ORDIN nr. 678 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016  În temeiul prevederilor art. 10 şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV alin. (2) din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 55 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentelor norme, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, în staţiile şi autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care agenţii economici efectuează activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere, la sediul şcolilor de conducători auto cu care instructorii auto autorizaţi colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă oprirea şi staţionarea vehiculelor, în parcări, precum şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori."2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au drept de control: a) în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat, în zonele adiacente punctelor de trecere a frontierei de stat, în locurile în care are loc pregătirea practică a personalului în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, denumit în continuare control în trafic; b) la sediile operatorilor de transport rutier, ale întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, ale întreprinderilor autorizate, ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, ale furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, la sediul şcolilor de conducători auto cu care instructorii auto autorizaţi colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în locurile în care au loc pregătirea teoretică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, respectiv la sediul oricărui alt agent economic, indiferent de obiectul principal de activitate al acestuia, care desfăşoară activităţi de transport rutier sau activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, denumit în continuare control la sediu."3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiilor în vederea licenţierii/certificării/autorizării operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, întreprinderilor autorizate, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, şcolilor de conducători auto se efectuează de către inspectori la sediul acestora, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi se efectuează la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, la cererea autorităţii emitente a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier sau a autorizaţiei, după caz. (2) După finalizarea verificărilor menţionate la alin. (1), inspectorii care au efectuat controlul elaborează rapoarte detaliate. Rezultatele verificărilor efectuate la sediul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto se comunică autorităţii emitente a autorizaţiei, cu avizul inspectorului-şef teritorial. (3) Verificarea activităţii operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/licenţei comunitare/ certificatului de transport în cont propriu/autorizaţiei se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 5 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (4) Verificarea activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a şcolilor de conducători auto, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor se efectuează la sediul acestora, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi, la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (5) Verificarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (6) Verificarea activităţii furnizorilor de bunuri divizibile se efectuează cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (7) Verificarea activităţii beneficiarilor de bunuri divizibile se efectuează motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii. (8) Verificarea activităţii operatorilor de transport/întreprinderilor de transport în cont propriu/întreprinderilor autorizate se efectuează şi în cazul în care aceştia/acestea prezintă risc crescut, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului. (9) Verificările prevăzute la alin. (3)-(7) se pot efectua şi în cazul în care se constată încălcări foarte grave sau repetate a reglementărilor în vigoare în activitatea operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi."4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În vederea efectuării controlului la sediu, inspectoratul teritorial în a cărui rază se găseşte sediul va notifica în scris operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto, iar în cazul instructorului auto autorizat, va notifica în scris acestuia şi şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, data şi ora la care urmează să se efectueze controlul, cu excepţia cazului în care controlul se impune a fi efectuat într-un termen foarte scurt, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat, după caz, confirmă în scris inspectoratului teritorial care a emis notificarea privind disponibilitatea de a fi prezent, prin managerul de transport, administrator sau orice reprezentant legal, la efectuarea controlului în data respectivă. (3) În cazul în care în confirmarea scrisă prevăzută la alin. (2) se menţionează că nu se poate efectua controlul în data propusă, inspectoratul teritorial transmite o nouă notificare scrisă, prin poştă cu confirmare de primire, în care se va comunica o altă dată pentru efectuarea controlului. (4) În cazul în care notificarea prevăzută la alin. (3) nu este primită, aceasta va fi afişată la sediul unde operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat îşi desfăşoară activitatea. (5) La data stabilită în notificare, echipajul de control se va deplasa la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto notificat/notificate, iar în cazul instructorului auto autorizat, la sediul şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, pentru efectuarea controlului. (6) În cazul în care controlul prevăzut la alin. (5) este obstrucţionat sau nu poate fi efectuat din cauze imputabile operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate, inspectorii aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare prevăzute de legislaţia în vigoare. (7) Operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu/întreprinderile autorizate/operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto pot fi controlaţi/controlate la sediu, iar în cazul instructorilor auto autorizaţi, la sediul şcolilor de conducători auto cu care aceştia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, în timpul programului de lucru, fără notificarea scrisă a acestora potrivit prevederilor alin. (1)."5. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Controlul la sediu se finalizează prin întocmirea unei note de constatare/raport, după caz, conform reglementărilor în vigoare, ale cărei/cărui model şi conţinut se stabilesc de către I.S.C.T.R. (2) Sancţiunile contravenţionale, sancţiunile complementare şi/sau măsurile administrative, după caz, se aplică pe baza unei note de constatare/raport."6. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, întreprinderile autorizate şi şcolile de conducători auto instruiesc conducătorii auto/instructorii auto utilizaţi privind obligaţia respectării semnalelor inspectorilor şi a instrucţiunilor afişate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie din dotarea autovehiculelor de control ale I.S.C.T.R."7. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Dacă din raportul de control tehnic în trafic rezultă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, inspectorul aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare."8. La articolul 29, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase sau defecţiuni tehnice majore, stabilite prin reglementările specifice în vigoare, inspectorii emit un document care dă dreptul contravenientului să se deplaseze pe drumurile publice pentru o perioadă de 24 de ore de la data emiterii, în vederea obţinerii unei noi inspecţii tehnice periodice. În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, documentul se emite după încetarea măsurii de imobilizare. (6) Modelul şi conţinutul documentului prevăzut la alin. (5) se stabilesc de către I.S.C.T.R. Un exemplar al documentului se înmânează conducătorului auto sub semnătură."9. Articolul 31 se abrogă.10. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul constatării contravenţiilor privind circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor pe axe sau totale maxime admise/autorizate ori a celor înscrise în autorizaţia specială de transport (AST) sau privind condiţiile de desfăşurare a acestor transporturi, inspectorul aplică sancţiunile contravenţionale şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare."11. La articolul 38 alineatul (1), literele d) şi e) şi alineatele (2) şi (3) se abrogă.12. Denumirea secţiunii a 5^1-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 5^1-aProcedurile de retragere şi de suspendare a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto, a autorizaţiei centrului de pregătire, a atestatului instructorului auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto"13. Articolul 38^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38^1. - I.S.C.T.R. retrage sau suspendă, după caz, licenţa de transport/licenţa comunitară, copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, autorizaţia şcolii de conducători auto, autorizaţia instructorului auto, autorizaţia centrului de pregătire, atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislaţie rutieră şi atestatul/ certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto."14. Articolul 38^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38^2. - (1) În toate cazurile în care I.S.C.T.R. retrage documentele prevăzute la art. 38^1, titularul documentului retras nu mai poate solicita eliberarea unui nou document pentru o perioadă de 60 de zile de la data retragerii, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel. (2) I.S.C.T.R. suspendă documentele prevăzute la art. 38^1 pentru o perioadă de 30 de zile, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel."15. Articolul 38^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38^4. - (1) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a documentelor prevăzute la art. 38^1 către autoritatea emitentă a documentului retras/suspendat, cu excepţia atestatului/certificatului care atestă competenţa/ calificarea profesională, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat. (2) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto către autoritatea emitentă şi angajatorul conducătorului auto, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat. (3) Odată cu retragerea sau suspendarea unuia dintre documentele prevăzute la art. 38^1, toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului retras devin nule, iar toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului suspendat îşi pierd valabilitatea pe perioada suspendării acestuia."16. La articolul 38^5, alineatele (1), (3), (5), (6), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 38^5. - (1) Licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional, autorizaţia centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizaţia şcolii de conducători auto sau autorizaţia instructorului auto autorizat se reţine la sediul operatorului de transport rutier, al întreprinderii de transport rutier în cont propriu, al operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, al centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al şcolii de conducători auto sau, în cazul instructorului auto autorizat, la sediul şcolii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, după caz, de către inspectori, în vederea suspendării/retragerii, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului suspendat şi unul pentru agentul constatator....................................................................... (3) Copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare şi copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se reţin şi se suspendă/retrag în trafic de către inspectori, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru conducătorul auto şi unul pentru agentul constatator....................................................................... (5) În cazul în care instructorul auto autorizat, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convenţional al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier al şcolii de conducători auto/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere refuză să predea inspectorului licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau autorizaţia, după caz, în vederea suspendării/retragerii, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză. (6) În cazul în care conducătorul auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză. (7) În cazul în care titularul atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, oricare dintre aceste documente, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia îşi are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză....................................................................... (9) În cazul în care la expirarea termenului de 5 zile lucrătoare prevăzut la alin. (5)-(7) nu a fost predat documentul suspendat/documentul retras, I.S.C.T.R. aplică sancţiunile corespunzătoare prevăzute de reglementările în vigoare."17. La articolul 38^5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislaţie rutieră şi atestatul/certificatul care atestă competenţa/ calificarea profesională a conducătorului auto se reţin şi se suspendă/retrag pe loc, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului şi unul pentru agentul constatator.(4^2) În cazul în care titularul documentelor de la alin. (4^1) refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (4^1), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal."18. La articolul 38^5, alineatul (8) se abrogă.19. La articolul 38^6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pe toată durata suspendării atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, titularul acestuia nu poate desfăşura activităţi specifice funcţiei."20. Articolul 47 se abrogă.21. Anexa nr. 1c) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIÎncepând cu data de 1 ianuarie 2017, sintagma "inspectorat teritorial" din cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu sintagma "inspectorat regional", în conformitate cu prevederile Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.  +  Articolul IIIInspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe
  Bucureşti, 10 august 2016.Nr. 678.  +  Anexă(Anexa nr. 1c) la normele metodologice)Ministerul TransportuluiInspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul RutierInspectoratul Teritorial ..................RAPORT DE CONTROL TEHNIC ÎN TRAFICCARE INCLUDE LISTA PUNCTELOR CARE FAC OBIECTUL CONTROLULUI1. Locul controlului ......................................................2. Data ...................................................................3. Ora ....................................................................4. Simbolul naţional rutier şi numărul de înmatriculare al vehiculului ....5. Identificarea vehiculului/numărul VIN ..................................6. Categoria vehiculului*Font 9*  a) [] N(2)*a) (peste 3,5 t la 12 t) e) [] M(2)*a) [>9 locuri *b) până la 5 t]  b) [] N(3)*a) (peste 12 t) f) [] M(3)*a) [>9 locuri *b) peste 5 t]  c) [] O(3)*a) (peste 3,5 t la 10 t) g) [] Altă categorie de vehicule  d) [] O(4)*a) (peste 10 t)7. Întreprinderea / Operatorul de transport(a) Numele şi adresa ......................(b) Numărul licenţei comunitare*c) [Regulamentele (CE) nr. 1072/2009 şi nr. 1073/2009]..........................................................................8. Naţionalitatea (conducător auto) ......................................9. Numele conducătorului auto ............................................10. Lista de verificare ..................................................                                        Verificat*d) Neverificat Respins*e)    (0) identificare vehicul [] [] []    (1) sistem de frânare [] [] []    (2) sistem de direcţie [] [] []    (3) vizibilitate [] [] []    (4) lămpi, dispozitive reflectorizante        şi echipamente electrice [] [] []    (5) punţi, roţi, anvelope şi suspensie [] [] []    (6) şasiu, cabină şi elemente ataşate        şasiului [] [] []    (7) alte echipamente inclusiv tahograf        şi dispozitiv limitator de viteză [] [] []    (8) emisii poluante, inclusiv scurgeri        de combustibil şi/sau ulei [] [] []    11. Rezultatul controlului:        Imobilizarea vehiculului    12. Diverse/observaţii/neconformităţi        constatate: ........................    13. Autoritatea/Inspectorul care a        efectuat controlul        Semnătura:            Autoritatea /Inspectorul, Conducătorul auto,            ........................... .....................Observaţii: Notă

  ──────────

  *a) Categoria vehiculului (în conformitate cu RNTR 2).

  *b) Numărul de locuri, inclusiv locul conducătorului auto (elementul S.l din certificatul de înmatriculare).

  *c) Dacă este disponibil.

  *d) "Verificat" înseamnă că cel puţin unul sau mai multe dintre elementele inspecţiei enumerate în anexele nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 au fost verificate.

  *e) Defecţiunile sunt indicate pe verso.

  ──────────
  *Font 7*┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│0. IDENTIFICARE VEHICUL │2. SISTEM DE DIRECŢIE │4.7.2. Respectare cerinţe │6.2.4. Structură de rezistenţă şi ││0.1 Plăci număr de înmatriculare │2.1. Stare mecanică │4.8. Catadioptri, plăci de │podea ││0.2 Identificare vehicul/şasiu, │2.1.1. Stare, fixare, │identificare spate │6.2.5. Scaun conducător auto ││ caroserie/număr identificare │funcţionare sistem de direcţie │reflectorizant - fluorescente,│6.2.6. Alte scaune ││1. SISTEM DE FRÂNARE │2.1.2. Stare, fixare casetă de │marcaje reflectorizante pentru│6.2.7. Comenzi necesare ││1.1 Stare mecanică şi funcţionare│direcţie │contur │conducătorului auto ││1.1.1. Ax pedală frână de serviciu/ │2.1.3. Jocuri în sistemul de │4.8.1. Stare şi fixare │6.2.8. Scări pentru cabină ││ ax manetă de frână │direcţie │4.8.2. Respectare cerinţe │6.2.9. Alte echipamente şi ││1.1.2 Pedală/manetă de frână şi │2.1.4. Funcţionare elemente │4.9. Martori luminoşi │accesorii interioare şi exterioare ││ cursa dispozitivului de │mecanice de legătură sistem de │4.9.1. Stare şi funcţionare │(dacă au fost prevăzute de ││ acţionare a frânei │direcţie │4.9.2. Respectare cerinţe │producător) ││1.1.3. Pompă de vacuum sau compresor│2.1.5. Stare, fixare, │4.10. Conexiuni electrice │6.2.10. Apărători de noroi, aripi, ││ şi rezervoare de aer │funcţionare şi etanşeitate │între autovehiculul tractor │dispozitive antiîmproşcare (dacă au││1.1.4. Manometru sau indicator │servodirecţie │şi (semi)remorcă │fost prevăzute de producător) ││ pentru presiune scăzută │2.2. Volan şi coloană volan │4.11. Cablaj electric │7. ALTE ECHIPAMENTE ││1.1.5. Supapă de comandă a frânei cu│2.2.1. Stare, fixare volan │4.12. Dispozitive │7.1. Centuri de siguranţă/catarame ││ acţionare manuală │2.2.2. Stare, fixare coloană │reflectorizante şi lămpi │şi sisteme de reţinere ││1.1.6. Element de acţionare frână de│volan, cuplaj │facultative (dacă au fost │7.1.1. Siguranţa montării ││ mână, levier de comandă frână│2.3. Joc la volan │prevăzute de producător) │centurilor de siguranţă şi a ││ de mână, clichet frână de │2.4. Aliniament roţi │4.13. Baterii(e) de │cataramelor aferente ││ mână, frână de mână cu │2.5. Stare, fixare punte │acumulatori │7.1.2. Stare, fixare centuri de ││ acţionare electrică │directoare remorci │5 PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI │siguranţă, catarame ││1.1.7. Supape de frânare (supape de │3. VIZIBILITATE │SUSPENSIE │7.1.3. Dispozitiv limitator al ││ comandă, supape de descărcare│3.1. Câmp de vizibilitate │5.1. Punţi (axe) │sarcinii centurii de siguranţă ││ regulatoare de presiune etc) │3.2. Stare parbriz şi │5.1.1. Stare, fixare punţi │7.1.4. Centură de siguranţă cu ││1.1.8. Elemente de cuplare ale │celelalte geamuri │5.1.2. Stare, fixare fuzete │dispozitiv de pretensionare ││ frânelor (semi)remorcii │3.3. Oglinzi sau dispozitive │5.1.3. Rulmenţi roţi │7.1.5. Airbaguri ││ (electrice şi pneumatice) │retrovizoare, inclusiv cea │5.2. Roţi (jante) şi anvelope │7.1.6. Sisteme SRS (sistem de ││1.1.9. Rezervoare de aer comprimat │suplimentară de la │5.2.1. Stare, fixare butuci │reţinere suplimentar) ││1.1.10. Dispozitiv servofrână, pompă │autovehiculele ŞCOALĂ │roţi │7.2. Stingător de incendiu ││ centrală de frână (pentru │3.4. Ştergătoare de parbriz │5.2.2. Stare, fixare roţi │7.3. Încuietori şi dispozitive ││ sistemul de frânare │3.5. Spălătoare de parbriz │5.2.3. Stare, fixare anvelope │antifurt ││ hidraulic) │3.6. Sistem de dezaburire │5.3. Suspensie │7.4. Triunghiuri reflectorizante ││1.1.11. Conducte de frână rigide │4. LĂMPI, DISPOZITIVE │5.3.1. Arcuri │de presemnalizare ││1.1.12. Racorduri flexibile de frână │REFLECTORIZANTE ŞI │5.3.2. Amortizoare │7.5. Trusă de prim ajutor ││1.1.13. Garnituri de fricţiune │ECHIPAMENTE ELECTRICE │5.3.3. Bară de torsiune, │7.6. Cale de roată (dacă sunt ││ (plăcuţe, saboţi) │4.1. Faruri │bielete antiruliu, bare şi │necesare) ││1.1.14. Tamburi şi discuri de frână │4.1.1. Stare şi funcţionare │leviere ale suspensiei │7.7. Avertizor acustic (inclusiv ││1.1.15. Cabluri de frână, leviere şi │4.1.2. Orientare │5.3.4. Articulaţii suspensie │cel suplimentar montat de ││ conexiuni, tije de acţionare │4.1.3. Comutare lumini │5.3.5. Suspensie pneumatică │producător) ││1.1.16. Elemente de acţionare sistem │4.1.4. Respectare cerinţe │6. ŞASIU, CABINĂ ŞI ELEMENTE │7.8. Vitezometru ││ frânare (inclusiv etriere, │4.1.5. Dispozitive de reglare │ATAŞATE ŞASIULUI │7.9. Tahograf (dacă este ││ cilindri de frână cu arc sau │pe verticală a farurilor │6.1. Şasiu sau cadru şi │obligatoriu conform legislaţiei) ││ cilindri de frână hidraulici)│(dacă au fost prevăzute de │elemente ataşate │7.10. Limitator de viteză (dacă ││1.1.17. Regulator automat al frânării│producător) │6.1.1. Stare generală şasiu, │este obligatoriu conform ││ în funcţie de încărcare │4.1.6. Dispozitiv de spălare a │şasiu suplimentar, lonjeroane │legislaţiei) ││1.1.18. Dispozitiv de reglare a │farurilor (ştergătorul sau │faţă şi spate la caroseria │7.11. Odometru (dacă a fost ││ jocului │spălătorul de far) (dacă a │autoportantă │prevăzut de producător) ││1.1.19. Frână de încetinire (dacă a │fost prevăzut de producător) │6.1.2. Tubulatură de evacuare,│7.12. Sistem de control ││ fost prevăzută de producător │4.2. Lămpi de poziţie faţă, │amortizoare de zgomot │electronic al stabilităţii (ESC) ││ sau dacă este obligatorie) │spate şi laterale, lămpi de │6.1.3. Rezervor de │(dacă a fost prevăzut de ││1.1.20. Acţionare automată a frânei │gabarit │combustibil şi conducte de │producător) ││ (semi)remorcii │4.2.1. Stare şi funcţionare │alimentare (inclusiv │8. EMISII POLUANTE ││1.1.21. Ansamblu sistem de frânare │4.2.2. Comutare │rezervorul de combustibil │8.1. Zgomot ││1.1.22. Supape de testare (dacă sunt │4.2.3. Respectare cerinţe │pentru dispozitivul de │8.1.1. Sistem de reducere a ││ prevăzute de producător) │4.3. Lămpi de frânare │încălzire şi conducte) │zgomotului ││1.2. Performanţă şi eficacitate │4.3.1. Stare şi funcţionare │6.1.4. Bare de protecţie, │8.2. Gaze de evacuare ││ frână de serviciu │4.3.2. Comutare │protecţie laterală şi │8.2.1. Emisii produse de mas ││1.2.1. Performanţă │4.3.3. Respectare cerinţe │dispozitive de protecţie │alimentate cu benzină, GPL ││1.2.2. Eficacitate │4.4. Lămpi indicatoare de │antiîmpănare spate (dacă au │sau GNC ││1.3. Performanţă şi eficacitate │direcţie şi de avarie │fost prevăzute de producător) │8.2.1.1. Echipament de control ││ frână de securitate (dacă │4.4.1. Stare şi funcţionare │6.1.5. Suport pentru roata de │al emisiilor de gaze ││ este acţionată printr-un │4.4.2. Comutare │rezervă (dacă a fost prevăzut │8.2.1.2. Emisii poluante ││ sistem separat) │4.4.3. Respectare cerinţe │de producător) │8.2.2. Emisii produse de mac ││1.3.1. Performanţă │4.4.4. Frecvenţă semnal luminos│6.1.6. Dispozitiv de cuplare │alimentate cu motorină ││1.3.2. Eficacitate │4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă │şi dispozitiv de remorcare │8.2.2.1. Echipament de control ││1.4 Performanţă şi eficacitate │4.5.1. Stare şi funcţionare │6.1.7. Transmisie │al emisiilor de gaze ││ frână de staţionare (când │4.5.2. Orientare │6.1.8. Fixare motor pe şasiu │8.2.2.2. Verificare opacitate ││ nu este frână de securitate) │4.5.3. Comutare │sau caroserie │8.3. Suprimare interferenţe ││1.4.1 Performanţă │4.5.4. Respectare cerinţe │6.1.9. Performanţe motor │electromagnetice ││1.4.2. Eficacitate │4.6. Lămpi de mers înapoi │6.2. Cabină şi caroserie │8.4. Alte aspecte referitoare ││1.5. Performanţă frână de │4.6.1. Stare şi funcţionare │6.2.1. Stare, fixare │la mediu ││ încetinire │4.6.2. Comutare │caroserie, cabină │8.4.1. Fum vizibil ││1.6. Sistem antiblocare (ABS) │4.6.3 Respectare cerinţe │6.2.2. Montare caroserie, │8.4.2. Scurgeri de lichide ││ │4.7. Dispozitiv de iluminare a │cabină, suprastructură │ ││ │plăcii spate cu numărul de │6.2.3. Uşi şi dispozitive de │ ││ │înmatriculare │închidere uşi │ ││ │4.7.1. Stare şi funcţionare │ │ │└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
  ----