HOTĂRÂRE nr. 1.301 din 28 octombrie 2009 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură(actualizată până la data de 24 decembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, prevăzut în anexa nr. 1, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, prevăzut în anexa nr. 2, modelul-cadru al caietului de obiective, prevăzut în anexa nr. 3, modelul-cadru al raportului de activitate, prevăzut în anexa nr. 4, modelul-cadru recomandat pentru contractele de management, prevăzut în anexa nr. 5, pentru instituţiile publice de cultură. (2) Modelele reglementărilor prevăzute la alin. (1) se adaptează de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care le elaborează, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, în funcţie de specificul instituţiei publice de cultură căreia i se adresează.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 87/2006 privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 3 februarie 2006.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul culturii,

  cultelor şi patrimoniului naţional,

  Theodor Paleologu

  Viceprim-ministru,

  ministrul administraţiei

  şi internelor, interimar,

  Vasile Blaga
  Bucureşti, 28 octombrie 2009.Nr. 1.301.  +  Anexa 1REGULAMENT-CADRUde organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Concursul de proiecte de management pentru ............ (denumirea instituţiei/ instituţiilor pentru care se organizează concursul), aflată/aflate în subordinea Ministerului .........../Consiliului Judeţean .........../Consiliului Local .........., denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale prezentului regulament.  +  Articolul 2Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă: a) .............., aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului; b) .............., depunerea proiectelor de management de către candidaţi; c) .............., analiza proiectelor de management; d) .............., susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs  +  Articolul 3 (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: a) ......... reprezentanţi ai autorităţii; b) .......... specialişti*1).-------------*1) În funcţie de tipul instituţiei publice de cultură în cauză. (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Ordinul/Hotărârea ................. .  +  Articolul 4 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului; b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru fiecare etapă a concursului; c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape; d) ........... (alte atribuţii stabilite de autoritate, după caz). (2) Comisia poate formula recomandări autorităţii privind durata contractului de management, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, şi, după caz, privind conţinutul acestuia. (3) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija ..............(denumirea compartimentului de resurse umane din cadrul autorităţii). (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului; b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi; c) elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidaţii în cauză; d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale; e) întocmeşte pentru membrii Comisiei declaraţiile de confidenţialitate; f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaţilor cu dosare admise; g) participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot; h) consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota fiecărui candidat; i) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; j) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal al concursului, consemnând, după caz, recomandările Comisiei; k) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz; l) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz; m) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă; n) .......... (alte atribuţii stabilite de autoritate, după caz).  +  Capitolul III Analiza şi notarea proiectelor de managementRezultatul concursului  +  Articolul 6 (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat. (2) Analiza şi notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul de obiective, prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia: a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare*2) pentru criteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul; b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului; c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi;---------------*2) Secretariatul Comisiei poate înainta Comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns. (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin .......... ore/zile înainte de desfăşurarea acestora.  +  Articolul 7 (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea formulei stabilite de Comisie în cadrul şedinţelor prevăzute la art. 6 alin. (3). (3) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei.[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/xx - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs  +  Capitolul IV Soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 8Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la ................. (compartimentul respectiv din cadrul autorităţii) în termen de ............... zile lucrătoare [stabilit în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă] de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului.  +  Articolul 9 (1) Contestaţiile se soluţionează în termenul prevăzut la art. 20 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din ............ membri, numiţi/desemnaţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.  +  Anexa 2REGULAMENT-CADRUde organizare şi desfăşurare a evaluării managementului  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Evaluarea managementului de către Ministerul ............./Consiliul Judeţean .........../Consiliul Local ..............., denumit în continuare autoritatea, pentru ..................(denumirea instituţiei/instituţiilor respective), aflată/aflate în subordinea sa, se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale prezentului regulament.  +  Articolul 2Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea managementului realizat în perioada ............. (stabilită în contractul de management) şi prevederile sale se aplică pentru: a) de la .......... la ............ - prima evaluare; sau b) de la .......... la ............; sau c) de la .......... la ................; sau......................................... x) de la ........ la ........ - evaluarea finală [în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă].  +  Articolul 3 (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate*1) întocmit de managerul ................. (denumirea instituţiei/instituţiilor respective), denumit în continuare managerul.-------------*1) Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activităţile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de management. (2) Raportul de activitate se depune la ................ (denumirea compartimentului respectiv din cadrul autorităţii), cu respectarea termenelor stabilite de dispoziţiile art. 37, respectiv art. 39 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 4Evaluarea managementului din perioada prevăzută la art. 2 se desfăşoară conform următorului calendar: a) .........., depunerea raportului de activitate; b) ..........., analiza raportului de activitate; c) ..........., deplasarea membrilor comisiei de evaluare, în tot sau în parte, la sediul instituţiei, după caz; d) ..........., susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu; e) ..........., comunicarea rezultatului evaluării.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluareProcedura de evaluare  +  Articolul 5 (1) Comisia de evaluare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: a) ....... reprezentanţi ai autorităţii; b) ........ specialişti*2). (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin/hotărâre a autorităţii, pentru fiecare sesiune de evaluare.---------------*2) În funcţie de tipul instituţiei publice de cultură în cauză.  +  Articolul 6 (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele manageriale primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat. (2) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia: a) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de activitate şi stabilesc punctajul/grila de evaluare*3) pentru criteriile în baza cărora se va nota raportul de evaluare şi interviul;------------*3) Secretariatul Comisiei poate înainta Comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns. b) studiază şi evaluează raportul de activitate, în corelare cu referatele-analiză întocmite de reprezentanţii compartimentelor de specialitate din cadrul autorităţii; c) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei - toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi -, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate al acestuia, raportat la prevederile contractului de management; d) evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; e) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; f) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de directorul general/directorul instituţiei în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management; g) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele Comisiei, întocmite de secretariatul Comisiei; h) ........................ (alte atribuţii stabilite de autoritate). (3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor Comisiei sunt anunţate de către secretar cu cel puţin ................. ore/zile înainte de desfăşurarea acestora.  +  Articolul 7 (1) Secretariatul Comisiei are rolul de a organiza evaluarea şi este alcătuit din reprezentanţi ai autorităţii, după cum urmează: a) reprezentanţi ai .............(compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii); b) reprezentanţi ai ............ (compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii care coordonează domeniul în care îşi desfăşoară activitatea managerul); c) reprezentanţi ai .......... (compartimentul financiar din cadrul autorităţii). (2) Membrii secretariatului Comisiei pot participa, după caz, la şedinţele Comisiei, fără drept de vot.  +  Articolul 8 (1) Reprezentanţii ............(compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii) din cadrul secretariatului Comisiei au următoarele atribuţii: a) transmit raportul de activitate, în copie, reprezentanţilor ............ (compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii care coordonează domeniul în care îşi desfăşoară activitatea managerul) şi ai .............. (compartimentul financiar din cadrul autorităţii), în vederea întocmirii referatelor-analiză; b) întocmesc referatul-analiză, urmărind corelaţia dintre raportul de activitate şi contractul de management, cu privire la managementul resurselor umane; c) înaintează membrilor Comisiei raportul de activitate, însoţit de referatele-analiză; d) consemnează la finele fiecărei etape notele acordate; e) calculează rezultatul evaluării; f) consemnează, după caz, recomandările Comisiei privind activitatea managerului, raportat la prevederile contractului de management; g) întocmesc procesul-verbal al fiecărei etape; h) comunică şi aduc la cunoştinţa publică rezultatul evaluării; i) ............. (alte atribuţii stabilite de autoritate). (2) Reprezentanţii ............ (compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii care coordonează domeniul în care îşi desfăşoară activitatea managerul) din cadrul secretariatului Comisiei întocmesc şi înaintează reprezentanţilor ............... (compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii) referatul-analiză, urmărind corelaţia dintre raportul de activitate şi contractul de management, cu privire la programe/proiecte şi managementul operaţional. (3) Reprezentanţii ................... (compartimentul financiar din cadrul autorităţii) din cadrul secretariatului Comisiei întocmesc şi înaintează reprezentanţilor ........... (compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii) referatulanaliză, urmărind corelaţia dintre raportul de activitate şi contractul de management, cu privire la managementul financiar.  +  Articolul 9 (1) Analiza şi notarea rapoartelor de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorităţii, cu luarea în considerare a modelului elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (2) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. (3) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2= ..... (4) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei, astfel:[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/xx - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare  +  Capitolul III Soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 10Managerii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării la ............... (compartimentul resurse umane din cadrul autorităţii) în termen de ........... zile lucrătoare [stabilit în limita prevăzută la art. 42 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă] de la data comunicării rezultatului evaluării.  +  Articolul 11 (1) Contestaţiile se soluţionează în termenul prevăzut la art. 42 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din ............ membri, numiţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.  +  Anexa 3Model-cadruCAIET DE OBIECTIVEpentru concursul de proiecte de management organizatpentru ......... (denumirea instituţiei) din ............Perioada de management este de ...... ani (în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani), începând cu --/--/----I. Obiectivele şi misiunea instituţieiI.1. SubordonareÎn temeiul prevederilor din .............. (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea autorităţii), ......... (denumirea instituţiei) din .......... funcţionează în subordinea Ministerului ........./ Consiliului Judeţean ............/Consiliului Local ......... ca ....... (tipul instituţiei: instituţie de spectacole sau concerte/muzeu/colecţie publică/bibliotecă/aşezământ cultural de drept public etc.)*1). Finanţarea .......... (denumirea instituţiei) se realizează din venituri proprii şi/sau din subvenţii/alocaţii acordate de la bugetul de stat/local, prin bugetul ......................................... (denumirea autorităţii)*2).I.2. Obiectivele instituţiei................................................................I.3. Misiunea instituţiei................................................................II. Evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia îşi desfăşoară activitatea*3)................................................................III. Dezvoltarea specifică a instituţiei................................................................A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEIIII.1. Obiectul de activitateMinisterul ............./Consiliul Judeţean ........../Consiliul Local ............, prin activitatea .......... (denumirea instituţiei) din ........., asigură: (realizarea şi exploatarea de .....; promovarea .....; încurajarea ......; susţinerea ................... etc.).III.2. Structura existentăIII.2.1. Scurt istoric ......................................III.2.2. Prezent ...........................................III.3. Personalul şi conducerea(actuala configurare a personalului, respectiv a conducerii instituţiei)III.3.1. PersonalulAnaliza statului de funcţii*4):┌────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┐│ │ Posturi │ Anul │ Anul │ Anul ││ │ │ .... │ .... │ .... │├────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ │ Total │ │ │ │├────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ │ Personal ... │ │ │ │├────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ │ Personal .... │ │ │ │├────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ │ Personal ... │ │ │ │├────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ │ Alte categorii de personal │ │ │ │└────────┴─────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul ......... (anul în curs):Total posturi*5):....., din care:● Personal/funcţii de conducere....:(din care: .....)● Personal/funcţii de execuţie .....:(din care: ......)III.3.1.2. Alte informaţii*6) privind managementul resurselor umane din instituţieIII.3.2. Conducerea instituţieiÎn prezent conducerea*7) este asigurată/are o structură ...............Managementul*8) .......................................................Atribuţiile*9) ........................................................Consiliul*10) .........................................................III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă*11) ale conducerii instituţiei sau, după caz, ale conducerii unor/mai multor secţii/filiale etc., între anii ...../......:┌────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┐│ Nr. │ │ Anul │ Anul │ Anul ││ crt. │ │ .... │ .... │ .... │├────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │├────────┼─────────────────────────────┼──────────┴────────────┴────────────┤│ │Denumirea criteriilor de │Date concrete, pe ani, privind ││ │performanţă │evoluţia respectivelor criterii │└────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘III.3.2.2. Alte informaţii despre secţii/filiale etc., după caz ........III.3.2.3. Concluzii .................................................III.4. BugetulÎn perioada*12) de la .... la ......: a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:┌────────┬────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐│ Nr. │ Categorii │ Prevăzut │ Realizat ││ crt. │ │ (lei) │ (lei) │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│ │Venituri proprii │ │ ││ │(totalitatea surselor atrase) │ │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│ │Subvenţii/Alocaţii │ │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│ │Cheltuieli de întreţinere, din care: │ │ ││ │ ├────────────┼────────────┤│ │ - cheltuieli de capital: investiţii │ │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│ │Cheltuieli de personal, din care: │ │ ││ │ ├────────────┼────────────┤│ │ - cheltuieli cu colaboratorii │ │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│ │Cheltuieli pe beneficiar, din care: │ │ ││ │ ├────────────┼────────────┤│ │ - din subvenţie │ │ ││ │ ├────────────┼────────────┤│ │ - din venituri proprii/surse atrase │ │ │├────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│ │Alte categorii │ │ │└────────┴────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): ...... c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate: total - ....... lei- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: total - ....... lei- veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi: total ....... lei; d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): ......; e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: ......; f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: .........; g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): .........; h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile): ........; i) cheltuieli pe beneficiar*13), din care:- din subvenţie: total -....... lei;- din venituri proprii: total -....... lei.III.5. Programele............... (denumirea instituţiei) din ........ a lansat în anul*14)..... un număr de ....... programe pentru perioada ................. (o scurtă descriere a acestora).III.6. Situaţia programelorLa data de ............. în .......... (denumirea instituţiei) din .............. se prezintă conform tabelului (orientativ) de mai jos:*Font 9*┌────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Costuri │ Costuri │ Raportarea costurilor proiectelor ││crt.│programului│prevăzute*16)│realizate*17)│ realizate la limitele valorice*18) ││ │ *15) │ pe proiect │ pe proiect │ ale investiţiei în proiecte ││ │ │ pentru │ pentru │ din perioada (de la .... la ....) ││ │ │...... (anul)│ .....(anul) ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ │ │ în cadrul │ în cadrul │ mici │ medii │ mari ││ │ │ acestora │ acestora │(între... lei│(între... lei│(între... lei││ │ │ │ │ şi... lei) │ şi... lei) │ şi... lei) │├────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │├────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ │Programul │ │ │ │ │ ││ │a) .... ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘III.7. Informaţii despre secţii/filiale etc., după cazB. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEIRegulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei publice de cultură, aprobat prin .......... din .........., este cuprins în anexa nr. 1.IV. Sarcini şi obiective pentru managementIV.1. SarciniPentru perioada .............. (durata proiectului de management), managementul va avea următoarele sarcini:● de exemplu: realizarea ....; elaborarea ....; înfiinţarea ....; crearea ....; coordonarea ...; reevaluarea şi, după caz, .....; eficientizarea ....; clarificarea .... etc.);● îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile ordonatorului principal de credite al Ministerului ......../Consiliului Judeţean ............/Consiliului Local ......., respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;● transmiterea către Ministerul ............./Consiliul Judeţean ......../Consiliul Local ........., conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.IV.2. ObiectivePentru perioada ............ (durata proiectului de management), managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea ............. (denumirea instituţiei) din ........, urmărind: a) managementul resurselor umane:(i) conducerea ............................;(ii) personalul ..........................; b) managementul economico-financiar:(i) bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii) ..............;(ii) bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale) ...........; c) managementul administrativ:(i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare ..............;(ii) reglementări prin acte normative .............; d) managementul de proiect: ............ .V. Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de managementProiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr*19) de ..... pagini + anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei ........... (denumirea instituţiei) din .......... în perioada ....../..... .În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management: a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; b) analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV; f) previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate.Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi obiectivelor.VI. Structura proiectului de managementA. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:a.1. instituţii/organizaţii*20) care se adresează aceleiaşi comunităţi;a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale*21);a.3. cunoaşterea*22) activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora;a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media;a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate*23);a.6. profilul/portretul beneficiarului actual:- analiza datelor obţinute;- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari*24);a.7. beneficiarul-ţintă al activităţilor instituţiei:- pe termen scurt;- pe termen lung;a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei*25);a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz.B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state);b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc.;b.4. concluzii:- reformularea mesajului, după caz;- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz:c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative incidente;c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de conducere*26), după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competenţe în cadrul conducerii instituţiei;c.4. analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecţionare*27) pentru conducere şi restul personalului.D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale);d.2. analiza comparativă*28) a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:┌────┬─────────┬──────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬───────────┐│Nr. │Programul│ Tipul │ Denumirea │ Devizul │ Devizul │Observaţii,││crt.│ │ proiectului │proiectului*29)│ estimat │ realizat │comentarii,││ │ │ │ │ │ │ concluzii │├────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │├────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤│ │ │Proiecte mici │ │ │ │ ││ │ ├──────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤│ │ │Proiecte medii│ │ │ │ ││ │ ├──────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤│ │ │Proiecte mari │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤│ │Total: │Total: │ │Total: │Total: │ │└────┴─────────┴──────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale;d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:- din subvenţie;- din venituri proprii.E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV:e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management;e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea şi, după caz, descrierea*30) fiecărui program, a scopului şi ţintei acestuia, exemplificări;e.3. proiecte propuse*31) în cadrul programelor;e.4. alte evenimente, activităţi*32) specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate:f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii..... ani (perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesar a fi alocate din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Ministerul ............./Consiliul Judeţean .........../Consiliul Local ......... :● previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei;● previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menţionarea surselor vizate;f.2. previzionarea evoluţiei costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele propuse), prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte, cuprinsă în anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de management*33) (de la --/--/---- la --/--/----);f.3. proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate, cuprinsă în anexa nr. 4.VII. Alte precizăriCandidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la ............ (denumirea instituţiei) informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon ......, fax ....., e-mail ........). Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la ......... (compartimentul de specialitate) din cadrul Ministerului ............./Consiliului Judeţean ........../Consiliului Local .........., telefon ........, fax ......, e-mail ......., doamna/domnul ......... .VIII. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.-----------------*1) În continuare se pot oferi candidaţilor informaţii privind principalele drepturi şi obligaţii ale instituţiei publice de cultură, care decurg din actele normative/legile speciale sau din alte reglementări incidente în materie.*2) Sau alte forme de finanţare, specifice autorităţii/instituţiei publice de cultură în cauză.*3) Scurtă descriere/prezentare a mediului economic şi sociocultural în care instituţia îşi desfăşoară activitatea.*4) Se poate face conform tabelului sau conform altor modele folosite de autoritate/instituţie.*5) Se oferă date privind funcţiile de conducere (de exemplu, şef serviciu, birou, compartiment, atelier etc.) şi de execuţie din instituţie, cu defalcarea pe categorii de personal de specialitate, după caz.*6) Se pot oferi, după caz, informaţii/constatări ale autorităţii privind managementul resurselor umane.*7) Se oferă date privind linia a doua/a treia de management (directori, directori adjuncţi etc.).*8) Se oferă date privind delegarea responsabilităţilor existentă în instituţie.*9) Se oferă date, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare existent, privind principalele atribuţii ale conducerii instituţiei. Se recomandă evidenţierea aspectelor problematice, pentru care autoritatea aşteaptă soluţii din partea candidaţilor.*10) Se oferă date privind existenţa şi/sau activitatea organelor colegiale: consiliul administrativ/de administraţie, după caz, consilii artistice/ştiinţifice etc.*11) Se oferă date privind modul în care s-a efectuat conducerea instituţiei, evoluţia principalelor criterii de evaluare a actului de conducere.*12) Datele oferite cu privire la activitatea economico-financiară a instituţiei pot cuprinde, după caz, perioada managementului anterior sau o altă perioadă, chiar mai scurtă, cu condiţia ca informaţiile cuprinse să ofere o imagine suficient de clară candidaţilor în vederea elaborării propriilor propuneri pentru viitor.*13) Spectator, vizitator, cititor etc., în funcţie de specificul instituţiei.*14) Se recomandă analizarea pe cât posibil a unei perioade anterioare de management sau a altei perioade, chiar mai scurtă, cu condiţia ca informaţiile cuprinse să ofere o imagine suficient de clară candidaţilor în vederea elaborării propriilor propuneri pentru viitor.*15) Rândurile din coloana (2) se vor multiplica în funcţie de numărul programelor existente în perioada analizată.*16) Coloana (3) se completează cu date centralizate din devizele estimative aprobate pentru proiecte. Numărul de rânduri se va completa, după caz, în funcţie de numărul de proiecte realizate în cadrul fiecărui program.*17) Coloana (4) se completează cu date centralizate din devizele finale/realizate pentru proiecte. Numărul de rânduri se va completa, după caz, în funcţie de numărul de proiecte realizate în cadrul fiecărui program.*18) În situaţia în care managementul precedent nu stabilise limite valorice pentru investiţia în proiecte, raportarea se poate realiza prin aprecierea comparativă a costurilor realizate pe proiecte de aceeaşi dimensiune financiară/dimensiune financiară apropiată.*19) La întocmirea caietului de sarcini, autoritatea poate să impună o anumită limitare pentru candidaţi în privinţa elaborării răspunsurilor în cadrul fiecărui criteriu/subcriteriu.*20) Prezentare succintă.*21) Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a lor.*22) Lista acestor acţiuni.*23) Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole (cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.).*24) Comparativ cu ultimul raport.*25) Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie.*26) Numărul întrunirilor, data acestora.*27) Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau de conducere, cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională.*28) Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect.*29) În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (4) "Denumirea proiectului" va conţine, după caz, titlul producţiei artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii), expoziţiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut) etc.*30) Pentru o mai bună înţelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de obiective ca fiecare program să poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi public-ţintă definit/identificabil.*31) În funcţie de specificul fiecărei instituţii, la acest punct (e.3), la formularea solicitării privind prezentarea proiectelor, autoritatea va avea în vedere următoarele:- în cazul instituţiilor de spectacole sau concerte etc., se vor solicita detalii concrete (autor, titlu, creatori etc.) privind proiectele/producţiile artistice (spectacole, concerte) pentru cel mult un an;- în cazul aşezămintelor culturale, în cadrul programelor legate de producerea şi exploatarea, găzduirea unor producţii artistice, se vor solicita detalii concrete pentru cel mult un an, pentru proiecte în cadrul programelor de formare/educative, expoziţionale etc. pentru cel mult .....ani;- în cazul muzeelor/colecţiilor publice, detalii concrete privind proiectele expoziţionale, de prezentări publice, de cercetare etc. se vor solicita pentru cel mult .... ani;- în cazul bibliotecilor, detalii concrete privind proiectele/activităţile specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut etc.) se vor solicita pentru cel mult .... ani;- în cazul altor tipuri de instituţii publice de cultură, detalii concrete, în funcţie de specificul şi specificitatea instituţiei în cauză, se vor solicita pentru o perioadă de cel mult ......... ani.*32) Programe, după caz, proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea curentă a instituţiei, dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale.*33) Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor reprezintă o informaţie extrem de utilă care va sta la baza negocierii clauzelor contractului de management şi a programului minimal anual.  +  Anexa 1-------la caietul de obiective-----------------------Regulamentul de organizare şi funcţionare a ................  +  Anexa 2-------la caietul de obiective------------------------Tabelul valori de referinţă*34) ale costurilor aferente investiţiei┌─────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Categorii │Limite valorice ale investiţiei│Limite valorice ale investiţiei││de investiţii│ în proiecte din perioada │ în proiecte propuse*37) ││ în proiecte │ precedentă*36) │ pentru perioada de management ││ *35) │ (de la.... la....) │ (de la.... la....) │├─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │├─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ mici │(de la.... lei până la.... lei)│(de la.... lei până la.... lei)│├─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ medii │(de la.... lei până la.... lei)│(de la.... lei până la.... lei)│├─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ mari │(de la.... lei până la.... lei)│(de la.... lei până la.... lei)│└─────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘----------------*34) Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcap. III.5 şi III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară; şi 2. limite superioare de cheltuieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului.*35) Împărţirea pe 3 categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.*36) În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcap. III.5 şi III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie).*37) Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management).  +  Anexa 3-------la caietul de obiective-----------------------Tabelul investiţiilor în programe*38)*Font 8*┌────┬───────────┬──────────────┬───────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────┐│Nr. │ Programe/ │ Categorii de │ Nr. de │ Investiţie*40) │ Nr. de │ Investiţie │ Total*42) ││crt.│ Surse de │investiţii*39)│proiecte în│ în proiecte │proiecte │ în proiecte │investiţie ││ │ finanţare │ în proiecte │ primul an │ în primul an │ în anul │ în anul "x" │în program ││ │ │ │(anul....) │ (anul...) │ "x"*41) │ ├──────┬────┤│ │ │ │ │ │ │ │Primul│Anul││ │ │ │ │ │ │ │ an │"x" │├────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼────┤│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8)│├────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼────┤│1. │Programul │(mici).... lei│ │ │ │ │ │ ││ │a)....*43) ├──────────────┼───────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ ││ │ │(medii)... lei│ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────┼───────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ ││ │ │(mari).... lei│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼────┤│2. │TOTAL*44), │ - │ Total nr. │Total investiţie│Total nr.│Total investiţie│ │ ││ │din care: │ │ proiecte │în proiecte în │proiecte │în proiecte în │ │ ││ │ │ │ în primul │primul an (lei),│în anul │anul "x" (lei), │ - │ - ││ │ │ │ an │ din care: │ "x" │ din care: │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼────┤│3. │ Surse │ - │ - │ │ - │ │ - │ - ││ │atrase*45) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼────┤│4. │ Bugetul │ - │ - │ │ - │ │ - │ - ││ │autorităţii│ │ │ │ │ │ │ ││ │ *46) │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴──────────────┴───────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴────┘---------------*38) Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului.*39) Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa nr. 2.).*40) Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.*41) Anul "x" reprezintă al doilea, al treilea, după caz, al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de perioada de management stabilită de autoritate. Coloanele (5) şi (6) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte proiectul de management. În coloana (5) candidatul trebuie să precizeze câte proiecte aferente unei categorii doreşte să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6), valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului.*42) Se calculează valoarea totală pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.*43) Rândul 1 se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3 al proiectului de management.*44) Se calculează totalul pe coloanele (3), (4), (5) şi (6).*45) Rândul 3 reprezintă asumarea de către manager a atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil autopropus privind atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale.*46) Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate.  +  Anexa 4-------la caietul de obiective-----------------------Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate┌─────────────────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬────────────────┐│ Perioada │ Nr. de │ Nr. de │ Nr. de │Venituri propuse││ │proiecte*47)│beneficiari*48)│bilete*49)│ (mii lei) ││ │ proprii │ │ │ │├─────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │├─────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤│Anul de referinţă*50)│ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤│Primul an │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤│Anul x │ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤│TOTAL*51): │ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴────────────────┘--------------*47) Numărul de proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.*48) Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitaţii.*49) Coloana (4) va conţine estimările privind biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare 0 lei).*50) Rândul "Anul de referinţă" va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz, cu informaţii solicitate de la instituţie.*51) Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.  +  Anexa 4- model-cadru -RAPORT DE ACTIVITATEPrezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul ............/ Consiliul Judeţean ........./Consiliul Local ........., denumit în continuare autoritatea, pentru ............. (denumirea instituţiei/instituţiilor respective), aflată/aflate în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare.Analiza şi notarea raportului de activitate*1) şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii*2) de evaluare*3):1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent;2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;4. situaţia economico-financiară a instituţiei;5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la ...... la ....., reprezentând ...... (prima, a doua evaluare etc. sau evaluarea finală, după caz).Structura raportului de activitate  +  Partea I*4) a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent:a.1. colaborarea*5) cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi - tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea;a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale*6);a.3. acţiuni de publicitare*7) a proiectelor proprii ale instituţiei;a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media;a.5. apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare*8);a.6. profilul beneficiarului actual:- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari*9);a.7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;- beneficiarul-ţintă al programelor:- pe termen scurt;- pe termen lung;a.8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei*10);a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz. b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei:b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei;b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.);b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state);b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător. c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei;c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată;c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz;c.3. delegarea responsabilităţilor*11): activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.;c.4. perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare*12) pentru conducere şi restul personalului:- evaluarea*13) personalului din instituţie;- promovarea personalului din instituţie;c.5. măsuri luate*14) în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor organisme de control, în perioada raportată. d) Situaţia economico-financiară a instituţiei;d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate:- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale);d.2. date comparative*15) de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:┌────┬───────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┐│Nr. │ Programul │ Tipul │ Denumirea │ Devizul │ Devizul ││crt.│ │ proiectului │proiectului*16)│ estimat │ realizat ││ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │├────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│ │ │proiecte mici │ │ │ │├────┤ ├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│ │ │proiecte medii │ │ │ │├────┤ ├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│ │ │proiecte mari │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│ │Total: │Total: │ │Total: │Total: │└────┴───────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┘d.3. gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%):- veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale;d.4. gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%);d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total;d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%);- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:- din subvenţie/alocaţie;- din venituri proprii. e) Strategia, programele si implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului:e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea);e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea);e.3. analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită:┌──────────┬─────────┬────────┬───────────┬───────────────────┬────────────────┐│Programul/│ Scopul │Benefi- │Perioada de│ Finanţarea │ Observaţii ││Proiectul │ │ ciari │ realizare │(subvenţie/alocaţie│ ││ │ │ │ │ şi surse atrase/ │ ││ │ │ │ │ venituri proprii) │ │├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │├──────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┤│Denumirea │Declarat/│Estimat/│ Estimat/ │ Estimat/Realizat │ ││iniţială/ │ Atins │Realizat│ Realizat │ │ ││modificată│ │ │ │ │ │└──────────┴─────────┴────────┴───────────┴───────────────────┴────────────────┘e.4. managementul de proiect: centralizatorul*17) de programe/proiecte/beneficiari:┌────┬───────────┬──────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐│Nr. │ Programul │ Tipul │ Numărul │Numărul*18)│ Numărul de ││crt.│ │ proiectului │ de proiecte │ de...*) │ beneficiari ││ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │proiecte mici │ │ │ │├────┤ ├──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │proiecte medii │ │ │ │├────┤ ├──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │proiecte mari │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤│ │ │Total: │ │Total: │Total: │└────┴───────────┴──────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘e.5. evidenţierea*19) numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului;e.6. servicii culturale oferite*20) de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz;e.7. alte servicii oferite*21) comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz;e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%). f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate:f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;f.4. proiecţia*22) obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management;f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz;f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.  +  Partea a II-a (Opţional)Propuneri*23) privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.---------------*1) Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activităţile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de management.*2) Enumerarea este limitativă. Autoritatea nu poate modifica/completa/nuanţa criteriile a)-)f. În funcţie de specificul şi de specificităţile instituţiei pot fi modificate/completate/nuanţate subpunctele fiecărui criteriu de evaluare.*3) Criteriile sunt stabilite cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 din ordonanţa de urgenţă.*4) Autoritatea poate limita numărul de pagini al raportului de evaluare şi poate indica întinderea maximă admisă pentru fiecare criteriu/subcriteriu.*5) Prezentare succintă.*6) Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a lor.*7) Lista acestor acţiuni.*8) Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole (cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.).*9) Comparativ cu ultimul raport.*10) Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie.*11) Numărul întrunirilor, data acestora.*12) Lista nominală cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională.*13) Premieri, acordări de prime, comisii de disciplină (măsuri, sancţiuni dispuse), altele. Nu se solicită descrierea evaluării anuale a personalului, rezultatele acesteia.*14) Extras din măsurile dispuse prin procesele-verbale, modul în care s-au realizat.*15) Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect.*16) În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (4), "Denumirea proiectelor" va conţine, după caz, titlul producţiei artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii), expoziţiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut) etc.*17) Tabelul trebuie să ofere o imagine a impactului proiectelor (mici/medii/mari) asupra beneficiarilor. În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a impactului pe fiecare proiect. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidenţele contabile ale instituţiei, indiferent de categoria de bilete - preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.*18) În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (5) va conţine numărul de contacte nemijlocite cu diferitele categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz, spectacole, concerte, alte reprezentaţii, expoziţii, prezentări publice etc.*19) Prezentarea sintetică a evoluţiei numărului de participanţi/beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului acesteia. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidenţele contabile ale instituţiei, indiferent de categoria de bilete - preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.*20) Lista programelor/proiectelor/acţiunilor realizate în afara programului minimal şi o foarte scurtă descriere.*21) Lista activităţilor nespecifice instituţiei, necuprinse în programele acesteia, şi o foarte scurtă descriere.*22) Proiecţia obiectivelor pentru continuarea implementării proiectului de management, în funcţie de evoluţia în timp a fiecărui obiectiv prevăzut la pct. nr. 2 (lit. a-d) din anexa nr. 3 la contractul de management.*23) Propunerile trebuie să respecte cadrul general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate şi să fie motivate.  +  Anexa 5- model-cadru recomandat*1) -CONTRACT DE MANAGEMENT-----------*1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, managementul instituţiilor publice de cultură poate fi asigurat şi de o persoană juridică de drept privat, situaţie în care modelul-cadru al contractului de management va fi adaptat în mod corespunzător.Încheiat în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.I. Părţile contractului  +  Articolul 11. Ministerul........../Consiliul Judeţean........../Consiliul Local .........., cu sediul în .............., reprezentat prin doamna/domnul .............., ministru al .........../preşedinte al ........../primar al ..............., denumit în continuare autoritatea,şi2. Doamna/Domnul .................., în calitate de manager al ............, domiciliat în ........., posesor al cărţii de identitate seria ....... nr. ......., eliberată de Poliţia ......., Secţia ......, la data de ........., CNP .............., denumit în continuare manager,au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:II. Obiectul contractului  +  Articolul 2Prin prezentul contract de management, managerul se obligă să asigure organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii ............, denumită în continuare instituţia, pe baza cererii definite de autoritate în caietul de obiective*2), cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în schimbul unei remuneraţii acordate de autoritate.-----------*2) Dispoziţie valabilă în cazul contractelor încheiate cu câştigătorii concursurilor de proiecte de management organizate după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.III. Durata contractului  +  Articolul 3Prezentul contract de management se încheie pe durată determinată, producând efecte de la data ............ până la data încetării termenului pentru care a fost întocmit şi aprobat proiectul de management, prevăzut în anexa nr. 1, respectiv până la data de ............... .IV. Remuneraţia managerului  +  Articolul 4 (1) Pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract de management, managerul primeşte de la instituţie, din subvenţiile bugetare asigurate de autoritate în acest scop, o remuneraţie lunară al cărei cuantum se stabileşte la nivelul salariului maxim brut plătit în instituţie, majorat cu .....%*3), în valoare brută de .......... lei/lunar, fără a mai fi aplicată indemnizaţia de conducere, din care se reţin impozitul şi contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul fondului naţional unic de asigurare socială de sănătate. (2) Remuneraţia se actualizează, prin raportare la salariul maxim brut plătit în instituţie, prin act adiţional la prezentul contract de management. (3) Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se acordă managerului la data de ....... a fiecărei luni.-----------*3) Majorarea de până la 55%, stabilită în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 5Remuneraţia lunară a managerului se poate diminua sau majora în funcţie de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin prezentul contract de management, precum şi la sumele alocate anual de autoritate pentru programul minimal.  +  Articolul 6În perioada cuprinsă între data semnării prezentului contract şi luna decembrie 2009, în cazul în care remuneraţia managerului depăşeşte nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat, se aplică dispoziţiile art. IV din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.V. Drepturile şi obligaţiile părţilor  +  Articolul 7Drepturile şi obligaţiile managerului: (1) Managerul are, în principal, următoarele drepturi: a) să beneficieze de condiţii corespunzătoare pentru realizarea obiectului prezentului contract de management; b) să primească remuneraţia prevăzută la cap. IV pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract de management; c) să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul instituţiei, efectuate în ţară şi în străinătate, din bugetul instituţiei sau, după caz, al autorităţii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al acesteia; d) să beneficieze de locuinţă de serviciu/de o sumă forfetară în cuantum de ....... lei/lună pentru a-şi asigura cazarea, de decontarea cheltuielilor de transport .........*4); e) să formuleze, în cuprinsul raportului de activitate, propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor prezentului contract de management, cu respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management şi să propună, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte în cadrul programului care face obiectul contractului de management; f) să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele propuse în proiectul de management, şi să negocieze anual programul minimal*5; g) să negocieze anual remuneraţia*6; h) să prezinte un nou proiect de management, în cazul în care rezultatul evaluării finale este situat peste nota 9, elaborat în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate, în condiţiile legii; i) .............. (alte drepturi stabilite de părţi, în condiţiile legii). (2) Managerul are, în principal, următoarele obligaţii: a) să asigure gestionarea şi administrarea corectă, eficientă, în condiţiile legii, a bugetului şi patrimoniului instituţiei; b) să îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management, prevăzut în anexa nr. 1; c) să îndeplinească programele şi proiectele asumate în cadrul programului minimal propriu prevăzut în anexa nr. 2; d) să îndeplinească obiectivele şi criteriile de performanţă prevăzute în anexa nr. 3; e) să înainteze autorităţii raportul de activitate anual, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale; f) să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; g) să elaboreze şi să propună spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei; h) să asigure respectarea destinaţiei subvenţiilor/alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite; i) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi a serviciilor de prevenire şi stingere a incendiilor; j) să stabilească măsuri privind protecţia muncii şi să faciliteze cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii; k) .......... (alte obligaţii stabilite de părţi, în condiţiile legii).--------------*4) În cazul managerilor care nu au domiciliul în localitatea unde se află sediul instituţiei.*5) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.*6) Conform prevederilor art. 28 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 8Drepturile şi obligaţiile autorităţii (1) Autoritatea are, în principal, următoarele drepturi: a) să efectueze anual evaluarea managementului, conform dispoziţiilor art. 14-16 din prezentul contract de management, în condiţiile legii; b) să solicite managerului prezentarea raportului de activitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale; c) să diminueze sau să majoreze remuneraţia managerului, în funcţie de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în prezentul contract de management; d) să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele propuse de manager în proiectul de management, şi să negocieze anual programul minimal*7); e) să negocieze anual remuneraţia managerului*8; f) ............. (alte drepturi stabilite de părţi, în condiţiile legii). (2) Autoritatea are, în principal, următoarele obligaţii: a) să acorde managerului toate drepturile care decurg din contractul de management şi din lege; b) să asigure instituţiei subvenţiile bugetare necesare pentru plata remuneraţiei managerului, prevăzută la cap. IV din prezentul contract de management; c) să asigure locuinţa de serviciu/cazarea/să deconteze transportul managerului în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d)*9); d) să reanalizeze periodic sumele necesare realizării programelor, în raport cu valorile propuse în proiectul de management; e) ........... (alte obligaţii stabilite de părţi, în condiţiile legii).-----------*7) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;*8) Conform prevederilor art. 28 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.*9) În cazul managerilor care nu au domiciliul în localitatea unde se află sediul instituţiei.VI. Limitele de competenţă  +  Articolul 9Pentru realizarea obiectului prezentului contract de management, managerul dispune de următoarele competenţe: a) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor prezentului contract de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terţiar de credite; b) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; c) selectează, angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii; e) dispune, în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor, menţinerea, diminuarea sau creşterea drepturilor salariale ale acestora, precum şi alte măsuri legale care se impun; f) stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post; g) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii; h) încheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziţie în numele şi pe seama instituţiei, în condiţiile legii; i) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale; j) alte competenţe încredinţate prin ordin/hotărâre a ordonatorului principal de credite al autorităţii.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea asigură managerului, în limita prevederilor legale şi ale prezentului contract de management, deplină libertate în organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiei. (2) Managerul este obligat să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile care fac obiectul prezentului contract de management în interesul instituţiei. Managerului îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei.  +  Articolul 11Pe durata prezentului contract de management, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un astfel de caracter de către autoritate.VII. Programul minimal, obiective şi criterii de performanţă  +  Articolul 12 (1) Programul minimal este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Programul minimal se negociază anual, de autoritate şi manager, în trimestrul III, în baza propunerilor din proiectul de management. (3) Ca urmare a negocierii prevăzute la alin. (2) se aprobă programul minimal anual şi sumele necesare realizării acestuia, în termen de ........ zile de la aprobarea bugetului autorităţii, şi se cuprinde în acte adiţionale la prezentul contract de management.  +  Articolul 13 (1) Obiectivele şi criteriile de performanţă sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Obiectivele şi criteriile de performanţă se renegociază anual, în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2)-(3).VIII. Evaluarea managementului  +  Articolul 14 (1) Prin evaluarea managementului autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate de manager prin prezentul contract de management, în raport cu resursele financiare alocate. (2) Evaluarea se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse şi, după caz, va ţine cont şi de activităţile realizate, altele decât cele din programul minimal.  +  Articolul 15Evaluarea managementului se realizează în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă şi ale Regulamentului de evaluare, pe baza raportului de activitate înaintat de manager în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale.  +  Articolul 16Evaluările sunt efectuate anual, după cum urmează: a) prima evaluare ............./........./...........; b) a doua evaluare ............/........./..........;........................................................; x) evaluarea finală ..../..../... - (termen stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă).IX. Clauze speciale  +  Articolul 17 (1) În activitatea sa, managerul este asistat de organisme colegiale - consiliul administrativ şi consiliul artistic. (2) În executarea prezentului contract de management, managerul poate fi asistat de o echipă managerială din care vor face parte unul sau mai mulţi directori generali adjuncţi ori directori adjuncţi.X. Răspunderea contractuală  +  Articolul 18Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management părţile răspund potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 19 (1) Managerul răspunde pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său contrar intereselor instituţiei şi autorităţii, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei. (2) În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea prezentului contract de management, autoritatea are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente.XI. Clauza penală, forţa majoră  +  Articolul 20 (1) Neîndeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile managerului, nerealizarea obiectivelor şi/sau criteriilor de performanţă stabilite prin prezentul contract de management, constatate în cadrul evaluării periodice, determină diminuarea remuneraţiei managerului cu .......%, prin act adiţional la prezentul contract de management. (2) Diminuarea remuneraţiei produce efecte până la aprobarea rezultatului final al evaluării următoare.  +  Articolul 21 (1) Forţa majoră este stabilită şi constatată în condiţiile legii. (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de management, pe toată perioada în care aceasta acţionează. (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 15 zile calendaristice şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. (5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.XII. Modificarea contractului de management  +  Articolul 22Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.  +  Articolul 23Părţile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt aplicabile.XIII. Suspendarea contractului de management  +  Articolul 24 (1) Suspendarea prezentului contract de management are ca efect suspendarea prestării activităţii de către manager şi a acordării remuneraţiei de către instituţie. (2) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale. (3) În cazul suspendării prezentului contract de management din cauza unei fapte imputabile managerului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de manager.  +  Articolul 25Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri: a) managerul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; b) forţă majoră, în condiţiile art. 21 alin. (3) din prezentul contract de management; c) alte cazuri expres prevăzute de lege.  +  Articolul 26 (1) Contractul de management se suspendă la iniţiativa autorităţii în cazul în care aceasta a formulat plângere penală împotriva managerului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu executarea prezentului contract de management, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), dacă se constată nevinovăţia managerului, acesta îşi reia activitatea în baza prezentului contract de management, beneficiind, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, de o despăgubire egală cu remuneraţia şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.  +  Articolul 27Contractul de management se suspendă, prin acordul părţilor, la solicitarea managerului, pentru cazuri justificate.  +  Articolul 28Pe durata suspendării contractului autoritatea dispune măsurile necesare în vederea asigurării managementului instituţiei.XIV. Încetarea contractului de management  +  Articolul 29 (1) Prezentul contract de management încetează în următoarele cazuri: a) rezultatul evaluării managementului este nesatisfăcător; b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat; c) managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă; d) renunţarea managerului la mandatul încredinţat; e) prin acordul părţilor; f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului; g) forţă majoră, în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (5). (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile.XV. Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 30Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ, în condiţiile legii.XVI. Dispoziţii finale  +  Articolul 31Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract de management.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care managerul deţine o funcţie de execuţie în instituţie, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă. (2) Suspendarea contractului individual de muncă prevăzut la alin. (1) îşi produce efectele de la data încheierii prezentului contract de management până la data încetării acestuia, în una dintre modalităţile legale.  +  Articolul 33 (1) Durata prezentului contract nu poate fi prelungită. (2) În situaţia prevăzută la art. 44 din ordonanţa de urgenţă, dacă rezultatul analizei noului proiect de management se situează peste nota 7, între autoritate şi manager se va încheia un nou contract de management.  +  Articolul 34Prezentul contract se completează de drept cu dispoziţiile ordonanţei de urgenţă.  +  Articolul 35Prezentul contract de management a fost întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.Autoritate,...............Manager,................  +  Anexa 1-------la Contractul de management---------------------------PROIECTUL DE MANAGEMENT  +  Anexa 2-------la Contractul de management---------------------------- model -PROGRAM MINIMAL ANUAL1. Denumirea instituţiei*10)2. Lista*11) programelor şi proiectelor culturale (după caz, artistice/muzeale etc.) proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la .../.../... la .../.../......: a) tabelul primului an de management*12); b) tabelul următorilor ani de management*13) (în funcţie de cerinţele autorităţii, formulate în caietul de obiective).3. Programul minimal: Lista*14) programelor şi proiectelor culturale (după caz, artistice/muzeale etc.) pentru anul ....., negociat pe baza proiectului de management.InstituţiaReprezentanţi legali,...........................L.S.AutoritateaReprezentanţi legali,.........................L.S.-----------------*10) Toate datele de identificare ale persoanei juridice.*11) Date extrase din proiectul de management.*12) Tabelul trebuie să conţină inclusiv o prezentare/detaliere a proiectelor propuse în proiectul de management pentru primul an, pe categorii de investiţii.*13) Tabelul/Tabelele trebuie să conţină prezentarea/detalierea programelor propuse în proiectul de management pentru anii respectivi, pe categorii de investiţii. În cazurile în care este posibil, poate fi inclusă şi prezentarea/detalierea proiectelor.*14) Tabelul trebuie să conţină rezultatul acordului asupra programelor şi proiectelor care se vor realiza din subvenţiile/alocaţiile de la autoritate, pe categorii de investiţii.  +  Anexa 3--------la Contractul de management---------------------------- model -OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ1. Denumirea instituţiei*15)2. Lista*16) obiectivelor prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la .../.../... la .../.../.... a) tabelul*17) managementului resurselor umane:a. conducerea;b. personalul; b) tabelul*18) managementului economico-financiar:a. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);b. bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale); c) tabelul*19) managementului administrativ:a. modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare;b. reglementări prin acte normative; d) tabelul*20) managementului de proiect.3. Analiza*21) periodică a obiectivelor, în raport cu Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de management4. Criterii de performanţă*22):1. Cheltuieli pe beneficiar, din care:- din subvenţie;- din venituri proprii.2. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%)3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)4. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%)5. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)6. Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor (producţii artistice: spectacole/concerte, expoziţii, cercetări etc.), din care:- la sediu;- în afara sediului (turnee, deplasări etc.);- altele7. Numărul beneficiarilor*23), din care:- la sediu;- în turnee;- altele.8. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.9. Proiecte realizate ca partener/coproducător10. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate publicului (la sediu) (%)11. Apariţii în presa de specialitate:- naţională;- internaţională.12. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari13. Perfecţionarea personalului:- numărul de angajaţi care au urmat diverse forme de perfecţionare;- durata şi tipul cursului.InstituţiaReprezentanţi legali,..........................L.S.AutoritateaReprezentanţi legali,.............................L.S.---------------*15) Toate datele de identificare ale persoanei juridice.*16) Date extrase din Proiectul de management în vederea raportării la acestea cu ocazia primei evaluări a managementului. Datele cuprinse în Listă pot constitui referinţe şi pentru evaluările ulterioare, respectiv pentru evaluarea finală. Enumerarea nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanţa Lista în funcţie de specificul şi de specificităţile instituţiei, de cerinţele din caietul de obiective şi, implicit, de cele cuprinse în proiectul de management.*17) Tabelul trebuie să realizeze imaginea organizaţională la nivelul conducerii şi personalului instituţiei (indiferent de natura raporturilor juridice/forma contractelor) existente la semnarea contractului de management.*18) Tabelul trebuie să ofere o imagine sintetică a situaţiei economico-financiare a instituţiei la semnarea contractului de management.*19) Tabelul trebuie să reprezinte inventarul măsurilor de reglementare necesar a fi iniţiate de către instituţie.*20) Tabelul trebuie să fie reprezentarea modului în care este efectuat managementul de proiect în instituţie la semnarea contractului de management.*21) Situaţia realizării obiectivelor pe parcursul implementării proiectului de management. Punctul nr. 3 al anexei se modifică/completează/actualizează cu ocazia fiecărei evaluări a managementului, în funcţie de evoluţia în timp a fiecărui obiectiv de la pct. nr. 2 (lit. a-d).*22) Enumerarea nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanţa criteriile în funcţie de specificul şi de specificităţile instituţiei.*23) Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) este reprezentat de cifrele înregistrate în evidenţele contabile ale instituţiei, indiferent de categoria de bilete - preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.