PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2016 (*actualizată*)de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii(actualizată până la data de 29 iulie 2016*)
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobată de ORDINUL nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 78 din 3 februarie 2016.

  ──────────
  1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, şi debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. Obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.----------Pct. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016.2. Prin obligaţii fiscale restante se înţelege: a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată; b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.3. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii; b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit.----------Pct. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016.4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: a) 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; b) 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; c) 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; d) 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).----------Pct. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.164 din 7 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016.5. Obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluţionarea căilor de atac, fac obiectul publicării potrivit pct. 1, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această situaţie, în sensul includerii acestora în coloana "Obligaţii fiscale contestate" din listă. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile pct. 13.6. Lista va cuprinde: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, caz în care nu se va menţiona codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care: a) obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii; b) obligaţii fiscale principale şi accesorii necontestate, precum şi cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligaţii vor fi menţionate în listă până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora.7. Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidenţelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.8. Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de contribuabil/plătitor pentru activitatea proprie, cât şi obligaţiile fiscale restante datorate de sediile sale secundare. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, conform anexei nr. 1.9. Organul fiscal central comunică debitorului o notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.10. În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică aşa cum au fost menţionate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.----------Pct. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.164 din 7 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016.11. Actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.12.1. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele persoanei fizice, conform anexei nr. 2.12.2. Organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activităţii/locul de desfăşurare a activităţii principale prelucrează în sistem informatic, până la termenul prevăzut la pct. 12.3, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorului.12.3. Organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică notifică contribuabilul, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante prevăzute la pct. 12.1. Prevederile pct. 10 şi 11 se aplică în mod corespunzător.13. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste.14.1. În situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în listele publicate potrivit pct. 11, organul fiscal central, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informaţiilor publicate pentru fiecare debitor.14.2. Prin eroare materială se înţelege: a) preluarea eronată a datelor din evidenţele fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale; b) publicarea eronată a unor debitori care, potrivit legii, sunt exceptaţi de la publicarea pe site.14.3. Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor debitori care înregistrează obligaţii fiscale restante.15. Produsul informatic de întocmire şi transmitere a informaţiilor, precum şi gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.16. De corectitudinea acestor informaţii care vor fi transmise Direcţiei generale de tehnologia informaţiei în vederea publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării.17. În situaţia în care un debitor cuprins în "Lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul ... la data de 31.12.2015" achită integral obligaţiile restante publicate în această listă sau se constată erori materiale sau omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în această listă, prevederile pct. 13-14.3 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la pct. 13 începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.18. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedură----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2la procedură----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3la procedurăMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală*1) ...................... Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal central emitent.

  ──────────
  Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............Nr. ...../..........NOTIFICAREprivind obligaţiile fiscale restanteDatele de identificare ale contribuabiluluiDenumirea/Numele şi prenumele ...........Adresa: .................Codul de identificare fiscală ............În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul publicării listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, vă notificăm că la data de ...........*2) înregistraţi obligaţii fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data prezentei, în cuantum de ....... lei, astfel: Notă

  ──────────

  *2) Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.

  ──────────
   +  Capitolul IObligaţii fiscale restante:┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ Obligaţii fiscale restante ││ │ - lei - ││ Bugetul ├─────────┬─────────────┬─────────┤│ │ Total, │ Obligaţii │Obligaţii││ │din care:│ fiscale │ fiscale ││ │ │principale*3)│accesorii│├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│ 0 │1 = 2 + 3│ 2 │ 3 │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Bugetul de stat │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Bugetul FNUASS │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Total general │ │ │ │└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *3) Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

  ──────────
   +  Capitolul IIObligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere:Debitorul .......... CIF ...........*4) Notă

  ──────────

  *4) Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menţionând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015

  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora şi cuantumul obligaţiilor fiscale aferente.

  ──────────
  ┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ Obligaţii fiscale restante ││ │ - lei - ││ Bugetul ├─────────┬─────────────┬─────────┤│ │ Total, │ Obligaţii │Obligaţii││ │din care:│ fiscale │ fiscale ││ │ │principale*3)│accesorii│├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│ 0 │1 = 2 + 3│ 2 │ 3 │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Bugetul de stat │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Bugetul FNUASS │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Bugetul asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤│Total general │ │ │ │└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *3) Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

  ──────────
  În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică aşa cum au fost menţionate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ..................Semnătura şi ştampila unităţii .........----------Anexa 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.164 din 7 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016, având conţinutul anexei la ordinul mai sus menţionat.------