ORDIN nr. 449 din 8 aprilie 2015 (*actualizat*)privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut(actualizat până la data de 6 septembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ----------Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.553 din 8 aprilie 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere art. 93 alin. (4) şi (4^1) şi art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut, denumite în continuare AP-IMA, ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene şi a municipiului Bucureşti, se finanţează şi se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin. (2) AP-IMA sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin spitale cu structuri de cardiologie.  +  Articolul 2 (1) În vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional al AP-IMA, pentru anii 2015-2018, se constituie un colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea cardiologie, denumit în continuare Colectivul de Lucru al AP-IMA, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Colectivul de Lucru al AP-IMA denumit în continuare CLIMA, are următoarea componenţă: un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri. (3) Desemnarea componenţei CL-IMA se realizează de către Societatea Română de Cardiologie. (4) Pentru perioada 2015-2018 componenţa CL-IMA se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Secretarul de stat care are în coordonare AP-IMA şi şeful Serviciului medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL-IMA.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, CL-IMA formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-IMA pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă. (2) Secretariatul tehnic permanent al CL-IMA se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă. (3) CL-IMA îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-IMA. (4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-IMA. (5) În situaţia în care preşedintele CL-IMA este în imposibilitatea de a conduce şedinţele, acestea vor fi conduse de vicepreşedinte.  +  Articolul 4 (1) CL-IMA este coordonatorul naţional al AP-IMA din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni. (2) La nivelul spitalului derularea şi monitorizarea AP-IMA se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-IMA. (3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului local - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei, în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii. (4) Atunci când derularea AP-IMA într-un spital se realizează prin mai multe structuri de cardiologie, managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local şi după o consultare cu şefii structurilor implicate în AP-IMA.  +  Articolul 5Spitalele care derulează AP-IMA au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-IMA.  +  Articolul 6AP-IMA se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 "Bunuri şi servicii" şi 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.  +  Articolul 7 (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii", direcţiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-IMA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale. (2) De la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-IMA desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii. (3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP-IMA. (4) Din fondurile alocate AP-IMA spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital. (5) Finanţarea AP-IMA din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu: a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; b) disponibilul din cont rămas neutilizat; c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară; d) bugetul aprobat cu această destinaţie. (6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de Borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.  +  Articolul 8Sumele alocate pentru AP-IMA sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.  +  Articolul 9 (1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA. (2) Direcţiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.  +  Articolul 10În vederea realizării activităţilor AP-IMA, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-IMA pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-IMA, precum şi repartiţia fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-IMA şi a propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică sau spitale, după caz; b) elaborează structura AP-IMA, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-IMA şi a propunerilor coordonatorilor locali; c) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor APIMA şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate; d) comunică direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor care derulează AP-IMA sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează; e) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituţii care derulează AP-IMA, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală buget şi contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite; f) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-IMA, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz; g) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-IMA.  +  Articolul 11În vederea realizării activităţilor AP-IMA, Direcţia generală buget şi contabilitate din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-IMA, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii; b) comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora; c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-IMA; d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-IMA, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă; e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-IMA.  +  Articolul 12În vederea derulării şi monitorizării AP-IMA, CLIMA are următoarele atribuţii: a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP-IMA, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; b) formulează anual propuneri cu privire la structura AP-IMA, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; c) fundamentează necesarul de resurse pentru AP-IMA şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor; d) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă; e) realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP-IMA, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Serviciului medicină de urgenţă; f) informează Serviciul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea APIMA şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora; g) propune misiuni de control şi desemnează persoane care pot participa la acestea.  +  Articolul 13Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-IMA: a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-IMA raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin; b) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-IMA, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c) monitorizează modul de derulare a AP-IMA; d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-IMA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-IMA; f) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA; h) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.  +  Articolul 14Spitalele care derulează AP-IMA au următoarele atribuţii: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IMA, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a AP-IMA; d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-IMA; e) transmit CL-IMA şi, în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, sau direcţiei de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA.  +  Articolul 15Coordonatorii locali ai AP-IMA, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora: a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; b) raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IMA, în condiţiile prezentului ordin; c) monitorizează modul de derulare a AP-IMA pe care le coordonează; d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-IMA; e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA; f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-IMA şi propune măsuri de soluţionare a acestora; g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară; h) organizează raportarea cazurilor în Registrul Naţional de Infarct de Miocard Acut dezvoltat de Societatea Română de Cardiologie.  +  Articolul 16Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea AP-IMA: a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale; b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti; c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie; d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-IMA, în condiţiile prezentului ordin; e) transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin; f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP-IMA; g) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA; h) organizează, prin directorul financiar-contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP-IMA, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-IMA pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate; j) transmit lunar Direcţiei generale buget şi contabilitate, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru APIMA derulate; k) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-IMA se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 4 - Borderou centralizator.  +  Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.  +  Articolul 19Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-IMA se referă la: a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin; b) încadrarea în bugetul aprobat; c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-IMA; d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-IMA; e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-IMA.  +  Articolul 20În cadrul AP-IMA se pot desfăşura următoarele activităţi:1. tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin: a) intervenţii coronariene percutane; b) implantare de stenturi;2. achiziţii pentru tratamentele menţionate la pct. 1:1. kit câmp steril pentru intervenţii angiografice;2. ac puncţie femurală;3. ac puncţie radială;4. set puncţie arteră femurală;5. set puncţie arteră radială;6. Manifold;7. seringă luer lock;8. kit tuburi presiune;9. perfuzor fluide fără cameră;10. kit recipiente pentru angiografie;11. lamă bisturiu;12. ac cu aţă permanentă;13. portac;14. extensii pentru cateter;15. seringi pentru injectomat 50 ml;16. seringi 20 ml;17. seringi 10 ml;18. seringi 5 ml;19. ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic;20. arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie;21. arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie;22. cateter diagnostic pentru angiografie;23. cateter ghid pentru angioplastie;24. valvă hemostatică pentru angioplastie;25. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);26. introductor pentru arc ghid angioplastie;27. torquer pentru arc ghid angioplastie;28. balon angioplastie;29. balon angioplastie tip cutting;30. balon angioplastie tip angio-sculpt;31. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);32. stent metalic (BMS);33. dispozitiv de aspiraţie a trombusului;34. dispozitiv de protecţie distală;35. microcateter pentru angioplastie;36. arc ghid angioplastie;37. balon contrapulsaţie;38. snare wire;39. ghid cu sondă distală pentru măsurare "fractional flow reserve";40. sondă pentru ecografie intravasculară;41. dispozitiv pentru puncţie - biopsie miocardică;42. tornous;43. compact-discuri pentru stocare media;44. consumabile pentru aparat monitorizare ACT;45. măşti protecţie faţă;46. mănuşi chirurgicale;47. dispozitiv de compresie externă arteră radială;48. dispozitiv de compresie externă arteră femurală;49. sondă de stimulare temporară;50. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;51. cateter venos central cu 3 căi;52. cateter Swan-Ganz;53. introductor cateter Swan-Ganz;54. balon de contrapulsaţie intraaortică;55. set celule (transduceri) pentru monitorizare presiuni invazive.  +  Articolul 21De activităţile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienţii critici, cu următoarele diagnostice: infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST), în primele 12 ore de la debutul simptomelor.  +  Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-IMA sunt următorii: a) indicatori fizici:1. numărul de pacienţi critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin: intervenţii coronariene percutane/an şi implantare de stent/an (anexa nr. 5);2. evidenţa nominală a pacienţilor critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin: intervenţii coronariene percutane/an şi implantare de stent/an, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 şi 7); b) indicatori de eficienţă:1. cost mediu/pacient critic cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) tratat prin: intervenţii coronariene percutane/an şi implantare de stent/an (anexa nr. 5);2. execuţia bugetului aprobat pentru AP-IMA (anexa nr. 8); c) indicatori de rezultat:1. registre naţionale pentru patologiile specifice;2. ghiduri şi protocoale de diagnostic;3. ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici.  +  Articolul 23Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-IMA sunt: a) sistem de gardă dedicată pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutante; b) experienţă de cel puţin 400 de proceduri de dilatare coronariană/an; c) dotarea existentă (accesul la cel puţin două angiografe); d) prezenţa personalului calificat (cel puţin 2 medici, o asistentă şi o infirmieră, disponibili pe tot parcursul programului gărzii dedicate); e) secţie de cardiologie care are capacitatea de a prelua şi monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri de dilatare coronariană.  +  Articolul 24Unităţile sanitare care derulează AP-IMA sunt următoarele:1. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti;2. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;3. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;4. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias;5. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti;----------Pct. 5 al art. 24 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 989 din 2 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016.6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;7. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;8. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;9. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;10. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. George I.M. Georgescu" Iaşi;11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;12. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;14. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare;15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila;16. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti;17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa;18. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Ioan cel Nou" Suceava.  +  Articolul 25Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-IMA, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a Acţiunii prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Dorel Săndesc,

  secretar de stat
  Bucureşti, 8 aprilie 2015.Nr. 449.  +  Anexa 1CONTRACTpentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMAnr. ..... din ............1. Părţile contractante1.1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ......................, str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., telefon ..............., fax ..............., reprezentată prin director executiv .....................,şi1.2. Unitatea sanitară ................................., cu sediul în .........................., str. .................... nr. ...., telefon ..........., fax ........, reprezentată prin .............................., având Actul de înfiinţare/organizare nr. ....., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ........., Dovada de evaluare nr. ......., codul fiscal ............. şi contul nr. ........ deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ......... deschis la Banca .............., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti.2. Obiectul contractului2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut (AP-IMA), finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut.3. Durata contractului3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ............. .3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor.4. Obligaţiile părţilor4.1. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii: a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-IMA raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut; b) transmite Serviciului Medicină de Urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-IMA, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a); c) monitorizează modul de derulare a AP-IMA; d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-IMA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e) întocmeşte un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare/instituţiile care derulează AP-IMA; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA; f) transmite Serviciului Medicină de Urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e); g) transmite Serviciului Medicină de Urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.4.2. Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la pct. 4.1. se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.4.3. Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii: a) să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, în concordanţă cu actele normative în vigoare; b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii; c) să asigure tratamentul adecvat şi recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare; d) să utilizeze fondurile primite pentru AP-IMA, potrivit destinaţiei acestora; e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti; f) să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru AP-IMA şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie; g) să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP-IMA; h) să organizeze evidenţa beneficiarilor AP-IMA prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-IMA, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor; i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; j) să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-IMA, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; k) să transmită direcţiei de sănătate publică, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pentru AP-IMA, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-IMA în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi; l) să cuprindă sumele contractate pentru AP-IMA în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să îl aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii; m) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la AP-IMA şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate; n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-IMA din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de AP-IMA, conform prevederilor legale în vigoare; p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-IMA; q) să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti; r) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-IMA în perioada pentru care se face raportarea; s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-IMA, detaliat; t) să asigure organizarea permanenţei activităţii în secţiile anestezie şi terapie intensivă, conform reglementărilor legale.4.4. Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la pct. 4.3. se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale AP-IMA, în limitele competenţelor, potrivit legii.5. Valoarea contractului5.1. Valoarea contractului în anul ....... este de .................... lei.6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente: a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract; b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract; c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea; d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la pct. 6.1.7. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la pct. 6.2., sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.8. Răspunderea contractuală8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la pct. 4.3.8.2. Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în AP-IMA are următoarele obligaţii:8.2.1. coordonatorul AP-IMA: a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-IMA, potrivit destinaţiei stabilite pentru acesta; b) răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor AP-IMA, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor; c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-IMA, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta; d) răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, în conformitate cu prevederile în vigoare; e) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora; f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condiţiile legii; g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-IMA;8.2.2. contabilul-şef al unităţii sanitare: a) răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative; b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; c) răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite; d) asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităţilor prevăzute în AP-IMA finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite; e) verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activităţile prevăzute în AP-IMA finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii; f) organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru AP-IMA, pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia; g) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; h) are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru AP-IMA în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.9. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.10. Controlul prevăzut la pct. 9 efectuat de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele: a) respectarea reglementărilor legale în vigoare; b) existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea AP-IMA; c) încadrarea în sumele contractate pe program; d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite; e) dacă au fost realizate obiectivele AP-IMA; f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite; g) realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate; h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. ______/ 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.11.1. În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.11.2. Prevederile pct. 11.1. nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.12. Soluţionarea litigiilor12.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.13. Clauze speciale13.1. Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-IMA, pe parcursul derulării acestuia13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.14. Forţa majoră14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.14.2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.14.3. Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.15. Dispoziţii finale15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.15.2. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform prevederilor legale în vigoare.      DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A UNITATEA SANITARĂ JUDEŢULUI ............................./ ...........................          MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                                            MANAGER,             Director executiv, ...........................     ...............................                                                   Director adjunct executiv    Director adjunct executiv economic, economic,     ............................... ...........................                                                       Director medical,                                                 ...........................                 Avizat: Avizat:      Biroul/Compartimentul juridic Biroul/Compartimentul juridic      ............................. .............................  +  Anexa 1la contract      UNITATEA SANITARĂ DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ASPITALUL....................... JUDEŢULUI ................/                                                MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ________ din ______________ Nr. ________ din _____________CătreDirecţia de Sănătate Publică a Judeţului................................/Municipiului BucureştiCERERE JUSTIFICATIVĂîn vederea decontării bunurilor acordate înluna ......../anul ....... în cadrul AP-IMA1. Sold iniţial = ......... mii lei2. Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti în luna precedentă = ...... mii lei3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-IMA în luna precedentă = ................. mii lei4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-IMA în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = .... %5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) = ....... mii lei6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ......... mii leiManager,.............Director financiar-contabil,............................NOTĂ: a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziţionate în cadrul AP-IMA în luna precedentă. b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............../Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.  +  Anexa 2la contract      UNITATEA SANITARĂ DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ASPITALUL....................... JUDEŢULUI ................/                                                MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ________ din ______________ Nr. ________ din _____________CătreDirecţia de Sănătate Publică a Judeţului................................/Municipiului BucureştiDECONTprivind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de SănătatePublică a Judeţului ........................./ MunicipiuluiBucureşti în luna ............../anul .......... pentru AP-IMA1. Număr de indicatori fizici realizaţi*): ...........................2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): ......................... lei3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ......./anul ........: ........... lei4. Nr./Data şi suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):4.1. .............................. lei4.2. .............................. lei4.3. .............................. leiRăspundem de realitatea şi exactitatea datelor.Manager,.............Director financiar-contabil,............................NOTĂ: a) Decontul se întocmeşte lunar. b) Decontul va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea. c) Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă. Notă

  ──────────

  *) Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut.

  **) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

  ──────────
   +  Anexa 2Cerere de finanţare fundamentatăUnitatea*) ................. Judeţul .................Cererea de finanţare fundamentată pentru AP-IMA pentru luna .......Sursa de finanţare: ....................**)Nr. ..... din ............Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Sume finanţate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)B - Plăţi efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)C - Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anteriorD - Se acoperă din disponibilE - Necesar de alimentat*Font 8*┌─────────────┬──────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────────────────────────────┬────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │Sume necesare pentru││ AP-IMA │Prevedere bugetară│ A │ B │ C │ Disponibil │ luna curentă ││ │ aprobată pentru │ │ │ ├────────────────┬─────────────┼─────────┬─────┬────┤│ │ anul ..... │ │ │ │Total disponibil│Se utilizează│ Total │ D │ E ││ │ │ │ │ │ din cont rămas │ în luna │ necesar │ │ ││ │ │ │ │ │ neutilizat la │ pentru care │ pentru │ │ ││ │ │ │ │ │ la data │ se solicită │ luna │ │ ││ │ │ │ │ │solicitării, din│ finanţarea │curentă, │ │ ││ │ │ │ │ │ care: │ │din care:│ │ │├──────────┬──┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼────┤│ - │0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=3/2│ 5=2-3 │ 6 │ 7=8+9 │ 8=6 │ 9 │├──────────┼──┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼────┤│TITLU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼────┤│****) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴────────────────┴─────────────┴─────────┴─────┴────┘    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.   a) Directorul executiv al direcţiei Director executiv adjunct economic          de sănătate publică Numele şi prenumele ...........   Numele şi prenumele ............... Semnătura ..............        Semnătura ................ b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-IMA, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-IMA în unitatea respectivă.NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Cererea de finanţare fundamentată se însoţeşte de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa 3 şi borderoul centralizator, prevăzut în anexa 4.3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea. Notă

  ──────────

  *) Unitatea este, după caz: a) direcţia de sănătate publică pentru AP-IMA implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie; b) spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-IMA.

  **) Se consemnează sursa de finanţare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.

  ***) Pentru anul 2013 se vor înscrie plăţile efectuate şi sumele finanţate cumulat de la 1 mai 2013.

  ****) Se consemnează titlul de cheltuieli:

  - "Bunuri şi servicii - AAPL" - pentru AP-IMA implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

  - "Bunuri şi servicii - DSP" - pentru AP-IMA implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

  - "Transferuri" - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

  ──────────
   +  Anexa 3Cerere de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieliUnitatea*) ................. Judeţul .................Cererea de finanţare detaliată pentru AP-IMA pentru luna ...........Sursa de finanţare: ....................**)Nr. ..... din ............  +  Titlul CHELTUIELI***) ..............┌──────────────┬──────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│ │ Natura cheltuielii │ │ │ ││- │ (obiectul plăţii, │Nr. şi data│ Suma │Scadenţa de││ │ conform listei │ facturii │(mii lei)│ plată a ││ │materialelor sanitare │ fiscale │ │ facturii ││ │ de care beneficiază │ │ │ ││ │bolnavii prin AP-IMA) │ │ │ │├──────────────┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤│Total mii lei │ │ │ │ 0 │├──────────────┴──────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┤│Furnizori neachitaţi din lunile anterioare - Total │├──────────────┬──────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┤│Factura │ │ │ │ ││Factura │ │ │ │ ││....... │ │ │ │ │├──────────────┴──────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┤│Furnizori neachitaţi din lunile curentă - Total │├──────────────┬──────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┤│Factura │ │ │ │ ││Factura │ │ │ │ ││....... │ │ │ │ │├──────────────┴──────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┤│Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - ││Total │├──────────────┬──────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┤│Categoria de │ │ │ │ ││cheltuială │ │ │ │ ││....... │ │ │ │ ││....... │ │ │ │ │└──────────────┴──────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.   a) Directorul executiv al direcţiei Director executiv adjunct economic          de sănătate publică Numele şi prenumele ...........   Numele şi prenumele ............... Semnătura ..............        Semnătura ................ b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-IMA, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-IMA în unitatea respectivă.NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea. Notă

  ──────────

  *) Unitatea este, după caz: a) direcţia de sănătate publică pentru AP-IMA implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie; b) spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-IMA.

  **) Se consemnează sursa de finanţare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.

  ***) Se consemnează titlul de cheltuieli:

  - "Bunuri şi servicii - AAPL" - pentru AP-IMA implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

  - "Bunuri şi servicii - DSP" - pentru AP-IMA implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

  - "Transferuri" - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

  ──────────
   +  Anexa 4Borderou centralizatorUnitatea care derulează AP-IMA ..........................................Borderou centralizator nr. ...../data ........... cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terţiar de credite care însoţesc cererile de finanţare fundamentate pentru luna ..................*Font 9*┌─────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┐│Nr. │ Documentul │Termenele de│ Suma │ Denumirea ││crt. ├───────┬─────┬───────┬────────────────┤ plată a │solicitată│ bunurilor/ ││ │Felul*)│Seria│Numărul│ Data emiterii │obligaţiilor│ de │ serviciilor ││ │ │ │ │(ziua/luna/anul)│ │ finanţat │achiziţionate│├─────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────┴─────┴───────┴────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va menţiona numele documentului în conformitate cu legislaţia privind documentele financiar-contabile, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.)

  ──────────
  Subsemnatul, ..................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATĂ".    Semnătura persoanei împuternicite       Ordonatorul de credite, Coordonatorul AP-IMA,   .............................. .............................    (numele în clar şi semnătura) (numele în clar şi semnătura)
   +  Anexa 5Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă)(conform art. 24 alin. (1) lit. a) al Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut).Unitatea ........................Acţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut (AP-IMA)Raportare pentru trimestrul*) ....Nr. .... din ....    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)    B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)    C - Suma rămasă neutilizată de la începutul anului┌────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│ AP-IMA │Prevedere│Finanţare │Indicatori│Finanţare│Indicatori│Cheltuiala │Cheltuiala│Cost mediu│ Plăţi │ Plăţi │Suma rămasă││ │bugetară │primită în│ fizici │ primită │ fizic │efectivă │efectivă │ realizat │efectuate │efectuate│neutilizată││ │ anuală │trimestrul│realizaţi │ de la │realizaţi │realizată │realizată │pe fiecare│ în │ cumulat │ de la ││ │ (lei) │ de │ în │începutul│cumulat de│ în │cumulat de│indicator │trimestrul│ de la │ începutul ││ │ │ raportat │trimestrul│ anului │ la │trimestrul │începutul │ fizic │ de │începutul│ anului ││ │ │ (lei) │ de │ (lei) │începutul │de raportat│la anului │ (lei) │ raportat │ anului │ ││ │ │ │ raportat │ │ anului │ (lei) │ (lei) │ │ (lei) │ (lei) │ │├────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9=8/6 │ 10 │ 11 │ 12=5-11 │├─┬──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│1│numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pacienţi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infarct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │miocardic acut│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trataţi prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intervenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │coronariene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │percutane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│2│numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pacienţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trataţi prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │implantare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┘     Managerul unităţii care derulează Directorul financiar-contabil Coordonatorul AP-IMA,                 AP-IMA**), al unităţii sanitare**),    ................................... ............................... ..........................              Directorul executiv al direcţiei Directorul executiv adjunct economic                  de sănătate publică***) al direcţiei de sănătate publică***)             .................................. ...................................... Notă

  ──────────

  *) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

  **) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut.

  ***) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut.

  NOTĂ:

  Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

  În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.

  Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.

  ──────────
   +  Anexa 6Formular de raportare lunară a numărului de pacienţi critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin: intervenţii coronariene percutane/an şi implantare de stent/anUnitatea sanitară .....................................┌────┬──────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ CNP │Localitatea de domiciliu│Secţia de provenienţă││crt.│ │ │ │├────┼──────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼──────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼──────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │└────┴──────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘                   Lista beneficiarilor AP-IMA                      Luna/anul ..............           Manager, Coordonator local,       ............... ............................  +  Anexa 7Fişă individuală pacientFormularul de raportare pentru pacientul critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin: intervenţii coronariene percutane/an şi implantare de stent/an(nu se transmite, se păstrează în secţie; este destinat analizei medicale a complexităţii cazului şi tratamentului)┌──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐│ │ │Tip Câmp │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│Unitatea │Denumire │Text │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│Unitatea │Cod │Text │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A. Date pacient │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.1. │Numele pacient │Text │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.2. │Prenume pacient │Text │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.3. │CNP pacient │string 13 caractere ││ │ │numerice │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.4. │Nr. Foaie de Observaţie │număr întreg │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.5. │Data internării în │data ││ │secţia/structura cardio- │ ││ │logie intervenţională │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.6. │Data externării în │data ││ │secţia/structura cardio- │ ││ │logie intervenţională │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.7. │Diagnostic internare │Text │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.8. │Diagnostic externare │Text │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.9. │Domiciliu pacient - │Text (Siruta) ││ │Localitatea │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.10. │Domiciliu pacient- Judeţ │Text (Siruta) │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│A.11 │Secţia de provenienţă │Text │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│B. Procedura │ │ ││efectuată │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│B.4 │Intervenţii coronariană │Da/Nu ││ │percutană │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│B.5 │Implantare de stent │Da/Nu │└──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 8Macheta de raportare a execuţiei bugetare pentru AP-IMAAcţiuni prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acutUnitatea care derulează AP-IMA*)/Direcţia de sănătate publică**) ..........................Raportare pentru***) .................................................Execuţia bugetară*Font 7*    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)    B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)┌──────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Titlul bugetar │ Buget de stat │ Venituri proprii ││crt. │ ├─────────┬───────────┬────────────┬─────┬─────┼─────────┬───────────┬────────────┬─────┬─────┤│ │ │Prevedere│ Finanţare │ Finanţare │ A │ B │Prevedere│ Finanţare │ Finanţare │ A │ B ││ │ │bugetară │primită în │ primită de │ │ │bugetară │primită în │ primită de │ │ ││ │ │ anuală │trimestrul │la începutul│ │ │ anuală │trimestrul │la începutul│ │ ││ │ │ (lei) │de raportat│ anului │ │ │ (lei) │de raportat│ anului │ │ ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │├──────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├──────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┤│1 │Total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┤│1.1 │Bunuri şi servicii, din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┤│1.1.1 │Bunuri şi servicii AAPL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┤│1.1.2 │Bunuri şi servicii DSP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────┼─────┤│1.2 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────┴─────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────┴─────┘    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.     Managerul unităţii care derulează Directorul financiar-contabil Coordonatorul local,                 AP-IMA*), al unităţii sanitare*),    ................................... ............................... ........................              Directorul executiv al direcţiei Directorul executiv adjunct economic                  de sănătate publică**) al direcţiei de sănătate publică**)             .................................. ...................................... Notă

  ──────────

  *) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-IMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut.

  **) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. ______/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut.

  ***) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

  ──────────
  --------