ORDIN nr. 149 din 26 februarie 2004 (*actualizat*)privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole(actualizată până la data de 10 mai 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • ----------Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, precum şi ale art. 4 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, văzând Referatul Direcţiei generale de reglementare şi implementare nr. 91.751/2004, aprobat de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă formularele-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,

  Ilie Sârbu
  Bucureşti, 26 februarie 2004.Nr. 149.  +  Anexa 1      Propunem aprobarea Se aprobă.        Camera agricolă Director DAJ                                                   Nr. ........../...........CEREREpentru eliberarea autorizaţiei deplantare de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferiSubsemnatul/Subsemnata, ............(numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice/persoanei titulare a unei forme de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare).............. în calitate de proprietar/deţinător legal de teren agricol, cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................., str. ................... nr. ......., judeţul ..................., telefon ..................., fax ................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..........., reprezentat prin ..............................., având funcţia de ........................., solicit eliberarea autorizaţiei de plantare în zona ............................., comuna ......................, satul ....................., tarlaua ................, parcela ..................., în punctul denumit local .........................., pe suprafaţa totală de ................. ha, pe perioada de ............. ani, din care:- anul ......... ha, din specia ...................., soiurile ......................................................................................................,Tipul plantaţiei .........(Se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat.)................. numărul de pomi/ha .........................Menţionez pe propria răspundere că:1. am luat cunoştinţă de prevederile art. 9, 10 şi 13 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. deţin documentele însoţitoare privind provenienţa şi calitatea materialului săditor pomicol folosit la plantare;3. [] *) plantaţia se va înfiinţa pe terenuri ocupate de pajişti permanente şi se încadrează în categoria obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, conform prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Notă

  ──────────

  *) Se bifează numai dacă este cazul.

  ──────────
  4. respect toate verigile tehnologice recomandate de cercetarea ştiinţifică în domeniul pomiculturii prin tehnologiile-cadru de înfiinţare a plantaţiilor pomicole;5. anexez copie de pe actul de proprietate (deţinere legală) asupra terenului.                   Data VIZAT         .......................... ISCTPVLF**)          Semnătura solicitantului         .......................... Notă

  ──────────

  **) Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.

  ──────────
  NOTE:1. Cererile se soluţionează în termen de o lună de la data înregistrării.2. Cererile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant, iar celălalt se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 799 din 6 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .............AUTORIZAŢIEde plantare pomi fructiferi/arbuşti fructiferiNr. ......../.............În conformitate cu prevederile art. 9, 10 şi art. 13 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cererii aprobate, înregistrate cu nr. .............../..............., se autorizează persoana fizică/juridică/persoana titulară a unei forme de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, ............................, din localitatea .........................., judeţul .............................., să planteze suprafaţa totală de ......... ha pomi fructiferi/arbuşti fructiferi, în zona ........................................., comuna ........................., satul ........................, tarlaua ....................., parcela ..........................................., în punctul denumit local ......................................,din care în:- anul/anii ..................... ha, specia ..........................................., soiul/soiurile .................................................................Tipul plantaţiei ............(Se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat.)..............., numărul de pomi/ha ..................................[] *) plantaţiile de pomi şi/sau arbuşti fructiferi pentru care se eliberează prezenta se încadrează în categoria obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, conform dispoziţiilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare. Notă

  ──────────

  *) Se bifează numai dacă este cazul

  ──────────
  Prezenta autorizaţie este valabilă pentru suprafaţa totală de plantare, eşalonată pe o perioadă de ............... ani, cu excepţia în care solicitantul este autorizat să realizeze plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi cu finanţare din fonduri europene, situaţie în care valabilitatea autorizaţiei începe de la data încheierii contractului de finanţare şi se extinde pe toată perioada acestuia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.       Data eliberării Director DAJ    ..................... .......................----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 799 din 6 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 3  Propunem aprobarea                                                              Se aprobă                                                            Director DADR                                                         Nr. ...../...........                                     CERERE   pentru eliberarea autorizaţiei de defrişare a plantaţiei de pomi fructiferi                            şi arbuşti fructiferi    Subsemnatul/Subsemnata....................................................,                      (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)în calitate de proprietar (deţinător legal)*), cu domiciliul/sediul înlocalitatea ........................, str. ...................... nr. ........,având funcţia de ................, solicit eliberarea autorizaţiei de defrişarea parcelei ..............din comuna ....................., satul..............,tarlaua ......................, în punctul denumit local .....................,pe suprafaţa totală de ..........ha, pe perioada de ........ ani,din speciile ......................., soiurile .............................. ._______________   *) Se va ataşa copie xerox de pe titlul de proprietate/documentul legal de      deţinere a terenului.    Vârsta plantaţiei propuse pentru defrişare este de .... ani şi prezintă......% goluri.    Solicit autorizaţia de defrişare pentru plantaţia de pomifructiferi/arbuşti fructiferi din următoarele motive:.......................    După defrişare terenul va avea/nu va avea aceeaşi categorie de folosinţă,fiind utilizat pentru ......................... .    Mă oblig ca în termen de 30 de zile de la data defrişării plantaţiei depomi fructiferi/arbuşti fructiferi să anunţ oficiul teritorial de cadastruagricol şi organizarea teritoriului agricol despre schimbarea categoriei defolosinţă a terenului.      .................... ............................            (data) (semnătura solicitantului)NOTĂ:1. Cererile se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar se depune la   direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală teritorială, altul rămâne   la solicitant şi un exemplar se înaintează la oficiul teritorial de cadastru   agricol şi organizarea teritoriului agricol.2. Cererile se soluţionează în termen de 3 luni de la data înregistrării.  +  Anexa 4    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI    Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală    Judeţul .............../Municipiul Bucureşti                                  AUTORIZAŢIE          pentru defrişarea plantaţiei de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi                             Nr. ...../............    În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea pomiculturii nr. 348/2003şi ale art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturiiHotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cereriiaprobate cu nr. ..../................, se autorizează persoanafizică/juridică ...................., din localitatea .......................,judeţul .................., proprietar/deţinător legal, să defrişeze plantaţiade pomi fructiferi/arbuşti fructiferi ..............din comuna ..............,satul ....................., tarlaua ..............., în punctul denumitlocal ................,pe suprafaţa totală de ..... ha, în perioada .........,din speciile ........................., soiurile ........................... .    Plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi supusă defrişării arevârsta de .... ani şi prezintă ....% goluri.    Alte motive pentru care se solicită defrişarea sunt:....................................................................................................         Directorul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală,         ..............................................................   Data eliberării  .................--------