ORDIN nr. 842 din 20 iunie 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi(actualizat până la data de 9 decembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Nr. 842 din 20 iunie 2013
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 573 din 20 iunie 2013
 • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE
 • Nr. 303 din 26 iunie 2013
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 845 din 25 iunie 2013
 • ----------În temeiul:- art. 18 alin. (2) şi al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor;- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine;- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;- art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Capitolul I Reglementarea unor măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor  +  Articolul 1Sumele necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA se asigură din bugetul ordonatorilor de credite în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 2Categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate din bugetul ordonatorilor de credite în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele: a) cheltuieli pentru lucrările executate şi serviciile prestate în conformitate cu obiectivele contractuale aferente sumelor datorate contractorilor în condiţiile în care lucrările executate şi serviciile prestate sunt recunoscute, certificate şi realizate în scopul proiectului; b) cheltuieli cu lucrări/servicii noi necesare în vederea finalizării măsurilor ex-ISPA pentru care beneficiarul lansează procedura de atribuire, conform legii; c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de beneficiar sau stabilite de Comisia de adjudecare a disputelor, instanţele de arbitraj, mediere sau de judecată; d) costuri de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costuri de arbitraj şi/sau de judecată, costuri de reprezentare în instanţele de arbitraj şi/sau judecată, taxe şi onorarii; e) sume datorate de beneficiar pentru debitele stabilite în sarcina acesteia, necesare reîntregirii contului ISPA al măsurii; f) penalităţi de întârziere sau dobânzi pentru plăţile întârziate stabilite în baza prevederilor contractuale, neimputabile beneficiarului; g) alte cheltuieli legale, conforme şi necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, justificate de beneficiari, care se încadrează în obiectivele memorandumurilor de finanţare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 3 (1) Ordonatorii de credite din bugetul cărora se asigură finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 au obligaţia să ia toate măsurile legale pe care le consideră necesare pentru a asigura finanţarea cu prioritate a proiectelor ex-ISPA în vederea finalizării acestora până la data de 31 decembrie 2017. (2) Transferul sumelor aprobate în bugetul ordonatorilor de credite se face în baza documentelor întocmite şi prezentate de beneficiar, care îşi asumă întreaga responsabilitate privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea efectuării plăţilor din sumele asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 4Beneficiarul îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor aferente continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; b) răspunde de modul de utilizare a fondurilor alocate, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie, precum şi de încadrarea în termenul de 31 decembrie 2017; c) transmite lunar Tabelul actualizat cu sumele datorate contractorilor prevăzut în anexa nr. 1.a; d) transmite lunar, conform prevederilor art. 22^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Raportul de monitorizare a indicatorilor de proiect prevăzut în anexa nr. 1.b.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 5Pentru a asigura angajarea fondurilor necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de implementare de la nivelul Ministerului Transporturilor îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) la solicitarea beneficiarului, emite avizul prealabil împreună cu Autoritatea de management, pentru lansarea procedurilor de achiziţie publică necesare încheierii unor contracte noi sau acte adiţionale la contractele aflate în derulare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite; b) monitorizează periodic, împreună cu Autoritatea de management, realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect, pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 4 lit. d), transmis de beneficiar.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 6 (1) Pentru a asigura angajarea fondurilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de management de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) la solicitarea beneficiarului, emite avizul prealabil, împreună cu Autoritatea de implementare, pentru lansarea procedurilor de achiziţie publică necesare încheierii unor contracte noi sau acte adiţionale la contractele aflate în derulare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite; b) asigură aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentele Comisiei Europene pentru închiderea proiectelor ex-ISPA, iar în relaţia cu Autoritatea de implementare asigură aplicarea metodologiei de închidere a proiectelor ex-ISPA; c) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin memorandumul de finanţare, memorandumul de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi orice alte atribuţii în limita competenţelor care îi revin în calitate de Autoritate de management pentru a asigura implementarea până la finalizarea proiectelor ex-ISPA; d) monitorizează periodic împreună cu Autoritatea de implementare realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect, pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 4 lit. d), transmis de beneficiar. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea de management care funcţionează la nivelul Ministerului Fondurilor Europene emite instrucţiuni care sunt obligatorii pentru toţi beneficiarii care implementează proiecte ex-ISPA.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 7 (1) Avizul prealabil este actul administrativ emis de Autoritatea de management, împreună cu Autoritatea de implementare, în termen de maximum 15 zile de la data la care documentaţia completă a fost depusă de către beneficiar, chiar dacă sursa de finanţare este aprobată în bugetul altui ordonator de credite, în baza căruia beneficiarul poate lansa procedura de achiziţie publică necesară încheierii contractelor noi sau a actelor adiţionale la contractele aflate în derulare, pentru lucrări/servicii noi sau suplimentare care urmează a se executa ulterior emiterii avizului prealabil, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul memorandumurilor de finanţare. (2) Autoritatea de management/Autoritatea de implementare poate solicita revizuirea/completarea documentaţiei depuse în vederea emiterii avizului prealabil, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării documentaţiilor aferente, fără ca această solicitare să conducă la prelungirea nejustificată a perioadei aferente emiterii avizului prealabil. (3) Pentru avizele prealabile emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prevederile alin. (1), acestea păstrându-şi valabilitatea. (4) Documentaţia depusă de beneficiar pentru obţinerea avizului prealabil va cuprinde: a) solicitare scrisă pentru obţinerea avizului prealabil cu indicarea categoriei de cheltuieli prevăzute la art. 2; b) raport de necesitate aprobat de reprezentantul legal, din care să rezulte necesitatea achiziţionării de lucrări/servicii noi sau suplimentare; c) notă justificativă aprobată de reprezentantul legal, din care să rezulte valoarea estimată a lucrărilor/serviciilor achiziţionate; d) execuţia bugetară a proiectului la data solicitării avizului prealabil, precum şi eşalonarea pe ani a plăţilor aferente sumei solicitate, întocmită conform Tabelului execuţie bugetară şi eşalonarea plăţilor prevăzut în anexa nr. 2; e) alte documente pe care Autoritatea de management/ Autoritatea de implementare le consideră necesare în justificarea solicitării; f) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului, din care să rezulte că lucrările/serviciile care urmează a fi achiziţionate sunt destinate continuării şi finalizării proiectului ex-ISPA şi realizării obiectivelor din memorandumurile de finanţare. (5) La depunerea solicitării de către beneficiar în vederea obţinerii avizului prealabil, Autoritatea de management şi Autoritatea de implementare verifică următoarele: a) dacă lucrările/serviciile care urmează a fi achiziţionate sunt destinate finalizării proiectului şi realizării obiectivelor din memorandumurile de finanţare; b) încadrarea în sursa de finanţare aprobată cu această destinaţie conform anexei nr. 2; c) încadrarea în categoriile de cheltuieli care urmează a se realiza, conform prevederilor art. 2, pe baza solicitării depuse de beneficiar conform lit. a). (6) Beneficiarul răspunde de respectarea prevederilor legale aferente desfăşurării procedurii de achiziţie publică necesare încheierii contractelor noi sau actelor adiţionale la contractele aflate în derulare.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 8Avizul prealabil se aprobă de către ordonatorul de credite al Ministerului Transporturilor şi cel al Ministerului Fondurilor Europene la propunerea Autorităţii de management, respectiv a Autorităţii de implementare.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Capitolul II Reglementări în domeniul controlului capacităţii administrative la beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 14Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor se referă la: a) controlul modului de implementare a instrucţiunilor emise de Autoritatea de management POS Transport, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare şi ale regulamentelor Comisiei Europene; b) controlul şi evaluarea modului de implementare a procedurilor interne aprobate de conducerea beneficiarului şi avizate de Autoritatea de management POS Transport privind derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; c) controlul modului de implementare a reglementărilor naţionale, indiferent de forma prin care acestea sunt aprobate, care privesc beneficiarii direcţi şi/sau proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; d) controlul modului de implementare a regulamentelor Comisiei Europene aplicabile beneficiarilor direcţi de fonduri externe nerambursabile; e) evaluarea şi prevenirea riscului în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a riscului de implementare a procedurilor de achiziţie publică care stau la baza implementării acestor proiecte; f) alte reglementări naţionale/europene care sunt în legătură cu implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 15Obiectul evaluării şi controlului capacităţii administrative îl fac numai beneficiarii de fonduri externe nerambursabile, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 17Evaluarea şi controlul capacităţii administrative se realizează de către structurile de control de la nivelul Autorităţii de management POS Transport altele decât cele care exercită controlul potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18 (1) Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi de fonduri externe nerambursabile se exercită de către personalul angajat în cadrul structurii de control din cadrul Autorităţii de management POS Transport. (2) Ofiţerii de control şi evaluare au calitatea de împuterniciţi ai Autorităţii de management POS Transport pe bază de legitimaţii speciale emise în acest sens. (3) Ofiţerii de control şi evaluare a capacităţii administrative încheie rapoarte de control, note de conformare şi procese-verbale de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Modelul formularului de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014. (2) Modelul de raport de control se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu respectarea conţinutului prevăzut de lege. (3) Modelul de notă de conformare se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu respectarea conţinutului prevăzut de lege.  +  Articolul 20În exercitarea atribuţiilor de evaluare şi control al capacităţii administrative a beneficiarilor, ofiţerii mandataţi în acest sens respectă principiile de integritate, independenţă şi corectitudine, sub sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare privind funcţionarii publici.  +  Articolul 21 (1) Echipa de control pentru evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor se numeşte prin decizie a conducerii Autorităţii de management POS Transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Echipa de control pentru verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse prin raportul de control în vederea emiterii notei de conformare se numeşte, de asemenea, prin decizie a conducerii Autorităţii de management POS Transport.  +  Articolul 22Echipa de evaluare şi control al capacităţii administrative a beneficiarilor, precum şi echipa de evaluare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin raportul de control au următoarele atribuţii şi competenţe: a) verifică modul de implementare a instrucţiunilor/ procedurilor/reglementărilor naţionale/reglementărilor europene privind derularea proiectelor la beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, care au încheiate contracte cu beneficiarii; b) stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menţionate la lit. a); c) stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menţionate la lit. a) la nivel de proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, sens în care au dreptul să solicite documente justificative de la beneficiarii direcţi; d) stabilesc măsurile care urmează a fi luate de către beneficiari şi executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, care au încheiate contracte cu beneficiarii pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi termenele de implementare a acestora; e) constată încălcarea reglementărilor menţionate la lit. a) şi le consemnează în rapoartele de control/notele de conformare; f) constată şi aplică contravenţiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor; g) îndeplinesc orice alte atribuţii pentru evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor, astfel cum acestea sunt stabilite prin mandatele de control aprobate de conducerea Autorităţii de management POS Transport.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.  +  Articolul 23Termenele de elaborare, aprobare şi de exercitare a căilor de atac pe cale administrativă sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind reglementarea unor măsuri în domeniul instrumentelor structurale pentru care beneficiarii au calitatea de beneficiari direcţi de fonduri externe nerambursabile.  +  Capitolul III Reglementări în domeniul sistemului de management şi control al Programului operaţional sectorial Transport  +  Articolul 24În perioada de programare 2007-2013 numai ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management în domeniul transporturilor poate exercita atribuţii şi competenţe referitoare la: a) coordonarea şi/sau implementarea proiectelor a căror finanţare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor pentru direcţiile/structurile de specialitate din cadrul Autorităţii de management POS Transport; b) coordonarea activităţii beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile de sub autoritatea sa pentru implementarea proiectelor a căror finanţare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor, pe bază de acord de delegare de competenţe şi numai cu respectarea contractelor de finanţare, respectiv a regulamentelor Comisiei Europene; c) monitorizarea activităţii beneficiarilor care implementează proiecte finanţate din fonduri structurale în domeniul transporturilor care nu sunt sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.  +  Articolul 25 (1) Acordul de delegare de competenţe menţionat la art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 se referă numai la beneficiarii de sub autoritatea ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management şi numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe cumulative: a) sunt înregistrate întârzieri semnificative în procesul de desfăşurare a procedurilor de achiziţie publică ce pun în pericol implementarea proiectelor şi generează riscuri de dezangajare automată a fondurilor structurale alocate în domeniul transporturilor; b) sunt înregistrate întârzieri semnificative în procesul de implementare a proiectelor şi există riscul de neimplementare a acestora, concomitent cu riscul de dezangajare automată a fondurilor structurale alocate pentru domeniul transport; c) există acordul de delegare din partea beneficiarului, aprobat de către organele de conducere ale acestuia; d) există acordul de delegare aprobat prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Modelul de acord de delegare de competenţe se aprobă în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 26Anexa nr. 1.a, anexa nr. 1.b şi anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.----------Art. 26 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014.

  p. Ministrul transporturilor,

  Cristian Ghibu,

  secretar de stat

  Ministrul delegat pentru proiecte de

  infrastructură de interes naţional şi

  investiţii străine,

  Dan-Coman Şova

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  p. Ministrul delegat pentru buget,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat
   +  Anexa 1.aTABELactualizat cu sumele datorate contractorilor┌─────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┐│ Nume proiect/ │ Contractor │ Suma datorată│ Data scadenţei│ Detalii plată ││ contract │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │└─────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘Reprezentant legal,.....................Semnătura/Ştampila----------Anexa 1.a a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014, având conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1.bRAPORTUL DE MONITORIZAREa indicatorilor de proiect┌───────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬────────┬──────────────┐│ Nume proiect/ │ Valoare buget│ Stadiul │ Plăţi │ Plăţi │ Diferenţa de ││ contract │ angajat, │ plăţilor │realizate │ total │ plătit până ││ │ conform aviz │ la luna │ în luna │cumulat │ la recepţia ││ │ prealabil │ precedentă │ curentă │ │ finală a ││ │ │ │ │ │ lucrărilor │├───────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────────┘Reprezentant legal,.....................Semnătura/Ştampila----------Anexa 1.b a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2TABELexecuţie bugetară şi eşalonarea plăţilor*Font 8*┌─────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────┐│ Nume │ Buget │ Execuţie │ Rest de │ │ Valoarea │ ││ proiect/│ alocat │ bugetară la│ executat │ │ estimată a │ Eşalonarea plăţilor aferente ││ contract│proiectului│data de ....│ până la │ │contractului│ contractului/actului adiţional││ (col. 1)│ (col. 2) │ (col. 3) │ sfârşitul │ │ /actului │ ││ │ │ │ anului │ Buget │ adiţional │ ││ │ │ │(col.4=2-3)│ disponibil│ │ │├─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤pentru anul├────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤│ │ │ │ │ în curs │ │Anul...│Anul...│Anul...│Anul...│├─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ (Total │ ├───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ col. 2 - │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ col. 4) │ │ │ │ │ ││ │ (Total │ (Total │ (Total │ │ │ │ │ │ ││ │ buget │ buget │ buget │ │ │ │ │ │ ││ │ alocat) │ executat) │ rămas de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ executat) │ │ │ │ │ │ │└─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘Reprezentant legal,....................Semnătura/Ştampila----------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.-----------