 17.│Medicină de urgenţă │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 18.│Medicină internă │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 19.│Medicină fizică şi de reabilitare │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20.│Medicina muncii │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 21.│Medicină sportivă**) │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22.│Nefrologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 23.│Nefrologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 24.│Neonatologie*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 25.│Neurologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 26.│Neurologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 27.│Oncologie medicală │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 28.│Oncologie şi hematologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 29.│Pediatrie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 30.│Pneumologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 31.│Pneumologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 32.│Psihiatrie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 33.│Psihiatrie pediatrică │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 34.│Radioterapie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 35.│Reumatologie │5 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 36.│Chirurgie cardiovasculară**) │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 37.│Chirurgie generală │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 38.│Chirurgie orală şi maxilo-facială***) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 39.│Chirurgie pediatrică │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 40.│Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie │ ││ │reconstructivă │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 41.│Chirurgie toracică │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 42.│Chirurgie vasculară │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 43.│Neurochirurgie │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 44.│Obstetrică-ginecologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 45.│Oftalmologie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 46.│Ortopedie pediatrică*) │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 47.│Ortopedie şi traumatologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 48.│Otorinolaringologie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 49.│Urologie │5 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    I.2. Specialităţi paraclinice┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Anatomie patologică │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Epidemiologie*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Igienă*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Medicină de laborator │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Medicină legală*) │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Medicină nucleară │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Microbiologie medicală*) │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Radiologie-imagistică medicală │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Sănătate publică şi management │4 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

  **) Specialităţi în curs de armonizare.

  ***) Specialitate chirurgicală cu acces special.

  ──────────
  II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Chirurgie dento-alveolară │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Ortodonţie şi ortopedie dento-facială │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Endodonţie*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Parodontologie*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Pedodonţie*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Protetică dentară*) │3 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

  ──────────
  III. DOMENIUL FARMACIE┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Farmacie clinică*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Laborator farmaceutic*) │3 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

  ──────────
  ----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.109 din 6 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.-------