LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)privind achiziţiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Obiect, scop şi principii  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.  +  Articolul 2 (1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) asumarea răspunderii.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1
  (1) În procesul de realizare a achiziţiilor publice orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, denumită în continuare Lege.
  (2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei.
  (3) În cazul în care constată apariţia unei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând, potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.
  (4) Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.
   +  Articolul 2
  (1) În vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă înfiinţează în condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor, format, de regulă, din minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având studii superioare, precum şi specializări în domeniul achiziţiilor.
  (2) În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor distinct, principalele atribuţii ale acestuia sunt duse la îndeplinire de una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante, însărcinate în acest sens prin act administrativ al conducătorului autorităţii contractante.
  (3) În aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, are următoarele atribuţii principale:a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;f) realizează achiziţiile directe;g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
  (4) Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei.
  (5) În sensul alin. (4), sprijinirea activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Lege;c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit. a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.
  (6) În aplicarea prevederilor prezentului articol, autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor.
   +  Articolul 3
  (1) Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autorităţii contractante în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile de produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi preţul unitar/total al necesităţilor.
  (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesităţii.
  (3) Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiţii:a) modificarea să se realizeze înainte de iniţierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achiziţiilor publice şi aprobării acestuia;b) compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice să fie notificat în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligenţele necesare realizării achiziţiei.
   +  Articolul 4 Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziţii la nivelul autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru prevenirea/ diminuarea riscurilor în achiziţii publice.
   +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator; b) achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public; c) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; d) activităţi de achiziţie auxiliare - activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, în special infrastructura tehnică care să permită autorităţilor contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea ori structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante în cauză; e) activităţi de achiziţie centralizate - activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele şi pentru o altă/alte autoritate/autorităţi contractante; f) anunţ de intenţie valabil în mod continuu - anunţul de intenţie publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire; g) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă; h) cerinţe de etichetare - cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă; i) ciclu de viaţă - ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs ori a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime ori generarea resurselor până la eliminare, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării; j) concursuri de soluţii - procedurile care permit autorităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii; k) construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică; l) contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; m) contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei; n) contract de achiziţie publică de produse - contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare; o) contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări potrivit lit. m); p) contract pe termen lung - contractul de achiziţie publică încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil; q) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică; r) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV); s) DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie; t) e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; u) etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe; v) evaluare tehnică europeană - evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; w) furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant; x) furnizor de servicii de achiziţie - o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare; y) document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire; z) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; aa) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii; bb) licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; cc) liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzând informaţii cu privire la operatorii economici înscrişi pe liste şi care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie prevăzute în liste; dd) lot - fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului; ee) lucrări de geniu civil - lucrările de construcţii prevăzute în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri; ff) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; gg) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; hh) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; ii) ofertă alternativă - oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai mare sau mai mică; jj) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; kk) parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire utilizată de autoritatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac necesităţile autorităţii contractante; ll) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire; mm) referinţă tehnică - orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei; nn) Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional;  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP  +  Articolul 5
  (1) Orice autoritate contractantă, precum şi orice operator economic care utilizează SEAP în vederea participării la o procedură de atribuire, are obligaţia de a solicita înregistrarea şi, respectiv, reînnoirea înregistrării în SEAP.
  (2) Responsabilitatea oricărei decizii şi măsuri luate cu privire la achiziţionarea prin utilizarea mijloacelor electronice revine autorităţii contractante.
  (3) Responsabilitatea pentru corecta funcţionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem.
   +  Articolul 6
  (1) Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP se efectuează respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul SEAP, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, potrivit atribuţiilor.
  (2) Procedura electronică pentru înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării, atât pentru autorităţile contractante, cât şi pentru operatorii economici, se publică pe site-ul www.elicitatie.ro
   +  Articolul 7 Autorităţile contractante şi operatorii economici care solicită înregistrarea, reînnoirea sau recuperarea înregistrării în SEAP răspund pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise în cadrul procedurii de înregistrare şi/sau reînnoire a înregistrării şi au obligaţia de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenită în legătură cu aceste date şi informaţii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la producerea respectivelor modificări.
  oo) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; pp) sistem dinamic de achiziţii - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante; qq) solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; rr) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; ss) specificaţie tehnică comună - o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu articolele 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; tt) standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie; uu) standard european - un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului; vv) standard internaţional - un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului; ww) standard naţional - un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului; xx) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European; yy) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; zz) TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;aaa) Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;bbb) unitate de achiziţii centralizate - o autoritate contractantă care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare;ccc) unitate operaţională separată - structură din cadrul autorităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorităţii contractante;ddd) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. (2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli: a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.  +  Secţiunea a 3-a Autorităţi contractante  +  Articolul 4 (1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi: a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice; b) organismele de drept public; c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b). (2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înţelege orice entităţi, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial; b) au personalitate juridică; c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept public.  +  Secţiunea a 4-a Domeniu de aplicareParagraful 1Praguri  +  Articolul 5Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii.  +  Articolul 6 (1) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă; b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a); c) contractul include una dintre activităţile menţionate la alin. (2). (2) Activităţile care fac obiectul alin. (1) lit. c) sunt următoarele: a) lucrări de geniu civil; b) lucrări de construcţie pentru spitale, facilităţi destinate activităţilor sportive, recreative şi de agrement, clădiri ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar şi clădiri de uz administrativ. (3) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă; b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b); c) contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face obiectul alin. (1). (4) Autorităţile contractante care finanţează/subvenţionează contractele menţionate la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a urmări respectarea dispoziţiilor prezentei legi atunci când nu atribuie ele însele contractul finanţat/subvenţionat sau atunci când îl atribuie în numele şi pentru alte entităţi.  +  Capitolul 1 Domeniu de aplicare1.1. Prezenta procedură descrie principiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă:– solicitanţii privaţi care achiziţionează produse, servicii sau lucrări, în vederea depunerii cererii de finanţare/aplicaţiei din fonduri europene, achiziţii aferente unor cheltuieli eligibile ce pot fi decontate ulterior în cadrul proiectului, în cazul în care pentru acesta se semnează contractul de finanţare/acordul;– beneficiarii privaţi care achiziţionează produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanţate din fondurile europene.1.2. Solicitanţii/Beneficiarii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări aplică prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, denumită în continuare lege, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 6 din lege.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Condiţiile cumulative de la art. 6 coroborate cu cele de la art. 7 din │Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ││ I. Solicitanţii/Beneficiarii privaţi respectă prevederile legislaţiei în ││domeniul achiziţiilor publice atunci când atribuie un contract de lucrări, ││dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: ││ a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de ││mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă; ││ b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală cu sau mai mare ││decât pragul de 23.227.215 lei; ││ c) contractul include una dintre următoarele activităţi: ││ 1. lucrări de geniu civil; ││ 2. lucrări de construcţie pentru spitale, facilităţi destinate ││activităţilor sportive, recreative şi de agrement, clădiri ale instituţiilor ││de învăţământ preuniversitar şi universitar şi clădiri de uz administrativ. ││ Dacă cel puţin una dintre condiţiile de la pct. I nu este îndeplinită, ││atunci solicitantul/beneficiarul privat aplică prevederile prezentei ││proceduri. ││ II. Solicitanţii/Beneficiarii privaţi respectă prevederile legislaţiei în ││domeniul achiziţiilor publice atunci când atribuie un contract de servicii, ││dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: ││ a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de ││mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă; ││ b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală cu sau mai mare ││decât pragul de 600.129 lei; ││ c) contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face ││obiectul pct. I. ││ Dacă cel puţin una dintre condiţiile de la pct. II nu este îndeplinită, ││atunci solicitantul/beneficiarul privat aplică prevederile prezentei ││proceduri. ││ În situaţiile prevăzute la pct. I şi II, autorităţile contractante care ││finanţează/subvenţionează aceste contracte au obligaţia de a urmări ││respectarea dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ││atunci când contractul este atribuit de către un solicitant/beneficiar privat││sau atunci când autoritatea contractantă atribuie contractul în numele şi ││pentru un solicitant/beneficiar privat. ││ Prevederile art. 8 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu ││privire la revizuirea pragurilor, se aplică în mod corespunzător. ││ Atenţie! ││ Pentru atribuirea contractelor de furnizare solicitantul/beneficiarul ││privat aplică prevederile prezentei proceduri, indiferent de valoarea ││estimată. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.3. Dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile stabilite la art. 6 alin. (1) sau la alin. (3) din lege, solicitantul/beneficiarul privat va respecta în totalitate prevederile din legislaţia privind achiziţiile publice.1.4. Sunt interzise divizarea în mai multe contracte de valoare mai mică, precum şi utilizarea unor metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate, cu scopul de a se încadra sub pragurile prevăzute în lege sau cu scopul de a evita aplicarea prezentei proceduri .1.5. În cazul în care solicitanţii/beneficiarii privaţi se asociază cu o entitate care are calitatea de autoritate contractantă, în înţelesul art. 4 alin. (1) lit. c) din lege, aceştia au obligaţia să aplice prevederile legii.  +  Capitolul 2 Prevederi generale2.1. Solicitantul/Beneficiarul privat va utiliza numai termenii şi definiţiile reglementate prin prezenta procedură, în vederea evitării unor confuzii faţă de termenii utilizaţi de legislaţia aferentă domeniului achiziţiilor publice.2.2. Toate documentele achiziţiei trebuie să respecte prevederile din manualul de identitate vizuală/alte orientări specifice.2.3. Toate documentele achiziţiei (inclusiv clarificările) vor fi redactate, respectiv publicate/transmise de solicitantul/ beneficiarul privat în limba română. Dacă se consideră necesar, documentele achiziţiei pot fi traduse şi într-o altă limbă de către solicitantul/beneficiarul privat. În această situaţie solicitantul/beneficiarul privat se va asigura că nu există neconcordanţe între versiunea în limba română şi cealaltă/celelalte versiune/versiuni. Dacă există traduceri într-o altă limbă, în cazul unui conflict între versiunea în limba română şi orice versiune într-o altă limbă, va prevala varianta în limba română.2.4. În cazul procedurilor competitive derulate de un solicitant privat, documentele achiziţiei trebuie corelate cu prevederile din Ghidul solicitantului sau alte reglementări ale finanţatorului, după caz.2.5. În cazul procedurilor competitive derulate în cadrul unui proiect, beneficiarii privaţi trebuie să coreleze documentele achiziţiei cu clauzele contractelor de finanţare/acordurilor semnate.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ În situaţia în care la nivelul contractului de finanţare/acordului se ││constată că după semnarea unor contracte de achiziţie se înregistrează ││economii, acestea pot fi utilizate de beneficiarul privat în cadrul ││proiectului aflat în implementare numai după aprobarea autorităţilor cu ││competenţe în gestionarea fondurilor nerambursabile. ││ Modalitatea concretă prin care se pot accesa aceste fonduri diferă în ││funcţie de clauzele care guvernează fiecare contract de finanţare/acord în ││parte. ││ Utilizarea economiilor trebuie să aibă legătură directă cu scopul ││contractului de finanţare/acordului şi să asigure, în primul rând, ││îmbunătăţirea indicatorilor de rezultat asumaţi, la nivel de proiect şi de ││program. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.6. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene trebuie să efectueze verificări ale achiziţiilor derulate de solicitanţii/beneficiarii privaţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012, respectiv reglementările specifice granturilor SEE/norvegian şi Elveţia.2.7. În cazul contractelor de finanţare/acordurilor multianuale care se implementează pe o perioadă mai mare de 1 an calendaristic, beneficiarul privat va alege modalitatea de achiziţie ţinând cont de valoarea totală a produselor, serviciilor, lucrărilor care sunt considerate similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară în mod constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă estimată pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului, fără obligativitatea derulării unei singure proceduri/achiziţii directe. Dacă va organiza mai multe proceduri/achiziţii directe, beneficiarul privat se va asigura că aceste activităţi nu vor genera costuri administrative suplimentare în cadrul proiectului.2.8. În cazul în care un beneficiar privat implementează mai multe contracte de finanţare/acorduri în aceeaşi perioadă, pentru alegerea procedurii de achiziţii în cadrul unui proiect, valorile estimate din respectivele contracte de finanţare/acorduri pentru acelaşi tip de produs/serviciu/lucrare nu se cumulează. Ele vor fi estimate distinct pentru fiecare contract de finanţare/acord în parte.  +  Capitolul 3 Definiţii3.1. Procedura competitivă - etapele minime ce trebuie parcurse de solicitanţii/beneficiarii privaţi în vederea atribuirii unui contract de achiziţie.3.2. Beneficiar privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care a semnat un contract de finanţare/acord sau care are calitatea de partener în cadrul unui contract de finanţare/acord.3.3. Partener - entitate juridică care participă alături de beneficiarul privat la desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului.3.4. Solicitant privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care poate depune o cerere de finanţare/aplicaţie în cadrul programelor finanţate din fonduri europene, devenind beneficiar privat ulterior semnării contractului de finanţare/acordului.3.5. Operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi.3.6. Valoare estimată - o determinare valorică a obiectului unei achiziţii care se stabileşte pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea obiectivului propus (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, după caz), fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei.3.7. Specificaţii tehnice - toate cerinţele, inclusiv prescripţii sau caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii solicitantului/beneficiarului privat.3.8. Ofertă - document prezentat de operatorul economic în cadrul procedurii competitive prin care îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un proces de achiziţie şi care conţine informaţii tehnice şi financiare despre produse/servicii/lucrări aflate pe piaţă.3.9. Documentele achiziţiei - toate documentele elaborate pentru o achiziţie, atât cele elaborate de solicitantul/beneficiarul privat, cât şi cele elaborate de operatorii economici, inclusiv documentele justificative care atestă plăţile/realitatea achiziţiei.3.10. Contract de furnizare - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect furnizarea de produse.3.11. Contract de lucrări - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări/construcţii sau realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii.3.12. Contract de servicii - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii.  +  Capitolul 4 Achiziţia directă4.1. Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din lege, solicitantul/beneficiarul privat achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ACHIZIŢIA DIRECTĂ │├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤│Achiziţie de produse │valoarea estimată este mai mică decât 132.519 lei, ││ │exclusiv TVA │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│Achiziţie de servicii │valoarea estimată este mai mică decât 132.519 lei, ││ │exclusiv TVA │├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│Achiziţie de lucrări │valoarea estimată este mai mică decât 441.730 lei, ││ │exclusiv TVA │└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘4.2. Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (de exemplu: contract, dacă este cazul, comandă, bon fiscal/ factură, ordin de plată, extras de cont, notă de recepţie, fişă de cont, documente de transport sau altele, după caz).4.3. Pentru achiziţia directă nu este obligatorie semnarea unui contract. În cazul în care solicitantul/beneficiarul privat consideră că pentru predictibilitatea relaţiilor comerciale are nevoie de clauze contractuale clare, acesta poate semna un contract în acest sens.4.4. Reguli aplicabile:1. Principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii trebuie respectate indiferent de valoarea estimată a achiziţiei. Solicitantul/Beneficiarul privat este obligat să întreprindă toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea respectării acestor principii, incluse în principiului bunei gestionări financiare, pornind de la premisa că procedează de o manieră similară şi în organizarea activităţii proprii.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ În cazul vizitei la faţa locului se verifică existenţa, funcţionalitatea ││şi utilitatea produselor furnizate/lucrărilor executate (alte aspecte ││specifice) sau dovada prestării serviciilor (foi de prezenţă, procese- ││verbale, livrabile etc.). │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Achiziţia directă nu trebuie să respecte o procedură şi reguli de publicitate, respectiv nu trebuie să se publice anunţ pe pagina web www.fonduri-ue.ro/alte forme de publicitate prevăzute de prezenta procedură.3. Solicitantul/Beneficiarul privat, înainte de efectuarea achiziţiei directe, va întocmi o notă privind determinarea valorii estimate, care va include informaţiile rezultate din cercetarea ofertelor din piaţă (oferte de preţ solicitate, cataloage de produse etc.).4. Pentru achiziţiile directe efectuate în cadrul unui proiect, beneficiarul privat determină valoarea estimată pentru fiecare achiziţie în parte încă de la momentul depunerii fişei de proiect/cererii de finanţare/aplicaţiei. În cazul în care există un interval de timp semnificativ între depunerea cererii de finanţare/aplicaţiei sau aprobarea contractului de finanţare/acordului şi efectuarea achiziţiei, se pot înregistra modificări (creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă. Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va actualiza această valoare, înainte de efectuarea achiziţiei.5. Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să facă dovada realităţii cheltuielii efectuate, inclusiv prin înregistrări contabile. Realitatea cheltuielilor trebuie dovedită şi în cazul vizitelor la faţa locului efectuate de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/organismele cu competenţe în verificarea fondurilor europene.4.5. Dosarul achiziţiei (pentru solicitantul/beneficiarul privat)┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ Documente care trebuie introduse în │ Contract de ││ dosarul achiziţiei directe ├───────┬─────────┬────────┤│ │lucrări│furnizare│servicii│├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│Nota privind determinarea valorii estimate │ v │ v │ v │├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│Documentele justificative ale achiziţiei (de │ │ │ ││exemplu: comandă, factură, bon fiscal, contract, │ │ │ ││documentele de transport sau altele, după caz) │ v │ v │ v │├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│Documentele care dovedesc realizarea achiziţiei, │ │ │ ││respectiv furnizarea produselor/prestarea │ │ │ ││serviciilor/execuţia lucrărilor (de exemplu: ordine│ │ │ ││de plată, extrase de cont, procese-verbale de │ │ │ ││predare-primire, procese-verbale de recepţie, │ │ │ ││procese-verbale de punere în funcţiune/acceptanţă, │ │ │ ││rapoarte de activitate sau altele, după caz) │ v │ v │ v │└───────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘4.6. Verificări efectuate de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene┌────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Elemente de verificat │ Instrucţiuni │├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 1.│Valoarea estimată a achiziţiei │Se verifică dacă nota privind ││ │este mai mică decât pragurile │determinarea valorii estimate include ││ │valorice prevăzute în lege? │informaţiile rezultate din cercetarea ││ │ │ofertelor din piaţă. ││ │ │Se verifică dacă a fost necesară ││ │ │actualizarea valorii estimate. ││ │ │Valoarea estimată trebuie să fie mai ││ │ │mică decât pragurile valorice prevăzute ││ │ │la art. 7 alin. (5) din lege. ││ │ │Valoarea estimată/Valoarea estimată ││ │ │actualizată, după caz, trebuie să fie ││ │ │corelată cu valoarea prevăzută în ││ │ │contractul de finanţare/acord, în cazul ││ │ │achiziţiilor efectuate de beneficiarii ││ │ │privaţi. ││ │ │Sancţiune ││ │ │● În cazul în care se divide achiziţia ││ │ │pentru a se evita aplicarea procedurii ││ │ │competitive se aplică o corecţie de 25% ││ │ │din valoarea achiziţiei, deoarece în ││ │ │cazul procedurii competitive trebuiau ││ │ │respectate cerinţele de publicitate la ││ │ │iniţierea procedurii. │├────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2.│Sunt depuse la dosar │Se verifică existenţa documentelor. ││ │documentele achiziţiei? │Sancţiune ││ │ │● Dacă anumite cheltuieli din cadrul ││ │ │unei achiziţii nu se pot proba cu ││ │ │documente justificative, se aplică ││ │ │sancţiunea prevăzută la partea a 3-a ││ │ │pct. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului││ │ │nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor ││ │ │aferente reducerilor procentuale/ ││ │ │corecţiilor financiare aplicabile pentru││ │ │abaterile prevăzute în anexa la ││ │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului ││ │ │nr. 66/2011 privind prevenirea, ││ │ │constatarea şi sancţionarea neregulilor ││ │ │apărute în obţinerea şi utilizarea ││ │ │fondurilor europene şi/sau a fondurilor ││ │ │publice naţionale aferente acestora, ││ │ │denumită în continuare H.G. ││ │ │nr. 519/2014. │└────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ În cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de ││aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi ││legale incidente, solicitantul/beneficiarul privat trebuie să se asigure că ││efectuarea cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor ││legale în vigoare. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul 5 Procedura competitivă5.1. Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din lege, atunci solicitanţii/beneficiarii privaţi aplică procedura competitivă prevăzută în cadrul acestui capitol, respectiv:a) în cazul contractelor de furnizare, aplică procedura competitivă fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile legii;b) în cazul contractelor de servicii şi lucrări, aplică procedura competitivă dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau (3) din lege.5.2. Încadrarea contractelor care au ca obiect cel puţin două tipuri de achiziţie, constând în lucrări, servicii sau produse, se stabileşte în funcţie de obiectul principal al contractului în cauză. Obiectul principal se determină în funcţie de cea mai mare dintre valorile estimate ale produselor, serviciilor sau lucrărilor respective.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Contractul care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi ││prestarea de servicii este considerat contract de servicii, dacă valoarea ││estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor ││prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare, dacă avem un contract în care││valoarea serviciilor depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, ││se aplică prevederile art. 6 alin. (3) din lege, dacă sunt îndeplinite în mod││cumulativ condiţiile legiferate. ││ Contractul care are ca obiect produse şi lucrări este considerat contract││de lucrări, dacă valoarea estimată a lucrărilor este mai mare decât valoarea ││estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare, dacă ││avem un contract în care valoarea lucrărilor depăşeşte valoarea produselor ││care se vor achiziţiona, se aplică prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din ││lege, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile legiferate. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Secţiunea 1 Principii aplicabile prezentei proceduri1.1. Pe parcursul întregului proces de achiziţie prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:a) principiul transparenţei;b) principiul economicităţii;c) principiul eficienţei;d) principiul eficacităţii.1.2. Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la procedura competitivă, astfel încât operatorii economici care operează pe piaţă să poată participa la competiţie, asigurându-se prin aceasta promovarea concurenţei. Având în vedere faptul că respectarea acestui principiu asigură premisele pentru respectarea celorlalte 3 principii, sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor de publicitate. CerinţeI. Transparenţa la iniţierea procedurii:a) solicitanţii privaţi trebuie să publice un anunţ într-un cotidian/ziar/publicaţie/gazetă naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit sau online, ori pe o pagină web dedicată serviciilor de publicitate, în aceeaşi zi cu transmiterea de invitaţii de participare;b) beneficiarii privaţi trebuie să publice un anunţ însoţit de specificaţiile tehnice aferente pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea unei corecţii financiare în conformitate cu partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014.II. Transparenţa la încheierea procedurii:a) solicitanţii privaţi trebuie să comunice în scris tuturor ofertanţilor rezultatul procedurii competitive, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie;b) beneficiarii privaţi trebuie să completeze informaţiile referitoare la câştigătorul contractului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage după sine aplicarea unei corecţii financiare în conformitate cu partea a 3-a pct. 2 din anexa la H.G. nr. 519/20141.3. Principiul economicităţii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoarea acestor rezultate.1.4. Principiul eficienţei presupune asigurarea unui raport optim între resursele utilizate şi rezultatele obţinute.1.5. Principiul eficacităţii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, în sensul obţinerii rezultatelor scontate.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Solicitantul/Beneficiarul privat va întreprinde toate măsurile pe care le││consideră necesare în vederea asigurării unei bune gestiuni financiare, în ││conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii, pornind ││de la premisa că procedează într-o manieră similară şi în organizarea ││activităţii proprii. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Secţiunea a 2-a Evitarea conflictului de interese2.1. Solicitanţii/Beneficiarii privaţi, persoane fizice/juridice, în aplicarea procedurilor competitive de achiziţie au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese.2.2. Sunt aplicabile prevederile art. 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 875/2011.2.3. Dacă solicitantul/beneficiarul privat constată că se află în una dintre situaţiile menţionate în O.U.G. nr. 66/2011, acesta va menţiona în nota justificativă de atribuire motivele pentru care respinge oferta respectivă.2.4. Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să includă în dosarul achiziţiei o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, precum şi declaraţia ofertantului câştigător, conform modelului orientativ:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Formular nr. ........ ││ SOLICITANT/BENEFICIAR/OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT ││ ........................ ││ (denumirea/numele) ││ ││ DECLARAŢIE ││ privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. .... din Ordonanţa ││ de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi ││ sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor ││ europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu ││ modificările şi completările ulterioare ││ ││ Subsemnatul(a), ....................., în calitate de ................, ││referitor la procedura ........................................, declar pe ││propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta ││prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu ││modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele ││descrise la art. ..... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011│privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în ││obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice ││naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea ││nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. ││ Subsemnatul(a), ........................, declar că voi informa imediat ││...................... dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. ││ De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în││fiecare detaliu şi înţeleg că ............................ are dreptul de a ││solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii ││suplimentare. ││ Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu ││realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale ││privind falsul în declaraţii. ││ ││ ............................... ││ (numele şi funcţia persoanei autorizate) ││ ......................... ││ (semnătura persoanei autorizate) ││ ││ A se completa/particulariza ....... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.5. Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.  +  Secţiunea a 3-a Elaborarea specificaţiilor tehnice şi determinarea valorii estimate3.1. Elaborarea specificaţiilor tehnice1. Solicitantul/Beneficiarul privat elaborează cerinţele tehnice obiective ce descriu obiectul achiziţiei pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ În situaţia în care achiziţia implică transferul unor drepturi de ││proprietate intelectuală, solicitantul/beneficiarul privat are obligaţia ca ││prin contractul de achiziţie să se asigure că la finalizarea acestuia i se ││vor transfera aceste drepturi (de exemplu, în domeniul IT - codul sursă ││etc.). │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Prin excepţie de la regulă, solicitantul/beneficiarul privat poate atribui contractul unui anumit operator economic în următoarele situaţii:a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau unei reprezentaţii artistice unice;b) concurenţa lipseşte din motive tehnice;c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală;┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Solicitantul/Beneficiarul privat poate aplica excepţiile de la lit. a)-c)││numai dacă nu există o soluţie alternativă rezonabilă, cum ar fi utilizarea ││unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în afara ││acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din ││punct de vedere funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor││exclusive nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor ││achiziţiei în vederea viitoarei proceduri competitive. ││ Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinţe specifice ││privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura ││funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi ││achiziţionate. ││ Solicitantul/Beneficiarul privat va descrie detaliat şi motivat ││specificaţiile tehnice particulare. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘d) atunci când produsele care fac obiectul achiziţiei sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziţie nu prevede producţia în serie a unor cantităţi ale produsului în vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare şi dezvoltare;e) atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial desemnat ca urmare a derulării unei proceduri competitive pentru atribuirea unui contract de furnizare/servicii/lucrări a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor ori instalaţiilor existente şi numai dacă schimbarea contractantului iniţial ar pune solicitantul/beneficiarul privat în situaţia de a achiziţiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere;f) pentru cumpărarea de produse sau servicii (care îndeplinesc cerinţele tehnice necesare) în condiţii speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară.3. Specificaţiile tehnice trebuie să cuprindă toate cerinţele necesare pentru elaborarea ofertei. Solicitantul/Beneficiarul trebuie să elaboreze aceste specificaţii într-o manieră obiectivă/clară/detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.4. Definirea unor cerinţe care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care pot avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici ori a anumitor produse, nu reprezintă o bună practică. Se admite o astfel de indicaţie în situaţia în care nu se pot descrie obiectiv specificaţiile şi numai însoţită de menţiunea "sau echivalent".5. În cazul beneficiarilor privaţi, specificaţiile tehnice prezentate generic în cererea de finanţare/aplicaţie trebuie detaliate în documentele achiziţiei.6. În cazul în care se constată că specificaţiile tehnice menţionate în cererea de finanţare/aplicaţie nu mai sunt actuale, beneficiarul privat trebuie să comunice aceste aspecte autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene înainte de lansarea procedurii competitive, pentru a evalua din timp, împreună cu reprezentanţii acestor instituţii, un eventual impact asupra clauzelor din contractul de finanţare/acord şi pentru a lua măsurile care se impun.7. În cadrul documentului "Specificaţii tehnice" se vor prezenta, în ordinea priorităţii, elementele de departajare a ofertelor, dacă este cazul.8. Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să solicite prin documentul "Specificaţii tehnice" o declaraţia pe propria răspundere din partea ofertanţilor din care să rezulte că aceştia nu se află în conflict de interese, conform art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011. La finalul procedurii ofertantul câştigător va reînnoi această declaraţie, dacă este cazul. De reţinut:– Prezenta procedură nu reglementează noţiunea "fişă de date". Solicitantul/Beneficiarul privat nu are obligaţia de a structura informaţiile din procedura competitivă prin utilizarea "fişei de date".– Prezenta procedură nu reglementează noţiunea "criterii de calificare/selecţie". Stabilirea acestora nu este obligatorie şi nu reprezintă o regulă. Dacă solicitantul/beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experienţă similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerinţe, atunci acesta poate include astfel de cerinţe, dar trebuie să le justifice într-un document separat. În această situaţie solicitantul/beneficiarul privat nu va putea renunţa în etapa de analiză a ofertelor la cerinţele scrise. Solicitantul/Beneficiarul privat nu trebuie să îngrădească dreptul ofertantului de a dovedi îndeplinirea cerinţelor menţionate prin orice tip de mijloace verificabile.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Nu se recomandă utilizarea modelelor standard de documentaţii de ││atribuire, specifice achiziţiilor publice. ││ Utilizarea acestor modele poate conduce la erori, deoarece pot cuprinde ││cerinţe care nu se justifică în cazul solicitanţilor/beneficiarilor privaţi. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘– Prezenta procedură nu reglementează noţiunile "garanţie de participare/garanţia de bună execuţie/depozite valorice". Nu se impune solicitarea de garanţii de natura celor menţionate mai sus, în cazul achiziţiilor private, deoarece constituirea de astfel de garanţii presupune costuri suplimentare care pot îngreuna participarea la procedura competitivă şi care se vor reflecta în preţul ofertat de operatorii economici. Pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale, solicitantul/beneficiarul privat poate include în contract clauze care să garanteze implementarea în bune condiţii a contractului (de exemplu penalităţi, verificări la anumite intervale prestabilite etc.).– Prezenta procedură nu reglementează noţiunea "criteriu de atribuire". În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, solicitantul/beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului/viitorului proiect. De asemenea, în nota justificativă de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea, raportat la cerinţele solicitate. Avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea se raportează exclusiv la informaţiile prezentate în ofertă/răspunsurile la clarificările solicitate.3.2. Determinarea valorii estimate1. Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii competitive şi trebuie să fie valabilă la momentul iniţierii procedurii.2. Valoarea estimată a achiziţiei se determină pe baza ofertelor de preţ existente pe piaţă (primite/solicitate/obţinute prin studiu de piaţă etc.) sau pe baza unor informaţii din achiziţiile/contractele anterioare recente, în scopul asigurării rezonabilităţii costurilor estimate, şi va întocmi în acest scop nota justificativă privind determinarea valorii estimate.3. În determinarea valorii estimate, solicitantul/beneficiarul privat are obligaţia să se raporteze la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor sau lucrărilor care sunt considerate similare, respectiv care au acelaşi obiect, sau sunt destinate utilizării identice ori similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă.4. Prin excepţie de la pct. 3, achiziţiile efectuate înainte de aprobarea contractului de finanţare de către solicitanţi nu se cumulează cu cele efectuate în timpul derulării contractului de finanţare.5. Pentru achiziţiile efectuate în cadrul unui proiect, beneficiarul privat determină valoarea estimată pentru fiecare achiziţie în parte încă de la momentul depunerii fişei de proiect/cererii de finanţare/aplicaţiei. În cazul în care există un interval de timp semnificativ între depunerea cererii de finanţare/aplicaţiei sau aprobarea contractului de finanţare/acordului şi efectuarea achiziţiei, se pot înregistra modificări (creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă. Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va actualiza această valoare. Verificarea actualităţii valorii estimate se va realiza înainte de publicare, deoarece, în caz contrar, există riscul depunerii de oferte necorespunzătoare.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Dacă în urma elaborării specificaţiilor tehnice se constată că valoarea ││estimată la momentul demarării achiziţiei depăşeşte valoarea prevăzută în ││contractul de finanţare/acord, beneficiarul privat poate suplimenta această ││valoare fie din bugetul proiectului, fie din bugetul propriu, respectiv: ││ - Beneficiarul privat poate suplimenta această valoare din bugetul ││proiectului, cu respectarea clauzelor contractului de finanţare/acordului şi ││numai dacă suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea aplicării ││prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile││stabilite prin lege sau la nerespectarea prevederilor prezentului capitol. ││ - În cazul în care suplimentarea valorii estimate se realizează din ││bugetul propriu al beneficiarului privat, fără a apela la realocări în cadrul││contractului de finanţare/acordului, acesta poate efectua modificarea de ││buget fără aprobarea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor ││europene, dacă suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea ││aplicării prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de ││stat/pragurile stabilite prin lege sau la nerespectarea prevederilor ││prezentei proceduri. ││ Beneficiarul privat poate atribui contractul de achiziţie cu o valoare ││mai mare decât valoarea estimată prin suplimentarea acesteia din bugetul ││propriu, în condiţiile descrise mai sus, dacă justifică decizia în nota ││justificativă de atribuire. ││ La momentul lansării procedurii competitive se verifică întotdeauna dacă ││valoarea estimată se situează în continuare peste pragurile prevăzute la ││art. 7 alin. (5) din lege, dar sub pragurile valorice prevăzute la art. 7 ││alin. (1) din lege. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Secţiunea a 4-a Derularea procedurii competitive4.1. Prospectarea pieţeiI. Publicarea anunţului în cazul solicitanţilor privaţi1. Solicitantul privat are obligaţia de a publica un anunţ într-un cotidian/ziar/publicaţie/gazetă naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit sau online, ori pe pagina web dedicată serviciilor de publicitate (nu este vorba despre pagina web proprie a solicitantului/beneficiarului privat).2. Publicarea anunţului nu este obligatorie în situaţiile de excepţie descrise la secţiunea a 3-a pct. 3.1 subpct. 2.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Motivarea acestor situaţii trebuie să fie atent elaborată. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Nepublicarea anunţului, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, atrage o corecţie de 25% din valoarea contractului de achiziţie.4. Anunţul va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:– informaţii generale privind solicitantul (denumirea solicitantului, adresa, datele de contact, mijloacele de comunicare etc.);– denumirea/obiectul şi locul de livrare a produselor/ execuţie a lucrărilor/prestare a serviciilor, după caz;– tipul şi durata contractului;– valoarea estimată (se menţionează dacă se poate ajusta preţul contractului);– data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor;– eventuale formalităţi care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură.5. Mijloacele de comunicare stabilite în anunţ nu pot fi modificate ulterior (exemple de mijloace de comunicare: e-mail, fax, poştă etc.).6. Nu este obligatorie publicarea specificaţiilor tehnice împreună cu anunţul. În cazul nepublicării specificaţiilor tehnice, solicitantul privat are obligaţia de a menţiona în anunţ adresa de la care acestea se pot obţine şi de a asigura, la cerere, accesul imediat şi neîngrădit la aceste informaţii. Totodată solicitantul privat are obligaţia de a menţine o evidenţă clară a operatorilor economici care au solicitat specificaţiile tehnice, cu precizarea datelor de identificare a acestora şi data la care au ridicat aceste specificaţii. Acest document trebuie pus la dispoziţia autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/organismelor cu competenţe în verificarea fondurilor europene.7. Pentru a asigura o publicitate suplimentară, solicitantul privat va transmite obligatoriu, în aceeaşi zi cu publicarea anunţului, şi invitaţia de participare la procedura competitivă către cel puţin doi potenţiali ofertanţi, care activează pe piaţa relevantă, concomitent cu publicarea acesteia pe pagina de internet a solicitantului, dacă există. Invitaţia de participare va fi însoţită de specificaţiile tehnice şi trebuie să conţină cel puţin informaţiile din anunţ.8. În anunţ/invitaţie se acordă un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice de la publicarea anunţului/transmiterea invitaţiei, iar pentru contractele de servicii şi lucrări se acordă minimum 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului/transmiterea invitaţiei.9. La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele.10. În cazul în care există solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi, respectiv prin trimiterea răspunsului către operatorii care au solicitat specificaţiile tehnice şi către cei cărora li s-a transmis invitaţie de participare, după caz (aceste clarificări nu se publică, dacă solicitantul a ales să aplice prevederile pct. 6).11. În situaţia în care intervin solicitări de clarificare care pot duce la modificări/ajustări ale specificaţiilor tehnice, solicitantul poate să prelungească termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiţiilor de comunicare prevăzute la pct. 10.12. La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, solicitantul privat va comunica tuturor ofertanţilor, în scris, rezultatul procedurii competitive.13. În cazul în care solicitantul privat nu comunică rezultatul procedurii competitive, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecţie de 5% din valoarea contractului de achiziţie. Termenul este exprimat în zile calendaristice şi se calculează din ziua imediat următoare semnării contractului. Dacă termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ În cazul în care se va crea o pagină web dedicată publicităţii pentru ││achiziţiile efectuate de solicitanţi sau dacă solicitanţii vor primi drept ││de acces pe pagina web dedicată beneficiarilor privaţi, atunci aceştia vor ││respecta regulile de la pct. II, de la data de la care se va putea accesa ││pagina web, pentru achiziţiile iniţiate după data respectivă. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II. Publicarea anunţului în cazul beneficiarilor privaţi1. Beneficiarul privat are obligaţia de a publica un anunţ pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea "Achiziţii privaţi", însoţit de specificaţiile tehnice.2. Publicarea anunţului pe pagina web www.fonduri-ue.ro este asigurată gratuit de Ministerul Fondurilor Europene.3. Publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie în situaţiile de excepţie descrise la secţiunea a 3-a pct. 3.1 subpct. 2.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Motivarea acestor excepţii trebuie să fie atent elaborată. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. Nepublicarea anunţului pe pagina web www.fonduri-ue.ro însoţit de specificaţiile tehnice, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, atrage o corecţie de 25% din valoarea contractului de achiziţie. Nu este suficient să se menţioneze adresa de la care se pot obţine specificaţiile. Trebuie să se asigure accesul neîngrădit la aceste informaţii.5. Aspecte tehnice ● Accesarea paginii web– În vederea obţinerii dreptului de publicare, beneficiarul privat va solicita autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene emiterea "codului de acces şi parolei", care vor fi utilizate de acesta în vederea publicării anunţului.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Aplicaţia pentru publicarea procedurilor are un caracter particular, prin││urmare pentru a înţelege modul de operare al aplicaţiei şi modalitatea ││corectă de publicare trebuie parcurse următoarele etape: ││ - Pentru a crea un cont, se accesează butonul "Nu am utilizator" din ││meniul principal al site-ului. ││ - Aplicaţia redirecţionează beneficiarul către lista persoanelor de ││contact din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor ││europene cu care s-a semnat contractul de finanţare/acordul şi care sunt ││abilitate să genereze denumirea utilizatorului şi parola beneficiarului. ││ - Se va studia documentul denumit "Manual de utilizare" descărcabil în ││format pdf., din interiorul contului de utilizator, accesând secţiunea ││(tabel) "Anunţuri-Proceduri/Procedurile mele". │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘– Lista persoanelor de contact din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene poate fi consultată la adresa: https//www.fonduri-ue/info/lista-contact. ● Limita actuală pentru dimensiunea fişierului ataşat anunţului este de 10 MB. Pentru fişierele de modificări şi clarificări anexate ulterior publicării, până la data de expirare a procedurii, este de 2 MB. ● În cazul în care dimensiunea fişierelor ataşate anunţului depăşeşte valorile menţionate mai sus şi specificaţiile tehnice nu pot fi publicate, beneficiarul privat are obligaţia de a menţiona în anunţ adresa de la care acestea se pot obţine şi de a asigura, la cerere, accesul imediat şi neîngrădit la aceste informaţii.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Aspecte tehnice privind publicarea sunt disponibile - Manual de utilizare││a aplicaţiei web "Achiziţii Beneficiari Privaţi". │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘6. Pentru a asigura o publicitate suplimentară, beneficiarul privat poate transmite în aceeaşi zi cu publicarea anunţului şi invitaţii de participare la procedura competitivă. În acest caz, informaţiile publicate trebuie să fie identice cu cele cuprinse în invitaţiile de participare. Transmiterea de invitaţii nu este obligatorie. Beneficiarul privat poate transmite potenţialilor ofertanţi invitaţiile prin intermediul mijloacelor de comunicare: fax, e-mail, poştă etc.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Transmiterea invitaţiilor de participare nu exclude obligaţia publicării ││pe site a anunţului. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘7. În anunţ/invitaţie se acordă un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice de la publicarea anunţului, iar pentru contractele de servicii şi lucrări se acordă minimum 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele.8. În caz de clarificări/modificări, în anunţ se va bifa câmpul care anunţă operatorii economici că s-au adus clarificări/modificări la informaţiile iniţiale.9. În situaţia în care intervin solicitări de clarificare care pot duce la modificări/ajustări ale specificaţiilor tehnice, beneficiarul privat poate să prelungească termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiţiilor de publicitate.10. La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, se va completa anunţul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului.11. În cazul în care beneficiarul privat nu completează informaţiile menţionate la pct. 10, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecţie de 5% din valoarea contractului de achiziţie. Termenul este exprimat în zile calendaristice şi se calculează din ziua imediat următoare semnării contractului. Dacă termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. Dovada respectării acestor cerinţe de publicitate se poate prezenta sub formă de print screen (captură de ecran înregistrată în registrul intern al firmei). Informaţiile pot fi vizualizate permanent pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro.12. Dacă la momentul publicării anunţului aferent unei proceduri cu mai multe loturi beneficiarul privat previzionează faptul că pentru anumite loturi contractele de achiziţie vor fi semnate la intervale de timp mai mari de 5 zile calendaristice (de exemplu: urgenţa în executarea unui contract în raport cu celelalte contracte, respectarea unui termen asumat legat de proiect etc.), în scopul evitării corecţiei de 5% pentru nepublicarea informaţiilor privind câştigătorii tuturor contractelor, beneficiarul privat poate publica câte un anunţ de achiziţie pentru fiecare lot în parte, situaţie în care pentru fiecare lot sistemul electronic va vizualiza o procedură distinctă. Urmând această cale, anunţul nu va mai fi condiţionat de semnarea contractelor aferente celorlalte loturi.13. În situaţia în care la momentul publicării anunţului aferent unei proceduri cu mai multe loturi beneficiarul privat nu a previzionat semnarea contractelor aferente loturilor la momente diferite, dar se află în situaţia în care contractele se semnează la intervale de timp mai mari de 5 zile calendaristice, pentru a evita aplicarea corecţiei de 5%, acesta va salva şi imprima un print screen (captură de ecran înregistrată în registrul intern al firmei) cu care va justifica şi va dovedi faptul că a publicat anunţurile privind câştigătorul contractului aferent fiecărui lot, în termen. De asemenea, va elabora o notă justificativă cu privire la motivele care au condus la decalarea datelor de semnare. Publicarea unor anunţuri diferite pentru loturi nu este considerată divizare artificială a procedurii, dacă se aplică pentru fiecare lot o procedură competitivă.4.2. Analiza ofertelor şi elaborarea notei justificative de atribuire1. Solicitantul/Beneficiarul privat compară ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele publicate şi alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.2. În situaţia în care nu se depune nicio ofertă, procedura competitivă se poate relua cu respectarea tuturor prevederilor procedurale aferente, după o analiză a cauzelor care au condus la anularea procedurii.3. Dacă se depun numai oferte care nu respectă prevederile de la subsecţiunea "Specificaţii", procedura se va anula. În acest caz, procedura se poate relua (cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii competitive), după o analiză a cauzelor care au condus la această situaţie.4. Dacă se primeşte o singură ofertă, solicitantul/beneficiarul privat poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate.5. Prezenta procedură nu stabileşte obligativitatea constituirii unei comisii de evaluare. Prin urmare, se poate desemna o persoană de specialitate care va întocmi şi semna nota justificativă de atribuire.6. Solicitantul/Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care sunt transmise după data de expirare (data şi ora din anunţ). Acestea se vor returna nedeschise.7. Solicitantul/Beneficiarul privat are obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/organismelor cu competenţe în verificarea fondurilor europene, cu prilejul vizitelor la faţa locului, documentele justificative ale procedurii competitive, inclusiv cele care confirmă data şi ora la care au fost primite ofertele.8. Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, se elaborează nota justificativă de atribuire, pornind de la cerinţele solicitate, detaliind avantajele şi dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificaţie în parte/celelalte oferte. De asemenea, având în vedere că scopul procedurii este realizarea optimă a obiectivelor proiectului finanţat, este recomandat ca în notă să se detalieze modalitatea în care avantajul din ofertă contribuie la realizarea proiectului. Modelul notei justificative de atribuire (orientativ)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ NOTĂ JUSTIFICATIVĂ DE ATRIBUIRE │├─────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Cerinţele │ OFERTĂ │ JUSTIFICARE ││ solicitate │ │ │├─────────────┼───────────────────┬─────────────┬──────────────┼──────────────┤│ │ Conformitatea │ │ │ ││ │ ofertei cu │ Avantaje │ Dezavantaje │ ││ │ specificaţiile │ │ │ ││ │ tehnice │ │ │ │├─────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤│ ....... │ ............ │ ......... │ .......... │ .......... │└─────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘9. În analiza ofertelor se ţine cont de toate cerinţele pe care le-a menţionat solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei. Dacă în conţinutul documentului "Specificaţii tehnice" sunt menţionate şi cerinţe care ţin de verificarea capacităţii tehnice/financiare a operatorilor economici sau alt tip de cerinţe, acestea vor face obiectul analizei.10. În analiza ofertelor nu se pot adăuga alte cerinţe şi nu se poate renunţa la specificaţiile deja enunţate în anunţ/specificaţii/clarificări/modificări.11. Dacă solicitantul/beneficiarul privat identifică erori de fond în documentele achiziţiei care nu au fost clarificate înainte de data de expirare a anunţului, procedura nu se va încheia cu atribuirea contractului. În acest caz procedura se va anula, se vor corecta erorile identificate şi se va relua procedura.4.3. Contestarea În situaţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru soluţionarea cauzei.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are competenţe ││privind soluţionarea contestaţiilor în contextul derulării procedurii ││competitive, definite în cadrul prezentei proceduri. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Secţiunea a 5-a Contractul de achiziţie5.1. Semnarea contractului de achiziţie1. Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă de atribuire.2. Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii, posibilitatea de acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.3. Specificaţiile tehnice, clarificările şi oferta aleasă vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.4. Nu se pot modifica prin contract specificaţiile tehnice şi oferta câştigătoare care au stat la baza atribuirii contractului.5. Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse/prestate servicii/executate lucrări şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la aceste contracte.5.2. Implementarea contractului de achiziţie1. Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate.2. Orice modificare a contractului se consemnează printr-un act adiţional.3. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial.4. Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului.5. Specificaţiile tehnice/Oferta, care au/a stat la baza semnării contractului de finanţare/acordului, se pot/poate modifica în cazul produselor, dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piaţă (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) şi dacă produsele se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic care nu ridică probleme de compatibilitate, fără modificarea preţului, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului şi ale contractului de finanţare/acordului.6. Orice modificare ce prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie efectuată astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului de finanţare/acordului în cauză, iar plăţile să fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanţare/acord. În cazul în care durata de execuţie a constituit un avantaj decisiv în alegerea ofertei câştigătoare, este permisă prelungirea duratei de execuţie dacă nu este afectat avantajul ofertantului câştigător faţă de următorul clasat. Dacă este afectat acest avantaj, beneficiarul îşi asumă aplicarea principiului proporţionalităţii de la cap. 6.7. Aplicarea unei clauze contractuale de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care a fost menţionată de solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei, nu constituie o modificare contractuală.8. Solicitantul/Beneficiarul privat nu are dreptul de a efectua una sau mai multe modificări succesive ale contractului de achiziţie care cumulate au ca efect:– neaplicarea prezentei proceduri (de exemplu: mai multe achiziţii directe cu acelaşi obiect care însumate ca valoare conduceau la obligativitatea aplicării unei proceduri competitive);– favorizarea ofertantului câştigător (de exemplu: acordarea unui avans care nu a fost prevăzut de solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei);– neaplicarea prevederilor din domeniul achiziţiilor publice (de exemplu: prin modificarea/modificările efectuată/efectuate, noua situaţie creată îndeplineşte condiţiile cumulative din lege).9. Este interzisă modificarea contractului dacă aceasta conduce la modificări substanţiale. Sunt considerate modificări substanţiale modificările care:– schimbă elementele ofertei sau ale achiziţiei, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite prin anunţ sau specificaţiile tehnice;– afectează concurenţa existentă ca urmare a aplicării procedurii competitive (modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura iniţială, ar fi permis acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedură);– schimbă natura contractului (de exemplu: se modifică obiectul contractului prin creşterea ponderii serviciilor în raport cu produsele, astfel încât devin aplicabile prevederile legii prin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor).5.3. Ajustarea preţului1. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie, preţul poate fi ajustat numai în următoarele situaţii:a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile publice locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie;b) pe piaţă au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie.2. Posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în anunţ, cât şi în contractul încheiat, prin clauze speciale în acest sens.3. Solicitantul/Beneficiarul privat are obligaţia de a preciza totodată, atât în anunţ, cât şi în contractul încheiat, şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie, suplimentarea preţului contractului putând fi asigurată în acest caz din bugetul propriu, fără a depăşi pragurile valorice prevăzute de lege.4. În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi ajustat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.5. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la depăşirea pragurilor prevăzute în lege sau la anularea/diminuarea avantajelor competitive menţionate în nota justificativă de atribuire, cu excepţia cazului prevăzut la pct. 1 lit. a).  +  Secţiunea a 6-a Dosarul achiziţiei6.1. La finalul procedurii se va întocmi dosarul de achiziţie care va conţine următoarele documente:┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ Documente care trebuie introduse în │ Contract de ││crt.│ dosarul achiziţiei ├───────┬─────────┬────────┤│ │ │lucrări│furnizare│servicii│├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 1.│Specificaţiile tehnice │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 2.│Nota privind determinarea valorii estimate │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 3.│Dovada anunţului/invitaţiilor/clarificărilor/ │ │ │ ││ │comunicărilor rezultatului (după caz) │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 4.│Nota justificativă de atribuire │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 5.│Nota justificativă privind decalarea datelor │ │ │ ││ │de semnare a contractelor (după caz) - pentru │ │ │ ││ │loturi │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 6.│Declaraţii pe propria răspundere din care │ │ │ ││ │rezultă că ofertantul câştigător/solicitantul/│ │ │ ││ │beneficiarul privat nu a încălcat prevederile │ │ │ ││ │referitoare la conflictul de interese │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 7.│Ofertele originale şi clarificările (după caz)│ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 8.│Contractul de achiziţie │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 9.│Actele adiţionale (după caz) │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 10.│Alte documente relevante, inclusiv documentele│ │ │ ││ │care dovedesc realizarea achiziţiei (de │ │ │ ││ │exemplu: procese-verbale de recepţie servicii │ │ │ ││ │şi lucrări, livrabile, procese-verbale de │ │ │ ││ │predare primire etc.) │ v │ v │ v │├────┼──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤│ 11.│Contestaţiile (după caz) │ v │ v │ v │└────┴──────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘  +  Secţiunea a 7-a Lista de verificare Pentru procedura competitivă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene verifică următoarele elemente:┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Elemente de verificat │ Instrucţiuni │├────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Elaborarea specificaţiilor tehnice şi determinarea valorii estimate │├────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1.│Au fost motivate detaliat │În cazul în care nu există o motivare care││ │excepţiile de la publicarea/ │să justifice încadrarea în excepţiile ││ │transmiterea specificaţiilor? │prevăzute, specificaţiile trebuie să fie ││ │ │obiective şi să se asigure accesul imediat││ │ │şi neîngrădit la acestea. ││ │ │Se verifică dacă s-au motivat detaliat ││ │ │specificaţiile tehnice particulare (dacă ││ │ │este cazul) pentru încadrarea în ││ │ │excepţiile prevăzute la nivelul prezentei ││ │ │proceduri. ││ │ │Se verifică scopul achiziţiei. ││ │ │Sancţiune procedură solicitant privat ││ │ │- Nepublicarea anunţului într-un cotidian/││ │ │ziar/publicaţie/gazetă naţional(ă) sau ││ │ │regional(ă), format tipărit sau online, ││ │ │ori pagina web de publicitate, concomitent││ │ │cu transmiterea de invitaţii de ││ │ │participare - corecţie de 25% din valoarea││ │ │contractului de achiziţie ││ │ │- Specificaţii tehnice care nu au un ││ │ │caracter obiectiv/renunţarea pe parcursul ││ │ │evaluării la anumite specificaţii tehnice ││ │ │comunicate - corecţie proporţional cu ││ │ │prejudiciul ││ │ │Sancţiune procedură beneficiar privat ││ │ │- Nepublicarea anunţului pe pagina web ││ │ │https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de ││ │ │specificaţiile tehnice - corecţie de 25% ││ │ │din valoarea contractului de achiziţie ││ │ │(partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. ││ │ │nr. 519/2014) ││ │ │- Publicarea unor specificaţii tehnice ││ │ │care nu au un caracter obiectiv/Renunţarea││ │ │pe parcursul evaluării la anumite ││ │ │specificaţii tehnice publicate - corecţie ││ │ │proporţională cu prejudiciul (partea a 3-a││ │ │pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014) │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2.│a) Valoarea estimată a │1. Se verifică dacă valoarea menţionată în││ │contractului este mai mică │nota privind valoarea estimată este mai ││ │decât pragurile valorice │mică decât pragurile valorice prevăzute la││ │prevăzute în lege? │art. 7 alin. (1) din lege. ││ │ │2. Se verifică dacă valoarea estimată ││ │ │corespunde cu valoarea din contractul de ││ │ │finanţare/acord, după caz. ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │b) Contractul nu a fost │Se verifică dacă contractul nu a fost ││ │divizat în mai multe contracte│divizat, având în vedere scopul şi/sau ││ │distincte de valoare mai mică │obiectul achiziţiei, prin raportare la ││ │cu scopul de a evita aplicarea│planul de achiziţii al proiectului, după ││ │prevederilor art. 6 şi art. 7 │caz. ││ │alin. (1) din lege/prevede- │ ││ │rilor prezentei proceduri? │ ││ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │c) Solicitantul/Beneficiarul │Se verifică dacă s-a ales corect procedura││ │privat a ales corect procedura│pornind de la valoarea estimată. Dacă ││ │aplicabilă │valoarea estimată depăşeşte pragul valoric││ │ │prevăzut de art. 7 alin. (5) din lege şi ││ │ │nu se încadrează în prevederile art. 6 din││ │ │lege, solicitantul/beneficiarul privat ││ │ │trebuia să aplice procedura competitivă. │├────┼──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│ │Sancţiune pentru lit. a), b) şi c) ││ │1. Dacă solicitantul/beneficiarul privat trebuia să aplice prevederile ││ │legii şi a aplicat prevederile prezentei proceduri, se vor aplica ││ │sancţiunile prevăzute în anexa la H.G. nr. 519/2014 (Partea 1 - Achiziţii││ │publice). ││ │2. Dacă solicitantul/beneficiarul privat trebuia să aplice procedura ││ │competitivă şi a ales să achiziţioneze direct, fără publicarea unui ││ │anunţ, se va aplica o corecţie de 25% din valoarea contractului de ││ │achiziţie, ca urmare a nepublicării anunţului. La fel se va proceda dacă ││ │motivarea încadrării pe excepţiile de la publicare nu este corectă. │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Prospectarea pieţei │├────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1.│S-a publicat anunţul? │În cazul beneficiarilor privaţi se ││ │ │verifică dacă anunţul este postat pe ││ │ │pagina web - https://www.fonduri-ue.ro. ││ │ │În cazul solicitanţilor privaţi se ││ │ │verifică: ││ │ │- dacă anunţul este publicat într-un ││ │ │cotidian/ziar/publicaţie/gazetă ││ │ │naţional(ă) sau regional(ă), format ││ │ │tipărit sau online, ori pe pagina web de ││ │ │publicitate; ││ │ │- dacă anunţul conţine elementele ││ │ │obligatorii prevăzute în prezenta ││ │ │procedură. ││ │ │Sancţiune ││ │ │- Corecţie de 25% din valoarea ││ │ │contractului de achiziţie (partea a 3-a ││ │ │pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014) │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2.│S-a asigurat accesul │Nu trebuie să existe obstacole în ││ │neîngrădit la specificaţiile │vizualizarea/comunicarea specificaţiilor ││ │tehnice? │tehnice. ││ │ │În cazul beneficiarilor privaţi se ││ │ │verifică dacă anunţul însoţit de ││ │ │specificaţiile tehnice este postat pe ││ │ │pagina web - https://www.fonduri-ue.ro. ││ │ │În cazul solicitanţilor privaţi, unde ││ │ │publicarea specificaţiilor nu este ││ │ │obligatorie, se verifică: ││ │ │- dacă s-a menţionat în anunţ adresa de la││ │ │care acestea se pot obţine; ││ │ │- dacă s-a asigurat, la cerere, accesul ││ │ │imediat şi neîngrădit la aceste informaţii││ │ │(se verifică solicitările de clarificare/ ││ │ │eventualele contestaţii etc.). ││ │ │Se verifică dacă pentru contractele de ││ │ │furnizare s-a acordat un termen pentru ││ │ │elaborarea şi prezentarea ofertei de ││ │ │minimum 6 zile calendaristice, iar pentru ││ │ │contractele de servicii şi lucrări de ││ │ │minimum 10 zile calendaristice. │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3.│S-a elaborat corespunzător │Nota justificativă de atribuire a fost ││ │nota justificativă de │completată corespunzător, în sensul că au ││ │atribuire? │fost prezentate avantajele tehnice şi ││ │ │financiare care motivează alegerea ofertei││ │ │pentru contractare în raport cu celelalte ││ │ │oferte primite/specificaţiile tehnice. ││ │ │În situaţiile de excepţie când publicarea ││ │ │anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu ││ │ │este obligatorie, nota justificativă ││ │ │trebuie motivată prin raportare la ││ │ │specificaţiile tehnice particulare/scopul ││ │ │achiziţiei. ││ │ │Sancţiune ││ │ │- În cazul în care sunt identificate ││ │ │specificaţii tehnice ofertate care nu ││ │ │corespund specificaţiilor tehnice ││ │ │solicitate se aplică o corecţie conform ││ │ │părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. ││ │ │nr. 519/2014 (proporţional). │├────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Semnarea contractului de achiziţie │├────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1.│Contractul a fost semnat cu │Se compară cele două documente. ││ │ofertantul menţionat în nota │Sancţiune ││ │justificativă de atribuire? │- Dacă se schimbă câştigătorul desemnat ││ │ │şi, implicit, oferta câştigătoare ││ │ │aferentă, se va aplica sancţiunea ││ │ │prevăzută în partea a 3-a pct. 3 din ││ │ │anexa la H.G. nr. 519/2014. │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2.│S-a comunicat câştigătorul? │În cazul beneficiarilor privaţi se ││ │ │verifică publicarea anunţului pe pagina ││ │ │web https://www.fonduri-ue.ro. ││ │ │În cazul solicitanţilor privaţi se ││ │ │verifică dacă s-a transmis comunicarea. ││ │ │Sancţiune ││ │ │- Dacă în termen de 5 zile calendaristice ││ │ │de la semnarea contractului de achiziţie ││ │ │nu s-a asigurat transparenţa rezultatului ││ │ │procedurii, se aplică o corecţie de 5% din││ │ │valoarea contractului de achiziţie (partea││ │ │a 3-a pct. 2 din anexa la H.G. ││ │ │nr. 519/2014). ││ │ │Nu se aplică corecţie financiară în cazul ││ │ │erorilor de tehnoredactare justificate. │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3.│Contractul este însoţit de │Se verifică existenţa declaraţiilor ││ │declaraţia pe propria │(declaraţia beneficiarului privat/ ││ │răspundere din care rezultă că│ofertantului câştigător). ││ │nu s-au încălcat prevederile │ ││ │referitoare la conflictul de │ ││ │interese? │ │├────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Implementarea contractului de achiziţie │├────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1.│Modificările clauzelor │Se verifică respectarea regulilor ││ │contractuale respectă │prevăzute. Se verifică, de asemenea, ││ │prevederile prezentei │impactul modificărilor efectuate (valoarea││ │proceduri? │modificărilor se va determina pe baza ││ │ │valorii cumulate a modificărilor ││ │ │succesive, dacă este cazul). ││ │ │Sancţiune ││ │ │- Se aplică o corecţie conform părţii a ││ │ │3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014│ │ │(proporţional). │├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2.│Ajustarea preţului s-a │Se verifică respectarea regulilor cu ││ │realizat cu respectarea │privire la ajustare. ││ │prevederilor prezentei │Sancţiune ││ │proceduri? │- Dacă nu s-au respectat prevederile, se ││ │ │aplică o corecţie conform părţii a 3-a ││ │ │pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014│ │ │(proporţional cu prejudiciul). │└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Atenţie! ││ În cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de ││aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi ││legale incidente, solicitantul/beneficiarul privat trebuie să se asigure că ││efectuarea cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor ││legale în vigoare. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul 6 Aplicarea principiului proporţionalităţii  +  Secţiunea 1 Principiul proporţionalităţii în legislaţia aplicabilă1.1. Conform art. 2 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 66/2011, principiul proporţionalităţii presupune că orice măsură administrativă ce se adoptă trebuie să fie adecvată, necesară şi corespunzătoare scopului urmărit, atât în ceea ce priveşte resursele angajate în constatarea neregulilor, cât şi în ceea ce priveşte stabilirea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, ţinând seama de natura şi frecvenţa neregulilor constatate şi de impactul financiar al acestora asupra proiectului/programului respectiv.1.2. Art. 17 din O.U.G. nr. 66/2011 precizează că orice acţiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli şi al stabilirii creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporţionalităţii, ţinând-se seama de natura şi de gravitatea neregulii constatate, precum şi de amploarea şi de implicaţiile financiare ale acesteia.1.3. Conform părţii a 3-a, pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014, aplicarea principiului proporţionalităţii se realizează luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene şi fondurilor publice naţionale aferente acestora.1.4. Pentru aplicarea principiului proporţionalităţii trebuie îndeplinite cumulativ două elemente: primul este determinarea gravităţii abaterii şi cel de al doilea se referă la prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat. În funcţie de aceste două elemente se pot întâlni mai multe situaţii:1. În funcţie de gravitatea abaterii există:a) abateri cu grad mic de impact;b) abateri cu grad mediu de impact;c) abateri cu grad mare de impact. În acest caz se menţionează actul normativ nerespectat şi descrierea gravităţii abaterii.2. Referitor la prejudiciu, acesta poate fi:a) prejudiciu provocat - calcularea cuantumului (valoarea efectivă) rezultat în urma abaterii de la prevederile actului normativ;b) prejudiciu posibil să fie provocat - estimarea valorii ce ar fi rezultat în urma abaterii de la prevederile actului normativ;c) imposibilitatea de a estima valoarea prejudiciului rezultat în urma abaterii de la prevederile actului normativ.  +  Secţiunea a 2-a Îndrumări privind aplicarea unitară a principiului proporţionalităţii*1) Notă
  *1) Cu excepţia cazurilor de constatare a neregulii şi/sau fraudei, situaţie în care se vor aplica direct prevederile actelor normative din domeniul neregulilor/fraudelor.
  2.1. În cazul în care se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat din abaterea de la prevederile actului normativ, valoarea rezultată reprezintă cheltuială neeligibilă/debit. În această situaţie a cuantificării efective a prejudiciului/posibilului prejudiciu nu este relevantă gravitatea abaterii. Exemple:– diferenţa de preţ dintre oferta ce ar fi fost câştigătoare şi oferta declarată câştigătoare (de exemplu: oferta 1 - 100 lei şi oferta 2 - 120 lei, se declară greşit câştigătoare oferta 2 - rezultă valoarea prejudiciului 20 lei, aceasta fiind şi cuantumul corecţiei);– semnarea unor acte adiţionale, fără justificare, care măresc valoarea contractului [de exemplu: preţ contract 100 lei mărit (fără apariţia unor situaţii care se încadrează în regulile de modificare) la 115 lei prin actul adiţional - rezultă valoarea prejudiciului 15 lei, acesta fiind şi cuantumul corecţiei].2.2. În cazul în care nu se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat din abaterea de la actul normativ, atunci valoarea prejudiciului se va calcula prin aplicarea unei corecţii/reduceri procentuale care se va determina ţinând seama de gravitatea abaterii. Cuantumul corecţiilor/reducerilor procentuale se va determina, în funcţie de gravitate, după cum urmează:a) între 1% şi 5% din valoarea contractului în cauză, în situaţia în care abaterea este cu grad mic de impact;b) între 6% şi 10% din valoarea contractului în cauză, în situaţia în care abaterea este cu grad mediu de impact;c) între 11% şi 15% din valoarea contractului în cauză, în situaţia în care abaterea este cu grad mare de impact. Exemple:– există oferte ce respectă toate specificaţiile tehnice, care se încadrează în valoarea estimată, dar beneficiarul/solicitantul privat alege o ofertă cu caracteristici tehnice inferioare - suntem în situaţia unei abateri cu grad mare de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 15% din valoarea contractului în cauză;– există oferte care respectă toate specificaţiile tehnice, dintre care numai unele depăşesc valoarea estimată, dar beneficiarul/solicitantul privat alege o ofertă cu caracteristici tehnice corespunzătoare, însă cu o valoare mai mare decât a altor oferte care au caracteristici tehnice similare sau superioare cu cele solicitate şi care se încadrează şi în valoarea estimată - suntem în situaţia unei abateri cu grad mare de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 15% din valoarea contractului în cauză (dacă diferenţa nu este plătită din bugetul propriu);– există oferte ce respectă toate specificaţiile tehnice, care depăşesc valoarea estimată, dar beneficiarul/solicitantul privat alege o ofertă cu caracteristici tehnice inferioare, care nu depăşeşte valoarea estimată - suntem în situaţia unei abateri cu grad mediu de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 10% din valoarea contractului în cauză;– nu există nicio ofertă care respectă toate specificaţiile tehnice, dar aceste oferte nu depăşesc valoarea estimată şi beneficiarul/solicitantul privat alege oferta care respectă majoritatea specificaţiilor tehnice - suntem în situaţia unei abateri cu grad mic de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 5% din valoarea contractului în cauză;– există oferte care respectă toate specificaţiile tehnice, dar care depăşesc valoarea estimată şi beneficiarul/solicitantul privat alege o ofertă care respectă toate specificaţiile tehnice, dar depăşeşte valoarea estimată - suntem în situaţia unei abateri cu grad mic de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 5% din valoarea contractului în cauză (dacă diferenţa nu este plătită din bugetul propriu);– modificarea nejustificată a ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor faţă de cea publicată de solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei, situaţie care determină alegerea unei alte oferte câştigătoare decât cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniţiale - suntem în situaţia unei abateri cu grad mare de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 15% din valoarea contractului în cauză;– modificarea justificată a ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor faţă de cea publicată de solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei, situaţie care determină alegerea unei alte oferte câştigătoare decât cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniţiale - suntem în situaţia unei abateri cu grad mediu de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 10% din valoarea contractului în cauză;– modificarea ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor, situaţie care nu determină alegerea unei alte oferte câştigătoare decât cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniţiale - suntem în situaţia unei abateri cu grad mic de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 5% din valoarea contractului în cauză.2.3. În situaţia unor abateri deosebit de grave, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene pot aplica corecţii/reduceri procentuale cuprinse între 16% şi 25%, justificând neîncadrarea în situaţiile de la pct. 2.2. Exemplu:– în situaţiile exceptate de la procedura competitivă (concurenţa lipseşte din motive tehnice) se constată că justificarea excepţiei nu este susţinută de o documentare adecvată (există în mod evident soluţii alternative) - suntem în situaţia unei abateri deosebit de grave şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de până la 25% din valoarea contractului în cauză.
   +  Articolul 7 (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări; b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii; c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). (3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2). (4) Condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2) presupun cel puţin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi formalităţi procedurale reduse faţă de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1). (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.  +  Secţiunea 1 Achiziţia directă  +  Articolul 43
  (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
  (2) SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. (1).
  (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.
  (4) Achiziţia prevăzută la alin. (1) se realizează pe bază de document justificativ.
  (5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.
   +  Articolul 44
  (1) În cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, cu rol de instrument de lucru opţional pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (1).
  (2) În cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligaţia de a menţiona detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv preţul, astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în mod corect şi obiectiv.
   +  Articolul 45
  (1) Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.
  (2) Notificările prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la:a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate;b) cerinţele privind livrarea, prestarea sau executarea;c) condiţiile în care urmează să se efectueze plata.
   +  Articolul 46
  (1) În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute la art. 45 alin. (1), operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
  (2) Netransmiterea unui răspuns în termenul prevăzut la alin. (1) echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
  (3) În cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor.
  (4) Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă prevăzută la alin. (3), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic.
  (5) În situaţia în care achiziţia directă se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3), autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte 13.000 lei, fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.
  (6) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitaţie.ro şi va cuprinde minim următoarele informaţii:a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;b) obiectul achiziţiei;c) codul CPV;d) valoarea achiziţiei;e) cantitatea achiziţionată;f) data realizării achiziţiei.
  Paragraful 2Revizuirea pragurilor
   +  Articolul 8 (1) Pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi orice praguri modificate rezultate în urma aplicării prezentului alineat se modifică de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. (2) De la data intrării în vigoare a oricăror praguri valorice modificate de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE, pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se înlocuiesc cu pragurile modificate corespunzătoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) este înţeleasă ca referire sau trimitere la pragurile corespunzătoare astfel modificate. (3) Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE, la data intrării în vigoare a acestora.Paragraful 3Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei  +  Articolul 9 (1) Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei. (2) În cazul în care autoritatea contractantă prevede, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanţi sau candidaţi, determinarea valorii estimate a achiziţiei trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care autoritatea contractantă are în structura sa unităţi operaţionale separate, valoarea estimată se calculează prin luarea în considerare a valorii estimate totale pentru toate unităţile operaţionale luate separat. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unităţii în cauză. (3) În sensul dispoziţiilor alin. (2), o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) unitatea operaţională desfăşoară în mod independent procedurile de atribuire; b) unitatea operaţională ia în mod independent deciziile privind achiziţiile; c) unitatea operaţională are la dispoziţie în buget surse de finanţare identificate în mod distinct pentru achiziţii; d) unitatea operaţională încheie în mod independent contractele de achiziţii publice; e) unitatea operaţională asigură plata contractelor de achiziţii publice din bugetul pe care îl are la dispoziţie.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.  +  Articolul 12Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: a) transmiterea spre publicare a anunţului de participare; b) în cazul achiziţiei de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, transmiterea spre publicare a anunţului de participare ori a anunţului de intenţie care este valabil în mod continuu; c) transmiterea invitaţiei de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.  +  Articolul 13 (1) În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 105 lit. a), valoarea estimată se calculează pe baza valorii estimate, fără TVA, a contractului de achiziţie publică de servicii, inclusiv a oricăror eventuale premii sau plăţi către participanţi. (2) În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 105 lit. b), valoarea estimată se calculează prin raportare la valoarea totală a premiilor sau plăţilor către participanţi şi include valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică de servicii care poate fi încheiat în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (7), în cazul în care autoritatea contractantă şi-a exprimat în anunţul de concurs intenţia de a atribui acest contract.  +  Articolul 14În cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achiziţii, valoarea estimată a achiziţiei se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achiziţii pe întreaga sa durată.  +  Articolul 15În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimată a achiziţiei se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a activităţilor de cercetare şi dezvoltare care urmează să se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum şi a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie realizate şi achiziţionate la sfârşitul parteneriatului respectiv.  +  Articolul 16În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către autoritatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze o construcţie sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. (2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot, indiferent de valoarea estimată a acestuia.  +  Articolul 18 (1) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. (2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot. (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.  +  Articolul 19Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege nu se aplică la atribuirea contractelor pentru loturi individuale în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări; b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol fără aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită construcţia avută în vedere, achiziţia de produse similare ori serviciile avute în vedere.  +  Articolul 20În cazul contractelor de achiziţie publică de produse sau de servicii cu caracter de regularitate ori care se intenţionează să fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza următoarelor: a) fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite în ultimele 12 luni sau în anul bugetar anterior, ajustată, acolo unde este posibil, pentru a lua în considerare modificările cantitative şi valorice care pot surveni într-un interval de 12 luni de la data contractului iniţial; b) fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite într-un interval de 12 luni de la prima livrare.  +  Articolul 21În cazul contractelor de achiziţie publică de produse prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează în funcţie de durata contractului, astfel: a) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv; b) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai mare de 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv la care se adaugă valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul; c) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată nedeterminată sau în cazul în care durata acestora nu poate fi stabilită la data estimării, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.  +  Articolul 22În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.  +  Articolul 23În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite, dobânzilor şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.  +  Articolul 24În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.  +  Articolul 25În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii care nu prevăd un preţ total, valoarea estimată a achiziţiei se calculează în funcţie de durata contractului, astfel: a) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a contractului pentru întreaga durată a acestuia; b) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată nedeterminată sau pe durată determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.  +  Secţiunea 1 Etapele procesului de achiziţie publică  +  Articolul 8
  (1) Atribuirea unui contract de achiziţii publică/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape.
  (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei;b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru;c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru.
   +  Articolul 9
  (1) Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante/unităţii de achiziţii centralizate a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă.
  (2) Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, iniţiată de autoritatea contractantă şi este obiect de evaluare a ANAP, în condiţiile stabilite la art. 23, odată cu documentaţia de atribuire, referitor la aspectele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi f).
  (3) Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu:a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică, pe de altă parte;b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică asociate, dacă este cazul;c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia;d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale;e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea contractantă;f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. (2)-(5) din Lege şi, după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;g) obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul;h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.
   +  Articolul 10 Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.  +  Articolul 11
  (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza un proces de achiziţie publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări:a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de autoritate contractantă;b) prin recurgerea la unităţi centralizate de achiziţie înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 40 din Lege;c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziţie, selectat în condiţiile legii.
  (2) Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar reprezintă strategia anuală de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante.
  (3) Strategia anuală de achiziţie publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.
  (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. (3).
  (5) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (4) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial în strategia anuală de achiziţii publice, introducerea acestora în strategie este condiţionată de identificarea surselor de finanţare.
  (6) Autoritatea contractantă utilizează ca informaţii pentru elaborarea strategiei anuale de achiziţii cel puţin următoarele elemente estimative:a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările transmise de toate compartimentele din cadrul autorităţii contractante;b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi;c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.
   +  Articolul 12
  (1) În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
  (2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului următor.
  (3) Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a ţine cont de:a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.
  (4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.
  (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la:a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;d) sursa de finanţare;e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;f) data estimată pentru iniţierea procedurii;g) data estimată pentru atribuirea contractului;h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
  (6) După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la:a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Lege;b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
   +  Articolul 13 Prin excepţie de la art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv.  +  Articolul 14 Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice.  +  Articolul 15 Prin ordin al preşedintelui ANAP se pune la dispoziţia autorităţilor contractante formularul de program anual al achiziţiilor publice.
   +  Secţiunea a 2-a Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire  +  Articolul 16
  (1) Estimarea valorii unei achiziţii publice se realizează având în vedere obiectul acesteia, în conformitate cu cap. I, secţiunea a 4-a, paragraful 3 din Lege.
  (2) Obiectul achiziţiei publice se pune în corespondenţă cu codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact, relevantă în acest context fiind activitatea ce caracterizează scopul principal al contractului.
   +  Articolul 17
  (1) Autoritatea contractantă alege modalitatea de achiziţie în funcţie de următoarele aspecte:a) valoarea estimată a tuturor achiziţiilor cu acelaşi obiect sau destinate utilizării identice ori similare, ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă, pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în cursul unui an bugetar;b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit;c) îndeplinirea condiţiilor specifice de aplicare a anumitor modalităţi de atribuire.
  (2) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, autoritatea contractantă are obligaţia ca, la alegerea modalităţii în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziţie publică, să se raporteze la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor şi lucrărilor care sunt considerate similare în condiţiile de la alin. (1) lit. a).
  (3) În cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, prevederile alin. (1) se aplică prin raportare la fiecare proiect în parte.
  (4) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, pentru contractele de lucrări aferente obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente, cu condiţia ca respectivele investiţii să nu facă parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de dezvoltare integrată la nivel naţional, regional, sau local:a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract sau se atribuie contracte diferite;
   +  Secţiunea a 5-a ExceptăriParagraful 1Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi şi servicii poştale  +  Articolul 26 (1) Prezenta lege nu se aplică: a) contractelor de achiziţie sectorială, acordurilor-cadru sectoriale şi concursurilor de soluţii sectoriale atribuite sau organizate de autorităţi contractante care au obligaţia de a aplica prevederile legii privind achiziţiile sectoriale; b) contractelor de achiziţie sectorială, acordurilor-cadru sectoriale şi concursurilor de soluţii sectoriale excluse de la aplicarea dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale. (2) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii atribuite sau organizate de o autoritate contractantă care furnizează servicii poştale în sensul dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: a) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poşta electronică, furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea de mesaje de poştă electronică înregistrată; b) servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 66100000-1 şi 66720000-3 şi al dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale, care includ, în principal, mandate poştale şi transferuri pe bază de conturi curente poştale; c) servicii filatelice; d) servicii de logistică, constând în servicii care combină livrarea fizică şi/sau depozitarea cu alte funcţii decât cele poştale.Paragraful 2Exceptări specifice în domeniul comunicaţiilor electronice  +  Articolul 27 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care au ca scop principal să permită autorităţilor contractante să furnizeze sau să exploateze reţele publice de comunicaţii electronice ori să furnizeze către public unul sau mai multe servicii de comunicaţii electronice. (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), noţiunile reţea publică de comunicaţii electronice şi serviciu de comunicaţii electronice au înţelesurile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Paragraful 3Contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru atribuite şi concursuri de soluţii organizate conform unor norme internaţionale  +  Articolul 28 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creează obligaţii de drept internaţional public, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una ori mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, organizaţii internaţionale, care vizează lucrări, produse ori servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari. (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele. (3) ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2). (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională ori de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru sau concursurile de soluţii în cauză sunt finanţate integral de organizaţia ori instituţia respectivă. (5) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi al concursurilor de soluţii cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile. (6) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi al concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate şi care sunt atribuite ori se organizează conform unor norme internaţionale sunt aplicabile dispoziţiile art. 39.Paragraful 4Exceptări specifice pentru contractele de servicii  +  Articolul 29 (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect: a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora; b) cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori contractelor pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media; c) servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor; d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3); e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de Stabilitate; f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare; g) contracte de muncă; h) servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 şi 85143000-3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul pacienţilor; i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul. (2) În sensul alin. (1) lit. b): a) noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au înţelesurile prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 şi 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea material pentru programe are acelaşi înţeles cu noţiunea program. (3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele: a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluţionare alternativă a disputelor desfăşurate în faţa unei instanţe sau altui organism naţional de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă; b) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale; c) asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) şi b) ori în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri; d) servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziţiilor legale; e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit dispoziţiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti; f) servicii prestate de executorii judecătoreşti.Paragraful 5Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv  +  Articolul 30Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii de către o autoritate contractantă unei alte autorităţi contractante/ entităţi contractante definite de legea privind achiziţiile sectoriale sau unei asocieri de autorităţi contractante/entităţi contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în temeiul unor acte cu putere de lege sau acte administrative cu caracter normativ, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.Paragraful 6Contracte de achiziţii publice/acorduri-cadru încheiate între entităţi din sectorul public  +  Articolul 31 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă; c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. (2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât şi asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană juridică, ea însăşi controlată în acelaşi mod de către autoritatea contractantă. (3) Excepţia de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o autoritate contractantă care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1) în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) autoritatea contractantă exercită în comun cu alte autorităţi contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; b) mai mult de 80% din activităţile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autorităţile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleaşi autorităţi contractante; c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. (5) În sensul alin. (4) lit. a), autorităţile contractante exercită în comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanţi ai tuturor autorităţilor contractante participante, aceeaşi persoană având dreptul de a reprezenta mai multe sau toate autorităţile contractante participante; b) autorităţile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influenţă determinantă asupra obiectivelor strategice şi a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; c) persoana juridică controlată nu urmăreşte interese contrare celor ale autorităţilor contractante care o controlează. (6) Prezenta lege nu se aplică contractelor încheiate exclusiv între două sau mai multe autorităţi contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autorităţile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune; b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv consideraţii de interes public; c) autorităţile contractante participante desfăşoară pe piaţa liberă mai puţin de 20% din activităţile vizate de cooperare. (7) Procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) şi la alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului. (8) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (7), din cauza datei la care persoana juridică sau autoritatea contractantă, după caz, a fost înfiinţată ori şi-a început activitatea sau ca urmare a reorganizării activităţilor sale, cifra de afaceri ori un alt indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele menţionate la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) şi la alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.Paragraful 7Alte excepţii  +  Articolul 32 (1) Prezenta lege nu se aplică actelor juridice, altele decât contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru, încheiate de o persoană care are calitatea de autoritate contractantă potrivit prezentei legi, cum ar fi acordarea de finanţări rambursabile sau nerambursabile persoanelor fizice ori juridice în condiţiile legislaţiei speciale ori constituirea împreună cu persoane fizice ori juridice de societăţi sau asocieri fără personalitate juridică în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În cazul în care, indiferent de denumirea sau forma utilizată, actele juridice încheiate de persoane care au calitatea de autoritate contractantă potrivit prezentei legi reprezintă contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru, se aplică dispoziţiile prezentei legi.  +  Articolul 33 (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru structurile autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7. (2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 7 alin. (5), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege.  +  Secţiunea a 6-a Achiziţii mixte  +  Articolul 34 (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, autoritatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract. (2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere. (3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepţia situaţiei în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 38, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părţilor care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ şi indiferent de actul normativ care s-ar aplica părţilor respective. (4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de achiziţie de produse, lucrări sau servicii, cât şi de concesiuni, dispoziţiile prezentei legi se aplică atribuirii contractului exclusiv în situaţiile în care valoarea estimată a părţii/părţilor din contract care reprezintă achiziţie publică, calculată potrivit dispoziţiilor art. 9-25, este egală sau depăşeşte pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1). (5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), atribuirea contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii efectuate în scopul desfăşurării unei activităţi care face obiectul dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale se realizează potrivit dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale. (6) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale unui anumit contract nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil în funcţie de obiectul său principal.  +  Articolul 35 (1) Contractele care au ca obiect cel puţin două tipuri de achiziţie publică, constând în lucrări, servicii sau produse, pentru a căror atribuire se aplică dispoziţiile prezentei legi se atribuie în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziţie care constituie obiectul principal al contractului în cauză. (2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cât şi alte servicii, precum şi în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât şi produse, obiectul principal se determină în funcţie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.  +  Secţiunea a 7-a Situaţii specialeParagraful 1Servicii de cercetare şi dezvoltare  +  Articolul 36Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţie publică de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare şi dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 şi 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activităţi; şi b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.Paragraful 2Apărare şi securitate  +  Articolul 37 (1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale, cu excepţia celor pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, şi a celor pentru care nu se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (2) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care protecţia intereselor esenţiale de securitate ale statului nu poate fi garantată doar prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care autoritatea contractantă le pune la dispoziţie în cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (3) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care aplicarea prezentei legi ar obliga autoritatea contractantă să furnizeze informaţii a căror divulgare este contrară intereselor esenţiale ale securităţii naţionale potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE. (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau concursurilor de soluţii în legătură cu care este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) atribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau a concursului de soluţii reprezintă informaţii secrete de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate; b) atribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau a concursului de soluţii necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului, cu condiţia ca acestea să nu poată fi garantate prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi cerinţele prevăzute la alin. (2).Paragraful 3Achiziţii mixte care implică aspecte de apărare sau securitate  +  Articolul 38 (1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, autoritatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract. (2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte este cel determinat în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere. (3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea contractantă alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic aplicabil atribuirii contractului respectiv se aplică următoarele criterii: a) atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective; b) atunci când o parte a contractului face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective. (4) Dispoziţiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor şi excepţiilor prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (5) În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt aplicabile atât dispoziţiile alin. (3) lit. a), cât şi ale alin. (3) lit. b), se aplică dispoziţiile alin. (3) lit. a). (6) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luată de autoritatea contractantă în temeiul alin. (1) în scopul exceptării atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (7) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, dacă include elemente în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, sau în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în caz contrar.Paragraful 4Contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru şi concursuri de soluţii care implică aspecte de apărare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaţionale  +  Articolul 39 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate naţională şi pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie ori să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri: a) printr-un acord sau înţelegere internaţională, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una ori mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării ori exploatării în comun a unui proiect de către semnatari; b) printr-un acord sau un aranjament internaţional referitor la staţionarea de trupe şi care vizează operatorii economici ai unui stat membru sau ai unei ţări terţe; c) de către o organizaţie internaţională. (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate. (3) ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2). (4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate naţională şi care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională ori de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru sau concursurile de soluţii în cauză sunt finanţate integral de organizaţia ori instituţia respectivă. (5) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi al concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională ori de o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.  +  Secţiunea a 8-a Activităţi de achiziţie centralizate şi achiziţii comune ocazionaleParagraful 1Activităţi de achiziţie centralizată  +  Articolul 40Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţi contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, precum şi în care unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate atribuie contracte de achiziţie publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorităţi contractante, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 41 (1) Autoritatea contractantă nu aplică dispoziţiile prezentei legi pentru achiziţiile care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) au ca obiect produse sau servicii achiziţionate de la o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate; b) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate în temeiul unor contracte atribuite de către o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate; c) au ca obiect lucrări, produse sau servicii a căror achiziţie se realizează prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziţii administrat de o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate; d) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, în măsura în care identitatea autorităţii contractante a fost prevăzută în cuprinsul anunţului de participare publicat în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de către unitatea de achiziţii centralizate. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica dispoziţiile prezentei legi numai în ceea ce priveşte activităţile pe care le realizează ea însăşi, cum ar fi: a) atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii care este administrat de către o unitate de achiziţii centralizate; b) încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiţiei în executarea unui acord-cadru încheiat de către o unitate de achiziţii centralizate; c) stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) şi c), a operatorilor economici parte a acordului-cadru care îndeplinesc o anumită activitate în executarea unui acord-cadru încheiat de către o unitate de achiziţii centralizate.  +  Articolul 42Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de achiziţii centralizate se realizează prin mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 64-66 şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 43 (1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 40, atribuie unei unităţi de achiziţii centralizate un contract de achiziţie publică de servicii având ca obiect furnizarea de activităţi de achiziţie centralizate. (2) Contractele de achiziţie publică de servicii prevăzute la alin. (1) pot include şi furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare. (3) Atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii privind furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare altfel decât de către o unitate de achiziţii centralizate potrivit alin. (2) se realizează prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege în cazul contractelor de achiziţie publică de servicii. (4) Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile în cazul în care o unitate de achiziţii centralizate furnizează activităţi de achiziţie centralizate sau un furnizor de servicii de achiziţie furnizează activităţi de achiziţie auxiliare pentru o autoritate contractantă altfel decât în temeiul unui contract de achiziţie publică.Paragraful 2Achiziţii comune ocazionale  +  Articolul 44 (1) Două sau mai multe autorităţi contractante pot conveni să efectueze în comun anumite achiziţii specifice. (2) În cazul în care o procedură de achiziţie publică este organizată în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante prevăzute la alin. (1), acestea sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentei legi. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care o singură autoritate contractantă organizează procedura de atribuire, acţionând atât în nume propriu, cât şi în numele şi pe seama celorlalte autorităţi contractante prevăzute la alin. (1). (4) În cazul în care o procedură de achiziţie publică nu este organizată în întregime în numele şi pe seama autorităţilor contractante prevăzute la alin. (1), acestea sunt responsabile în mod solidar numai cu privire la activităţile efectuate în comun. (5) În cazul prevăzut la alin. (4), fiecare autoritate contractantă este responsabilă în mod individual pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentei legi în ceea ce priveşte activităţile pe care le realizează în nume propriu.  +  Secţiunea a 9-a Achiziţii care implică autorităţi contractante din alte state membre  +  Articolul 45 (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 31, autorităţile contractante naţionale pot acţiona în comun cu autorităţi contractante din alte state membre pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în conformitate cu dispoziţiile art. 46-48. (2) Autorităţile contractante naţionale nu vor folosi mijloacele şi instrumentele reglementate de dispoziţiile art. 46-48 în scopul evitării aplicării normelor imperative naţionale de drept public care, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se aplică statutului sau activităţilor acestora.  +  Articolul 46 (1) Autorităţile contractante naţionale au dreptul de a utiliza activităţile de achiziţie centralizate furnizate de o unitate de achiziţii centralizate dintr-un alt stat membru. (2) Furnizarea activităţilor de achiziţie centralizate de către o unitate de achiziţii centralizate dintr-un alt stat membru se realizează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru în care este situată unitatea de achiziţii centralizate. (3) Dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru în care este situată unitatea de achiziţii centralizate se aplică, de asemenea, pentru: a) atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii; b) încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiţiei în executarea unui acord-cadru; c) stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) şi c), a operatorilor economici parte a acordului-cadru care îndeplinesc o anumită activitate. (4) Autorităţile contractante naţionale pot, împreună cu autorităţi contractante din alte state membre, să atribuie în comun un contract de achiziţie publică, să încheie un acord-cadru sau să administreze un sistem dinamic de achiziţii, precum şi, în măsura în care identitatea autorităţilor contractante a fost prevăzută în cuprinsul anunţului de participare publicat în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, să încheie contracte în executarea acordului-cadru sau în cadrul sistemului dinamic de achiziţii. (5) În cazul prevăzut la alin. (4) şi cu excepţia situaţiei în care elementele necesare sunt stabilite printr-un acord internaţional încheiat între România şi statul membru în cauză, autorităţile contractante participante încheie un acord prin care stabilesc: a) responsabilităţile părţilor şi dispoziţiile de drept naţional aplicabile; b) aspectele de organizare internă a procedurii de atribuire, inclusiv organizarea procedurii, repartizarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează să fie achiziţionate şi încheierea contractelor.  +  Articolul 47 (1) Autoritatea contractantă participantă la o achiziţie realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (4) nu are obligaţia de a aplica dispoziţiile prezentei legi atunci când achiziţionează lucrări, produse sau servicii care fac obiectul achiziţiei de la autoritatea contractantă responsabilă pentru organizarea procedurii de atribuire. (2) Autorităţile contractante participante la o achiziţie realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (4) pot stabili, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (5) lit. a), repartizarea responsabilităţilor specifice între acestea şi pot conveni asupra aplicării legislaţiei naţionale interne a oricăruia dintre statele membre unde sunt situate autorităţile contractante participante. (3) Modul de repartizare a responsabilităţilor şi legislaţia naţională aplicabilă se menţionează în documentaţia de atribuire pentru contractele de achiziţie publică atribuite în comun în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (4).  +  Articolul 48 (1) În cazul în care mai multe autorităţi contractante din România şi alte state membre au înfiinţat o entitate comună, inclusiv o grupare europeană de cooperare teritorială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) sau o altă entitate în temeiul dreptului Uniunii Europene, autorităţile contractante participante convin, prin decizie a organismului competent al entităţii comune, asupra aplicării dispoziţiilor de drept naţional în materie de achiziţii publice ale unuia dintre următoarele state membre: a) statul membru în care entitatea comună îşi are sediul; b) statul membru în care entitatea comună îşi desfăşoară activităţile. (2) Acordul prevăzut la alin. (1) poate produce efecte pe o perioadă nedeterminată, atunci când este încorporat în actul constitutiv al entităţii comune, sau poate fi limitat la o perioadă determinată, anumite tipuri de contracte ori una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.  +  Capitolul II Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire  +  Secţiunea 1 Operatori economici  +  Articolul 49Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională.  +  Articolul 50 (1) Autorităţile contractante nu vor concepe sau structura achiziţiile ori elemente ale acestora cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi ori al restrângerii artificiale a concurenţei. (2) În sensul alin. (1), se consideră că există o restrângere artificială a concurenţei în cazul în care achiziţia ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a favoriza ori dezavantaja în mod nejustificat anumiţi operatori economici.  +  Articolul 51 (1) Autoritatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică ori să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are totodată obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.  +  Articolul 52 (1) Operatorii economici care, potrivit legislaţiei statului în care sunt stabiliţi, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în obiectul achiziţiei nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în temeiul legislaţiei statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligaţi să fie persoane fizice sau persoane juridice. (2) În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii, al contractelor de achiziţie publică de lucrări şi al contractelor de achiziţie publică de produse care includ şi servicii sau lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare, autoritatea contractantă poate obliga persoanele juridice sau alte entităţi constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de dispoziţiile legale să indice, în cadrul ofertelor ori solicitărilor de participare, numele şi calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului în cauză.  +  Articolul 53Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terţ susţinător, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 54 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte ori a unei solicitări de participare. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire a căror ofertă a fost desemnată câştigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în anunţul de participare şi documentaţia de atribuire şi în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire, atunci când este necesar şi justificat din motive obiective, modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerinţele referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională în cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu respectarea principiului proporţionalităţii. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire anumite condiţii specifice privind executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în cazul în care operatorii economici participă în comun la procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertanţilor individuali, justificate de motive obiective şi cu respectarea principiului proporţionalităţii. (5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinţe standard în legătură cu modalităţile de îndeplinire de către operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire a cerinţelor referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională.  +  Articolul 31
  (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor criteriile minime de calificare, care:a) nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;b) sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit.
  (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerinţă minimă de calificare, în raport cu situaţia economică şi financiară a ofertanţilor/candidaţilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari, numai în cazul în care indicatorii respectivi au o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului.
  (3) În aplicarea prevederilor art. 54 alin. (5) din Lege, autoritatea contractantă are dreptul de a impune prin documentaţia de atribuire ca, în cazul în care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre aceştia să demonstreze îndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
  (4) În aplicarea art. 201 alin. (1) din Lege, certificarea operatorilor economici, respectiv includerea lor în cadrul unor liste oficiale se realizează pe sectoare de activitate cum ar fi, fără a se limita la, lucrări de construcţii civile, drumuri, infrastructură apă uzată.
  (5) Metodologia de realizare a certificării prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin ordin comun emis de instituţia ce reglementează domeniul specific de activitate pentru care se elaborează lista oficială de operatori economici agreaţi, împreună cu ANAP, modul de gestionare al acestor liste urmând a se stabili în condiţiile legii.
   +  Articolul 55 (1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori solicitarea de participare partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. (2) Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1).  +  Secţiunea a 2-a Contracte rezervate  +  Articolul 56 (1) Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială. (2) În anunţul/invitaţia de participare autoritatea contractantă precizează explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.  +  Secţiunea a 3-a Confidenţialitate  +  Articolul 57 (1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii economici indicate de aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile autorităţii contractante prevăzute la art. 145 şi 215 în legătură cu transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către candidaţi/ ofertanţi. (3) Autoritatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata întregii proceduri de atribuire.  +  Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese  +  Articolul 58Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.  +  Articolul 59În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.  +  Articolul 60 (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.  +  Articolul 61Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.  +  Articolul 62 (1) În cazul în care autoritatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia autorităţii contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. (3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante.  +  Articolul 63 (1) Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziţiei numele persoanelor cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. (2) Autoritatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.  +  Secţiunea a 9-a Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia  +  Articolul 126
  (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor şi, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare.
  (2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând compartimentelor autorităţii contractante, iar în cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante.
  (3) În cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul achiziţiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi, care desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie de către furnizorii de servicii auxiliare achiziţiei.
  (4) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract/acord-cadru în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte/acorduri-cadru, acest din urmă caz aplicându-se când contractele respective sunt de complexitate redusă.
  (5) În cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atât pentru fiecare etapă în parte, cât şi pentru toate etapele.
  (6) Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire din cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor.
  (7) Preşedintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot.
  (8) Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie să fie în relaţii de subordonare ierarhică unele faţă de altele, în măsura în care structura organizatorică permite acest lucru.
  (9) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.
  (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.
  (11) După producerea înlocuirii prevăzute la alin. (10), calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.
   +  Articolul 127
  (1) Comisia de evaluare are următoare atribuţii:a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi;c) realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul;d) desfăşurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;e) desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;f) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini;g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul;h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Lege;i) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de participare şi/sau ofertelor;j) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;k) stabilirea ofertelor admisibile;l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fişa de date a achiziţiei;m) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii de atribuire.
  (2) Rapoartele intermediare şi raportul procedurii de atribuire se înaintează de către preşedintele comisiei de evaluare conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.
  (3) În cazul în care nu aprobă raportul procedurii, conducătorul autorităţii contractante va motiva în scris decizia sa şi poate, după caz:a) returna raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare parţială;b) solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită.
  (4) În situaţia în care autoritatea contractantă aprobă raportul procedurii de atribuire fără a ţine cont de observaţiile formulate de observatorii ANAP în urma controlului ex-ante, cu privire la situaţiile prevăzute de art. 60 din Lege, Agenţia Naţională de Integritate este sesizată pentru identificarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odată cu sesizarea, Agenţiei Naţionale de Integritate îi este transmisă şi documentaţia completă privind atribuirea contractului.
   +  Articolul 128
  (1) Experţii cooptaţi prevăzuţi la art. 126 alin. (3) pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora, scop în care în cadrul deciziei de desemnare a experţilor cooptaţi se precizează atribuţiile şi responsabilităţile specifice deţinute pe parcursul procesului de evaluare.
  (2) Propunerea privind cooptarea experţilor externi, respectiv necesitatea participării acestora la procesul de evaluare se justifică şi se realizează prin raportare la atribuţiile şi responsabilităţile ce sunt deţinute/exercitate de către aceştia în aplicarea prevederilor alin. (1).
  (3) Experţii cooptaţi nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi a mandatului primit în baza deciziei de desemnare, precum şi a competenţelor personale, aceştia procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o deţin.
  (4) În sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate în cadrul raportului de specialitate.
  (5) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (3) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare.
  (6) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al expertului cooptat prevăzut la alin. (3) au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care devine anexă la raportul procedurii de atribuire. În cadrul acestei note se justifică în mod documentat punctul de vedere al respectivilor membri la un nivel similar cu exigenţele ce derivă din aplicarea prevederilor alin. (4).
  (7) Raportul de specialitate se ataşează la raportul procedurii de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice.
   +  Articolul 129
  (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire.
  (2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii.
  (3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi, precum şi persoanele împuternicite de către ANAP.
  (4) Membrii comisiei de evaluare şi experţii externi cooptaţi au obligaţia de a respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în cap. II secţiunea a 4-a din Lege.
   +  Articolul 130
  (1) Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 129 şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.
  (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată de membrii comisiei de evaluare înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor, şi conţine următoarele date de identificare:a) numele şi prenumele;b) data şi locul naşterii;c) domiciliul actual;d) codul numeric personal.
  (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană.
  (4) Situaţiile privind conflictul de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi.
  (5) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.
   +  Articolul 131
  (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.
  (2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune.
  (3) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi cu drept de vot.
  (4) Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentată prin identificarea elementelor concrete ale solicitării de participare/ofertelor în raport cu cerinţele definite prin documentele achiziţiei şi prevederile legale.
  (5) În cazul procesului de selecţie a candidaţilor sau stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei solicitări de participare/oferte în parte.
  (6) În cazul în care există divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare sau când există o diferenţă considerabilă între punctajele acordate de aceştia, preşedintele comisiei de evaluare va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare.
  (7) Procesul de reanalizare a punctelor de divergenţă se consemnează într-un proces-verbal, justificându-se opiniile contrare.
  (8) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (6), comisia de evaluare nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergenţă, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.
  (9) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată potrivit dispoziţiilor alin. (8) au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care devine anexă la raportul procedurii de atribuire în condiţii similare precum cele stabilite prin dispoziţiile art. 128 alin. (6).
   +  Secţiunea a 5-a Reguli aplicabile comunicărilor  +  Articolul 64 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice. (2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esenţiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia consemnării în scris a principalelor elemente ale conţinutului comunicării verbale, cu condiţia respectării procedurilor de atribuire, cu informarea tuturor participanţilor. (4) În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele esenţiale ale procedurii de atribuire includ documentele achiziţiei, solicitările de participare şi ofertele. (5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea un impact semnificativ asupra conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării.  +  Articolul 65 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea integrităţii datelor, a confidenţialităţii ofertelor şi a solicitărilor de participare în cadrul tuturor operaţiunilor de comunicare, transmitere şi stocare a informaţiilor. (2) Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare, precum şi cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii este confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora. (3) Autoritatea contractantă ia cunoştinţă de conţinutul ofertelor, al solicitărilor de participare sau al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii numai de la data stabilită pentru deschiderea acestora.  +  Articolul 66 (1) Autoritatea contractantă are dreptul, dacă este necesar, să impună utilizarea unor instrumente şi dispozitive care nu sunt disponibile cu caracter general, cu condiţia să ofere mijloace alternative de acces. (2) Autoritatea contractantă oferă mijloace alternative de acces adecvate dacă se află într-una dintre următoarele situaţii: a) oferă acces direct, liber, complet şi gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării anunţului de participare; în cuprinsul anunţului de participare se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente şi dispozitive; b) asigură că operatorii economici care nu au acces la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) şi nici posibilitatea de a le obţine în termenele stabilite, cu condiţia ca lipsa accesului să nu poată fi atribuită operatorului economic în cauză, pot avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea unor dispozitive provizorii puse la dispoziţie cu titlu gratuit online; c) asigură disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronică a ofertelor.  +  Articolul 67Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc, cu luarea în considerare a progresului tehnologic, următoarele: a) situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice; b) regulile şi cerinţele care trebuie îndeplinite de dispozitivele şi instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea şi primirea ofertelor, a solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii, inclusiv situaţiile şi condiţiile în care poate fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, precum şi modalităţile de implementare a acesteia; c) utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării interoperabilităţii instrumentelor şi dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronică.  +  Secţiunea a 3-a Reguli aplicabile comunicărilor  +  Articolul 52
  (1) Situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice sunt:a) atunci când, ca urmare a naturii specializate a achiziţiei, se utilizează mijloace electronice de comunicare care necesită instrumente, dispozitive, formate de fişiere specifice, aplicaţii care nu sunt disponibile cu caracter general;b) atunci când aplicaţiile care suportă formatele de fişiere adecvate pentru descrierea ofertelor utilizează formate de fişiere care nu pot fi procesate de nicio altă aplicaţie deschisă sau disponibilă cu caracter general sau fac obiectul unui regim de licenţe limitate de drepturi de proprietate intelectuală, iar autoritatea contractantă nu le poate pune la dispoziţie pentru descărcare sau pentru utilizare la distanţă;c) atunci când utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita echipamente de birou specializate care nu sunt disponibile cu caracter în general pentru autorităţile contractante;d) atunci când prin documentele achiziţiei se solicită prezentarea unor mostre, machete sau modele la scară redusă care nu pot fi transmise prin mijloace electronice;e) atunci când este necesară, fie din cauza unei încălcări a securităţii mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a informaţiilor care necesită un nivel de protecţie atât de ridicat încât nu poate fi asigurat în mod corespunzător prin utilizarea instrumentelor şi dispozitivelor electronice disponibile cu caracter general pentru operatorii economici sau care pot fi puse la dispoziţia acestora prin mijloace alternative de acces.
  (2) În ceea ce priveşte comunicările pentru care nu sunt folosite mijloace electronice de comunicare în conformitate cu alin. (1), comunicarea se poate realiza prin:a) intermediul serviciilor poştale;b) fax;c) combinaţie între lit. a) şi b).
  (3) Autoritatea contractantă care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a indica în raportul procedurii de atribuire motivele concrete care au condus la solicitarea altor mijloace de comunicare în procesul de depunere a ofertelor decât cele electronice.
   +  Articolul 53 Instrumentele şi dispozitivele de recepţie electronică a ofertelor, a cererilor de participare, precum şi a planurilor şi proiectelor pentru concursul de soluţii trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice şi proceduri adecvate, cel puţin că:a) data şi ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de participare, a planurilor şi a proiectelor pot fi determinate cu precizie;b) se poate asigura în mod rezonabil ca nimeni să nu poată avea acces la informaţiile transmise conform prezentelor cerinţe înainte de termenele specificate;c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru deschiderea informaţiilor primite;d) în decursul diferitelor etape ale procedurii de achiziţie sau ale concursului de soluţii, accesul la toate datele prezentate sau la o parte din acestea trebuie să fie permis doar persoanelor autorizate;e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la informaţiile trimise şi doar după data stabilită;f) informaţiile primite şi deschise în temeiul prezentelor cerinţe trebuie să rămână accesibile doar persoanelor autorizate în acest sens;g) în cazul în care interdicţiile de acces sau condiţiile prevăzute la lit. b)-f) sunt încălcate sau se încearcă acest lucru, se poate asigura în mod rezonabil că încălcările sau încercările de încălcare pot fi uşor detectate.
   +  Capitolul III Modalităţi de atribuire  +  Secţiunea 1 Procedurile de atribuireParagraful 1Aplicarea procedurilor de atribuire  +  Articolul 68Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele: a) licitaţia deschisă; b) licitaţia restrânsă; c) negocierea competitivă; d) dialogul competitiv; e) parteneriatul pentru inovare; f) negocierea fără publicare prealabilă; g) concursul de soluţii; h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice; i) procedura simplificată.  +  Articolul 69 (1) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare în condiţiile prevăzute la art. 95-103. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedurile de negociere competitivă şi dialog competitiv numai în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 70. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) şi art. 105-110. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice în condiţiile prevăzute la art. 111 şi 112.  +  Articolul 70 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv în cazul achiziţionării de lucrări, produse sau servicii, dacă se îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii: a) necesităţile autorităţii contractante nu pot fi asigurate fără adaptarea soluţiilor disponibile în mod rapid pe piaţă; b) lucrările, produsele sau serviciile includ soluţii de proiectare sau soluţii inovatoare; c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanţe specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridică şi financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;d)specificaţiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificaţie tehnică comună sau o referinţă tehnică.  +  Articolul 77 Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv prin publicarea anunţului de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) din Lege şi să justifice încadrarea în una dintre situaţiile respective. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziţia de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunţ de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanţi care, în cadrul procedurii anterioare de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, au îndeplinit criteriile de calificare şi au depus oferte în conformitate cu cerinţele formale ale procedurii de atribuire.Paragraful 2Licitaţia deschisă  +  Articolul 71În cadrul procedurii de licitaţie deschisă orice operator economic are dreptul de a depune ofertă în urma publicării unui anunţ de participare.  +  Articolul 72Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte.  +  Articolul 73 (1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară într-o singură etapă obligatorie. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 74 (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 35 de zile. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) la cel puţin 15 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul publicării anunţului de intenţie; b) anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare. (3) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioada prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevăzută la alin. (1) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 75Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei, însoţită de documentele sau de documentul unic de achiziţie european, în conformitate cu dispoziţiile art. 193-197, după caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractantă. Paragraful 1 Licitaţia deschisă  +  Articolul 58
  (1) Autoritatea contractantă aplică procedura de licitaţie deschisă prin mijloace electronice, completând în SEAP anunţul de participare prevăzut la art. 142 din Lege, situaţie în care numai operatorii economici înregistraţi în SEAP pot depune ofertă.
  (2) Prin excepţie de la alin. (1) şi în aplicarea art. 208 din Lege, autoritatea contractantă poate, după publicarea anunţului de participare, să nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci când acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, situaţie în care evaluarea conformităţii ofertelor cu specificaţiile tehnice şi celelalte cerinţe prevăzute în documentele achiziţiei şi aplicarea criteriului de atribuire se realizează anterior verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
   +  Articolul 59
  (1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidaţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.
  (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informaţiile de natură să afecteze funcţionarea sistemului informatic şi/sau desfăşurarea procedurii.
  (3) În situaţia în care se constată erori sau omisiuni cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerându-se, implicit, că se îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege.
   +  Articolul 60
  (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta şi DUAE în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare.
  (2) Valoarea totală a propunerii financiare se criptează în SEAP.
  (3) Toate documentele de fundamentare a valorii prevăzute la alin. (2) se depun prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secţiune dedicată a portalului SEAP, iar conţinutul acestora este vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare.
  (4) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.
   +  Articolul 61 În cazul prevăzut la art. 58 alin. (2), operatorii economici vor depune oferta şi documentele însoţitoare ale acesteia la adresa prevăzută în anunţul de participare până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.  +  Articolul 62
  (1) În cazul în care, în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor clarificări/completări, atât solicitarea, cât şi răspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
  (2) În cazul prevăzut la art. 58 alin. (2), autoritatea contractantă transmite solicitarea de clarificări/completări la adresa/numărul de fax/adresa de e-mail menţionate de ofertant.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), ofertantul va transmite răspunsul său la adresa şi prin modalitatea prevăzute în anunţul de participare.
   +  Articolul 63 În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor privind regulile de comunicare şi transmitere a datelor.  +  Articolul 64
  (1) În cazul prevăzut la art. 58 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare, organizându-se în acest sens o şedinţă de deschidere a ofertelor.
  (2) Orice ofertant are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere a ofertelor prevăzută la alin. (1).
  (3) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei oferte, cu excepţia celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanţiei de participare.
  (4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii legali/împuterniciţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, inclusiv preţul, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte.
  (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, precum şi de a-l încărca în SEAP, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă.
  (6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.
  (7) Oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea precizată în anunţul de participare se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o.
   +  Articolul 65
  (1) Comisia de evaluare analizează DUAE în conformitate cu prevederile cuprinse în cap. IV secţiunea a 8-a din Lege.
  (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
  (3) În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă comunică fiecărui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalţi faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea a 13-a din Lege.
  (4) Comisia de evaluare are obligaţia, în urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute la alin. (1) şi (2), să introducă în SEAP rezultatul admis/respins, să comunice motivele de respingere ofertanţilor respinşi, să deschidă în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor-suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum şi să acorde un termen de răspuns.
   +  Articolul 66
  (1) În situaţia în care în urma demersurilor realizate de autoritatea contractantă în baza art. 196 alin. (2) din Lege ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplineşte toate criteriile de calificare prevăzute în anunţul de participare şi/sau în fişa de date a achiziţiei.
  (3) Comisia de evaluare are obligaţia elaborării raportului procedurii de atribuire în conformitate cu art. 216 din Lege, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.
  (4) Raportul procedurii se introduce în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
  (5) După aprobarea raportului procedurii de atribuire prevăzut la alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia informării ofertanţilor cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea a 13-a din Lege.
   +  Secţiunea a 8-a Oferta şi documentele însoţitoare  +  Articolul 123
  (1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.
  (2) Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, răspunsurile la solicitările de clarificări numai prin mijloace electronice atunci când participă la o procedură de atribuire care se desfăşoară prin intermediul SEAP.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă.
   +  Articolul 124
  (1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de ofertant.
  (2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la momentul încheierii contractului/acordului-cadru.
  (3) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire.
   +  Articolul 125 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.
  Paragraful 3Licitaţia restrânsă
   +  Articolul 76În cadrul procedurii de licitaţie restrânsă orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferta în etapa ulterioară.  +  Articolul 77Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă.  +  Articolul 78 (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară în două etape obligatorii: a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie; b) etapa depunerii ofertelor de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte în etapa a doua, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim. (4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5. (5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua.  +  Articolul 72
  (1) Invitaţia de participare la etapa a doua prevăzută la art. 78 alin. (6) din Lege se transmite prin SEAP şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora-limită stabilite pentru transmiterea ofertelor în SEAP.
  (2) Sistemul informatic permite doar candidaţilor selectaţi în etapa anterioară să depună oferte în cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă.
  (3) În vederea respectării prevederilor art. 78 alin. (9) din Lege, candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.
  (4) În cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă, prevederile art. 59-66 se aplică în mod corespunzător.
  (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4). (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213. (9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie.  +  Articolul 72
  (1) Invitaţia de participare la etapa a doua prevăzută la art. 78 alin. (6) din Lege se transmite prin SEAP şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora-limită stabilite pentru transmiterea ofertelor în SEAP.
  (2) Sistemul informatic permite doar candidaţilor selectaţi în etapa anterioară să depună oferte în cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă.
  (3) În vederea respectării prevederilor art. 78 alin. (9) din Lege, candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.
  (4) În cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă, prevederile art. 59-66 se aplică în mod corespunzător.
  (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
   +  Articolul 79 (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile. (2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 30 de zile. (3) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ce urmează a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) la cel puţin 10 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul publicării anunţului de intenţie; b) anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevăzută la alin. (2) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi. (5) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioadele prevăzute la alin. (1) sau (2) ori cea rezultată în urma aplicării alin. (3), autoritatea contractantă poate stabili: a) o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare; b) o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire. Paragraful 2 Licitaţia restrânsă  +  Articolul 67
  (1) Autoritatea contractantă aplică procedura de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice, completând în SEAP anunţul de participare prevăzut la art. 142 din Lege, situaţie în care numai operatorii economici înregistraţi în SEAP pot depune solicitare de participare.
  (2) Prin excepţie de la alin. (1), autoritatea contractantă poate, după publicarea anunţului de participare, să nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci când acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP.
   +  Articolul 68
  (1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidaţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.
  (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informaţiile de natură să afecteze funcţionarea sistemului informatic şi/sau desfăşurarea procedurii.
  (3) În situaţia în care se constată erori sau omisiuni cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerându-se, implicit, că se îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege.
   +  Articolul 69
  (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, în format electronic şi numai până la data şi ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunţul de participare.
  (2) În cazul prevăzut la art. 67 alin. (2), operatorii economici vor depune solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa şi până la data şi ora-limită de depunere, prevăzute în anunţul de participare.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.
   +  Articolul 70
  (1) În prima etapă a licitaţiei restrânse, comisia de evaluare stabileşte candidaţii selectaţi, aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare şi respectând metodologia de punctare prevăzută în fişa de date a achiziţiei.
  (2) În procesul de evaluare a solicitărilor de participare, dispoziţiile art. 215 alin. (6) din Lege se aplică în mod corespunzător.
  (3) După ce a finalizat selecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.
  (4) Raportul prevăzut la alin. (3) se introduce în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
   +  Articolul 71 După aprobarea raportului intermediar prevăzut la art. 70 alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica candidaţilor rezultatul etapei de selecţie.  +  Articolul 72
  (1) Invitaţia de participare la etapa a doua prevăzută la art. 78 alin. (6) din Lege se transmite prin SEAP şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora-limită stabilite pentru transmiterea ofertelor în SEAP.
  (2) Sistemul informatic permite doar candidaţilor selectaţi în etapa anterioară să depună oferte în cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă.
  (3) În vederea respectării prevederilor art. 78 alin. (9) din Lege, candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.
  (4) În cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă, prevederile art. 59-66 se aplică în mod corespunzător.
  Paragraful 4Negocierea competitivă
   +  Articolul 80În cadrul procedurii de negociere competitivă orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe baza cărora autoritatea contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora.  +  Articolul 81Negocierea competitivă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă.  +  Articolul 82 (1) Procedura de negociere competitivă se desfăşoară, de regulă, în două etape obligatorii: a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie; b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2) şi negocierile în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte iniţiale în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim. (4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi. (5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua.  +  Articolul 74
  (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa şi până la data şi ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunţul de participare.
  (2) În cadrul primei etape a procedurii de negociere competitivă, prevederile art. 68-71 se aplică în mod corespunzător.
  (3) Invitaţia de participare la etapa a doua prevăzută la art. 82 alin. (6) din Lege trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor şi demararea negocierilor;c) adresa la care se transmit ofertele;d) adresa la care se derulează negocierile;e) limba sau limbile în care se vor derula negocierile.
  (4) În vederea respectării prevederilor art. 82 alin. (9) din Lege, candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă iniţială comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.
  (5) În cadrul etapei a doua a procedurii de negociere competitivă, prevederile art. 59-64, art. 65 alin. (2) şi (3) şi art. 66 se aplică în mod corespunzător, respectiv urmărindu-se modul în care ofertele preliminare respectă cerinţele tehnice minime obligatorii impuse prin documentaţia descriptivă.
  (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4). (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, conform dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213. (9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie.  +  Articolul 74
  (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa şi până la data şi ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunţul de participare.
  (2) În cadrul primei etape a procedurii de negociere competitivă, prevederile art. 68-71 se aplică în mod corespunzător.
  (3) Invitaţia de participare la etapa a doua prevăzută la art. 82 alin. (6) din Lege trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor şi demararea negocierilor;c) adresa la care se transmit ofertele;d) adresa la care se derulează negocierile;e) limba sau limbile în care se vor derula negocierile.
  (4) În vederea respectării prevederilor art. 82 alin. (9) din Lege, candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă iniţială comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.
  (5) În cadrul etapei a doua a procedurii de negociere competitivă, prevederile art. 59-64, art. 65 alin. (2) şi (3) şi art. 66 se aplică în mod corespunzător, respectiv urmărindu-se modul în care ofertele preliminare respectă cerinţele tehnice minime obligatorii impuse prin documentaţia descriptivă.
  (10) Autoritatea contractantă poate atribui contractul de achiziţie publică/acordul-cadru pe baza ofertelor iniţiale, fără negociere, în cazul în care şi-a rezervat această posibilitate prin anunţul de participare. (11) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 83 (1) În cuprinsul documentaţiei de atribuire autoritatea contractantă defineşte obiectul achiziţiei prin descrierea necesităţilor autorităţii contractante şi a caracteristicilor solicitate pentru produsele, lucrările sau serviciile care urmează a fi achiziţionate şi stabileşte criteriul de atribuire şi factorii de evaluare a ofertelor. (2) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie să le îndeplinească. (3) Informaţiile furnizate prin documentaţia de atribuire trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul general al achiziţiei şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.  +  Articolul 84 (1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile. (2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire şi data limită de depunere a ofertelor iniţiale este de cel puţin 30 de zile. (3) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ce urmează a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) la cel puţin 10 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul publicării anunţului de intenţie; b) anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor iniţiale prevăzută la alin. (2) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi. (5) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioadele prevăzute la alin. (1) sau (2) ori cea rezultată în urma aplicării alin. (4), autoritatea contractantă poate stabili: a) o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare; b) o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor iniţiale, care nu poate fi mai mică de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.  +  Articolul 85 (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 82 alin. (10), autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora. (2) Cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor. (3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi. (4) Autoritatea contractantă informează în scris toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) în legătură cu orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziţiei, cu excepţia prevederilor referitoare la cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2), care nu pot fi modificate. (5) În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), autoritatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru modificarea ofertelor şi retransmiterea ofertelor modificate, dacă este cazul. (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia. (7) Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice. (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate. (9) Reducerea numărului de oferte potrivit dispoziţiilor alin. (8) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare sau alt document al achiziţiei. (10) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de autoritatea contractantă în cadrul anunţului de participare sau al altui document al achiziţiei. (11) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să încheie negocierile, aceasta îi informează pe ofertanţii rămaşi în competiţie şi stabileşte un termen pentru depunerea unor oferte noi sau revizuite, care reprezintă ofertele finale. (12) Autoritatea contractantă verifică dacă ofertele finale prevăzute la alin. (11) respectă cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 83 alin. (2) şi celelalte cerinţe prevăzute în documentaţia de atribuire, evaluează ofertele finale şi atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. Paragraful 3 Negocierea competitivă  +  Articolul 73 Înainte de iniţierea procedurii de negociere competitivă prin publicarea anunţului de participare, autoritatea contractantă are obligaţia să verifice întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) din Lege şi să justifice încadrarea în una dintre situaţiile respective.  +  Articolul 74
  (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa şi până la data şi ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunţul de participare.
  (2) În cadrul primei etape a procedurii de negociere competitivă, prevederile art. 68-71 se aplică în mod corespunzător.
  (3) Invitaţia de participare la etapa a doua prevăzută la art. 82 alin. (6) din Lege trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor şi demararea negocierilor;c) adresa la care se transmit ofertele;d) adresa la care se derulează negocierile;e) limba sau limbile în care se vor derula negocierile.
  (4) În vederea respectării prevederilor art. 82 alin. (9) din Lege, candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă iniţială comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.
  (5) În cadrul etapei a doua a procedurii de negociere competitivă, prevederile art. 59-64, art. 65 alin. (2) şi (3) şi art. 66 se aplică în mod corespunzător, respectiv urmărindu-se modul în care ofertele preliminare respectă cerinţele tehnice minime obligatorii impuse prin documentaţia descriptivă.
   +  Articolul 75
  (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a organiza în cadrul procedurii de negociere competitivă întâlniri cu fiecare ofertant, în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la ofertele iniţiale depuse de aceştia în etapa a doua a procedurii.
  (2) Negocierile se pot desfăşura prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizată, accesibilă doar ofertanţilor rămaşi în competiţie, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispoziţie de autoritatea contractantă sau de furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
  (3) Scopul negocierilor este de a îmbunătăţi ofertele iniţial depuse de participanţii la negocieri şi de adaptare a acestora la condiţiile concrete în care se va derula contractul de achiziţie publică/acordul-cadru care urmează a fi atribuit.
  (4) La sfârşitul fiecărei întâlniri de negocieri, comisia de evaluare are obligaţia consemnării aspectelor discutate şi convenite într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către toţi participanţii la negocieri.
  (5) În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunţul de participare sau în fişa de date a achiziţiei, autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.
  (6) Negocierile în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă.
  (7) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întâlnirile anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală, cu fiecare participant în parte. În cadrul acestei întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare, pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire.
   +  Articolul 76
  (1) După ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.
  (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se introduce în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
  (3) După aprobarea raportului prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica ofertanţilor rezultatul procedurii.
  Paragraful 5Dialogul competitiv
   +  Articolul 86În cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidaţii rămaşi la sfârşitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.  +  Articolul 87Procedura de dialog competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă.  +  Articolul 88 (1) Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape: a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie; b) etapa dialogului cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale; c) etapa depunerii ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma etapei de dialog şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să participe în etapa de dialog, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim. (4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3. (5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua.  +  Articolul 78
  (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa şi până la data şi ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunţul de participare.
  (2) În cadrul primei etape a procedurii de dialog competitiv, prevederile art. 68-71 se aplică în mod corespunzător.
  (3) Invitaţia de participare prevăzută la art. 88 alin. (6) din Lege trebuie să cuprindă cel puţin:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora stabilite pentru demararea dialogului;c) adresa la care se derulează dialogul;d) limba sau limbile în care se va derula dialogul.
  (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4). (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213. (9) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie. (10) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor rămaşi în competiţie o invitaţie de depunere a ofertelor finale.  +  Articolul 83
  (1) Invitaţia de participare la a treia etapă a procedurii de dialog competitiv, prevăzută la art. 88 alin. (10) din Lege, trebuie să cuprindă cel puţin:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor finale;c) adresa la care se depun ofertele finale;d) limba sau limbile în care se vor elabora ofertele.
  (2) În cadrul etapei a treia a dialogului competitiv, ofertantul/ofertanţii trebuie să depună oferta/oferte pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare, până la data şi ora-limită specificate în invitaţia de participare, astfel cum au fost stabilite de comun acord în cadrul etapei de dialog.
   +  Articolul 89Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile.  +  Articolul 90 (1) Autoritatea contractantă îşi stabileşte necesităţile şi cerinţele prin anunţul de participare şi le defineşte în cadrul anunţului de participare şi/sau al unui document descriptiv. (2) Autoritatea contractantă stabileşte şi defineşte în cadrul anunţului de participare şi/sau al documentului descriptiv prevăzut la alin. (1) criteriul de atribuire şi factorii de evaluare aleşi, precum şi un termen orientativ pentru desfăşurarea procedurii de atribuire. (3) Criteriile de atribuire utilizate în cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d).  +  Articolul 91 (1) Autoritatea contractantă desfăşoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în scopul identificării şi definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităţilor sale. (2) Numai candidaţii selectaţi de autoritatea contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. a) pot participa la etapa dialogului. (3) În cadrul dialogului autoritatea contractantă şi candidaţii selectaţi pot discuta toate aspectele referitoare la achiziţie. (4) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi. (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi candidaţi soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul scris al acestuia. (6) Acordul prevăzut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.  +  Articolul 92 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii care urmează să fie discutate în etapa dialogului. (2) Reducerea numărului de soluţii potrivit dispoziţiilor alin. (1) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1). (3) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (1) trebuie indicată de autoritatea contractantă în cadrul anunţului de participare şi/sau al documentului descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1). (4) Autoritatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluţia/soluţiile apte să satisfacă necesităţile sale. (5) După ce a declarat încheiată etapa dialogului şi a informat în acest sens candidaţii rămaşi în competiţie, autoritatea contractantă îi invită pe fiecare dintre aceştia să depună ofertele finale pe baza soluţiei sau soluţiilor prezentate şi specificate în cursul dialogului. (6) Ofertele finale prevăzute la alin. (5) cuprind toate elementele solicitate şi necesare pentru realizarea proiectului. (7) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale ofertelor finale. (8) Clarificările, precizările şi îmbunătăţirile prevăzute la alin. (7), precum şi orice informaţii suplimentare transmise de ofertant nu pot să conducă la modificarea elementelor esenţiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite în anunţul de participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesităţi şi cerinţe este susceptibilă a denatura concurenţa sau a avea un efect discriminatoriu.  +  Articolul 93 (1) Autoritatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare şi/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1). (2) La solicitarea autorităţii contractante se pot desfăşura negocieri cu ofertantul a cărui ofertă finală a fost desemnată ca prezentând cel mai bun raport calitate-preţ în urma aplicării factorilor de evaluare stabiliţi de autoritatea contractantă, având ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor termeni sau condiţii incluse în ofertă în vederea stabilirii clauzelor contractului, cu condiţia ca aceste negocieri să nu conducă la modificări substanţiale ale aspectelor esenţiale ale ofertei sau ale achiziţiei publice, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite prin anunţul de participare sau documentul descriptiv prevăzut la art. 90 alin. (1), şi să nu rişte să denatureze concurenţa sau să conducă la discriminare.  +  Articolul 94Autoritatea contractantă poate prevedea prime sau plăţi pentru participanţii la dialog în condiţiile stabilite prin documentele achiziţiei. Paragraful 4 Dialogul competitiv  +  Articolul 77 Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv prin publicarea anunţului de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) din Lege şi să justifice încadrarea în una dintre situaţiile respective.  +  Articolul 78
  (1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa şi până la data şi ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunţul de participare.
  (2) În cadrul primei etape a procedurii de dialog competitiv, prevederile art. 68-71 se aplică în mod corespunzător.
  (3) Invitaţia de participare prevăzută la art. 88 alin. (6) din Lege trebuie să cuprindă cel puţin:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora stabilite pentru demararea dialogului;c) adresa la care se derulează dialogul;d) limba sau limbile în care se va derula dialogul.
   +  Articolul 79
  (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat selectat, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice, financiare, problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale contractului de achiziţie publică/acordului-cadru care urmează să fie atribuit.
  (2) La sfârşitul fiecărei întâlniri, comisia de evaluare are obligaţia consemnării problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă.
  (3) Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă.
   +  Articolul 80
  (1) După finalizarea unei runde succesive de reducere a numărului de soluţii, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora unui raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.
  (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se introduce în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
  (3) După aprobarea raportului intermediar prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia informării participanţilor la dialog, cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea a 13-a din Lege.
  (4) Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după finalizarea rundei succesive organizate anterior.
  (5) Participanţii rămaşi în competiţie în urma finalizării rundei succesive organizate anterior nu au dreptul ca, în cadrul rundelor următoare sau atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat decât în sensul îmbunătăţirii acestora.
   +  Articolul 81 Etapa dialogului cu candidaţii selectaţi se poate desfăşura şi prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizată, accesibilă doar candidaţilor selectaţi, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispoziţie de autoritatea contractantă sau de furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.  +  Articolul 82 În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 212 alin. (1) lit. a) din Lege.  +  Articolul 83
  (1) Invitaţia de participare la a treia etapă a procedurii de dialog competitiv, prevăzută la art. 88 alin. (10) din Lege, trebuie să cuprindă cel puţin:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor finale;c) adresa la care se depun ofertele finale;d) limba sau limbile în care se vor elabora ofertele.
  (2) În cadrul etapei a treia a dialogului competitiv, ofertantul/ofertanţii trebuie să depună oferta/oferte pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare, până la data şi ora-limită specificate în invitaţia de participare, astfel cum au fost stabilite de comun acord în cadrul etapei de dialog.
   +  Articolul 84 Prevederile art. 60-64, art. 65 alin. (2) şi (3) şi ale art. 66 se aplică în mod corespunzător.Paragraful 6Parteneriatul pentru inovare
   +  Articolul 95În cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe baza cărora autoritatea contractantă va desfăşura negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora.  +  Articolul 96Parteneriatul pentru inovare se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă.  +  Articolul 97 (1) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în trei etape: a) etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie; b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă potrivit art. 98 alin. (3); c) etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. (2) În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice pentru selecţia candidaţilor, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să-i invite în etapa a doua a procedurii şi, după caz, numărul maxim. (4) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de trei. (5) Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în anunţul de participare. (6) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua cel puţin un număr de candidaţi egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4). (8) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 213. (9) În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor o invitaţie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.  +  Articolul 87 Invitaţia de participare prevăzută la art. 97 alin. (9) din Lege trebuie să cuprindă cel puţin:a) referinţe privind anunţul de participare publicat;b) data şi ora stabilite pentru demararea negocierilor;c) adresa la care se derulează negocierile;d) limba sau limbile în care se vor derula negocierile.  +  Articolul 98 (1) Autoritatea contractantă aplică parteneriatul pentru inovare atunci când identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment. (2) În cuprinsul documentaţiei de atribuire autoritatea contractantă descrie necesităţile cu privire la produsul, serviciul sau lucrările inovatoare care nu pot fi satisfăcute prin achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piaţă la acel moment. (3) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (2) autoritatea contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie să le îndeplinească. (4) Informaţiile furnizate prin documentele achiziţiei trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul soluţiei solicitate şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire. (5) Autoritatea contractantă poate decide să implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulţi parteneri care desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare separate. (6) Criteriile de atribuire utilizate în cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d).  +  Articolul 99Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile.  +  Articolul 100Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare şi achiziţia ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate, cu condiţia ca acestea să corespundă nivelurilor de performanţă şi costurilor maxime convenite între autoritatea contractantă şi participanţi.  +  Articolul 101 (1) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în faze succesive, urmând succesiunea stadiilor din procesul de cercetare şi de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrărilor. (2) În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie realizate de către parteneri, precum şi plata preţului în tranşe corespunzătoare. (3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), autoritatea contractantă poate decide după fiecare fază să înceteze parteneriatul pentru inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, să reducă numărul de parteneri prin încetarea anumitor contracte individuale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi menţionat în documentaţia de atribuire aceste posibilităţi, precum şi condiţiile aplicării acestora.  +  Articolul 102 (1) În legătură cu calificarea şi selecţia candidaţilor, autoritatea contractantă stabileşte în special criterii legate de capacitatea candidaţilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, elaborării de soluţii inovatoare şi i