NORMĂ din 10 februarie 2015 (*actualizată*)privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului(actualizată până la data de 11 martie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Specificare SMR/GAEC │ Cerinţe şi standarde obligatorii pentru fermieri │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor │├────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Apă │SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării │1. În scopul protecţiei tuturor resurselor de apă împotriva poluării cu ││ │cu nitraţi proveniţi din surse agricole │nitraţi proveniţi din surse agricole, fermierii au următoarele obligaţii: ││ │Reglementări: │a) să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de grajd, fără ││ │Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 │defecte structurale, a căror mărime trebuie să depăşească necesarul de ││ │decembrie 1991 privind protecţia apelor │stocare a gunoiului de grajd, ţinând seama de perioadele cele mai lungi de││ │împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din │interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice. Depozitarea ││ │surse agricole (publicată în Jurnalul Oficial│temporară a gunoiului de grajd se face în spaţii amenajate sau în câmp, ││ │al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 375 │pe terenul pe care va fi împrăştiat, în conformitate cu prevederile ││ │din 31 decembrie 1991): art. 4 şi 5 │Codului de bune practici agricole; ││ │Planul de acţiune pentru protecţia apelor │b) să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul ││ │împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din │agricol, respectiv calendarul de interdicţie pentru aplicarea ││ │surse agricole, aprobat prin Hotărârea │îngrăşămintelor organice, în conformitate cu prevederile Codului de bune ││ │Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi │practici agricole; ││ │completările ulterioare: art. 5 şi 6 şi │c) să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot/ha provenită din aplicarea ││ │anexele nr. 3 şi 4 │îngrăşămintelor organice şi/sau minerale pe terenul agricol în decursul ││ │Codul de bune practici agricole pentru │unui an. În acest scop trebuie să urmeze un plan de fertilizare ││ │protecţia apelor împotriva poluării cu │simplificat, întocmit pe baza standardelor privind cantităţile maxime de ││ │nitraţi din surse agricole, aprobat prin │azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, şi să asigure o distribuire ││ │Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi │uniformă a îngrăşămintelor pe terenul agricol (*); ││ │apelor şi al ministrului agriculturii, │d) în cazul exploataţiilor care practică agricultura în sistem irigat şi ││ │pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/ │în care producţia planificată necesită o cantitate mai mare de azot decât ││ │1.270/2005 (Codul de bune practici agricole) │cea prevăzută de standardele privind cantităţile maxime de azot care pot ││ │ │fi aplicate pe terenul agricol, este obligatorie aplicarea unui plan de ││ │ │fertilizare întocmit pe baza studiului agrochimic, în conformitate cu ││ │ │prevederile Codului de bune practici agricole; ││ │ │e) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe terenuri saturate cu││ │ │apă, inundate, îngheţate sau acoperite de zăpadă, conform prevederilor ││ │ │Codului de bune practici agricole; ││ │ │f) să asigure încorporarea în sol a îngrăşămintelor organice aplicate pe ││ │ │terenurile arabile cu panta mai mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la ││ │ │aplicarea acestora; ││ │ │g) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe fâşiile de protecţie││ │ │existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de ││ │ │protecţie a apelor de suprafaţă sau pe terenurile agricole situate în ││ │ │zonele de protecţie a apelor de suprafaţă ori în zonele de protecţie ││ │ │sanitară şi hidrogeologică a surselor de captare a apei potabile/minerale ││ │ │şi a lacurilor terapeutice, stabilite în conformitate cu legislaţia în ││ │ │domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile ││ │ │cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%; ││ │ │h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani şi să prezinte ││ │ │pentru control documentele de evidenţă ale exploataţiei cu privire la ││ │ │suprafaţa agricolă utilizată, structura culturilor, efectivele de animale,││ │ │tipul şi cantitatea îngrăşămintelor cu azot aplicate pe terenul agricol ││ │ │(planul de fertilizare) şi documente de livrare/expediere a ││ │ │îngrăşămintelor. │├────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Specificare SMR/GAEC │ Cerinţe şi standarde obligatorii pentru fermieri │├────────────────┬─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi││ │ │gospodăririi apelor, au obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru││ │ │activităţile pe care le desfăşoară trebuie să deţină aceste documente şi ││ │ │să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la protecţia apelor││ │ │împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. ││ │ ├────────── ││ │ │(*) Planul de fertilizare (model simplificat) ││ │ │Nume/prenume fermier (denumire exploataţie) ..................... ││ │ │Domiciliu/sediu exploataţie (comună, judeţ) ...................... ││ │ │Cod SIRSUP ................... ││ │ │ ┌─────┬─────────┬────┬─────┬──────────────────────────────────┬───────┐ ││ │ │ │Bloc │Parcela │Cul-│Canti│Îngrăşăminte cu azot aplicate │Data │ ││ │ │ │fizic├───┬─────┤tu- │tatea├────────────┬────────────┬────────┤aplică-│ ││ │ │ │ nr. │Nr.│Supra│ra │ de │ Organice │ Minerale │Cantita-│rii/ │ ││ │ │ │ │ │faţa │ │ azot├───┬───┬────┼────────────┤tea de │Canti- │ ││ │ │ │ │ │(ha) │ │plani│Tip│Can│Azot│Tip│Can│Azot│azot │tatea │ ││ │ │ │ │ │ │ │fi- │ │ti │(kg │ │ti │(kg │aplicată│medie │ ││ │ │ │ │ │ │ │cată │ │ta │N) │ │ta │N) │(kg N │de azot│ ││ │ │ │ │ │ │ │(kg │ │tea│ │ │tea│ │ │apli- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ N) │ │(to│ │ │(to│ │ │cată │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ne)│ │ │ne)│ │ │(kgN/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ha) │ ││ │ │ ├─────┼───┼─────┼────┼─────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼────────┼───────┤ ││ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ││ │ │ ├─────┼───┼─────┼────┼─────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼────────┼───────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ / │ ││ │ │ ├─────┼───┼─────┼────┼─────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼────────┼───────┤ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ / │ ││ │ │ ├─────┴───┼─────┼────┼─────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼────────┼───────┤ ││ │ │ │Total ex-│...ha│ x │..kgN│ x │ x │..kg│ x │ x │..kg│...kgN │...kgN/│ ││ │ │ │ploataţie│ │ │ │ │ │ N │ │ │ N │ │ ha │ ││ │ │ └─────────┴─────┴────┴─────┴───┴───┴────┴───┴───┴────┴────────┴───────┘ ││ │ │ ││ │ │ Semnătura (şi ştampila) ││ │ │ Notă privind calculul cantităţii de azot: ││ │ │ ● Cantitatea de azot planificată (col. 5) înseamnă cantitatea maximă ││ │ │ de azot ce poate fi aplicată pe terenul agricol conform standardelor ││ │ │ maxime de aplicare a îngrăşămintelor cu azot prevăzute de Codul de bune ││ │ │ practici agricole. ││ │ │ ● Cantitatea de azot din îngrăşămintele organice aplicate (col. 8) = ││ │ │ Cantitatea de îngrăşăminte organice aplicate (col. 7) x conţinutul ││ │ │ specific de azot (kg N s.a./tonă); ││ │ │ ● Cantitatea de azot din îngrăşămintele minerale aplicate (col. 11) = ││ │ │ Cantitatea de îngrăşăminte minerale aplicate (col. 10) x conţinutul ││ │ │ specific de azot (kg N s.a./tonă); ││ │ │ ● Cantitatea totală de azot aplicată pe terenul agricol (col. 12) = ││ │ │ Cantitatea de azot din îngrăşămintele organice aplicate (col. 8) + ││ │ │ Cantitatea de azot din îngrăşămintele minerale aplicate (col. 11); ││ │ │ ● Cantitatea medie de azot aplicată pe unitatea de suprafaţă ││ │ │ (kg N s.a./ha) col. 13 = Cantitatea totală de azot aplicată pe ││ │ │ terenul agricol (col. 12)/Suprafaţa de teren agricol fertilizată cu ││ │ │ azot (col. 3). ││ │ │ Cantitatea de gunoi de grajd, capacitatea de stocare a acestuia, ││ │ │ cantitatea de azot din gunoiul de grajd (presiunea nutrienţilor) şi ││ │ │ cantitatea de azot din gunoiul de grajd aplicat pe terenul agricol ││ │ │ la nivelul exploataţiei se calculează în funcţie de specia şi ││ │ │ categoria de animale, sistemul de creştere, efectivele de animale ││ │ │ existente şi tipul de gunoi, conform aplicaţiei-calculator din ││ │ │ Planul de management al nutrienţilor, postat pe site-ul ICPA ││ │ │ Bucureşti. ││ │ │ Referinţe: http://www.icpa.ro/documente/planul_de_fertilizare.pdf ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 1 - Crearea/ │1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate││ │menţinerea benzilor-tampon (făşiilor de │în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în ││ │protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă│conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a ││ │ │fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi││ │ │de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta││ │ │medie a blocului fizic adiacent cursului de apă. ││ │ │2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de ││ │ │protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul ││ │ │are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu ││ │ │prevederile Codului de bune practici agricole. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 2 - Respectarea procedurilor de │Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în ││ │autorizare, în cazul utilizării apei pentru │agricultură. ││ │irigaţii în agricultură │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva│Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin ││ │poluării │descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin ││ │ │substanţe periculoase utilizate în agricultură(*). ││ │ ├────────── ││ │ │(*) Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în ││ │ │conţinutul următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de ││ │ │protecţie a plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, ││ │ │nematocide), regulatori de creştere, produse de uz veterinar ││ │ │(medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili,││ │ │lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte şi ││ │ │alte produse utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi ││ │ │decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare ││ │ │şi poluanţi specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri ││ │ │împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea ││ │ │Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare. ││ │ ├────────── │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sol şi stoc de │GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului │Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de ││carbon │ │toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din ││ │ │suprafaţa arabilă totală a fermei. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care │1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai ││ │să reflecte condiţiile locale specifice │mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul ││ │pentru limitarea eroziunii │curbelor de nivel. ││ │ │2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie ││ │ │2007. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie │1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani││ │organică din sol, inclusiv interdicţia de a │consecutiv. ││ │incendia miriştile arabile │2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul ││ │ │arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Biodiversitate │SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice │1. Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară││ │Reglementări: │activităţi în perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică au ││ │Directiva 2009/147/CE a Parlamentului │următoarele obligaţii: ││ │European şi a Consiliului din 30 noiembrie │a) să respecte planul de management şi regulamentul ariei de protecţie ││ │2009 privind conservarea păsărilor sălbatice │specială avifaunistică în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de ││ │(publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii │teren cu destinaţie agricolă şi regimul activităţilor agricole; ││ │Europene, seria L, nr. 20 din 26 ianuarie │b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra mediului/evaluării ││ │2010): art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2) │strategice de mediu/evaluării adecvate, pentru proiecte sau planuri, ││ │lit. (b), art. 4 alin. (1), (2) şi (4) │precum şi procedura de autorizare pentru activităţi care pot afecta ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │în mod semnificativ aria de protecţie specială avifaunistică, în ││ │nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale │conformitate cu legislaţia în domeniu. ││ │protejate, conservarea habitatelor naturale, │2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări sălbatice, ││ │a florei şi a faunei sălbatice, aprobată cu │inclusiv a celor migratoare, atât în ariile de protecţie specială ││ │modificări şi completări prin Legea │avifaunistică, cât şi în afara acestora, sunt interzise: ││ │nr. 49/2011, cu modificările şi completările │a) uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, ││ │ulterioare: art. 21 alin. (4), art. 22, 28, │indiferent de metoda utilizată; ││ │art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi │b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a ││ │anexele nr. 3 şi 4A │cuiburilor şi/sau a ouălor din natură; ││ │Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind │c) perturbarea intenţionată a păsărilor sălbatice, în special ││ │declararea ariilor de protecţie specială │în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, prin ││ │avifaunistică ca parte integrantă a reţelei │activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a ││ │ecologice europene Natura 2000 în România, │acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/ ││ │cu modificările şi completările ulterioare: │pâlcurilor arbustive şi a perdelelor agroforestiere existente ││ │art. 1 şi anexa nr. 1 │pe terenul agricol sau schimbări în folosinţa terenurilor şi ││ │ │în cursul apelor, precum şi alte activităţi ce contravin ││ │ │scopului de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate. │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a│1. Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară││ │speciilor de floră şi faună sălbatică │activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate au următoarele ││ │Reglementări: │obligaţii: ││ │Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai │a) să respecte planul de management şi regulamentul ariei naturale ││ │1992 privind conservarea habitatelor naturale│protejate în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu ││ │şi a speciilor de faună şi floră sălbatică │destinaţie agricolă şi regimul activităţilor agricole; ││ │(publicată în Jurnalul Oficial al │b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra mediului/evaluării ││ │Comunităţilor Europene, seria L, nr. 206 din │strategice de mediu/evaluării adecvate, pentru proiecte sau planuri, ││ │22 iulie 1992): art. 6 alin. (1) şi (2) │precum şi procedura de autorizare pentru activităţi care pot afecta în ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │mod semnificativ aria naturală protejată, în conformitate cu legislaţia ││ │nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi │în domeniu. ││ │completări prin Legea nr. 49/2011, cu │2. Pentru protecţia speciilor de plante şi animale sălbatice prevăzute ││ │modificările şi completările ulterioare: │în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului ││ │art. 21, 22, 28, art. 33 alin. (1) şi │nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea ││ │anexele nr. 1-3, 4A şi 4B │nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care trăiesc ││ │ │atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara acestora, sunt ││ │ │interzise: ││ │ │a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare ││ │ │a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ││ │ │ciclului lor biologic; ││ │ │b) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă ││ │ │a animalelor sălbatice şi perturbarea intenţionată a animalelor sălbatice ││ │ │în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de ││ │ │migraţie, prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare││ │ │a acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor ││ │ │arbustive şi a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol, ││ │ │schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte ││ │ │activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a ariei ││ │ │naturale protejate; ││ │ │c) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea ││ │ │sau distrugerea cu intenţie a plantelor sălbatice în habitatele lor ││ │ │naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Peisaj, nivelul │GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, │1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi ││minim de │incluzând arborii izolaţi şi terasele │terasele existente pe terenul agricol. ││întreţinere │existente pe terenul agricol, luând măsuri │2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite pe terenul ││ │adecvate pentru a preveni instalarea │agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat. ││ │vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel │3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel minim de ││ │minim de întreţinere a terenului agricol │păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. │├────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor │├────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Siguranţa │SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale │1. Fermierii care desfăşoară activităţi de producţie, prelucrare şi punere││alimentară │legislaţiei alimentare şi proceduri în │pe piaţă a alimentelor şi a hranei pentru animale au următoarele obligaţii││ │domeniul siguranţei produselor alimentare │generale: ││ │Reglementări: │a) să pună pe piaţă numai alimente sigure; ││ │Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al │b) să pună pe piaţă numai alimente adecvate consumului uman; ││ │Parlamentului European şi al Consiliului din │c) să respecte măsurile impuse de autoritatea competentă cu privire la ││ │28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor │punerea pe piaţă a unui aliment sau la retragerea de pe piaţă a acestuia, ││ │şi a cerinţelor generale ale legislaţiei │în cazul în care există suspiciunea că alimentul respectiv este nesigur; ││ │alimentare, de instituire a Autorităţii │d) hrana pentru animale nu va fi pusă pe piaţă sau utilizată în hrana ││ │Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de │animalelor destinate producţiei de alimente decât dacă este sigură; ││ │stabilire a procedurilor în domeniul │e) să utilizeze în hrana animalelor numai produse (furaje, aditivi şi ││ │siguranţei produselor alimentare (publicat │ingrediente furajere) care îndeplinesc cerinţele de siguranţă a hranei ││ │în Jurnalul Oficial al Comunităţilor │pentru animale; ││ │Europene, seria L, nr. 31 din 1 februarie │f) materialele utilizate pentru împachetare, modul de prezentare şi ││ │2002, p. 1): art. 14 şi 15, art. 17 │cadrul în care sunt dispuse, precum şi informaţiile difuzate prin orice ││ │alin. (1), art. 18, 19 şi 20 │mijloace nu trebuie să inducă în eroare consumatorul; ││ │Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al │g) să păstreze evidenţa furnizorilor şi a produselor pe care le ││ │Parlamentului European şi al Consiliului │achiziţionează în scopuri alimentare sau în scopul hrănirii animalelor ││ │din 29 aprilie 2004 privind igiena │pentru a asigura trasabilitatea acestora; ││ │produselor alimentare: art. 4 (1) şi │h) să informeze autoritatea competentă în cazul în care consideră că ││ │anexa I partea A - II 4 (g, h, j), 5 │un produs alimentar pus pe piaţă poate fi dăunător pentru sănătatea ││ │(f, h), 6 şi III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c) │consumatorilor şi să ia măsurile necesare pentru a preveni riscurile ││ │Legea nr. 150/2004 privind siguranţa │pentru consumatorul final; ││ │alimentelor şi a hranei pentru animale - │i) să pună la dispoziţia autorităţii competente informaţiile ││ │republicată: art. 15-22 │solicitate în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse pentru evitarea ││ │Norma sanitară veterinară şi pentru │sau reducerea riscului determinat de alimentele pe care le furnizează ││ │siguranţa alimentelor privind procedura │sau le-a furnizat. ││ │de înregistrare sanitară veterinară şi │2. Fermierii care desfăşoară activităţi în domeniul alimentar trebuie ││ │pentru siguranţa alimentelor a │să respecte următoarele cerinţe privind igiena alimentelor şi a hranei ││ │activităţilor de obţinere şi de vânzare │pentru animale: ││ │directă şi/sau cu amănuntul a produselor │a) să asigure că produsele alimentare şi hrana pentru animale sunt ││ │alimentare de origine animală sau │protejate împotriva oricărei contaminări, având în vedere toate etapele ││ │nonanimală, precum şi a activităţilor de │de prelucrare la care produsele primare vor fi supuse; ││ │producţie, procesare, depozitare, │b) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind combaterea ││ │transport şi comercializare a produselor │riscurilor în producţia primară şi activităţile conexe, inclusiv măsurile ││ │alimentare de origine nonanimală, aprobată │privind controlul contaminării din aer, sol, apă, furaje, îngrăşăminte, ││ │prin Ordinul preşedintelui Autorităţii │medicamente de uz veterinar, produse de protecţia plantelor şi biocide ││ │Naţionale Sanitare Veterinare nr. 111/2008, │sau din depozitarea, manipularea, colectarea şi prelucrarea deşeurilor, ││ │cu modificările şi completările ulterioare: │precum şi măsurile privind sănătatea şi bunăstarea animalelor şi ││ │art. 1, art. 5-10, art. 12 alin. (4), │sănătatea plantelor care au implicaţii asupra sănătăţii umane, inclusiv ││ │art. 14 alin. (2), art. 15, 22, art. 25 │programe pentru monitorizarea şi combaterea zoonozelor şi a agenţilor ││ │alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (2), │zoonotici; ││ │art. 34 alin. (9), art. 37, 38 şi anexele │c) în cazul fermierilor care cresc, colectează sau vânează animale, ori ││ │nr. 1 şi 9 │care obţin produse primare de origine animală trebuie să respecte ││ │ │măsurile specifice de igienă, astfel: ││ │Norma sanitară veterinară privind │- să menţină în bună stare orice facilităţi utilizate în legătură cu ││ │interzicerea utilizării în creşterea │producţia primară şi cu operaţiunile asociate acesteia, incluzând ││ │animalelor de fermă a unor substanţe cu │facilităţi utilizate pentru depozitarea şi manipularea furajelor, ││ │acţiune hormonală sau tireostatică şi a │să le cureţe şi, după caz, să le dezinfecteze după curăţare într-o ││ │celor betaagoniste, aprobată prin Ordinul │manieră corespunzătoare; ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │- să cureţe echipamentele, containerele, boxele, vehiculele şi vasele ││ │Veterinare nr. 199/2006, cu modificările şi │şi, după caz, să le dezinfecteze după curăţare într-o manieră ││ │completările ulterioare, referitor la │corespunzătoare; ││ │Registrul de consultaţii şi tratamente: │- să asigure, pe cât posibil, curăţenia animalelor care urmează să fie ││ │art. 1 şi art. 2-6 │sacrificate şi, după caz, a animalelor de reproducţie; ││ │Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind │- să utilizeze apă potabilă sau apă curată oricând este necesar pentru ││ │aprobarea Regulilor generale pentru igiena │a preveni contaminarea; ││ │produselor alimentare: art. 1-6, 9 şi 10 │- să se asigure că personalul care manipulează produsele alimentare ││ │din anexa 1 │este în stare bună de sănătate şi este instruit cu privire la riscurile ││ │ │pentru sănătate; ││ │Norma sanitară veterinară privind protecţia │- să evite, pe cât posibil, ca animalele şi dăunătorii să determine ││ │animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul │producerea contaminării; ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │- să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi substanţele periculoase ││ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │astfel încât să prevină contaminarea; ││ │nr. 75/2005: pct. 5 şi 6 din titlul "Ţinerea │- să prevină introducerea şi răspândirea bolilor contagioase ││ │evidenţelor" │transmisibile la oameni prin alimente, inclusiv luarea de măsuri de ││ │Norma sanitară veterinară şi pentru │precauţie la introducerea unor animale noi şi raportarea suspiciunilor ││ │siguranţa alimentelor privind măsurile de │de focare de boli către autoritatea competentă; ││ │supraveghere şi control al unor substanţe şi │- să ţină cont de rezultatele analizelor efectuate pe probe prelevate ││ │al reziduurilor acestora la animalele vii şi │de la animale sau pe alte probe, ce au importanţă pentru sănătatea ││ │la produsele de origine animală, aprobată │publică, şi să utilizeze corect aditivii furajeri şi produsele ││ │prin Ordinul preşedintelui Autorităţii │medicinale de uz veterinar, în conformitate cu legislaţia în vigoare; ││ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │- să utilizeze corect aditivii furajeri şi produsele medicinale de uz ││ │Siguranţa Alimentelor nr. 95/2007: art. 9 şi │veterinar, în conformitate cu legislaţia aferentă; ││ │10, anexa nr. 1 lit. A şi B │d) în cazul fermierilor care produc sau recoltează produse vegetale, ││ │Norma sanitară veterinară privind stabilirea │trebuie să ia măsuri adecvate de igienă, astfel: ││ │limitelor maxime de reziduuri de pesticide │- să menţină curate facilităţile, echipamentul, containerele, lăzile, ││ │din conţinutul sau de pe suprafaţa produselor│vehiculele şi vasele şi, atunci când este necesar, să le dezinfecteze ││ │alimentare de origine animală, aprobată prin │după curăţare într-o manieră corespunzătoare; ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │- să asigure, după cum este necesar, condiţii igienice de producţie, ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │de transport şi de depozitare, precum şi curăţenia produselor vegetale; ││ │Alimentelor nr. 23/2007, cu modificările şi │să utilizeze apă potabilă sau apă curată oricând este necesar pentru a ││ │completările ulterioare: art. 1 şi 3, anexele│preveni contaminarea; ││ │nr. 1 şi 2 │- să se asigure că personalul care manipulează produsele alimentare este ││ │Codul de bune practici în fermă, aprobat │în stare bună de sănătate şi este instruit cu privire la riscurile pentru ││ │prin Ordinul ministrului mediului şi │sănătate; ││ │gospodăririi apelor nr. 1.234/2006 referitor │- să prevină, pe cât posibil, ca animalele şi dăunătorii să determine ││ │la utilizarea produselor de uz fitosanitar │producerea contaminării; ││ │în sectorul producţiei de furaje, precum şi │- să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi substanţele periculoase, ││ │normele tehnice şi de igienă pentru │astfel încât să prevină contaminarea; ││ │depozitarea, prelucrarea şi administrarea │- să ţină cont de rezultatele oricăror analize relevante efectuate pe ││ │furajelor la animale │probe prelevate de la plante sau pe alte probe, importante pentru ││ │ │sănătatea publică, şi să utilizeze corect produsele pentru protecţia ││ │ │plantelor şi biocide, în conformitate cu legislaţia în vigoare; ││ │ │e) să ia măsuri corespunzătoare de remediere atunci când au fost ││ │ │informaţi despre probleme identificate în timpul controalelor ││ │ │oficiale. ││ │ │3. Fermierii care desfăşoară activităţi în domeniul alimentar au ││ │ │următoarele obligaţii cu privire la documentele de evidenţă: ││ │ │a) să întocmească şi să păstreze documentele referitoare la măsurile ││ │ │puse în aplicare pentru a controla pericolele, într-o manieră şi ││ │ │pentru o perioadă corespunzătoare, proporţional cu natura şi mărimea ││ │ │activităţii din domeniul alimentar; ││ │ │b) să pună la dispoziţia autorităţii competente (direcţia sanitară ││ │ │veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a ││ │ │municipiului Bucureşti) şi, după caz, celorlalte autorităţi competente ││ │ │şi a operatorilor din sectorul alimentar, la cererea acestora, ││ │ │informaţiile din aceste registre. ││ │ │4. Fermierii care cresc animale sau obţin produse primare de origine ││ │ │animală trebuie să întocmească şi să păstreze documente de evidenţă cu ││ │ │privire la: natura şi originea furajelor utilizate în hrana animalelor; ││ │ │produsele medicale de uz veterinar sau alte tratamente administrate ││ │ │animalelor, datele de administrare şi perioadele de aşteptare; apariţia ││ │ │de boli care pot afecta siguranţa produselor de origine animală; ││ │ │rezultatele analizelor efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe ││ │ │alte probe prelevate pentru stabilirea diagnosticului, importante pentru ││ │ │sănătatea publică şi orice rapoarte aferente verificărilor efectuate ││ │ │asupra animalelor sau produselor de origine animală. ││ │ │5. Fermierii care produc sau recoltează produse vegetale care sunt puse ││ │ │pe piaţă sau care sunt proprii pentru a fi puse pe piaţă trebuie să se ││ │ │asigure că acestea sunt etichetate şi identificate în mod adecvat pentru ││ │ │a facilita trasabilitatea acestora, prin intermediul documentaţiei şi a ││ │ │informaţiilor relevante, în conformitate cu prevederile legislaţiei în ││ │ │domeniu. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor │1. Se interzice deţinerea de către crescătorii de animale a substanţelor ││ │substanţe cu efect hormonal sau tireostatic │cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste. ││ │şi a substanţelor betaagoniste în creşterea │2. Deţinătorii animalelor de fermă (animale domestice din speciile bovine,││ │animalelor │porcine, ovine şi caprine, solipede domestice, păsări şi iepuri, precum ││ │Reglementări: │şi animalele sălbatice din aceste specii şi rumegătoarele sălbatice care ││ │Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 │au fost crescute într-o exploataţie) sau de acvacultură au obligaţia de nu││ │aprilie 1996 privind interzicerea utilizării │administra în tratamentul animalelor de fermă, indiferent prin ce mijloace││ │anumitor substanţe cu efect hormonal sau │produse medicinale veterinare ce conţin substanţe interzise, cum ar fi: ││ │tireostatic şi a substanţelor betaagoniste │substanţe tireostatice, stilbenele, derivaţii de stilbene, sărurile şi ││ │şi de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, │esterii acestora, respectiv 17 betaestradiol şi derivaţii esterificaţi ai ││ │88/146/CEE şi 88/299/CEE (publicată în │acestuia, precum şi produse medicinale veterinare ce conţin substanţe ││ │Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, │care au acţiune estrogenă, androgenă sau gestagenă, altele decât 17 ││ │seria L, nr. 125 din 23 mai 1996): art. 3 │betaestradiol şi derivaţii esterici ai acestuia. ││ │lit. (a), (b), (d) şi (e) şi art. 4, 5 şi 7 │3. Exploataţiile comerciale cu animale de fermă au obligaţia să cunoască ││ │Norma sanitară veterinară privind │şi să respecte următoarele norme sanitare veterinare: ││ │interzicerea utilizării în creşterea │a) administrarea în scopuri terapeutice sau zootehnice a testosteronului, ││ │animalelor de fermă a unor substanţe cu │progesteronului şi a derivaţilor acestora, precum şi a substanţelor ││ │acţiune hormonală sau tireostatică şi a │betaagoniste se efectuează numai la animale identificate şi numai de ││ │celor betaagoniste, aprobată prin Ordinul │către sau sub responsabilitatea directă a unui medic veterinar care va ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │consemna tratamentul efectuat în registrul de consultaţii şi tratamente; ││ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │b) produsele medicinale veterinare care conţin testosteron, progesteron ││ │nr. 199/2006, cu modificările şi │şi derivaţii acestora, precum şi substanţele betaagoniste administrate ││ │completările ulterioare: art. 1-6 şi anexele │în scop terapeutic/zootehnic trebuie să fie autorizate pentru ││ │nr. 1, 2 şi 3 │comercializare conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare; ││ │ │c) este interzis tratamentul terapeutic cu substanţele hormonale, ││ │ │tireostatice şi betaagoniste al animalelor de interes economic şi al ││ │ │animalelor de reproducţie la sfârşitul vieţii reproductive a acestora; ││ │ │d) să permită accesul medicului veterinar oficial pentru prelevarea de ││ │ │probe în vederea realizării controlului anumitor substanţe şi al ││ │ │reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele acestora; ││ │ │e) medicul veterinar înregistrează toate utilizările de hormoni ││ │ │terapeutici în registrul de consultaţii şi tratamente sanitare veterinare ││ │ │unde se consemnează şi perioada de aşteptare; ││ │ │f) să respecte perioadele de aşteptare specificate în datele înscrise de ││ │ │medicul veterinar care a efectuat tratamentul terapeutic cu substanţe ││ │ │hormonale, tireostatice sau betaagoniste. │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Identificarea şi│SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea │Fermierii care deţin animale din specia suine au următoarele obligaţii: ││înregistrarea │suinelor │1. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de ││animalelor │Reglementări: │identificare şi înregistrare a animalelor este efectuată de medicul ││ │Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 │veterinar de liberă practică împuternicit/o organizaţie profesională a ││ │iulie 2008 privind identificarea şi │crescătorilor de animale aprobată, în calitate de utilizator al ││ │înregistrarea porcinelor (publicată în │Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA): ││ │Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, │a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din ││ │seria L, nr. 213 din 8 august 2005): │exploataţie; ││ │art. 3, 4 şi 5 │b) să notifice utilizatorului SNIIA orice eveniment de naştere, ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/ │sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, ││ │2010 privind identificarea şi înregistrarea │regăsire animal; ││ │suinelor, ovinelor, caprinelor şi │c) să solicite utilizatorului SNIIA eliberarea formularului de mişcare, ││ │ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi │în cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite; ││ │completarea unor acte normative, aprobată │d) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate intrările ││ │cu modificări şi completări prin Legea │şi ieşirile de animale şi cu datele referitoare la mişcările respective ││ │nr. 191/2012: art. 1, 5-7, 10, 11 şi 13 │(dată, destinaţie); ││ │Norma sanitară veterinară privind sistemul │e) să predea utilizatorului SNIIA documentele de mişcare, cu care a ││ │de identificare şi înregistrare a suinelor, │achiziţionat animalele; ││ │aprobată prin Ordinul preşedintelui │f) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui ││ │Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare │animal şi să solicite utilizatorului aplicarea acesteia; ││ │şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, │2. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de ││ │cu modificările şi completările ulterioare: │identificare şi înregistrare a animalelor este efectuată de proprietarul ││ │art. 3-6, art. 7 alin. (2) şi (3), art. 8 │exploataţiei, în calitate de utilizator SNIIA: ││ │şi anexele nr. 2-4 │a) să solicite direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa ││ │Norma sanitară veterinară pentru │alimentelor (DSVSA) judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │implementarea procesului de identificare şi │b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din ││ │înregistrare a suinelor, ovinelor, │exploataţie; ││ │caprinelor şi bovinelor, aprobată prin │c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele născute ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │în exploataţie; ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, mişcare, ││ │Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi │sacrificare pentru consum propriu, moarte, dispariţie, regăsire ││ │completările ulterioare: art. 2 alin. (6) │animal; ││ │lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c) şi │e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul transportului ││ │alin. (2), art. 10-14, art. 16 lit. a)-c), │documentele de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor ││ │art. 18, 39 şi art. 44 alin. (6) şi anexele │între două exploataţii; ││ │nr. 1-13 │f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate ││ │ │intrările şi ieşirile de animale şi cu datele referitoare la ││ │ │mişcările respective (dată, destinaţie); ││ │ │g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei ││ │ │unui animal şi să o aplice în termen de 30 de zile de la ││ │ │înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie; ││ │ │3. în cazul exploataţiilor comerciale: ││ │ │a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │b) să achiziţioneze crotalii (în cazul exploataţiilor comerciale ││ │ │de tip A) şi/sau trusa de tatuaj (în cazul exploataţiilor comerciale ││ │ │industriale) pentru identificarea animalelor din exploataţie; ││ │ │c) să identifice animalele din exploataţie; ││ │ │d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile ││ │ │de animale, precum şi datele referitoare la mişcările respective (dată, ││ │ │destinaţie); ││ │ │e) să înregistreze în SNIIA animalele identificate individual (în cazul ││ │ │exploataţiilor comerciale de tip A) sau pe lot (în cazul exploataţiilor ││ │ │comerciale industriale), precum şi intrările şi ieşirile animalelor în/ ││ │ │din exploataţie şi datele referitoare la mişcările respective (dată, ││ │ │destinaţie); ││ │ │f) să completeze formularele de mişcare pentru suine vii (în cazul ││ │ │exploataţiilor comerciale industriale) sau documentele de mişcare ││ │ │(în cazul exploataţiilor comerciale de tip A) pentru animalele deţinute, ││ │ │ce fac obiectul mişcării între exploataţii; ││ │ │g) să înregistreze în SNIIA cel târziu până la sfârşitul lunii ianuarie a ││ │ │anului în curs efectivul deţinut la 1 ianuarie a anului în curs în cazul ││ │ │exploataţiilor comerciale industriale de suine. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea │Fermierii care deţin animale din specia bovine au următoarele obligaţii: ││ │bovinelor │1. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de ││ │Reglementări: │identificare şi înregistrare a animalelor este efectuată de medicul ││ │Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al │veterinar de liberă practică împuternicit/organizaţia profesională a ││ │Consiliului şi al Parlamentului European din │crescătorilor de animale aprobată, în calitate de utilizator SNIIA: ││ │17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de │a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din ││ │identificare şi înregistrare a bovinelor şi │exploataţie; ││ │privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat │b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naştere, sacrificare ││ │şi a produselor din carne de vită şi mânzat │pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire ││ │şi de abrogare a Regulamentului (CE) │animal; ││ │nr. 820/97 al Consiliului: art. 4 şi 7 │c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de mişcare, ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/ │în cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite, ││ │2002 privind identificarea şi înregistrarea │sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de mişcare ││ │bovinelor în România, aprobată cu modificări │în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de ││ │prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi │afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale; ││ │completările ulterioare: art. 1-3, 6, 61, 63,│d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile ││ │art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8, 9 şi 11 │de animale, precum şi datele referitoare la mişcările respective (dată, ││ │Norma sanitară veterinară pentru │destinaţie); ││ │implementarea procesului de identificare şi │e) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui ││ │înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor│animal şi să o aplice în termenul prevăzut de legislaţia sanitară ││ │şi bovinelor, aprobată prin Ordinul │veterinară (30 de zile de la emiterea formularului şi înregistrarea ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │acestuia în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE); ││ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │f) să ridice de la sediul DSVSA judeţene paşaportul bovinei şi să-l ││ │nr. 40/2010, cu modificările şi completările │păstreze în condiţii bune; ││ │ulterioare: art. 2 alin. (6) lit. b), art. 4 │g) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al paşaportului ││ │alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 10-14, │în cazul pierderii sau distrugerii acestuia; ││ │art. 16 lit. a)-e), art. 18, 39 şi anexele │h) să solicite utilizatorului înscrierea în paşaport a noului ││ │nr. 1-13 │deţinător în cazul cumpărării animalului; ││ │ │i) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul transportului ││ │ │acestuia; ││ │ │2. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de ││ │ │identificare şi înregistrare a animalelor este efectuată de ││ │ │proprietarul exploataţiei, în calitate de utilizator SNIIA: ││ │ │a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din ││ │ │exploataţie; ││ │ │c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele născute în ││ │ │exploataţie; ││ │ │d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, mişcare, ││ │ │sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, ││ │ │dispariţie, regăsire animal; ││ │ │e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul transportului ││ │ │documentele de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între ││ │ │două exploataţii diferite; ││ │ │f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate ││ │ │intrările şi ieşirile de animale şi cu datele referitoare la mişcările ││ │ │respective (dată, destinaţie); ││ │ │g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui ││ │ │animal şi să o aplice în termen de 30 de zile de la înregistrarea ││ │ │evenimentului de pierdere crotalie; ││ │ │h) să ridice de la sediul DSVSA judeţene paşaportul pentru bovine şi ││ │ │să-l păstreze în bune condiţii; ││ │ │i) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al paşaportului ││ │ │în cazul pierderii sau distrugerii acestuia; ││ │ │j) să înscrie în paşaport noul deţinător în cazul cumpărării animalului; ││ │ │k) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul transportului ││ │ │acestuia; ││ │ │3. în cazul exploataţiilor comerciale: ││ │ │a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │b) să achiziţioneze crotalii necesare identificării animalelor din ││ │ │exploataţie; ││ │ │c) să identifice animalele până la vârsta de 20 de zile şi să le ││ │ │înregistreze în baza de date RNE; ││ │ │d) să actualizeze zilnic registrul exploataţiei, precum şi baza de date ││ │ │RNE; ││ │ │e) să ridice de la DSVSA judeţene, în termen de 14 zile de la ││ │ │înregistrarea bovinelor, paşapoartele acestora; ││ │ │f) să deţină asupra lor paşaportul animalelor în timpul transportului ││ │ │acestora; ││ │ │g) să înscrie în paşaportul animalelor datele ultimului deţinător; ││ │ │h) să completeze documentele de mişcare pentru animalele deţinute ce fac ││ │ │obiectul mişcării între exploataţii. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea │Fermierii care deţin animale din speciile ovine şi caprine au următoarele ││ │animalelor din speciile ovină şi caprină │obligaţii: ││ │Reglementări: │1. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de ││ │Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului │identificare şi înregistrare a animalelor este efectuată de medicul ││ │din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui │veterinar de liberă practică împuternicit/organizaţia profesională a ││ │sistem de identificare şi de înregistrare a │crescătorilor de animale aprobată, în calitate de utilizator SNIIA: ││ │animalelor din speciile ovină şi caprină şi │a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din ││ │de modificare a Regulamentului │exploataţie; ││ │(CE) nr. 1.782/2003 şi a directivelor 92/ │b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naştere, sacrificare ││ │102/CEE şi 64/432/CEE: art. 3, 4 şi 5 │pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, regăsire ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │animal; ││ │nr. 23/2010, aprobată cu modificări şi │c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de mişcare, în ││ │completări prin Legea nr. 191/2012; │cazul mutării animalului/animalelor între două exploataţii diferite, ││ │art. 1, 4-7, 10, 11 şi 13 │sau să îi predea acestuia exemplarul negru al documentului de mişcare, ││ │Norma sanitară veterinară pentru │în cazul achiziţionării ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori ││ │implementarea procesului de identificare │de afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale; ││ │şi înregistrare a suinelor, ovinelor, │d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile ││ │caprinelor şi bovinelor, aprobată prin │de animale, precum şi datele referitoare la mişcările respective ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │(dată, destinaţie); ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │e) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui ││ │Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi │animal şi să fie aplicată în termenul prevăzut de legislaţia sanitară ││ │completările ulterioare - art. 2 alin. (6) │veterinară (30 de zile de la emiterea formularului şi înregistrarea ││ │lit. b) şi alin. (7), art. 3, art. 4 │acestuia în RNE); ││ │alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 10-14, │2. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, când activitatea de ││ │art. 16 lit. a)-c), art. 18, 39 şi anexele │identificare şi înregistrare a animalelor este efectuată de proprietarul ││ │nr. 1-13 │exploataţiei, în calitate de utilizator SNIIA: ││ │ │a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea animalelor din ││ │ │exploataţie; ││ │ │c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele născute în ││ │ │exploataţie; ││ │ │d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, mişcare, ││ │ │sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, ││ │ │dispariţie, regăsire animal; ││ │ │e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul transportului ││ │ │documentele de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între ││ │ │două exploataţii diferite; ││ │ │f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu toate ││ │ │intrările şi ieşirile de animale şi cu datele referitoare la mişcările ││ │ │respective (dată, destinaţie); ││ │ │g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii crotaliei unui ││ │ │animal şi să o aplice în termen de 30 de zile de la înregistrarea ││ │ │evenimentului de pierdere crotalie; ││ │ │3. în cazul exploataţiilor comerciale: ││ │ │a) să cumpere crotaliile necesare identificării animalelor din ││ │ │exploataţie; ││ │ │b) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │c) să se asigure că toate animalele din exploataţie ce au vârsta de peste ││ │ │6 luni sunt înregistrate în SNIIA; ││ │ │d) să completeze documentele de mişcare pentru animalele ce vor fi mişcate││ │ │din exploataţia deţinută şi să înregistreze în SNIIA ieşirea animalelor ││ │ │din exploataţie, precum şi eventualele intrări; ││ │ │e) să actualizeze zilnic registrul exploataţiei şi baza de date RNE. │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Bolile │SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea │Fermierii care deţin animale rumegătoare au următoarele obligaţii: ││animalelor │anumitor forme de encefalopatii spongiforme │1. să nu hrănească animalele rumegătoare cu proteine de origine animală, ││ │transmisibile (EST) │inclusiv cu proteine de origine animală procesate sau cu preparate ││ │Reglementări: │furajere ce conţin astfel de proteine; ││ │Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al │2. să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice îmbolnăvire ││ │Parlamentului European şi al Consiliului │a animalelor şi/sau despre moartea animalelor aflate în proprietate ori ││ │din 22 mai 2001 de stabilire a unor │îngrijire sau în timpul transportului, conform normelor sanitare ││ │reglementări pentru prevenirea, controlul şi │veterinare în vigoare; ││ │eradicarea anumitor forme transmisibile de │3. să respecte interdicţia privind mişcarea animalelor în şi din ││ │encefalopatie spongiformă (publicat în │exploataţie, atunci când în exploataţie există animale îmbolnăvite sau ││ │Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, │suspecte de infecţie cu encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) ││ │seria L, nr. 147 din 31 mai 2001): art. 7, │şi exploataţia este plasată de medicul veterinar sub control oficial ││ │11, 12, 13 şi 15 │veterinar, fiind supusă unor restricţii oficiale de circulaţie până la ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/ │aflarea rezultatelor examinării; ││ │2002, aprobată cu modificări prin Legea │4. să permită aplicarea şi să respecte măsurile stabilite de medicul ││ │nr. 25/2003, cu modificările şi completările │veterinar în caz de suspiciune sau confirmare a EST prevăzute de ││ │ulterioare: art. 8 alin. (1), (2) şi (5), │legislaţia sanitară veterinară în vigoare; ││ │art. 10 │5. să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice intenţie ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │de a pune pe piaţa internă bovine, ovine ori caprine aflate în ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │proprietate sau îngrijire, în vederea completării certificatului de ││ │Alimentelor nr. 42/2005 privind măsurile │sănătate de către medicul veterinar; ││ │pentru implementarea interdicţiei totale de │6. să nu sacrifice bovinele în exploataţii/gospodării individuale, ││ │administrare a proteinelor animale procesate │ci la abatoarele autorizate sanitar-veterinar, cu excepţia situaţiilor ││ │în hrana animalelor de fermă │de urgenţă, în care animalul poate fi sacrificat în exploataţie, ││ │Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind │sub supravegherea medicului veterinar, urmate de recoltarea de probe de ││ │metodologia pentru stabilirea şi plata │laborator în vederea testării pentru EST. ││ │despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de │ ││ │animale tăiate, ucise sau altfel afectate, │ ││ │în vederea lichidării rapide a focarelor de │ ││ │boli transmisibile ale animalelor, cu │ ││ │modificările ulterioare: art. 1, 3, 4, 8 şi │ ││ │9 şi anexa nr. 1 │ │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Produse de │SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor │Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi ││protecţie a │de protecţie a plantelor │utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii: ││plantelor │Reglementări: │1. să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de ││ │Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al │Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, ││ │Parlamentului European şi al Consiliului din │care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. Referinţe: ││ │21 octombrie 2009 privind introducerea pe │http://www.madr.ro/ro/fitosanitar, html - https://aloe.anfdf.ro/; ││ │piaţă a produselor fitosanitare şi de │2. să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul ││ │abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/ │pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu ││ │414/CEE ale Consiliului (publicat în │instrucţiunile de utilizare; ││ │Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, │3. produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice ││ │seria L, nr. 309 din 24 noiembrie 2009): │(T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice ││ │art. 55 primele două teze │care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de ││ │Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind │unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară ││ │procedura de omologare a produselor de │activitatea; ││ │protecţie a plantelor în vederea plasării │4. să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în ││ │pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul │zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie ││ │României, cu modificările şi completările │sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite ││ │ulterioare: art. 2, 4 şi 9 │în condiţiile legii; ││ │Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind │5. să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a ││ │fabricarea, comercializarea şi utilizarea │produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa ││ │produselor de uz fitosanitar pentru │cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3-6.6 din Codul de bune practici ││ │combaterea bolilor, dăunătorilor şi │în fermă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi ││ │buruienilor în agricultură şi silvicultură, │apelor nr. 1.234/2006; ││ │aprobată cu modificări prin Legea │6. să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă ││ │nr. 85/1995, cu modificările şi completările │contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate ││ │ulterioare: art. 15, art. 19 alin. (2) şi │în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu ││ │art. 27 │produse de protecţie a plantelor. ││ │Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2012 privind │ ││ │stabilirea unor măsuri pentru aplicarea │ ││ │prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/ │ ││ │2009 al Parlamentului European şi al │ ││ │Consiliului din 21 octombrie 2009 privind │ ││ │introducerea pe piaţă a produselor │ ││ │fitosanitare şi de abrogare a Directivelor │ ││ │79/117 CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului: │ ││ │art. 3 alin. (1) lit. i) │ │├────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Domeniul: Bunăstarea animalelor │├────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Bunăstarea │SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţe-│- Art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 şi anexa la Norma sanitară ││animalelor │ilor. Reglementări: │veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia ││ │Art. 3 şi 4 din Directiva 2008/119/CE a │viţeilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii ││ │Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabili-│Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ││ │re a normelor minime privind protecţia viţei-│ nr. 72/2005 ││ │lor, transpusă în legislaţia naţională prin │ ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │ ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │ ││ │Alimentelor nr. 72/2005 privind aprobarea │ ││ │Normei sanitare veterinare ce stabileşte │ ││ │standarde minime pentru protecţia viţeilor │ │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 12 - Norme minime de protecţie a │- Art. 3, art. 4 şi anexa la Norma sanitară veterinară care ││ │porcinelor. Reglementări: │stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, ││ │Art. 3 şi 4 din Directiva 2008/120/CE a │aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale ││ │Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabili-│Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ││ │re a normelor minime de protecţie a porcilor,│nr. 202/2006, cu modificările şi completările ulterioare ││ │transpusă în legislaţia naţională prin │ ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │ ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Ali- │ ││ │mentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei│ ││ │sanitare veterinare care stabileşte standarde│ ││ │minime pentru protecţia porcinelor, cu modi- │ ││ │ficările şi completările ulterioare │ │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă │- Art. 4 şi anexa la Norma sanitară veterinară privind ││ │Reglementări: │protecţia animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul ││ │Art. 4 din Directiva 98/58/CE a Consiliului │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi ││ │din 20 iulie 1998 privind protecţia animale- │pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 ││ │lor de fermă, transpusă în legislaţia naţio- │ ││ │nală prin Ordinul preşedintelui Autorităţii │ ││ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Sigu-│ ││ │ranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aproba- │ ││ │rea Normei sanitare veterinare privind pro- │ ││ │tecţia animalelor de fermă │ │└────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Domeniul "Bunăstarea animalelor" din tabel a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 195 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 martie 2016.------