HOTĂRÂRE nr. 118 din 14 decembrie 2015privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2016
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 decembrie 2015  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 252 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2016, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 340.772 mii lei, din care 340.272 mii lei la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi 500 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială". (2) La capitolul 51.01, suma de 340.272 mii lei a fost repartizată astfel: a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, în sumă de 338.763 mii lei, din care:- cheltuieli curente, în sumă de 300.717 mii lei;- cheltuieli de capital, în sumă de 38.046 mii lei; b) cheltuieli pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.509 mii lei, din care:- cheltuieli curente, în sumă de 1.499 mii lei;- cheltuieli de capital, în sumă de 10 mii lei. (3) Detalierea bugetului pe anul 2016 este prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 300.717 mii lei, necesare în vederea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului, este următoarea: a) cheltuieli de personal, în sumă de 234.096 mii lei; b) cheltuieli pentru bunuri şi servicii, în sumă de 66.551 mii lei; c) cheltuieli pentru transferuri (contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale), în sumă de 70 mii lei. (2) La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute şi sumele necesare pentru fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi pentru întreţinerea şi funcţionarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive şi a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului. (3) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată.  +  Articolul 3 (1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 38.056 mii lei, din care 10.169 mii lei pentru active fixe şi 27.887 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe. (2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2016 este prezentată în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor în anul 2016 cuprinde, la resurse, suma de 21.200 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 20.735 mii lei. (2) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii. (3) Organizarea activităţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. (4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate. (5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare. (6) Detalierea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaţilor în anul 2016 este prezentată în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  Bucureşti, 14 decembrie 2015.Nr. 118.  +  Anexa 1*Font 9*CAMERA DEPUTAŢILOR                              BUGETUL PE ANUL 2016                    - Detalierea pe alineate de cheltuieli -                                                                        - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                  din care pentru:                                                                 ────────────────────                                                                           Institutul          Denumirea indicatorului Cod Program Camera Român                                                           2016 Deputa- pentru                                                                   ţilor Drepturile                                                                             Omului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01) 50.01 340.772 339.263 1.509AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.01 340.272 338.763 1.509 CHELTUIELI CURENTE 01 302.216 300.717 1.499  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 235.062 234.096 966   Cheltuieli salariale în bani 10.01 205.688 204.881 807    Salarii de bază 10.01.01 132.417 131.643 774    Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 6.988 6.988    Indemnizaţii plătite unor persoane    din afara unităţii (colaboratori şi 10.01.12 2.400 2.400    indemnizaţii de vârstă)    Indemnizaţii de delegare 10.01.13 63.883 63.850 33   Contribuţii 10.03 29.374 29.215 159    Contribuţii de asigurări sociale    de stat 10.03.01 20.626 20.515 111    Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 653 649 4    Contribuţii de asigurări sociale    de sănătate 10.03.03 6.789 6.752 37    Contribuţii de asigurări pentru    accidente de muncă şi boli    profesionale 10.03.04 196 195 1    Contribuţii pentru concedii    şi indemnizaţii 10.03.06 1.110 1.104 6  TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII 20 67.084 66.551 533   Bunuri şi servicii 20.01 22.703 22.547 156    Furnituri de birou 20.01.01 224 221 3    Materiale pentru curăţenie 20.01.02 456 454 2    Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 9.245 9.220 25    Apă, canal şi salubritate 20.01.04 2.360 2.357 3    Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 2.870 2.860 10    Piese de schimb 20.01.06 906 900 6    Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    internet 20.01.08 1.017 1.000 17    Materiale şi prestări de servicii cu    caracter funcţional 20.01.09 3.364 3.284 80    Alte bunuri şi servicii pentru    întreţinere şi funcţionare 20.01.30 2.261 2.251 10   Reparaţii curente 20.02 9.632 9.632   Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 805 800 5    Alte obiecte de inventar 20.05.30 805 800 5   Deplasări, detaşări, transferări 20.06 30.338 30.300 38    Deplasări interne, detaşări,    transferări 20.06.01 28.720 28.700 20    Deplasări în străinătate 20.06.02 1.618 1.600 18   Cărţi, publicaţii şi materiale   documentare 20.11 40 37 3   Pregătire profesională 20.13 116 110 6   Protecţia muncii 20.14 274 271 3   Alte cheltuieli 20.30 3.176 2.854 322    Protocol şi reprezentare 20.30.02 1.502 1.500 2    Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 607 604 3    Chirii 20.30.04 317 317    Fondul Preşedintelui 20.30.07 250 250    Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 500 500  TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI 55 70 70   Transferuri curente în străinătate   (către organizaţii internaţionale) 55.02 70 70   Contribuţii şi cotizaţii la organisme   internaţionale 55.02.01 70 70  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 38.056 38.046 10  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 38.056 38.046 10   Active fixe 71.01 10.169 10.159 10    Construcţii 71.01.01 884 884    Maşini, echipamente şi mijloace    de transport 71.01.02 5.509 5.509    Mobilier, aparatură birotică şi    alte active corporale 71.01.03 2.396 2.386 10    Alte active fixe 71.01.30 1.380 1.380   Reparaţii capitale aferente activelor   fixe 71.03 27.887 27.887ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.01 500 500  CHELTUIELI CURENTE 01 500 500  TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 500 500  Ajutoare sociale 57.02 500 500   Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2    CAMERA DEPUTAŢILOR                             CHELTUIELI DE CAPITAL                                  pe anul 2016                                                                   - mii lei - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nominalizarea pe obiective de investiţii, Program*) crt. alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale        (numărul şi data aprobării documentaţiei de investiţii) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL, din care: 38.056  I. Active fixe (A+B+C) 38.056     Obiective de investiţii (A+B), din care:  A. Lucrări în continuare:     1. Obiectivul "Definitivarea şi amenajarea     parcajului subteran de pe platforma     Palatului Parlamentului"     - numărul şi data aprobării documentaţiei:     Hotărârea Guvernului nr. 672/1994  B. Lucrări noi:  C. Alte cheltuieli de investiţii din care: 38.056     1. Construcţii 884     2. Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5.509     3. Mobilier, aparatură birotică şi alte active     corporale 2.396     4. Alte active fixe 1.380     5. Reparaţii capitale 27.887 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) În funcţie de derularea procesului investiţional, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor poate să aprobe modificări în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea în valoarea totală aprobată.

  ──────────
   +  Anexa 3    CAMERA DEPUTAŢILOR                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI                al activităţilor finanţate integral din venituri                              proprii pe anul 2016                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Prevederi            Indicatori Cod 2016 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Disponibil la finele anului precedent 12.000 2. Venituri în anul bugetar*) 9.200 3. TOTAL RESURSE (1+2) 21.200 4. Cheltuieli în anul bugetar 20.735 5. Excedent la finele anului bugetar 465                     - Detalierea cheltuielilor - VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10) 50.10 20.735 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.10 20.535  CHELTUIELI CURENTE 01 20.210   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11.237   Cheltuieli salariale în bani 10.01 9.465    Salarii de bază 10.01.01 7.875    Spor pentru condiţii de muncă 10.01.05 600    Indemnizaţii plătite unor persoane din afara    unităţii 10.01.12 900    Indemnizaţii de delegare 10.01.13 90   Contribuţii 10.03 1.772    Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 1.230    Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 39    Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 405    Contribuţii de asigurări pentru accidente de    muncă şi boli profesionale 10.03.04 12    Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 86   TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII 20 8.973    Bunuri şi servicii 20.01 5.748    Furnituri de birou 20.01.01 48    Materiale pentru curăţenie 20.01.02 147    Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 2.550    Apă, canal şi salubritate 20.01.04 100    Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 25    Piese de schimb 20.01.06 27    Transport 20.01.07 50    Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 40    Materiale şi prestări de servicii cu caracter    funcţional 20.01.09 2.500    Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi    funcţionare 20.01.30 261   Reparaţii curente 20.02 317   Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 155    Uniforme şi echipament 20.05.01 25    Alte obiecte de inventar 20.05.30 130   Deplasări, detaşări, transferări 20.06 40    Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01 10    Deplasări în străinătate 20.06.02 30   Pregătire profesională 20.13 18   Protecţia muncii 20.14 61   Alte cheltuieli 20.30 2.634    Protocol şi reprezentare 20.30.02 50    Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 4    Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 2.580  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 325   TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 325    Active fixe 71.01 325     Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 169     Mobilier, aparatură birotică şi alte active     corporale 71.01.03 148     Alte active fixe 71.01.30 8ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.01 200  CHELTUIELI CURENTE 01 200  TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 200  Ajutoare sociale 57.02 200   Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 200 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii şi alimentaţie publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii şi altele (dobânzi, penalităţi etc.).

  ──────────
  -------