ORDIN nr. 1.143 din 27 iulie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 1.143 din 27 iulie 2016
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Nr. 649 din 4 august 2016
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 2.296 din 27 septembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene, ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Formularul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Modelul formularului de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice."3. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Anexele nr. 1.a, 1.b, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Ilie Dan Barna,

  secretar de stat

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
   +  Anexă(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 842/303/573/845/2013)PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilorÎncheiat la data de ..............,în ...................Aprob───────Şef AM POST........................................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)Subsemnatul, .............., având calitatea de agent constatator şi de ofiţer de control în cadrul Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial transport, Direcţia generală programe de infrastructură mare - Ministerul Fondurilor Europene,în urma controlului efectuat la Beneficiarul AM POST: a) denumirea: .........................................., b) sediul: ................................................, c) codul fiscal: ......................................., d) reprezentant: ...(numele)......., ....(funcţia)............,am constatat ................... (descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite) .................că Beneficiarul .............. nu a pus în aplicare măsurile dispuse/unele dintre măsurile dispuse/nu a respectat termenul pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin Raportul de evaluare şi control nr. ........... încheiat în data de .................. privind ........................... .În cadrul verificării modului de implementare a măsurilor dispuse prin raportul sus-menţionat a fost întocmită Nota de conformare nr. ............... din data de ................ în care se menţionează că Beneficiarul ........(modul de încălcare a măsurilor dispuse cu menţionarea dovezilor) ................... .Faptele de mai sus constituie contravenţie potrivit art. 12 alin. (3) lit. a) şi/sau b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările şi ulterioare.Pentru contravenţia sus-menţionată se va aplica amendă în valoare de ............... lei,în conformitate cu art. 12 alin. (3) lit. a) şi/sau b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare.În stabilirea cuantumului amenzii s-au avut în vedere următoarele împrejurări agravante/atenuante: ............... .Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.Prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale.       Întocmit      ........................................................       (numele, prenumele şi semnătura agentului constatator)       Beneficiar,      .........................................................       (numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal)-------