ORDIN nr. 1.662 din 23 august 2016privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016



    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.646/AC din 8 august 2016 al Direcţiei biodiversitate,ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.125/CJ din 9 iunie 2016,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de 20 de exemplare din specia urs (Ursus arctos) de pe raza judeţelor Braşov, Prahova şi Dâmboviţa.  +  Articolul 2 (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 septembrie 2019. (2) Recoltarea exemplarelor din specia urs prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane tip ladă, cu eliberarea ulterioară a acestora. (3) Capturarea exemplarelor din specia urs în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", denumit în continuare beneficiarul, în cadrul proiectului LIFE13 NAT/RO/001154, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.  +  Articolul 3 (1) În termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute. (2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

    Cristiana Paşca Palmer
    Bucureşti, 23 august 2016.Nr. 1.662.  +  AnexăRAPORTasupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute- model -Solicitant ...................................................................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea ..............................Numărul exemplarelor .......................................Stadiul de dezvoltare .................................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ..............................Starea exemplarelor după prelevare ....................................Locul de prelevare ...........................................................................................................................Data prelevării .......................................................Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ......................................................................................................................................................................Stocarea şi destinaţia specimenelor ......................................................................................................Motivul recoltării/derogării[] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri[] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu[] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop[] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data ......................Semnătura .................-----