ORDIN nr. 871 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0165 Pădurea Pogănești și al ariei naturale protejate Pădurea Pogănești, cod 2.417
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.298/AC din 27 ianuarie 2016 al Direcției biodiversitate,ținând cont de Decizia SEA nr. 234 din 8 aprilie 2013 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Galați, Avizul Ministerului Culturii nr. 5.277 din 11 septembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 211.362 din 7 octombrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 77.286 din 11 septembrie 2015 și Adresa Direcției generale păduri nr. 154.864/I.M. din 6 octombrie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0165 Pădurea Pogănești și al ariei naturale protejate Pădurea Pogănești, cod 2.417, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Viorel Traian Lascu,
  secretar de stat
  București, 10 mai 2016.Nr. 871.  +  ANEXĂPLAN DE MANAGEMENTal sitului Natura 2000 ROSCI0165 Pădurea Pogănești și al ariei naturale protejatePădurea Pogănești, cod 2.417