HOTĂRÂRE nr. 2 din 15 ianuarie 2016pentru aprobarea Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22 februarie 2016  În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Standardele privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică, denumite în continuare standarde de formare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Până la data de 1 decembrie 2016, furnizorii de formare profesională avizaţi în condiţiile legii de către Colegiul Psihologilor din România şi formatorii în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, care realizează activităţi de formare profesională continuă sau complementară, depun la Colegiul Psihologilor din România cererile şi celelalte documente prevăzute în standardele de formare. (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se realizează cu respectarea standardelor de formare.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:1. se abrogă dispoziţiile art. 20, 21 şi art. 23 alin. (2) din Normele privind accesul la profesia de psiholog cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 şi 348 bis din 26 mai 2010;2. dispoziţiile art. 6 din Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 şi 348 bis din 26 mai 2010, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - Formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se poate realiza, în condiţiile prevăzute în prezentele norme, de către persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, avizaţi de către Comitetul director, denumiţi în continuare furnizori de formare profesională, în condiţiile Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică."  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Comitetului director

  al Colegiului Psihologilor din România,

  Mihai Aniţei
  Bucureşti, 15 ianuarie 2016.Nr. 2.  +  AnexăSTANDARD 15/01/2016