ORDIN nr. 1.044 din 18 decembrie 2003(*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase(actualizat la data de 4 decembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • ----------În temeiul art. 12 lit. j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei Consiliului 96/35/CEE referitoare la desemnarea şi pregătirea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase şi ale Directivei 2000/18/CE referitoare la cerinţele minime aplicabile la examenul consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căi navigabile al mărfurilor periculoase,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Organismele desemnate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru organizarea şi prestarea serviciilor privind pregătirea profesională şi certificarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase sunt Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviară Română - AFER, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.  +  Articolul 3Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviară Română - AFER, Autoritatea Navală Română - A.N.R., precum şi toate persoanele fizice sau juridice care efectuează activităţi de transport de mărfuri periculoase sau conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea şi calificarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 9 august 1999, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

  p. Ministrul transporturilor,

  construcţiilor şi turismului,

  Sergiu Sechelariu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.044.  +  AnexăREGULAMENT 18/12/2003