HOTĂRÂRE nr. 1.312 din 25 noiembrie 1996 (*actualizată*)privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti(actualizată la data de 6 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Fizică şi Tehnologia Materialelor, care se desfiinţează.  +  Articolul 1^1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 637/2003pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 405A, judeţul Ilfov.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative de fizica stării condensate, fundamentarea şi elaborarea de tehnologii pentru producerea de materiale, componente şi dispozitive noi, cu proprietăţi fizice speciale, necesare industriilor de vârf din România.  +  Articolul 3^1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are în cadrul structurii sale o subunitate cu personalitate juridică, Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, cu sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, judeţul Ilfov, înfiinţat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 847/2013pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.*)  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului la 30 iunie 1996, este de 765.158 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 565.705 mii lei şi active circulante 199.453 mii lei, şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară (care a asigurat activitatea funcţională a Institutului de Fizică şi Tehnologia Materialelor).  +  Articolul 5^1 (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, reactualizat, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 este de 61.983 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 23.120 mii lei şi active circulante 38.863 mii lei. (2) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 4.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.*)  +  Articolul 7Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Fizică şi Tehnologia Materialelor şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări europene şi internaţionale şi din alte surse atrase, potrivit legii. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.  +  Articolul 8^1Anexele nr. 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.*)

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul cercetării şi tehnologiei,

  Doru Dumitru Palade

  Ministru de stat,

  ministrul finanţelor,

  Florin Georgescu
  Bucureşti, 25 noiembrie 1996.Nr. 1.312.  +  Anexa 1Abrogată----------Anexa 1 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.*)  +  Anexa 2Abrogată----------Anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.*)  +  Anexa 3REGULAMENT 25/11/1996  +  Anexa 4LISTAbunurilor proprietate privată a statului aflate înadministrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti*Font 7*┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬────────┐│Nr. │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea │ │ Situaţia │ Tip ││crt.│ Denumire ├─────────────────┬──────────────────┬────────────────┤ dobân- │de inventar │ Baza legală │ juridică │ bun ││ │ │ Descrierea │ Vecinătăţi │ Adresă │ dirii/ │ (lei) │ │ │ ││ │ │ tehnică │ (după caz, │ │ (dării │ │ │ │ ││ │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │ în │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 1.│Bloc M │Suprafaţa │E - Clădire CETAL │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 219.952,00│Hotărârea │În │Imobil ││ │(Conacul │construită: │V - Institutul de │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- ││ │Oteteleşanu) │674,72 mp │Ştiinţe Spaţiale │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie││ │ │Suprafaţa │S - Parc IFIN-HH │ │ │ │Primit de la │ │ ││ │ │desfăşurată: │N - Curtea │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ ││ │ │2.648 mp │interioară │ │ │ │de protocol de │ │ ││ │ │Regimul de │ansamblul Grup 2 │ │ │ │predare-primire│ │ ││ │ │înălţime: P+2 │IFIN-HH │ │ │ │ │ │ ││ │ │Cartea funciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nr. 7832 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Număr cadastral: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │3199/3 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 2.│Pavilion │Suprafaţa │E - Str. │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 462.585,00│Hotărârea │În │Imobil ││ │Corp Solid │construită: │Alunişului │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- ││ │ │255 mp │V - Pavilion │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie││ │ │Suprafaţa │Fizică Teoretică │ │ │ │Primit de la │ │ ││ │ │desfăşurată: │- IFIN-HH │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ ││ │ │766 mp │S - Pavilion │ │ │ │de protocol de │ │ ││ │ │Regimul de │Agârbiceanu - │ │ │ │predare-primire│ │ ││ │ │înălţime: P + 2 │INCDFLPR │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │N - Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Atomiştilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Piaţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Agroalimentară │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Măgurele) │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 3.│Pavilion │Suprafaţa │E - Aleea Aluniş │Str. Atomiştilor│01.06.1997│2.780.830,00│Hotărârea │În │Imobil ││ │Bl.1 + C1 + C2│construită: │(Banc Post S.A.- │nr. 105bis, │ │ │Guvernului │administrare │Con- ││ │(Sediu INCDFM)│1.929 mp │Măgurele) │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie││ │ │Suprafaţa │V - Bloc Turn - │ │ │ │Primit de la │ │ ││ │ │desfăşurată: │Institutul de │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ ││ │ │5.352 mp │Fizică Atomică │ │ │ │de protocol de │ │ ││ │ │Regimul de │S - Str. │ │ │ │predare-primire│ │ ││ │ │înălţime: │Atomiştilor │ │ │ │Ordinul │ │ ││ │ │Cartea funciară │N - Universitatea │ │ │ │ministrului │ │ ││ │ │nr. 7918 │Bucureşti - │ │ │ │educaţiei, │ │ ││ │ │Număr cadastral: │Facultatea de │ │ │ │cercetării şi │ │ ││ │ │4408 │Fizică │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 6.013/2008 │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 4.│Pavilion │Suprafaţa │E - Nuclear │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 42.023,00│Hotărârea │În │Imobil ││ │Radiochimie │construită: 18 mp│Vacuum S.A. │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- ││ │ │Suprafaţa │V - INOE 2000 │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie││ │ │desfăşurată: │S - Blocul M │ │ │ │Primit de la │ │ ││ │ │61 mp │N - Bibioteca │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ ││ │ │Regimul de │Naţională de │ │ │ │de protocol de │ │ ││ │ │înălţime: P + 2 │Fizică │ │ │ │predare-primire│ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 5.│Teren aferent │Suprafaţa │E - Aleea Aluniş │Str. Atomiştilor│24.11.2008│ 698.724,00│Ordinul │În │Imobil ││ │Pavilion │teren: 6.439 mp │(BancPost S.A. - │nr. 105bis, │ │ │ministrului │administrare │Teren ││ │Bl.1 + C1 + C2│Cartea funciară │Măgurele) │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ ││ │(Clădire │nr. 7918 │V - Bloc Turn - │ │ │ │cercetării şi │ │ ││ │INCDFM) │Număr cadastral: │Institutul de │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │4408 │Fizică Atomică │ │ │ │nr. 6.013/2008 │ │ ││ │ │Suprafaţa teren: │S - Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │656,64 mp - │Atomiştilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │suprafaţă │N - Universitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │neintabulată │Bucureşti - │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fizică │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 6.│Teren aferent │Suprafaţa │E - Clădire CETAL │Str. Atomiştilor│19.03.2008│ 118.060,00│Ordinul │În │Imobil ││ │Bloc M │teren 797 mp │V - Institutul de │nr. 409, │07.03.2012│ │ministrului │administrare │Teren ││ │(Conacul │Cartea funciară │Ştiinţe Spaţiale │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ ││ │Oteteleşanu) │nr. 7832 │S - Parc IFIN-HH │ │ │ │cercetării şi │ │ ││ │ │Număr cadastral: │N - Curtea │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │3199/3 │interioară │ │ │ │nr. 3.513/2008 │ │ ││ │ │ │ansamblul Grup 2 │ │ │ │Ordinul │ │ ││ │ │ │IFIN-HH │ │ │ │ministrului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │educaţiei, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │cercetării, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │şi sportului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 3.472/2012 │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 7.│Teren │Suprafaţa │E - Str. Aluniş │Str. Atomiştilor│19.03.2008│ 21.175,00│Ordinul │În │Imobil ││ │Grupul II │teren 257 mp │V - Pavilion │nr. 409, │07.03.2012│ │ministrului │administrare │Teren ││ │ │Cartea funciară │Corp Solid │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ ││ │ │nr. 61076 │S - Nuclear │ │ │ │cercetării şi │ │ ││ │ │Număr cadastral: │Vacuum S.A. │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │61076 │N - Str. │ │ │ │nr. 3.513/2008 │ │ ││ │ │ │Atomiştilor │ │ │ │Ordinul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ministrului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │educaţiei, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │cercetării, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │şi sportului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 3.472/2012 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Ordinul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ministrului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │educaţiei │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │naţionale şi │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │cercetării │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ştiinţifice │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 5.854/2015 │ │ │└────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴────────┘----------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016 şi are conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.-----