REGULAMENT nr. 9 din 7 iulie 2015 (*actualizat*)privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital(actualizat până la data de 28 ianuarie 2016 *)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • ----------În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,în scopul asigurării protecţiei investitorilor şi promovării stabilităţii pieţei de capital din România,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 2 iulie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament are ca obiect reglementarea modului de soluţionare a petiţiilor de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, denumită în continuare Legea nr. 74/2015. (2) Prezentul regulament pune în aplicare prevederile Ghidului privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare (ESMA) şi în sectorul bancar (EBA). (3) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) entităţi - participanţii pe pieţele financiare care furnizează serviciile de investiţii autorizate în baza Legii nr. 297/2004 şi a Legii nr. 74/2015, după cum urmează:(i) intermediarii, astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004;----------Pct. (i) al lit. a) a art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 1 din 15 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.(ii)abrogat;----------Pct. (ii) al lit. a) a art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 1 din 15 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.(iii) societăţile de administrare a investiţiilor, denumite în continuare S.A.I., astfel cum sunt definite la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, precum şi organismele de plasament colectiv (O.P.C.) care nu au desemnat o S.A.I.;----------Pct. (iii) al lit. a) a art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 1 din 15 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.(iv) administratorii externi ai fondurilor de investiţii alternative, denumiţi în continuare A.F.I.A. externi, alţii decât S.A.I., astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015;(v) consultanţii de investiţii, astfel cum sunt definiţi la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004; b) petiţie - cererea, reclamaţia sau sesizarea prin care se aduc la cunoştinţa entităţii fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris şi depusă la sediul entităţii, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poştă sau poşta electronică ori prin sistem on-line, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciţii legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la serviciul şi activitatea de investiţii prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al organismului de plasament colectiv (O.P.C.) sau la informaţiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informaţii primite de la petenţi; c) petent - persoană fizică sau juridică, client/investitor al entităţii, care depune o petiţie către o entitate cu privire la serviciul şi activitatea de investiţii prestate în baza Legii nr. 297/2004 ori la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al organismului de plasament colectiv în valori mobiliare/fondului de investiţii alternativ (O.P.C.V.M./F.I.A.); d) petiţie soluţionată favorabil - petiţia în legătură cu care au fost dispuse măsuri pentru remedierea situaţiilor sesizate; e) petiţie soluţionată nefavorabil - petiţia în legătură cu care nu au fost dispuse niciun fel de măsuri.  +  Articolul 2Compartimentul de control intern/Responsabilul cu funcţia de conformitate din cadrul entităţilor este structura responsabilă de supervizarea soluţionării şi de gestionarea petiţiilor.  +  Articolul 3 (1) În vederea soluţionării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor care le sunt adresate, entităţile au următoarele obligaţii: a) să deţină proceduri scrise în vederea administrării responsabile şi prompte a petiţiilor, să păstreze o evidenţă a înregistrării fiecărei petiţii, precum şi a măsurilor luate pentru soluţionarea acestora. Procedurile trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, să conţină informaţii privind modalităţile de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor şi să fie făcute disponibile personalului relevant al entităţii prin utilizarea unor canale interne adecvate. Procedurile sunt aprobate de conducerea entităţii care este responsabil/(ă) pentru punerea lor în aplicare şi monitorizarea respectării acestora; b) să furnizeze petentului, la cerere sau la primirea unei petiţii, informaţii scrise privind procesul intern de soluţionare a petiţiilor; c) să facă accesibile publicului la sediul propriu şi pe website-ul lor, în mod permanent, procedurile de soluţionare a petiţiilor, datele de contact necesare în cazul solicitării de informaţii cu privire la stadiul soluţionării petiţiilor, precum şi modalităţile de soluţionare alternativă a litigiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; d) să deţină şi să menţină la sediul social/central un registru unic de petiţii în format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, toate petiţiile, inclusiv pe cele primite la sucursale/agenţii, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line; entităţile care deţin un sistem electronic securizat care nu oferă posibilitatea reînceperii numerotării de la 01 la fiecare început de an vor numerota conform sistemului implementat; registrul unic de petiţii în format electronic va fi securizat prin implementarea unui mecanism care să garanteze nerepudierea înscrisurilor şi va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:----------Partea introductivă a literei d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL nr. 1 din 15 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016.(i) numărul petiţiei;(ii) data petiţiei;(iii) identitatea petentului, inclusiv adresa, numărul de telefon, e-mail şi serviciul/activitatea prestat(ă) la care se referă;(iv) numele, prenumele şi funcţia persoanelor din cadrul entităţii la adresa cărora s-a formulat petiţia sau cărora petentul li s-a adresat pentru prestarea serviciului/activităţii respectiv(e);(v) obiectul petiţiei;(vi) stadiul petiţiei;(vii) data şi modul de soluţionare a petiţiei;(viii) motivul pentru care petiţia nu a fost soluţionată favorabil (dacă este cazul);(ix) prejudiciul invocat de petent (dacă este cazul);(x) observaţii; e) reprezentantul compartimentului de control intern/responsabilul cu funcţia de conformitate care îşi desfăşoară activitatea într-un sediu secundar al entităţii are obligaţia de a transmite lunar, în copie, la sediul social/central, petiţiile primite şi de a solicita înregistrarea acestora în Registrul unic de petiţii; f) să răspundă la fiecare petiţie primită de la petenţi într-un limbaj simplu şi uşor de înţeles, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, entitatea trebuie să informeze petentul cu privire la cauzele întârzierii şi să precizeze termenul în care va fi soluţionată petiţia care nu poate depăşi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la înregistrarea petiţiei. (2) Informaţiile furnizate conform alin. (1) lit. b) şi c) trebuie să fie clare şi actuale şi să conţină detalii privind: a) modalitatea de transmitere a petiţiilor (tipul de informaţii pe care trebuie să le furnizeze petentul, precum calitatea în care formulează petiţia, interesul în cauză etc.), identitatea şi datele de contact ale persoanei/persoanelor către care trebuie să fie transmise petiţiile, precum adresa de e-mail, numărul de telefon etc.; b) procesul ce va fi urmat în vederea administrării petiţiei (informaţii privind termenul de soluţionare a petiţiei, posibilitatea adresării către o autoritate competentă sau utilizării unui mecanism de soluţionare a litigiilor etc.); c) informarea petentului cu privire la stadiul de soluţionare a petiţiilor. (3) Toate înregistrările în Registrul unic de petiţii dintr-un an calendaristic şi totalul centralizat al acestora se vor păstra de către entităţi pentru o perioadă de 5 ani de la momentul depunerii petiţiei iniţiale.  +  Articolul 4Atunci când este adoptată o soluţie finală care nu răspunde/este în contradicţie cu solicitarea/solicitările petentului, entitatea este obligată să îşi susţină în scris punctul de vedere, oferind explicaţii detaliate privind măsurile adoptate, şi să informeze petentul cu privire la dreptul său de a se adresa organelor şi autorităţilor competente şi de a utiliza modalităţile de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 5Conducerea entităţilor/Conducătorii structurilor organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital din cadrul instituţiilor de credit şi reprezentantul compartimentului de control intern/responsabilul cu funcţia de conformitate sunt direct răspunzători de: a) buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor ce le sunt adresate; b) legalitatea soluţiilor adoptate; c) comunicarea soluţiilor adoptate în termenul legal către petenţi şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară, la solicitarea acesteia.  +  Articolul 6 (1) În scopul apărării drepturilor investitorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară verifică modul de aplicare şi de respectare a prevederilor prezentului regulament şi poate verifica modul de soluţionare a petiţiilor de către entităţi. În acest scop, entităţile au obligaţia de a transmite trimestrial Autorităţii de Supraveghere Financiară o copie în format electronic a Registrului unic de petiţii întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se transmite până în ultima zi a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, atât în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia de raportări electronice, cât şi în scris, şi este semnată de conducerea entităţii/conducătorii structurilor organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital din cadrul instituţiilor de credit şi de reprezentantul compartimentului de control intern/responsabilul cu funcţia de conformitate. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) entităţile au obligaţia de a transmite, pentru fiecare solicitare primită de la Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu modalitatea de soluţionare a unei petiţii, în termen de maximum 5 zile de la primirea solicitării sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, o notă de fundamentare, precum şi toate informaţiile şi documentele avute la dispoziţie, pentru verificarea modalităţii de soluţionare a respectivei petiţii. (4) În cazul în care, din analiza documentaţiei prevăzute la alin. (3) transmise Autorităţii de Supraveghere Financiară, rezultă că prin soluţia adoptată sunt încălcate drepturile petenţilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară comunică entităţilor în cauză punctul său de vedere privind soluţionarea aspectelor semnalate în petiţii şi dispune reanalizarea, în regim de urgenţă, în conformitate cu dispoziţiile legale, a soluţiei comunicate petentului.  +  Articolul 7 (1) Pentru asigurarea transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, entităţile au obligaţia de a transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară rapoartele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. Fac excepţie de la obligaţia de raportare a anexei nr. 3 O.P.C. care nu au desemnat o S.A.I.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 1 din 15 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016. (2) Raportul prevăzut în anexa nr. 2 conţine informaţii cu privire la situaţia generală a petiţiilor, după cum urmează: a) numărul total de petiţii înregistrate pe lună şi pe an; b) numărul total de petiţii soluţionate favorabil pe lună şi pe an; c) numărul total de petiţii soluţionate nefavorabil pe lună şi pe an; d) numărul de petiţii în curs de soluţionare pe lună şi pe an. (3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise, în format Excel, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă validă, pe adresa de e-mail: raportariESMAarticol9@asfromania.ro (4) Macheta standard în format Excel a rapoartelor prevăzute la alin. (1) poate fi descărcată de pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro), secţiunea Supraveghere/Piaţă de capital/Raportări ReSE 3. (5) Rapoartele menţionate la alin. (1) vor fi transmise Autorităţii de Supraveghere Financiară trimestrial şi anual, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului pentru care se face raportarea.  +  Articolul 8În vederea identificării şi soluţionării eventualelor probleme recurente sau care pot genera risc sistemic, precum şi a minimizării riscurilor juridice, operaţionale şi de orice altă natură, entităţile analizează permanent şi în mod individual petiţiile în scopul identificării cauzelor fundamentale comune ale acestora şi măsura în care acestea pot afecta alte procese ori produse, în vederea corectării acestor cauze fundamentale şi adoptării măsurilor de remediere.  +  Articolul 9 (1) Entităţile au obligaţia de punere în aplicare a prevederilor prezentului regulament în termen de maximum 60 de zile de la intrarea sa în vigoare. (2) Ulterior termenului prevăzut la alin. (1), entităţile au obligaţia de a actualiza şi de a transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară trimestrial şi anual informaţiile cuprinse în rapoartele prevăzute la art. 7 alin. (1), până în ultima zi a lunii următoare trimestrului, respectiv anului pentru care se face raportarea.  +  Articolul 10Nerespectarea de către entităţi în orice mod a dispoziţiilor prezentului regulament constituie contravenţie conform art. 272 alin. (1) lit. a) şi lit. b) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, art. 195 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, şi art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 şi se sancţionează de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condiţiile şi potrivit dispoziţiilor titlului X din Legea nr. 297/2004, cap. VII din titlul I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, şi ale art. 52 din Legea nr. 74/2015.  +  Articolul 11Prezentul regulament nu se aplică în cazul în care o entitate primeşte o petiţie cu privire la: a) alte activităţi decât cele supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; b) activităţile unei alte entităţi faţă de care entitatea în cauză nu are nicio răspundere juridică sau de reglementare (şi în cazul în care activităţile respective reprezintă temeiul petiţiei).  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 13 (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia. (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă: a) art. 77 şi pct. 25 şi 26 din anexa nr. 10 la Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 42 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 16 iunie 2014; c) Instrucţiunea nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 143/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2013.

  Preşedintele Autorităţii

  de Supraveghere Financiară,

  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 7 iulie 2015.Nr. 9.  +  Anexa 1REGISTRU UNIC DE PETIŢII- model -*Font 7*┌──────────────┬──────────┬──────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬──────────┐│Nr. de intrare│Numele şi │ Datele de │ Persoana │Obiectul│Stadiul │ Data │ Modul de │ Motivul pentru│Prejudiciul │Observaţii││ şi data │prenumele │ identificare │responsabilă│petiţiei│petiţiei│soluţionării│soluţionare│ care petiţia │invocat de │ ││ petiţiei │petentului│ale petenţilor│ din cadrul │ │ │ │a petiţiei │ nu a fost │petent (dacă│ ││ │ │ (CNP, │ entităţii │ │ │ │ │ soluţionată │este cazul) │ ││ │ │ domiciliu, │ │ │ │ │ │favorabil (dacă│ │ │├─────┬────────┤ │ date de │ │ │ │ │ │ este cazul) │ │ ││ Nr. │ Data │ │ contact) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────┘    Nume: ..................... Reprezentant control intern/    Funcţie: .................. Responsabil cu funcţia de conformitate,    Semnătura: ................ .......................................    Data: .....................----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din REGULAMENTUL nr. 1 din 15 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016 conform modificării aduse de pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2RAPORTprivind situaţia generală a petiţiilorpentru luna/anul .............*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐│ │ Luna curentă*) │Luna precedentă*) │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│Numărul total de petiţii înregistrate │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│Numărul total de petiţii soluţionate favorabil │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│Numărul total de petiţii soluţionate nefavorabil │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│Numărul de petiţii în curs de soluţionare │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘    Nume: ..................... Reprezentant control intern,    Funcţie: .................. ............................    Semnătura: ................    Data: ..................... Notă

  ──────────

  *) În cazul raportării anuale, rubricile "Luna curentă" şi "Luna precedentă" se vor înlocui cu "Anul curent", respectiv "Anul precedent", conform machetei standard ce poate fi descărcată de pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro), secţiunea Supraveghere/Piaţă de capital/Raportări ReSE 3.

  ──────────
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din REGULAMENTUL nr. 1 din 15 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016 conform modificării aduse de pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 3Denumirea ............Trimestrul ........RAPORT TRIMESTRIALprivind petiţiile primite de la clienţi┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numărul total de petiţii primite exclusiv pentru investiţii în perioada de ││raportare menţionată: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Nr. de petiţii în funcţie de cauză*1) în perioada raportată*2)┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Executarea ordinelor │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Consultanţă pentru investiţii (de exemplu, consultanţă │ ││necorespunzătoare) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Administrarea portofoliilor │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Informaţiile furnizate clientului (calitatea sau lipsa │ ││informaţiilor) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Termenii contractului/taxe/tarife contestate │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Administrare generală/Servicii pentru clienţi │ ││(inclusiv servicii de custodie) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Efectuarea de activităţi neautorizate │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Altele (a se detalia în rubrica de observaţii) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Subtotal │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Observaţii │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    Nr. de petiţii după tipul de instrument financiar în perioada raportată*3)┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Titluri de capital (Shares/stock/equities) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Titluri de creanţă (Bonds/debentures/loan stock/debt │ ││securities) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Titluri de valoare structurate (inclusiv titluri de │ ││valoare cu protecţia capitalului şi fonduri structurate) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Titluri de valoare de pe piaţa monetară (Moneymarket │ ││securities) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Fonduri mutuale/unităţi în O.P.C.V.M. (excluzând │ ││fondurile structurate) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Contracte pe opţiuni, futures, swapuri, forward pe rata │ ││dobânzii şi alte contracte derivate (Options, futures, │ ││swaps, forward rate agreements and any other derivatives)│ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Contracte financiare pentru diferenţe (Financial │ ││contracts for differences) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Alte produse de investiţii /fonduri (a se detalia în │ ││rubrica de observaţii) (Other investment products/funds) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Subtotal │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Observaţii │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Vă rugăm să includeţi orice altă informaţie relevantă în legătură cu datele ││privind petiţiile. ││Exemplu: Petiţiile vizează în special servicii furnizate prin internet? ││Care este procedura pentru soluţionarea petiţiilor? │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În situaţia în care obiectul unei petiţii este multiplu, se completează doar obiectul principal al acesteia pentru a evita dubla raportare.

  *2) În situaţia în care obiectul petiţiei descris nu este aplicabil pentru S.S.I.F., se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă obiectul petiţiei descris este aplicabil pentru S.S.I.F., dar pentru perioada raportată nu s-a înregistrat niciun caz, se comptează "0".

  *3) În situaţia în care S.S.I.F. nu prestează servicii de investiţii în legătură cu instrumentul financiar menţionat, se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă S.S.I.F. prestează servicii de investiţii în legătură cu instrumentul financiar menţionat, dar pentru perioada raportată nu s-a înregistrat nicio petiţie, se completează "0".

  ──────────
  ------