DECIZIE nr. 1 din 21 ianuarie 1999referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 17 mai 1999    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorPaula C. Pantea - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ridicată de Ionescu Mircea şi Ionescu Delenus Marinela în Dosarul nr. 689/1998 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 15 decembrie 1998, în prezenta lui Ionescu Dan Cristian, fiul lui Ionescu Delenus Marinela - autoarea excepţiei -, decedata, şi în lipsa lui Ionescu Mircea, a Ministerului Finanţelor şi a Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, pentru care procedura de citare a fost legal îndeplinită, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 17 decembrie 1998 şi apoi la data de 21 ianuarie 1999.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 30 aprilie 1998, pronunţată în Dosarul nr. 689/1998, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ridicată de Ionescu Mircea şi Ionescu Delenus Marinela într-o cauza având ca obiect apelul formulat de aceştia împotriva Sentinţei civile nr. 148/1998, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în contradictoriu cu Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti. În motivarea excepţiei se susţine ca Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru este neconstitutionala, fiind în contradictie cu art. 21 din Constituţie, care prevede că nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.Exprimandu-şi opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa de judecată apreciază ca aceasta este neîntemeiată, întrucât accesul liber la justiţie, prevăzut la art. 21 din Constituţie, nu presupune în mod necesar gratuitatea, care nici nu poate fi asigurata pentru toate cererile formulate. Se mai arata ca taxele de timbru reprezintă plata pentru serviciile prestate şi lucrările efectuate de către instanţele judecătoreşti. De asemenea, Legea nr. 146/1997 prevede cazurile în care nu se percepe taxa judiciară de timbru, precum şi condiţiile în care Ministerul Finanţelor poate acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata acestor categorii de taxe.În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, au fost solicitate punctele de vedere ale preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.În punctul de vedere exprimat Guvernul apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 146/1997 este nefondata, deoarece legea "nu conţine nici un text care ar îngrădi accesul la justiţie, astfel cum este stabilit de dispoziţiile art. 21 din Constituţie, ci doar taxele pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile justiţiei", iar măsura actualizării taxelor de timbru "s-a impus pentru a corela valoarea acestora cu cheltuielile efectuate de justiţie pentru serviciile solicitate de cetăţeni".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale atacate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie Curtea Constituţională este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Excepţia de neconstituţionalitate priveşte dispoziţiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a fost ridicată în Dosarul nr. 689/1998 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, având ca obiect apelul declarat de Ionescu Mircea şi Ionescu Delenus Marinela împotriva Sentinţei civile nr. 148 din 9 ianuarie 1998 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. Prin aceasta sentinta a fost respinsă contestaţia la executare formulată de Ionescu Mircea şi Ionescu Delenus Marinela împotriva sechestrului înfiinţat de Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, Administraţia financiară a sectorului 4 Bucureşti, pentru suma de 10.430.232 lei, reprezentând taxa de timbru neachitata în cadrul Dosarului nr. 2.521/1997 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, având ca obiect acţiunea celor doi autori ai excepţiei pentru plata de către statul român a unei despăgubiri pentru demolarea abuzivă, în anul 1987, a imobilului aflat în proprietatea lor.Autorii excepţiei susţin ca Legea nr. 146/1997, "prin taxele de timbru instituite, pur şi simplu spoliaza cetăţenii României aflaţi în nevoia de a-şi găsi dreptatea în faţa instanţelor judecătoreşti". În acest context, în legătură cu taxa de timbru ce le-a fost comunicată de Tribunalul Bucureşti spre a fi achitată în Dosarul nr. 689/1998, în cadrul căruia a fost ridicată excepţia, autorii acesteia arata ca, de altfel, instanţa judecătorească a calculat greşit cuantumul, şi anume câte 419.418 lei, în loc de 12.500 lei, cum ar fi fost corect dacă s-ar fi aplicat art. 3 lit. e) din Legea nr. 146/1997. Precizând însă ca "nu aceasta este problema", autorii excepţiei îşi concentreaza motivarea asupra ansamblului reglementării actuale a taxelor judiciare de timbru, arătând ca: "legea majorează taxa de timbru pentru litigii nepatrimoniale de 1.000 de ori faţă de anul de referinţa 1990, în timp ce pensiile au crescut doar de 200-300 de ori faţă de acelaşi an"; "circa 90% din populaţia României [se afla] în situaţia de a nu se mai putea adresa justiţiei din lipsa banilor, mulţi începând să îşi facă dreptate singuri"; "datorită acestor taxe de timbru, adesea enorme, accesul liber la justiţie al cetăţenilor români este de multe ori îngrădit". De asemenea, cu ocazia sustinerii excepţiei în faţa Curţii Constituţionale reprezentantul autorilor excepţiei a arătat ca nemultumirea acestora are în vedere originea litigiului, şi anume debitul de 10.430.232 lei, reprezentând taxa de timbru datorată în Dosarul nr. 2.521/1997 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pentru neachitarea căreia s-a procedat la aplicarea sechestrului contestat de autorii excepţiei în Dosarul nr. 689/1998 al aceleiaşi instanţe, unde ar fi trebuit sa plătească, potrivit propriilor calcule, "doar 12.500 lei".În raport cu aceasta situaţie Curtea Constituţională constata ca, în realitate, critica de neconstituţionalitate formulată de autorii excepţiei în cadrul Dosarului nr. 689/1998 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă nu priveşte dispoziţiile din Legea nr. 146/1997 aplicabile în acea cauza, de care depinde soluţionarea acesteia. Aceasta constatare este valabilă atât în cazul în care, astfel cum susţin autorii excepţiei, ar fi aplicabile dispoziţiile art. 3 lit. e) din lege, text referitor la "cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii - 25.000 lei", precum şi în cazul în care, astfel cum a considerat instanţa judecătorească, ar fi aplicabile dispoziţiile art. 2 alin. (2) din lege, text conform căruia: "În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contesta sau la valoarea debitului urmărit. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 500.000 lei, indiferent de valoarea contestată."Curtea Constituţională retine însă ca nemultumirea autorilor excepţiei priveşte, în general, reglementările legale din materia taxelor judiciare de timbru şi, în mod special, cele aplicabile în litigiul ce face obiectul Dosarului nr. 2.521/1997 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, din care a rezultat debitul pentru care a fost instituit sechestrul contestat ulterior în Dosarul nr. 689/1998 al aceleiaşi instanţe. În acest dosar instanţa nu a recurs la dispoziţiile de imediata aplicare ale art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 112/1998, dispoziţii referitoare la scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de restituire - în natura sau prin echivalent - introduse de proprietari sau de succesorii acestora cu privire la imobilele preluate abuziv de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.Asa fiind, Curtea retine ca, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, "Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţa în vigoare, de care depinde soluţionarea cauzei", iar potrivit alin. (6) al aceluiaşi articol, "Dacă excepţia este inadmisibila, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituţională." În lumina acestor prevederi legale, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibila, deoarece nu priveşte o dispoziţie dintr-o lege de care depinde soluţionarea cauzei care formează obiectul Dosarului nr. 689/1998 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, în care excepţia a fost ridicată.Pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibila excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ridicată de Ionescu Mircea şi Ionescu Delenus Marinela în Dosarul nr. 689/1998 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 ianuarie 1999.PREŞEDINTELE CURŢIICONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent,Gabriela Dragomirescu------