LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 (*actualizată*)privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice(actualizată până la data 28 iulie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul IAbrogat.----------Cap. I a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Capitolul II Dreptul de acces pe proprietăţi  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 6*) (1) Regiile autonome şi instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a publica, pe pagina proprie de internet, atunci când există, şi prin afişarea în locuri vizibile, la sediul titularului, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 4. (2) Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin: a) entitatea care exercită dreptul de administrare, precum şi modalităţile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăţi; b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se poate realiza dreptul de acces; c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces şi condiţiile în care acestea se aplică, precum şi criteriile pe baza cărora acestea au fost stabilite, în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor; d) orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului; e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta. (3) Tarifele maxime vor fi stabilite cu respectarea următoarelor principii: a) să fie justificate şi proporţionale cu afectarea imobilului respectiv; b) să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări; c) să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. (4) În cazul imobilelor proprietate publică date în concesiune, închiriate sau date în folosinţă cu titlu gratuit, condiţiile, inclusiv tarifele, în care se exercită dreptul de acces vor fi stabilite şi publicate, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), de către titularii dreptului de administrare, iar de către titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, numai atunci când se prevede această posibilitate în mod expres, prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere ori de folosinţă cu titlu gratuit. (5) Autorităţile publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi nu pot stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume suplimentare faţă de sumele ce rezultă din contractele încheiate în condiţiile prezentei legi de către părţi, pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice ori în considerarea desfăşurării de către aceştia a altor activităţi legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, reglementat prin prezenta lege. (6) Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului articol vor respecta principiile transparenţei şi obiectivităţii şi vor fi nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. (7) În cazul în care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit intenţionează să modifice ori să completeze condiţiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), acesta are obligaţia de a publica proiectul modificării sau completării cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la alin. (1). (8) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, datorează tarife doar persoanei care deţine ori controlează elementele de infrastructură, în condiţiile stabilite cu aceasta.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 8*) (1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoţită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condiţiilor de acces. Entitatea sesizată va reţine cererea spre soluţionare, când se prevede această posibilitate prin actele prin care li s-a acordat dreptul de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit ori, după caz, o va transmite, însoţită de o propunere motivată, titularului dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic. (2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la: a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi; b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces; c) lucrările ce urmează a fi efectuate; d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă; e) durata estimativă a realizării lucrărilor. (3) Titularul dreptului de administrare, stabilit prin lege sau prin act juridic, după caz, ori titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, atunci când este competent să soluţioneze cererea, va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art. 6 şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces. (4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării accesului pe proprietăţi, se analizează în termen de 30 de zile de la data publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1)-(3), fără a depăşi 60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale. Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2). (5) Cererile transmise titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, se analizează pe baza principiilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii şi nediscriminării. În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea. (6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului. (7) Cererea la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) se consideră aprobată tacit. (8) În cazul prevăzut la alin. (7), solicitantul va transmite o notificare, cu confirmare de primire, privind data de la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, dată care nu poate fi mai devreme de 10 zile de la data transmiterii notificării. De la această dată se datorează şi tarifele pentru instalarea infrastructurii. (9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care nu au fost publicate condiţiile în care se exercită dreptul de acces, conform dispoziţiilor art. 6. (10) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanţa competentă, în condiţiile art. 14.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 13*) (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 4 sau 5, cu excepţia cazului prevăzut la art. 8 alin. (8), îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, în formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate ori de administrare asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, după caz, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2), cu asociaţia de proprietari. (2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, contractul prevăzut la alin. (1) se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere ori folosinţă cu titlu gratuit. (3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. (4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 6 sau prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii. (5) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, are obligaţia de a publica acest contract pe pagina sa de internet. (6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate. (7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin: a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă; b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor; c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces; d) preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. (8) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului. (9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată sunt nule de drept. (10) Contractul standard de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se publică de către ANCOM în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 15Abrogat.----------Art. 15 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 17Abrogat.----------Art. 17 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Capitolul IIIAbrogat.----------Cap. III a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 20Abrogat.----------Art. 20 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Capitolul IVAbrogat.----------Cap. IV a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 28Abrogat.----------Art. 28 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 29Abrogat.----------Art. 29 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 30Abrogat.----------Art. 30 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Capitolul V Regim sancţionator  +  Articolul 32Abrogat.----------Art. 32 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte: a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 33 a fost abrogată de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. b) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (5) şi (6) sau ale art. 14 alin. (5) şi (6);*) c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 33 a fost abrogată de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 33 a fost abrogată de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 33 a fost abrogată de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 33 a fost abrogată de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. g) abrogată;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 33 a fost abrogată de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. h) abrogată;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 33 a fost abrogată de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. i) abrogată;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 33 a fost abrogată de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 33 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 33 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 33 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 33 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 34Abrogat.----------Art. 34 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 35Abrogat.----------Art. 35 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 36Abrogat.----------Art. 36 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 37Abrogat.----------Art. 37 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 39Abrogat.----------Art. 39 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 40Abrogat.----------Art. 40 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 41Abrogat.----------Art. 41 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 42Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum şi lucrări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;"2. Abrogat.----------Pct. 2 al art. 42 care introduce alin. (2^1) al art. 4 din LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.3. Abrogat.----------Pct. 3 al art. 42 care modifică alin. (3) al art. 4 din LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.  +  Articolul 43Abrogat.----------Art. 43 a fost abrogat de art. 52 din LEGEA nr. 159 din 19 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016.*Prezenta lege transpune prevederile art. 11 şi 12 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  VIOREL HREBENCIUC

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 28 septembrie 2012.Nr. 154.--------