ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015 (*actualizat*)pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi(actualizat până la data de 30 iunie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Văzând Referatul comun de aprobare nr. 7.306/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios şi al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în scopul aplicării unitare de către unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie a dispoziţiilor legale referitoare la ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba C), prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 755 din 17 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 5Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul sănătăţii,

    Alin Iulian Tucmeanu,

    secretar de stat
    Bucureşti, 9 iulie 2015.Nr. 869.  +  Anexa 1METODOLOGIE 09/07/2015  +  Anexa 2METODOLOGIE 09/07/2015  +  Anexa 3METODOLOGIE 09/07/2015------