ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015(*actualizată*)pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat*)(actualizată la data de 31 decembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------*) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 342 din 22 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015.Ţinând cont de faptul că la stabilirea veniturilor care se iau în calcul pentru acordarea drepturilor de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere şi alocaţia de stat pentru copii, prin majorarea cuantumului acesteia, aprobată prin Legea nr. 125/2015, un număr semnificativ de familii beneficiare ale drepturilor menţionate sunt afectate negativ fie prin scăderea cuantumului beneficiilor de asistenţă socială menţionate, fie prin ieşirea din plată a acestora, în această situaţie fiind un număr de aproximativ 300.000 familii.Având în vedere impactul negativ asupra drepturilor de ajutor social şi de alocaţie pentru susţinerea familiei, precum şi faptul că alocaţia de stat pentru copii este un drept al copilului şi aceasta nu trebuie să influenţeze negativ acordarea altor drepturi de asistenţă socială, se impune stabilirea unor măsuri de protecţie socială care să permită menţinerea acordării drepturilor de ajutor social şi de alocaţie pentru susţinerea familiei în cazul familiilor cu copii.În considerarea faptului că impactul majorării alocaţiei de stat pentru copii se produce începând cu luna iulie 2015 şi având în vedere numărul mare de beneficiari ce vor fi afectaţi, constituind astfel o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, prin completarea art. 8 al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:----------Partea introductivă a art. unic a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 342 din 22 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015.- La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.»----------Noul punct al art. unic care modifică alin. (1) al art. 8 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001, a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 342 din 22 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015.(1^1) Abrogat.----------Alin. (1^1) al art. 8 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001, introdus de art. unic din prezentul act normativ, a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 342 din 22 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015.- Articolul 16^1 se abrogă.----------Noul punct al art. unic care abrogă art. 16^1 din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001, introdus de art. unic din prezentul act normativ, a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 342 din 22 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015.

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  GABRIEL OPREA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 iunie 2015.Nr. 25.-------