PROCEDURĂ din 17 septembrie 2014 (*actualizată*)privind acordarea ajutoarelor de stat**)(actualizată până la data de 17 mai 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Aprobată de HOTĂRÂREA nr. 807 din 17 septembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014.

  ──────────
   +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:(i) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;(ii) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare; b) active necorporale - activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală; c) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN; d) achiziţia de active în condiţii de piaţă - modalitate de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor; e) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi, care nu are legătură cu o investiţie iniţială. Aceste cheltuieli cuprind categorii de costuri precum cheltuielile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, administrarea şi altele asemenea, dar nu cuprind costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii; f) arie desfăşurată - suma ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale";f^1) calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiţia;----------Lit. f^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. g) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi; h) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia; i) data documentaţiei considerate completă - data de la care întreprinderea depune întreaga documentaţie, inclusiv documentaţia solicitată ulterior de Ministerul Finanţelor Publice; j) demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor; k) desfăşoară activitate economică - obţine venituri din activitatea realizată; l) diversificarea producţiei unei unităţi existente - obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă; costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor; m) exerciţiu financiar încheiat - exerciţiul financiar pentru care întreprinderea are situaţii financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare; n) extinderea capacităţii unei unităţi existente - mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent datorată existenţei unei cereri neonorate;n^1) grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia;----------Lit. n^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. o) investiţie iniţială - investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente; p) investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; q) înfiinţarea unei unităţi noi - crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente; r) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică, înfiinţată în scopul de a realiza venituri din desfăşurarea unei activităţi economice; s) abrogată;----------Lit. s) a art. 1 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. t) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform anexei I din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament; u) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat; v) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii; w) perimetru - aceeaşi parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate; x) persoană autorizată - reprezentantul legal al întreprinderii sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să reprezinte întreprinderea; y) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea investiţiei, fundamentarea planului de investiţii, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 3. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia; z) planul de investiţii - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde toate cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale cu determinarea valorii totale a investiţiei, conform prevederilor art. 6 din prezenta hotărâre, precum şi a calendarului realizării investiţiei; aa) piaţa relevantă - produsele şi/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării căreia acestea îi sunt destinate, precum şi aria geografică în care acestea sunt comercializate; bb) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare; cc) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ;----------Lit. cc) a art. 1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. dd) producţie agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective; ee) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.124/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; ff) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; gg) cerere de plată a ajutorului de stat aprobat - o cerere de plată soluţionată de către Ministerul Finanţelor Publice cu plata totală sau parţială a ajutorului de stat solicitat; hh) schimbare fundamentală în procesul general de producţie - achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte amortizarea, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanţare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în procesul general de producţie; ii) spaţiu economic european - include statele membre ale Uniunii Europene şi statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb; jj) standard de cost - valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie desfăşurată; kk) sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar;kk^1) terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:(i) persoane fizice care au calitate de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;(ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi nu deţin nicio influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;(iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul nu deţine nicio influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.----------Lit. kk^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ll) uzura fizică - procesul de deteriorare în timp a caracteristicilor de calitate ale unui activ, ca urmare a acţiunii unor factori externi; mm) uzura morală - fenomenul datorat evoluţiei ulterioare a activelor cu aceeaşi destinaţie, ca urmare a progresului tehnic; nn) valoarea totală a investiţiei - valoarea cheltuielilor eligibile, conform art. 6 alin. (1) din prezenta hotărâre, şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără T.V.A.  +  Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 2 (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puţin 45 de zile înainte de data deschiderii acesteia.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. (3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016.  +  Articolul 3 (1) Întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente justificative:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz; c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; e) planul de investiţii aferent investiţiei iniţiale pentru care se solicită finanţarea; f) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii; g) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie; i) opis cu documentele transmise. (2) Documentele menţionate la lit. e) şi f) se transmit şi în format electronic.  +  Articolul 3^1 (1) Ministerul Finanţelor Publice calculează, conform prevederilor anexei nr. 3^1, un punctaj pe baza informaţiilor cuprinse în anexa nr. 1, pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare. (2) Selectarea întreprinderilor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe baza ajutorului de stat solicitat în cuprinsul cererilor pentru finanţare, fără a se depăşi bugetul total alocat sesiunii.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016.  +  Articolul 3^2Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecţie a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere şi: a) publică pe site-ul său rezultatele obţinute; b) restituie întreprinderilor, prin poştă cu confirmare de primire, cererile de acord pentru finanţare care nu au fost selectate în limita bugetului alocat sesiunii.----------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică, pentru întreprinderile selectate, conformitatea documentelor transmise prevăzute în anexa nr. 2 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. (2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz: a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre; b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 2;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii; c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.(iv) informaţiile cuprinse în anexa nr. 1 care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3^1 alin. (1) nu se confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1).----------Pct. (iv) al lit. c) a alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Finanţelor Publice solicită informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (2) lit. b), în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor publice a rezultatelor procesului de selecţie, conform art. 3^2.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. (2) Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria iniţiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu sunt luate în considerare în procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.  +  Articolul 7 (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi. (2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016.  +  Capitolul III Plata ajutorului de stat  +  Articolul 8Întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, sub sancţiunea prevăzută la art. 17.  +  Articolul 9Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.  +  Articolul 10 (1) În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, cel puţin următoarele documente: a) cerere de plată a ajutorului de stat însoţită de documentele justificative, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4a; b) formularul de decont, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4b; c) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz; d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; f) confirmarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", în copie; g) opis cu documentele transmise în vederea plăţii ajutorului de stat. (2) Într-un an calendaristic, întreprinderea are dreptul la maximum două cereri de plată a ajutorului de stat aprobat.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plăţii. (2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în vederea completării acesteia.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Finanţelor Publice soluţionează cererea întreprinderii de plată a ajutorului de stat, după verificarea la faţa locului a veridicităţii şi conformităţii declaraţiilor şi a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere conform prevederilor prezentei scheme. (2) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărâre.  +  Articolul 13 (1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii. (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.  +  Capitolul IV Menţinerea investiţiei şi recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 14 (1) Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia. (2) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (1), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 15Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv a realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanţelor Publice un raport auditat de o întreprindere autorizată care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că investiţia a fost realizată în parametrii propuşi şi s-au obţinut rezultatele economico-financiare asumate prin cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia anexată acesteia.  +  Articolul 16 (1) Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare. (2) În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestei modificări, în termen de 30 de zile lucrătoare de când a luat la cunoştinţă de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens, nu mai mult de două ori pe parcursul implementării investiţiei iniţiale.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. (3) Ministerul Finanţelor Publice analizează documentaţia primită, procedând astfel: a) în situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanţare se modifică corespunzător; b) în situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanţare se revocă. (4) În cazul în care se înregistrează modificări de ordin tehnic în cuprinsul planului de investiţii, întreprinderea poate proceda astfel: a) fie transmite o notificare Ministerului Finanţelor Publice privind activele corporale şi necorporale adăugate sau înlocuite în urma acestor modificări, acestea devenind neeligibile; b) fie urmează procedura prevăzută la alin. (2), continuarea implementării investiţiei neputând fi realizată decât după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (3). (5) Ministerul Finanţelor Publice poate aproba modificări ale acordurilor pentru finanţare oricând în perioada prevăzută la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 17 (1) Acordul pentru finanţare se revocă în următoarele situaţii: a) întreprinderea nu a demarat investiţia în termenul prevăzut la art. 8; b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale prevăzută la art. 14 alin. (1); c) întreprinderea nu respectă prevederile art. 15; d) întreprinderea nu respectă prevederile art. 16 alin. (1), (2) şi (4); e) întreprinderea se află în situaţia prevăzută la art. 16 alin. (4) şi valoarea totală a investiţiei nu respectă prevederile art. 18 lit. b) din prezenta hotărâre. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare. (3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit. (4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii: a) întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională astfel cum este definită la art. 1 lit. h) în cuantumul prevăzut în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare; b) întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute în acordul pentru finanţare. (5) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, precum şi de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 2 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-3, 3^1, 4a şi 4b fac parte integrantă din prezenta procedură.----------Art. 18 din a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016.  +  Anexa 1───────la procedură─────────────Data înregistrării ................................Numărul înregistrării .........................CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARESubscrisa, ......................................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ................................, având calitatea de ........................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014.I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ........................................Data înregistrării întreprinderii: ...............................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ....................Codul de identificare fiscală: .............................................Adresa: ................, cod poştal: ..............., telefon: ..........., fax: ..........., e-mail: ...............Forma juridică: .................................................Capitalul social: ................. lei, deţinut de:- persoane fizice: ...............%;- IMM*1): ........................%; Notă

  ──────────

  *1) Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament.

  ──────────
  - întreprinderi mari*2): ........................%. Notă

  ──────────

  *2) Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament.

  ──────────
  Obiectul principal de activitate: ................................Cod CAEN: ........................Obiectul secundar de activitate*3): .............................. Notă

  ──────────

  *3) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

  ──────────
  Cod CAEN: ........................II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderiiDate din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:- numărul mediu de salariaţi: .....................................;- cifra de afaceri: .................. lei;- valoare active totale*4): .................. lei; Notă

  ──────────

  *4) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

  ──────────
  - rentabilitatea cifrei de afaceri*5): .................. lei; Notă

  ──────────

  *5) Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri).

  ──────────
  - capitaluri proprii*6): .................. lei. Notă

  ──────────

  *6) Elementul "Capitaluri proprii" din bilanţ.

  ──────────
  ...................................................................III. Prezentarea succintă a investiţiei realizate în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:- obiectivul investiţiei:...................................................................- încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:[] înfiinţarea unei unităţi noi;[] extinderea capacităţii unităţii;[] diversificarea producţiei unităţiisau[] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii;- valoarea investiţiei: ........................ lei;- locaţia realizării investiţiei: ..................;- data estimată a demarării investiţiei conform planului de investiţii: ........................;- data estimată a finalizării investiţiei conform planului de investiţii: ......................... .IV. Efectul stimulativAjutorul de stat acordat în baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât:[] investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă în absenţa ajutorului;sau[] investiţia nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absenţa ajutorului.V. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate*Font 7*┌─────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐│Denumirea activităţii│Tipul de cheltuială eligibilă│Valoarea cheltuielilor │Intensitatea│ Valoarea ajutorului ││ │ pentru care se solicită │eligibile*) │ maximă a │ de stat solicitat ││ │ finanţare │ - lei - │ ajutorului │ - lei - ││ │ │ │ în regiune │ ││ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ ├─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ │ An │ An │ An │Total│ │ An │ An │ An │Total││ │ │ I**)│ II │ ....│ │ │ I │ II │ ... │ │├─────────────────────┼──┬──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Realizarea de │[]│a) Costuri eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││investiţii în active │ │pentru realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││corporale şi │ │investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ necorporale │ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │[]│a1) Realizare construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │[]│a2) Închiriere construcţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │[]│a3) Instalaţii tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │maşini şi echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │[]│b) Costuri eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │pentru realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │[]│b1) Costuri cu brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │licenţe, know-how sau alte│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │drepturi de proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴──┴──────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă

  ──────────

  *) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

  **) A se indica anii calendaristici.

  ──────────
  VI. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ................ nr. .............., eliberat de ................ la data de .................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ..............nr. .............., bl. ................., sc. ................., ap. .............., sectorul/judeţul ................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;[] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;[] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;[] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;[] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;[] nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;[] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*7), întreprinderea: Notă

  ──────────

  *7) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.

  ──────────
  [] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat;[] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:┌───┬─────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐│Nr.│Denumirea │Locaţia realizării│ Anul │Furnizorul│ Actul │Cuantumul ││crt│proiectului │ investiţiei │acordării │ajutorului│normativ│ajutorului││ │de investiţii│ (judeţul) │ajutorului│ │ │-euro*8)- │├───┼─────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *8) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

  ──────────
  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;[] a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:┌───┬─────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐│Nr.│Denumirea │Locaţia realizării│ Anul │Furnizorul│ Actul │Cuantumul ││crt│proiectului │ investiţiei │acordării │ajutorului│normativ│ajutorului││ │de investiţii│ (judeţul) │ajutorului│ │ │-euro*9)- │├───┼─────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *9) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

  ──────────
  Numele: ......................................Funcţia: ......................................Semnătura*10): ...................................... Notă

  ──────────

  *10) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

  ──────────
  Data semnării: ......................................----------Anexa 1 la procedură a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016, conform modificării aduse de pct. 22 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2───────la procedură─────────────*Font 9* ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Condiţii de conformitate │ ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │Cererea de acord pentru finanţare│- are toate rubricile completate cu datele solicitate,│ │ │respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată şi │ │ │semnată în original de către persoana autorizată să │ │ │reprezinte legal întreprinderea; │ │ │- conţine informaţii corelate cu informaţiile din │ │ │certificatul constatator, situaţiile financiare, │ │ │planul de investiţii, actul de identitate al persoanei│ │ │autorizate sau împuternicirea, dacă este cazul. │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Certificatul constatator │- este ataşat în original, este actualizat cu date │ │ │valabile la data înregistrării cererii de acord pentru│ │ │finanţare şi conţine toate informaţiile necesare │ │ │conform prevederilor art. 3 lit. a) din Procedura │ │ │privind acordarea ajutoarelor de stat. │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Situaţiile financiare │- sunt depuse şi aprobate conform prevederilor │ │corespunzătoare ultimului │legale în vigoare, după caz, sunt ataşate în copie. │ │exerciţiu financiar încheiat │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Planul de investiţii │- cuprinde toate informaţiile necesare conform │ │ │definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul │ │ │solicitantului, este datat şi semnat în original de │ │ │către persoana autorizată să reprezinte legal │ │ │întreprinderea; │ │ │- conţine informaţii corelate cu informaţiile din │ │ │cererea de acord pentru finanţare. │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Planul de afaceri │- cuprinde toate informaţiile necesare conform │ │ │definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul │ │ │solicitantului, este datat şi semnat în original de │ │ │către persoana autorizată să reprezinte legal │ │ │întreprinderea; │ │ │- prezintă proiecţiile financiare pe perioada │ │ │implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea │ │ │acesteia (cont de profit şi pierdere, bilanţ şi flux │ │ │de numerar) în conformitate cu prevederile legale în │ │ │vigoare şi cu modelele prezentate în Ghidul │ │ │solicitantului; │ │ │- conţine informaţii corelate cu informaţiile din │ │ │cererea de acord pentru finanţare. │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Documentele justificative pentru │- sunt ataşate în copie. │ │fundamentarea planului de afaceri│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Certificatul de atestare fiscală │- este valabil la data înregistrării cererii de acord │ │privind îndeplinirea obligaţiilor│pentru finanţare şi este ataşat în original sau în │ │de plată către bugetul de stat │copie legalizată. │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Certificatele de atestare fiscală│- sunt valabile la data înregistrării cererii de acord│ │privind îndeplinirea obligaţiilor│pentru finanţare şi sunt ataşate în original │ │de plată către bugetul local, │sau în copie legalizată. │ │inclusiv pentru punctele de lucru│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Împuternicirea semnată de │- în cazul în care o altă persoană decât acesta │ │reprezentantul legal al │semnează cererea de acord pentru finanţare, │ │întreprinderii solicitante │este ataşată în original. │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Actul de identitate al persoanei │- se ataşează în copie. │ │autorizate să reprezinte legal │ │ │întreprinderea │ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Opisul │- are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina│ │ │la care este îndosariat. │ └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 2 la procedură a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016, conform modificării aduse de pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3───────la procedură────────────*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea investiţiei │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Încadrarea în definiţia investiţiei iniţiale │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Prezentarea investiţiei şi demonstrarea încadrării investiţiei în categoria investiţiei ││iniţiale, respectiv în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi ││economice, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în regiunea Bucureşti│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Justificarea necesităţii realizării investiţiei │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- Prezentarea pieţei relevante a produselor/serviciilor realizate ca urmare a ││implementării investiţiei sub aspectul cererii, ofertei şi preţului, precum şi ariei ││geografice în care acestea se comercializează │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- Cuantificarea şi justificarea capacităţii de producţie şi a gradului de utilizare a ││acesteia aferentă activităţii existente (în cazul întreprinderilor în activitate), cea ││aferentă investiţiei, precum şi fundamentarea necesităţii creşterii capacităţii de ││producţie existente prin implementarea investiţiei │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Analiza şi fundamentarea proiecţiilor financiare pentru perioada implementării investiţiei││şi 5 ani de la data finalizării acesteia │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Fundamentarea cifrei de afaceri prin prezentarea de documente justificative din care să ││rezulte că există asigurarea vânzării produselor/serviciilor obţinute ca urmare a ││realizării investiţiei │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Demonstrarea efectului stimulativ al ajutorului de stat prin prezentarea şi fundamentarea ││uneia din situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. b) din prezenta hotărâre │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Calcularea şi explicitarea indicatorilor cantitativi │├─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤│ Indicatori cantitativi │Calculul şi fundamentarea încadrării în limitele ││ │indicatorilor pe perioada implementării investiţiei şi ││ │5 ani de la finalizarea acesteia, pe baza proiecţiilor ││ │financiare realizate conform prevederilor legale în ││ │vigoare şi a instrucţiunilor din Ghidul solicitantului │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Rata de solvabilitate generală │ ││Rsg = Active totale/Datorii │ ││totale │ Rsg > 1,66 │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Rentabilitatea cifrei de afaceri │ ││Rca = 100 x (Profit net/Cifra de │ ││afaceri) │ Rca ≥ 2,5% │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Trendul rezultatului net │ ││T(m) = 100 x (Rezultatul net │ ││aferent perioadei curente - │ ││Rezultatul net aferent perioadei │ ││similare a anului precedent)/ │ ││Rezultatul net aferent perioadei │ ││similare a anului precedent în │ ││valoare absolută │ T(m) ≥ 0% │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Rata lichidităţii curente │ ││R(LC) = (Active curente/Datorii │ ││curente) │ [R(lc)] ≥ 1,00 │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Indicatorul gradului de │ ││îndatorare*) │ ││I(gi) = (Capital împrumutat/ │ ││Capital angajat) x 100 │ [R(ig)] ≤ 60% │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Rata rentabilităţii economice │ ││R(e) = (Profit brut/Active │ ││totale) x 100 │ Superioară ratei inflaţiei │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Rata rentabilităţii financiare │ ││R(f) = (Profitul net/Capitaluri │ ││proprii ale întreprinderii) x 100│ Superioară ratei medii a dobânzii de piaţă │├─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤│ Demonstrarea şi fundamentarea indicatorilor calitativi │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei conform prevederilor ││art. 1 lit. kk) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor ││din Ghidul solicitantului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare conform ││instrucţiunilor din Ghidul solicitantului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului concurenţial conform instrucţiunilor││din Ghidul solicitantului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională conform ││prevederilor art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi ││instrucţiunilor din Ghidul solicitantului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra ││comunităţii din regiunea unde se realizează investiţia conform instrucţiunilor din Ghidul ││solicitantului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Efectul multiplicator al realizării investiţiei cuantificabil în economie prin antrenarea ││şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din││regiune conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei, respectiv demonstrarea unui drept ││real asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia conform instrucţiunilor ││din Ghidul solicitantului │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_________*) Capital împrumutat = credite peste un anCapital angajat = capital împrumutat + capital propriu  +  Anexa 3^1───────la procedură────────────CRITERIIpe baza cărora se calculează punctajulîntreprinderilor solicitante*Font 9* ┌─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Criterii de evaluare │ Mod de determinare │ Punctaj │ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Valoarea investiţiei │(Valoarea investiţiei în │Rezultatul obţinut se transformă│ │ │lei/44.000.000 lei) x 10 │în număr de puncte. │ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Investiţia iniţială │- înfiinţarea unei noi unităţi │25 puncte │ │ │de o întreprindere │ │ │ │nou-înfiinţată; │ │ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │- schimbarea fundamentală a │20 puncte │ │ │procesului general de producţie │ │ │ │al unei unităţi existente; │ │ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │- diversificarea activităţii │15 puncte │ │ │unei unităţi existente; │ │ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │- înfiinţarea unei noi unităţi │10 puncte │ │ │de o întreprindere în │ │ │ │activitate; │ │ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │- extinderea capacităţii unei │10 puncte │ │ │unităţi existente; │ │ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Locaţia realizării │Investiţia se realizează într-un│PIB/locuitor < PIB/locuitor │ │investiţiei │judeţ unde valoarea PIB/locuitor│medie pe ţară │ │ │este mai mică decât media pe │20 puncte │ │ │ţară*) │ │ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Rentabilitatea cifrei│Rca = (profit net/cifra de │Rca > 1% │ │de afaceri în ultimul│afaceri) x 100 │5 puncte │ │exerciţiu financiar │ │ │ │încheiat, în cazul │ │ │ │întreprinderilor în │ │ │ │activitate │ │ │ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Valoarea capitalului │ │Capital social > 500.000 lei │ │social subscris şi │ │5 puncte │ │vărsat, în cazul │ │ │ │întreprinderilor │ │ │ │nou-înfiinţate │ │ │ └─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Pe baza informaţiilor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului.

  ──────────
  ----------Anexa 3^1 la procedură a fost introdusă de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016 şi are conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 4a────────la procedură────────────Data înregistrării ............................Numărul înregistrării .........................CERERE DE PLATĂa ajutorului de statSubscrisa ......................, având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................., având calitatea de ............................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ............................ nr. ............................, eliberat de ............................ la data de ............................, cu domiciliul în localitatea ............................, str. ............................ nr. ..................., bl. ............., sc. .........., ap. ............., sectorul/judeţul ....................................., cod poştal ............................, solicit eliberarea sumei nerambursabile (tranşa nr. ................................) aferente cheltuielilor eligibile, fără T.V.A., prevăzute în formularul de decont anexat, în baza Acordului pentru finanţare nr. ............................ din data de ............................, şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014.I. Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ............................Data înregistrării întreprinderii: ............................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ............................Codul de identificare fiscală: ............................Adresa: ............................Telefon: ............................ Fax: ............................ E-mail: ............................Cod IBAN: ............................ deschis la Trezoreria ....................................Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b.II. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ............................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ............................ nr. ............................, eliberat de ............................ la data de ............................, cu domiciliul în localitatea ............................, str. ............................ nr. ............................, bl. ............., sc. ................, ap. ................, sectorul/judeţul ............................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ............................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;[] nu a închis o activitate identică sau similară în Spaţiul Economic European după înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.Numele: ............................Funcţia............................Semnătura*1): ...................... Notă

  ──────────

  *1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

  ──────────
  Data semnării: .....................NOTĂ:Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente aferente cheltuielilor eligibile, în copie:- documentele prin care se demonstrează achiziţia în condiţii de piaţă;- contracte de achiziţie şi/sau comenzi către furnizorii desemnaţi în urma procesului de achiziţie;- facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat;- ordine de plată şi/sau dispoziţii de plată externe;- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, validate de banca emitentă;- declaraţie privind obligaţia de plată a impozitului pe profit, depusă la organele abilitate;- note contabile privind înregistrarea activelor achiziţionate, semnate de reprezentantul legal al întreprinderii. Pentru activele achiziţionate într-o altă monedă se precizează cursul de referinţă la care au fost înregistrate şi care corespunde reglementărilor contabile în vigoare;- alte documente relevante.----------Anexa 4a) la procedură a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016, conform modificării aduse de pct. 25 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 4b────────la procedură------