HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 4 mai 2016.Nr. 341.  +  AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1Cod unic de înregistrare: RO 5205651BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                    - mii lei -┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri ││ │ │rd. │ an curent ││ │ │ │ (2016) │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 52.330,98│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 50.320,98││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ ││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 2.010,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 50.698,11│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 48.548,11││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 9.434,85││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 157,43││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 37.064,81││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 27.614,49││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 23.809,73││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 3.804,76││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 1.707,07││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 1.194,12││ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 6.549,13││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 1.891,02││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 2.150,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.632,87│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 398,48│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 1.234,39││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 1.234,39││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 137,15││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 685,77││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 685,77││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 548,62││ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 5.301,91│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ │├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 5.301,91│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 238││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 237││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 9.527,65││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 8.371,92││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 212,32││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49│ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 968,80││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 358,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘-----