ORDONANŢĂ nr. 37 din 26 august 2015 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor**)(actualizată până la data de 9 aprilie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016.

  ──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. declaraţie de conformitate - declaraţia făcută de către un producător, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs respectă cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu;".2. La articolul 2, punctul 22 se abrogă.3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate şi să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii."4. La articolul 56 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) săvârşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control în decurs de 6 luni de la constatarea precedentă;"----------Lit. a) a alin. (3) al art. 56 din ORDONANŢA nr. 21 din 21 august 1992 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016, care modifică pct. 4 al art. I din prezentul act normativ.  +  Articolul IILegea nr. 363/2007privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:----------Partea introd. a art. II care modifică Legea nr. 363/2007 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016.1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) O practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:".1^1. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:«Art. 13^1. - Măsurile dispuse potrivit dispoziţiilor art. 13 se realizează de către conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau de către conducătorii unităţilor cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la propunerea agentului constatator, în termen de 5 zile.»----------Pct. 1^1 al art. II care completează Legea nr. 363/2007 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016.2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte este interzisă, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) şi (2); b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale înşelătoare definite la art. 6 şi 7, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale înşelătoare»; c) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 şi 9, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale agresive»."3. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolele 15^1 şi 15^2, cu următorul cuprins:«Art. 15^1. - Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz, în termen de maximum 15 zile, de la luarea la cunoştinţă de către contravenient a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.Art. 15^2. - Nerespectarea măsurii prevăzute la art. 15^1 se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.»----------Pct. 3 al art. II care completează Legea nr. 363/2007 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016.4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 16. - Contravenţiilor prevăzute la art. 15, 15^1 şi 15^2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.»----------Pct. 4 al art. II care modifică Legea nr. 363/2007 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016.5. După articolul 16, se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins:«Art. 17. - (1) Sancţiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi c) se aplică după cum urmează: a) între 2.000 lei şi 10.000 lei, pentru comercianţi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; b) între 3.000 lei şi 50.000 lei, pentru comercianţi care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei; c) între 5.000 lei şi 100.000 lei, pentru comercianţi cu peste 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei. (2) Sancţiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) se aplică după cum urmează: a) între 5.000 lei şi 15.000 lei, pentru comercianţi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; b) între 6.000 lei şi 50.000 lei, pentru comercianţi care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei; c) între 7.000 lei şi 100.000 lei, pentru comercianţi cu peste 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei. (3) Individualizarea sancţiunii se face în funcţie de gravitatea şi durata faptei, trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.»----------Pct. 5 al art. II care completează Legea nr. 363/2007 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

  Marius Alexandru Dunca

  Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii

  şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 37.------