NORME din 15 iunie 2004 (*actualizate*)de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile(actualizate la data de 10 decembrie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme se aplică: a) sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei; b) instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile; c) instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum uman din apă potabilă; d) surselor de apă potabilă folosite în industria alimentară; e) fântânilor publice de apă potabilă pentru folosinţă publică sau comercială.---------------Litera e) a art. 1 din norme a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Articolul 2În înţelesul prezentelor norme, următorii termeni şi expresii sunt definite astfel: a) autoritatea teritorială de sănătate publică este direcţia de sănătate publică organizată la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, conform legii; b) autoritatea responsabilă de administrarea apelor este Administraţia Naţională "Apele Române", organizată conform prevederilor legii; c) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză şi investigaţie sanitară a conformării cu normele de igienă şi sănătate publică, ce condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii în obiective de interes public; d) autorizaţia sanitară este documentul eliberat de autoritatea teritorială de sănătate publică, prin care se acordă autorizarea sanitară; e) autorizaţia sanitară cu derogare este documentul eliberat de autoritatea teritorială de sănătate publică, prin care se acordă producătorului sau distribuitorului de apă potabilă autorizarea sanitară de funcţionare pe perioada unei derogări, potrivit prevederilor art. 9 şi 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată;---------------Litera e) a art. 2 din norme a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. f) apă subterană este apa care saturează o zonă aflată deasupra unui strat de sol impermeabil;f^1) apa potabilă îmbuteliată este definită la art. 2 pct. 1 şi 2 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă.---------------Litera f^1) a art. 2 din norme a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. g) concentraţia sau valoarea admisă pentru oricare dintre parametri înseamnă concentraţia maximă sau minimă admisă pentru acel parametru, prevăzută în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, măsurată în unitatea de măsură specificată şi interpretată, când este cazul, conform notelor de la aceste tabele; h) consumator înseamnă o persoană care primeşte apă potabilă furnizată conform prevederilor legale în vigoare de la un producător sau distribuitor de apă potabilă; i) dezinfecţie înseamnă procedeul prin care sunt eliminate sau inactivate microorganismele patogene din apă, astfel încât aceasta să corespundă cerinţelor Legii nr. 458/2002; j) inspecţia sanitară este definită la art. 1 lit. a) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare;---------------Litera j) a art. 2 din norme a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. k) parametru reprezintă un organism sau o substanţă prevăzută în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002; l) parametru indicator reprezintă o caracteristică, un element, un organism sau o substanţă prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, pe baza căreia se evaluează calitatea apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de măsurile de remediere şi restricţii în utilizare; m) punct de amestec reprezintă locul în care apa tratată în scopul potabilizării, provenind din două sau mai multe surse, este combinată în condiţii tehnic controlate; n) supravegherea sanitară constă în autorizarea şi evaluarea sistemelor de producţie/distribuţie a apei potabile, precum şi controlul de laborator al calităţii apei potabile;---------------Litera n) a art. 2 din norme a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. o) sursă unică de distribuţie reprezintă un punct la ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor sau un punct de amestec; p) rezervorul de înmagazinare este orice construcţie, alta decât cea aflată în incinta staţiei de tratare, în care apa potabilă este stocată în scopul satisfacerii unei cerinţe de apă variabilă în timp; în cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual; r) fântâna publică de apă potabilă este construcţia amplasată pe domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, sub forma unui puţ săpat sau forat până la nivelul unei rezerve de apă, care serveşte la alimentarea cu apă a populaţiei şi care este destinată băutului, preparării hranei ori pentru alte scopuri casnice; finanţarea monitorizării calităţii apei potabile distribuite prin fântâna publică se asigură în condiţiile legii de către autorităţile publice locale, urmând ca aceasta să suporte costurile aferente reactivilor, să asigurare conformarea la parametrii de calitate şi avertizarea în cazul neconformării la parametrii de calitate pentru fântâna publică;---------------Litera r) a art. 2 din norme a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. s) fântâna individuală de apă potabilă este construcţia amplasată pe proprietatea privată a unei persoane fizice, sub forma unui puţ săpat sau forat până la nivelul unei rezerve de apă, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, deservind una sau mai multe gospodării.---------------Litera s) a art. 2 din norme a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Capitolul II Monitorizarea calităţii apei potabile  +  Articolul 3Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană; b) să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002; c) să respecte prevederile art. 5-8 şi 10 din Legea nr. 458/2002.  +  Articolul 4 (1) Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată, dacă în proba prelevată la ieşirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E. coli şi enterococi sunt cele prevăzute în tabelele 1A şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002.---------------Alin. (1) al art. 4 din norme a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea sintagmei "streptococi fecali" cu termenul "enterococi". (2) Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată la punctul de ieşire din rezervorul de înmagazinare, dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absenţa acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.  +  Articolul 5O zonă de aprovizionare reprezintă o suprafaţă geografic delimitată în care se distribuie apă potabilă într-un an de către un serviciu public de apă, dintr-un singur rezervor sau turn de apă ori dintr-o staţie de pompare în care apa are aceeaşi presiune şi aceleaşi caracteristici cu cele ale sistemului de distribuţie.  +  Articolul 6Serviciile publice de apă identifică şi delimitează teritoriile în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ, pentru ca monitorizarea calităţii apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu să fie reprezentativă pentru întreaga zonă.  +  Articolul 7Serviciile publice de apă vor întocmi sau, după caz, vor revizui în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distribuţie, conform următoarelor cerinţe: a) înregistrarea zonelor de aprovizionare se face ţinându-se seama de tipul de sursă de distribuţie: ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor; b) numărul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimează după rezidenţa permanentă; c) se identifică primele teritorii aprovizionate din surse unice; aceste teritorii se înregistrează ca o singură zonă de aprovizionare; d) zona de aprovizionare în care apa potabilă provine din una sau din mai multe surse de distribuţie este subdivizată în zone de aprovizionare separate, dacă există diferenţe semnificative în calitatea apei din teritoriu; e) în teritoriile în care variaţiile de calitate sunt complexe sau dacă apa distribuită provine prin transfer dintr-un număr de surse potenţiale, zona de aprovizionare este delimitată prin referire la graniţe convenţionale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distribuţie.  +  Articolul 8 (1) Verificarea calităţii apei potabile se face conform programelor de monitorizare prevăzute în tabelele 1-8 din anexa la prezentele norme. (2) Locurile de prelevare a probelor de apă sunt stabilite de autoritatea teritorială de sănătate publică împreună cu producătorul şi/sau distribuitorul şi sunt comunicate în scris autorităţii administraţiei publice locale. (3) Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile produse şi distribuite şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevăzuţi în Legea nr. 458/2002. (4) Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi în Legea nr. 458/2002, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia sanitară.  +  Articolul 9 (1) Producătorul de apă prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, în conformitate cu programul de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 1, 3, 5 şi 7 din anexa la prezentele norme, sau, dacă nu are capacitate proprie de analiză, încheie un contract cu un laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii. (2) Producătorul de apă trebuie să asigure prelevarea şi analizarea săptămânală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, enterococi, număr de colonii la 22°C şi la 37°C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual.---------------Alin. (2) al art. 9 din norme a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013, prin înlocuirea sintagmei "streptococi fecali" cu termenul "enterococi".(2^1) Frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă la ieşirea din cisternă este decisă de autoritatea de sănătate publică teritorială, în funcţie de următoarele elemente de risc: capacitatea cisternei, populaţia aprovizionată, tehnologia de tratare a apei.---------------Alin. (2^1) al art. 9 din norme a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (3) Autoritatea teritorială de sănătate publică prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare specificată, conform programului de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 2, 4, 6 şi 8 din anexa la prezentele norme. (4) În programul de monitorizare pentru fiecare parametru se vor respecta specificaţiile din tabelele 1A, 1B, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea teritorială de sănătate publică poate să efectueze monitorizări suplimentare şi să preleveze un număr suficient de probe dintr-o zonă de aprovizionare pentru orice parametru element, organism sau substanţă, alta decât dezinfectantul rezidual, în scopul de a stabili dacă apa este sanogenă şi curată, în cazul în care există informaţii că acel element, organism sau substanţă, singură sau în combinaţie, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerinţelor legii sau condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară. (2) Această monitorizare suplimentară nu poate determina o creştere mai mare de 20% a costurilor de monitorizare de control şi/sau de audit.  +  Articolul 11Autoritatea teritorială de sănătate publică poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individual pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.  +  Articolul 12Autoritatea teritorială de sănătate publică poate solicita unui serviciu public sau privat responsabil de producerea şi distribuţia apei potabile efectuarea de analize suplimentare.  +  Articolul 13 (1) În fiecare an producătorul de apă asigură prelevarea numărului standard de probe prevăzut în tabelele 1 şi 3 din anexa la prezentele norme, pentru a analiza dezinfectantul rezidual şi fiecare parametru menţionat în respectivele tabele. (2) Producătorul de apă poate reduce în anul următor, cu acordul autorităţii teritoriale de sănătate publică, numărul de probe de prelevat pentru un parametru/mai mulţi parametri faţă de numărul standard prevăzut în tabelele 1 şi 3 din anexa la prezentele norme, dacă în punctul unde respectivul parametru este monitorizat sunt îndeplinite cumulativ condiţiile: a) calitatea apei distribuite în respectiva zonă de aprovizionare nu este modificată; b) rezultatele probelor prelevate nu au arătat nici o variabilitate semnificativă timp de 2 ani consecutivi; c) parametrul număr de colonii la 22°C şi la 37°C nu a prezentat nici o modificare anormală; d) parametrul pH nu a înregistrat niciodată o valoare mai mică de 6,5 sau mai mare de 9,5; e) rezultatele monitorizării corespund valorilor prevăzute de Legea nr. 458/2002; f) parametrii bacterii coliforme, E. Coli sau enterococi nu au depăşit valoarea maximă admisă.---------------Litera f) a alin. (2) al art. 13 din norme a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (3) Abrogat;---------------Alin. (3) al art. 13 din norme a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile în cazul monitorizării parametrilor bacterii coliforme, E. Coli şi enterococi, dacă:---------------Partea introductivă a alin. (4) al art. 13 din norme a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. a) nu există nici un risc ca în apa produsă valoarea acestora să depăşească valoarea prevăzută de lege; b) tehnologia de tratare este proiectată astfel încât să nu permită ca, în caz de deficienţe sau de nefuncţionare a procesului de dezinfecţie, apa nedezinfectată să intre în sistemul de distribuţie. (5) În cazul în care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioadă a anului, numărul minim de probe care trebuie prelevat de la ieşirea din staţia de tratare va fi calculat proporţional cu numărul de zile din anul respectiv în care procedeul a fost aplicat şi în raport cu numărul standard.  +  Articolul 14Prelevarea, conservarea, transportul, păstrarea şi identificarea probelor de apă potabilă se fac conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Monitorizarea calităţii apei potabile potrivit prevederilor Legii nr. 458/2002, republicată, şi ale prezentei hotărâri se realizează numai de către laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătăţii potrivit procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministerul Sănătăţii postează pe site-ul propriu lista laboratoarelor înregistrate la acest minister pentru prelevarea şi analizarea probelor de apă potabilă, în vederea realizării programului de monitorizare a calităţii apei potabile, şi o actualizează cu ocazia fiecărei noi înregistrări.---------------Art. 15 din norme a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Articolul 16 (1) Laboratoarele prevăzute la art. 15 alin. (1) trebuie să transmită rezultatele analizelor în maximum 10 zile calendaristice de la aflarea acestora, atât autorităţii teritoriale de sănătate publică, cât şi producătorului de apă; transmiterea acestora se face de îndată, în cazul în care rezultatele analizelor indică un nivel mare de neconformare la parametrii de calitate ai apei potabile.---------------Alin. (1) al art. 16 din norme a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (2) Transferul de date între laboratoare şi autoritatea teritorială de sănătate publică se va putea face şi în format electronic. (3) Autoritatea teritorială de sănătate publică transmite lunar primăriilor rezultatele monitorizării şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aceste rezultate, conform prevederilor Legii nr. 458/2002.  +  Articolul 17 (1) Producătorul/Distribuitorul de apă suportă costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea de control şi de audit, costurile pentru monitorizarea realizată de laboratoarele direcţiilor de sănătate publică fiind conform tarifelor şi modalităţilor de plată stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.---------------Alin. (1) al art. 17 din norme a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.(1^1) În cadrul monitorizării de audit a apei potabile, autoritatea de sănătate publică teritorială poate analiza, prin laboratoarele Institutului Naţional de Sănătate Publică, acei parametri pentru care nu are capacitate de analiză proprie.---------------Alin. (1^1) al art. 17 din norme a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (2) Costurile de prelevare şi analiză pentru analizele suplimentare efectuate în cazul neconformării cu cerinţele de calitate, generate de reţeaua interioară, sunt suportate de către proprietarul reţelei interioare.  +  Articolul 18 (1) Producătorul de apă trebuie să păstreze registrele de analize astfel încât să se poată stabili că la fiecare dintre probele prelevate au fost îndeplinite condiţiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare şi analiză a probelor de apă potabilă. (2) Registrele de analiză se păstrează pe o perioadă de 5 ani.  +  Capitolul III Prelevarea şi analiza probelor de apă  +  Articolul 19Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 458/2002, probele de apă trebuie prelevate din puncte uniform distribuite în spaţiu şi în timp, pe perioada unui an.  +  Articolul 20 (1) Calitatea apei potabile se verifică în punctele de prelevare şi în orice alt punct autorizat. (2) Punctele de prelevare trebuie să fie localizate în aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec şi din rezervoare, astfel încât să asigure o probă reprezentativă pentru calitatea apei în reţeaua de distribuţie. (3) Ieşirea din staţia de tratare trebuie prevăzută cu robinete metalice, proiectate şi realizate astfel încât să asigure cerinţele de igienă pentru prelevare, care nu prezintă completări sau inserţii şi care sunt făcute din materiale avizate sanitar pentru a fi folosite în contact cu apa potabilă. Apa poate fi transportată către robinetul de prelevare printr-o ţeavă simplă, cât mai scurtă posibil, fabricată dintr-un material adecvat şi avizat sanitar pentru folosinţă în contact cu apa potabilă. (4) În situaţia în care ieşirea din staţia de tratare nu este reprezentativă pentru tot fluxul de tratare, se va alege şi alt punct pentru prelevarea de probe care să fie reprezentativ pentru calitatea apei produse. (5) În situaţia în care un serviciu public de apă primeşte apă tratată de la un alt serviciu, aceasta nu trebuie inclusă în programul de monitorizare a calităţii apei la ieşirea din staţia de tratare. Calitatea unei astfel de ape va fi monitorizată la punctul operaţional de transfer. (6) Abrogat.---------------Alin. (6) al art. 20 din norme a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (7) Pentru realizarea programului de monitorizare şi a monitorizării suplimentare, prelevarea probelor de apă se face de către asistenţii de igienă sau de personalul de laborator din cadrul autorităţii teritoriale de sănătate publică sau din laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătăţii pentru a efectua prelevarea şi analiza probelor de apă potabilă.  +  Articolul 21 (1) Cu excepţia apei distribuite din cisternă, punctele de prelevare pentru analiza fiecărui parametru, altul decât parametrul pentru care punctul este autorizat, vor fi selectate şi comunicate în scris producătorului de apă. (2) Autoritatea teritorială de sănătate publică poate autoriza, pe baza unei solicitări a producătorului de apă, determinarea oricărui alt parametru decât a celor menţionaţi în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din orice alt punct decât cele stabilite în programele de monitorizare.  +  Articolul 22 (1) În cazul în care distribuţia apei potabile se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate în punctul de curgere a apei din cisternă.---------------Alin. (1) al art. 22 din norme a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (2) În cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apă sunt intermitenţe în distribuţie sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apă vor fi prelevate cu o frecvenţă mai mare decât o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cât timp distribuţia este intermitentă şi la interval de 48 de ore după reluarea distribuţiei.(2^1) În situaţia prevăzută la alin (2), în cazul în care la 48 de ore de la reluarea distribuţiei nu se constată neconformităţi ale parametrilor de calitate ai apei potabile, se reia programul de monitorizare stabilit în baza tabelelor nr. 1-8 din anexa la prezentele norme.---------------Alin. (2^1) al art. 22 din norme a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (3) În probele de apă prelevate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, pH şi conductivitate, urmând ca apoi să fie analizaţi toţi parametrii indicatori. (4) Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafaţă şi subterane va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafaţă, pentru aplicarea specificaţiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier şi mangan, cu controlul în apa subterană, de către autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor împreună cu utilizatorii de apă, a parametrilor fier şi mangan, în situaţia în care există depăşiri datorate fondului natural.---------------Alin. (4) al art. 22 din norme a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Capitolul IV Parametrii indicatori de radioactivitate  +  Articolul 23Abrogat.---------------Art. 23 din norme a fost abrogat de art. 9 din LEGEA nr. 301 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015.  +  Articolul 24 (1) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează conform următoarei proceduri: a) se determină mai întâi conţinutul radioactiv prin măsurarea activităţii alfa şi beta globale a probei conform metodelor validate; b) dacă valoarea obţinută pentru activitatea beta globală este mai mare decât valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din activitatea beta globală se scade contribuţia K-40, conform metodei prevăzute la alin. (2) lit. a); c) dacă valorile activităţii alfa globală şi beta globală (minus K-40) sunt mai mari decât valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, se identifică radionuclizii naturali şi artificiali prezenţi, începând cu determinarea radionuclizilor naturali Ra-226 (alfa emiţător) şi Ra-228 (beta emiţător) şi continuând cu cei artificiali: Cs-137 (beta, gama emiţător) şi Sr-90 (beta emiţător); d) se determină conţinutul radioactiv specific conform metodei de analiză prevăzute la alin. (2) lit. b); e) în funcţie de conţinutul radioactiv specific obţinut, se calculează conform metodei de calcul prevăzute la alin. (2) lit. c) expunerea internă rezultată şi se compară cu doza efectivă totală de referinţă prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002; interpretarea se face în baza criteriilor menţionate la art. 25; f) tritiul este identificat şi determinat separat conform metodelor validate, iar valoarea obţinută se compară cu valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 şi se interpretează în baza criteriilor prevăzute la art. 25. (2) Determinarea parametrilor de radioactivitate se va face ţinându-se seama de următoarele recomandări: a) pentru determinarea K-40, întrucât raportul între K-40 şi potasiu stabil este fix, se recomandă o metodă de analiză chimică a potasiului stabil, cum sunt flamfotometria, spectrofotometria cu absorbţie atomică sau analiza specifică de ioni, având o sensibilitate de măsurare de 1mg K/l; activitatea K-40 se calculează folosindu-se factorul de conversie 27,6 Bq/g de potasiu stabil; b) pentru determinarea conţinutului specific se recomandă pentru radionuclizii gama emiţători metodele directe, gama spectrometrice, de preferat folosindu-se analizoare multicanal şi detectoare de germaniu hiperpur (cu eficienţă de detecţie mare), aplicându-se metode de lucru validate, iar pentru emiţătorii alfa şi beta se aplică metode radiochimice de analiză validate; c) în funcţie de conţinutul radioactiv specific (A) măsurat, exprimat în Bq/l, doza efectivă totală (D(ef)) se calculează după formula:D(ef)(mSv/an) = A(Bq/l) x consumul anual (l/an) x f(c), unde pentru activitatea (A) se ia în calcul media anuală a celor 4 probe recoltate în ultimul an calendaristic; pentru un adult, consumul mediu zilnic de apă potabilă este de 2 l, ceea ce înseamnă un consum anual de 730 l; f(c) este factorul de conversie al activităţii în doză (mSv/Bq încorporat), iar valorile se obţin înmulţind cu 1.000 valorile pentru adult (ultima coloană) din tabelul 4-A al Normelor fundamentale de securitate radiologică, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000. Dacă sunt mai mulţi radionuclizi, dozele individuale rezultate se însumează. (3) Rezultatele analitice ale fiecărei probe de apă prelevate trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) coordonatele exacte ale locului de recoltare; b) data recoltării probei (oră, zi, lună, an); c) metoda analitică folosită; d) radionuclizii identificaţi şi concentraţia activităţii per radionuclid (Bq/l); e) estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totală). (4) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate nu este necesară în cazurile în care: a) determinările succesive efectuate în anii anteriori au arătat valori cu mult sub valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002; b) nu există nici un motiv pentru prezenţa potenţială a unor radionuclizi naturali sau artificiali în concentraţii mari, neobişnuite, care ar putea contamina radioactiv apa potabilă. (5) Stabilirea sistemelor publice de aprovizionare cu apă pentru care se face monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează de către autoritatea teritorială de sănătate publică în colaborare cu autoritatea teritorială de protecţie a mediului.  +  Articolul 25Criteriile pentru interpretarea datelor şi modul de acţiune sunt prezentate în tabelul 9 din anexa la prezentele norme.  +  Capitolul V Măsurile de remediere  +  Articolul 26 (1) În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, în punctele de prelevare stabilite conform legii menţionate, producătorul de apă are obligaţia să respecte procedura menţionată în prezentul articol. (2) Producătorul/Distribuitorul de apă potabilă trebuie să informeze de îndată autoritatea teritorială de sănătate publică şi primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale despre neconformităţile constatate, precum şi despre planul măsurilor de remediere necesare. Termenele propuse de producător trebuie evaluate de autoritatea de sănătate publică teritorială astfel încât să nu determine apariţia unui risc pentru sănătatea populaţiei aprovizionate cu apă potabilă.---------------Alin. (2) al art. 26 din norme a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (3) Producătorul de apă trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru identificarea cauzelor, după cum urmează: a) să identifice toţi parametrii de calitate care nu se conformează cu prevederile Legii nr. 458/2002; şi b) să stabilească cauzele neconformităţii pentru fiecare parametru. (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul producătorilor/distribuitorilor de apă care deţin autorizaţie sanitară cu derogare.---------------Alin. (4) al art. 26 din norme a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (5) Producătorul de apă transmite de îndată autorităţilor menţionate la alin. (2) constatările şi concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, menţionând următoarele: a) posibilitatea de repetare a neconformării la fiecare dintre parametrii identificaţi a fi neconformi; b) acţiunile întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuţie interioară sau de modul de întreţinere a acestuia, inclusiv faptul că au fost informaţi consumatorii afectaţi. (6) În situaţia în care producătorul de apă a identificat o neconformare produsă din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia, trebuie să informeze consumatorii despre natura deficienţelor şi măsurile care trebuie întreprinse de către consumatorii în cauză. (7) În situaţia în care se înregistrează o neconformitate ca aceea prevăzută la alin. (6) pentru plumb sau cupru, producătorul ia măsuri de modificare sau de înlocuire a ţevilor din sistemul de distribuţie exterioară, indiferent dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficienţele înregistrate. (8) În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din cauza deteriorării temporare a calităţii sursei de apă, autoritatea teritorială de sănătate publică, autoritatea responsabilă de administrarea apelor şi autoritatea administraţiei publice locale stabilesc măsurile în scopul asigurării calităţii apei la sursă. (9) Pe domeniul public nu poate fi utilizată distribuţia de apă pentru consum uman din instalaţii individuale prevăzute cu rezervoare.---------------Alin. (9) al art. 26 din norme a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Capitolul VIAbrogat.--------------Cap. VI din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 27Abrogat.--------------Art. 27 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 28Abrogat.--------------Art. 28 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 29Abrogat.--------------Art. 29 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 30Abrogat.--------------Art. 30 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 31Abrogat.--------------Art. 31 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 32Abrogat.--------------Art. 32 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 33Abrogat.--------------Art. 33 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 34Abrogat.--------------Art. 34 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 35Abrogat.--------------Art. 35 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 36Abrogat.--------------Art. 36 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 37Abrogat.--------------Art. 37 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Articolul 38Abrogat.--------------Art. 38 din norme a fost abrogat de art. III din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010.  +  Capitolul VII Modificarea calităţii apei potabile în reţeaua de distribuţie  +  Articolul 39 (1) Materialele utilizate în sistemele de producere sau de distribuţie aflate în contact cu apa potabilă nu trebuie să fie susceptibile de a afecta calitatea apei. (2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie să se regăsească în apă în concentraţii superioare celor stabilite în tabelele 1A, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 şi nici să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică. (3) Folosirea şi introducerea de substanţe chimice/ amestecuri, produse, materiale, echipamente în contact cu apa potabilă trebuie avizate/notificate conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012.---------------Alin. (3) al art. 39 din norme a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Articolul 40 (1) Sistemele de distribuţie a apei potabile trebuie proiectate, realizate şi întreţinute astfel încât să împiedice introducerea sau acumularea de microorganisme, paraziţi ori substanţe ce constituie un risc potenţial pentru sănătatea publică sau sunt susceptibile de a produce degradarea apei potabile distribuite, astfel încât să nu mai fie corespunzătoare cerinţelor prevăzute de Legea nr. 458/2002. (2) Sistemele de distribuţie în condiţii normale de întreţinere trebuie să asigure circulaţia apei în toate punctele. Acestea trebuie să poată fi curăţate, spălate, golite şi dezinfectate. (3) Componentele reţelelor de distribuţie trebuie golite, curăţate, spălate şi dezinfectate când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate după o remediere. (4) Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să controleze eficienţa operaţiilor de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie şi calitatea apei după instalare şi după orice fel de intervenţie în reţea susceptibilă de a degrada calitatea apei potabile distribuite. Producătorul/Distribuitorul trebuie să aibă evidenţa acestui control. (5) Rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distribuţie trebuie curăţate, spălate şi dezinfectate cel puţin o dată pe an. Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să aibă evidenţa acestor operaţii. (6) În situaţia în care condiţiile de exploatare permit şi calitatea apei potabile nu prezintă nici un semn de degradare, operaţiile de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie pot fi făcute cu o frecvenţă mai mică, cu aprobarea autorităţii teritoriale de sănătate publică şi cu informarea primăriei. (7) Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să anunţe autoritatea teritorială de sănătate publică şi primăria asupra operaţiilor de dezinfecţie ce se vor realiza în timpul exploatării sistemului de distribuţie. (8) Partea din reţeaua de distribuţie destinată altei folosinţe decât consumul uman trebuie marcată. Orice parte din reţea accesibilă publicului şi furnizând o apă cu altă destinaţie decât consumul uman trebuie semnalată acestuia cu avertizarea pericolului de folosire. (9) Produsele întrebuinţate la curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare şi a sistemelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv condiţiile şi modul lor de utilizare, trebuie să fie avizate/autorizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României.---------------Alin. (9) al art. 40 din norme a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (10) Evacuarea apei utilizate la spălarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie sau la tratarea apei nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea publică sau pentru mediu ori să constituie o sursă de insalubritate.  +  Articolul 41 (1) Reţelele de distribuţie interioară nu trebuie să perturbe funcţionarea reţelei la care sunt racordate sau să producă o contaminare a apei distribuite în reţelele particulare de distribuţie atunci când în timpul utilizării prezintă fenomene de refulare. (2) Aceste reţele nu pot fi racordate la o sursă de apă care nu este autorizată sanitar.  +  Articolul 42Reţelele de distribuţie interioară pot fi prevăzute cu un sistem de tratare a apei complementar în următoarele cazuri: a) în cazul instalaţiilor colective; în acest caz sistemul de tratare a apei complementar este instalat numai pentru o parte din apa distribuită, astfel încât consumatorul final să poată dispune de apă rece netratată complementar; b) dacă produsele şi procedeele de tratare complementară au aviz sanitar conform prevederilor legale în vigoare; c) dacă produsele şi procedeele de tratare complementară sunt însoţite de instrucţiunile de folosire şi de informare a consumatorului, conform prevederilor legale în vigoare; d) dacă după tratarea complementară apa nu devine agresivă sau corosivă.  +  Articolul 43În sistemul de distribuţie a apei potabile nu se folosesc ţevi sau alte materiale care au în compoziţie plumb.  +  Articolul 44Autoritatea teritorială de sănătate publică va solicita producătorilor efectuarea unui studiu cu privire la potenţialul de dizolvare a plumbului în apă la punctul de distribuţie, pentru instalaţiile în care mai există conducte fabricate din plumb.  +  Articolul 45Producătorii de apă sunt obligaţi să asigure în permanenţă supravegherea calităţii apei potabile distribuite prin: a) inspecţia periodică a instalaţiilor; b) programul de teste şi analize efectuate în punctele determinate în funcţie de riscurile identificate; c) verificarea eficienţei procedeelor de dezinfecţie şi controlul produşilor secundari de dezinfecţie; d) evidenţa tuturor informaţiilor privind supravegherea sistemului.  +  Articolul 46 (1) Producătorii de apă trebuie să pună la dispoziţie autorităţii teritoriale de sănătate publică şi primăriei rezultatele supravegherii calităţii apei potabile distribuite şi orice informaţie cu privire la calitatea apei potabile. (2) Producătorii de apă sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă autorităţilor menţionate la alin. (1) orice incident care poate avea consecinţe asupra sănătăţii publice. (3) În fiecare an, pentru zonele de aprovizionare cu mai mult de 3.500 de locuitori, producătorii de apă trebuie să prezinte autorităţii teritoriale de sănătate publică şi primăriei un bilanţ referitor la funcţionarea sistemului, supravegherea calităţii apei potabile, lucrările realizate şi planul de supraveghere pentru anul următor.  +  Capitolul VIII Informarea şi raportarea  +  Articolul 47 (1) Producătorul de apă potabilă trebuie să întocmească şi să actualizeze un registru pentru fiecare zonă de aprovizionare, care să conţină: a) denumirea zonei; b) denumirea fiecărei staţii de tratare a apei din care apa este distribuită în acea zonă; c) numărul populaţiei din zona de aprovizionare; d) condiţiile de autorizare sanitară; e) acţiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 458/2002 şi cu condiţiile de autorizare sanitară temporară; f) rezultatele monitorizării; g) orice altă înregistrare necesară. (2) Producătorul de apă întregistrează: a) datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) ca intrări primare, până la termenul prevăzut de lege; b) datele prevăzute la alin. (1) lit. e), în termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luării la cunoştinţă a acestora; c) datele prevăzute la alin. (1) lit. f), în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a acestora. (3) Producătorul de apă trebuie să revizuiască şi să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1) cel puţin o dată pe an. (4) Producătorul de apă păstrează evidenţa anuală arhivată pe o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 48Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual pe site-ul autorităţii, potrivit prevederilor art. 13 alin. (8) din Legea nr. 458/2002, republicată, raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti privind calitatea apei potabile, care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane; b) informaţiile minime care trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (4) din Legea nr. 458/2002, republicată; c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.---------------Art. 48 din norme a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Articolul 49Producătorul de apă potabilă distribuită prin sistem public asigură îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (6) din Legea nr. 458/2002, republicată, de informare a consumatorilor asupra calităţii apei potabile furnizate, prin postarea pe site-ul propriu a datelor privind parametrii de calitate şi gradul de conformare, actualizate în funcţie de calendarul de monitorizare, precum şi prin înştiinţarea publicului privind adresa, numărul de telefon şi programul biroului la care aceste date pot fi consultate.---------------Art. 49 din norme a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 50 (1) Fântânile publice şi izvoarele vor fi monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an pentru verificarea conformării la parametrii: bacterii coliforme, E. Coli, enterococi, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitraţi, nitriţi, pesticide şi orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de către autoritatea teritorială de sănătate publică.---------------Alin. (1) al art. 50 din norme a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.(1^1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica şi vor întocmi, în condiţiile legii, o evidenţă a tuturor surselor de apă destinată consumului uman, cum sunt fântâni publice, fântânile individuale declarate de către cetăţenii care le deţin în proprietate, izvoare, captări locale - drenuri, foraje, precum şi alte asemenea surse de apă destinate consumului uman, ce aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale respective, şi o vor actualiza anual; această evidenţă va fi adusă la cunoştinţa autorităţii teritoriale de sănătate publică în vederea întocmirii planului de monitorizare a calităţii apei potabile.---------------Alin. (1^1) al art. 50 din norme a fost introdus de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (2) La evaluarea şi inspecţia sanitară a fântânilor publice şi a izvoarelor se utilizează fişa de evaluare nr. 3, prevăzută în anexa la prezentele norme.---------------Alin. (2) al art. 50 din norme a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (3) Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (1) sunt suportate de primăria din localitatea respectivă. (4) Tarifele şi modalităţile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Autoritatea teritorială de sănătate publică va transmite rezultatele acestei verificări şi măsurile ce se impun dacă este cazul, inclusiv cele de avertizare a populaţiei. (6) Primăria va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calităţii apei, dispuse, în condiţiile legii, de personalul specializat din cadrul autorităţii teritoriale de sănătate publică, împuternicit de Ministerul Sănătăţii, în situaţia în care valorile pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme sunt mai mari decât cele prevăzute în Legea nr. 458/2002, republicată.---------------Alin. (6) al art. 50 din norme a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (7) Populaţia va fi informată asupra calităţii apei prin postarea pe site-ul autorităţii teritoriale de sănătate publică a raportului judeţean privind calitatea apei potabile, întocmit potrivit art. 13 alin. (8) din Legea nr. 458/2002, republicată, iar primăria va asigura avertizarea populaţiei prin afişarea, la loc vizibil şi protejat, a înscrierilor «apa este bună de băut» sau «apa nu este bună de băut» sau «apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici», după caz.---------------Alin. (7) al art. 50 din norme a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013. (8) Medicii de familie din localităţile în care apa din fântânile şi izvoarele publice este necorespunzătoare trebuie să informeze pacienţii asupra riscurilor pentru sănătate ale folosirii unei ape de băut de calitate necorespunzătoare şi asupra măsurilor pe care aceştia trebuie să le ia pentru a-şi proteja sănătatea. (9) În cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege, primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari şi copiii mici până la 3 ani.  +  Articolul 51 (1) Calitatea apei din fântânile şi instalaţiile individuale de apă de folosinţă familială este verificată pentru respectarea valorilor parametrilor stabiliţi prin Legea nr. 458/2002, de către autoritatea teritorială de sănătate publică, la cererea proprietarului. (2) Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (1) sunt suportate de către solicitant. (3) Tarifele şi modalităţile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 51^1Calitatea apei din unităţile de procesare, depozitare şi comercializare a produselor alimentare se analizează cu frecvenţa prevăzută în tabelele nr. 7 şi 8 din anexa la prezentele norme, calculată în funcţie de volumul de apă folosit în unităţile respective.---------------Art. 51^1 din norme a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.  +  Articolul 52Anexa cuprinzând tabelele 1-9 şi fişele de evaluare şi inspecţie sanitară nr. 1-3 face parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexăla norme    Tabelul nr. 1. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la ieşireadin staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual*Font 9*┌───────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐│ Parametri de analizat │ Volum mediu │ Nr. redus de │Nr. standard de││ │de apă produs │ probe de │ probe de ││ │ în mc/zi │prelevat/an │prelevat/an │├───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤│1. E.coli │ < 20│ 2│ 4 ││2. Enterococi ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│3. Clor rezidual total şi liber*1) │ 20-1.999│ 2│ 4 ││ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ 2.000-5.999│ 18│ 36││ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ 6.000-11.999│ 90│ 180││ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ >12.000│ 104│ 208││ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│4. Bacterii coliforme │ < 20│ - │ 1││5. Număr de colonii la 22 grade C ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ şi 37 grade C (interpretarea se │ 20-99│ 2│ 4││ face în raport cu datele/ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ rezultatele istorice) │ 100-399│ 2│ 4││6. Clostridium perfringens ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ (inclusiv sporii)*2) │ 400-999│ 3│ 6││7. Amoniu ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│8. Aluminiu*3) │ 1.000-2.999│ 4│ 8││9. Conductivitate ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│10. Cloruri │ 3.000-5.999│ 8│ 12││11. Culoare ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│12. Duritate totală (valoarea se │ 6.000-19.999│ 18│ 36││ aplică în cazul în care se ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ foloseşte un procedeu de │ 20.000-29.999│ 45│ 90││ dedurizare) ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│13. Fier total*4) │ 30.000-39.999│ 52│ 104││14. Gust ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│15. Mangan*5) │ 40.000-49.999│ 78│ 156││16. Miros ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│17. Nitraţi │ 50.000-59.999│ 104│ 208││18. Nitriţi ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│19. Oxidabilitate*6) (sau carbon │ 60.000-99.999│ 130│ 260││ organic total pentru care ├───────────────┼──────────────┼───────────────┤│ interpretarea se face în raport│100.000-125.000│260 + 1 probă │520 +1 probă ││ cu datele/rezultatele istorice)│ │pentru fiecare│pentru fiecare ││20. pH │ │25.000 mc/zi │25.000 mc/zi de││21. Sodiu │ │de volum │volum ││22. Sulfuri şi hidrogen sulfurat │ │suplimentar │suplimentar ││23. Sulfaţi ├───────────────┤ │ ││24. Turbiditate │ > 125.000│ │ │└───────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘---------------Tabelul nr. 1 din anexa la norme a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul dedezinfecţie.*2) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenitădin sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din prezentele norme.---------------Nota *2) din subsolul tabelului nr. 1 din anexa la norme a fost modificată de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*3) Dacă este folosit în tratarea apei.*4) Dacă este folosit în tratarea apei sau se aplică procedeu de deferizare*5) Dacă se aplică un procedeu de reducere a acestuia.*6) KMnO(4) la cald în mediu acid.Tabelul nr. 2. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la ieşireadin staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐│ Parametri de analizat │Volum mediu de apă│Nr. de probe de││ │produs în mc/zi │prelevat/an │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│1. E. coli │ < 20│ 4││ ├──────────────────┼───────────────┤│ │ 20-1.999│ 27││ ├──────────────────┼───────────────┤│2. Enterococi │ 2.000-5.999│ 52││ ├──────────────────┼───────────────┤│ │ 6.000-19.999│ 104││ ├──────────────────┼───────────────┤│3. Clor rezidual total şi liber*1) │ >20.000│ 183││4. Bacterii coliforme ├──────────────────┼───────────────┤│5. Număr de colonii la 22 grade C şi 37 │ <20│ 1││ grade C (interpretarea se face în raport├──────────────────┼───────────────┤│ cu datele/rezultatele istorice) │ 20-99│ 1││6. Clostridium perfringens (inclusiv ├──────────────────┼───────────────┤│ sporii)*2) │ 100-399│ 1││7. Acrilamidă*3) ├──────────────────┼───────────────┤│8. Aluminiu*4) │ 400-999│ 2││9. Amoniu ├──────────────────┼───────────────┤│10. Arsen │ 1.000-2.999│ 3││11. Benzen ├──────────────────┼───────────────┤│12. Bor │ 3.000-5.999│ 4││13. Bromaţi*5) ├──────────────────┼───────────────┤│14. Cianuri libere şi totale │ 6.000-19.999│ 5││15. Dicloretan ├──────────────────┼───────────────┤│16. Duritate totală (valoarea se aplică în │ 20.000-29.999│ 6││ cazul în care se foloseşte un procedeu ├──────────────────┼───────────────┤│ de dedurizare) │ 30.000-39.999│ 8││17. Fier total*6) ├──────────────────┼───────────────┤│18. Fluor │ 40.000-49.999│ 12││19. Mangan*7) ├──────────────────┼───────────────┤│20. Mercur │ 50.000-59.999│ 12││21. Nitraţi ├──────────────────┼───────────────┤│22. Seleniu │ 60.000-99.999│ 12││23. Sodiu ├──────────────────┼───────────────┤│24. Stibiu │ 100.000-125.000│12 + 1 probă ││25. Pesticide*8) ├──────────────────┤pentru fiecare ││26. Tetracloretenă şi tricloretenă │ >125.000│25.000 mc/zi ││27. Trihalometani/THM*9) │ │de volum ││ │ │suplimentar │└───────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┘---------------Tabelul nr. 2 din anexa la norme a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul dedezinfecţie.*2) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenitădin sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.---------------Nota *2) din subsolul tabelului nr. 2 din anexa la norme a fost modificată de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*3) Dacă este folosită în tratarea apei.*4) Dacă este folosit în tratarea apei.*5) Dacă apa este tratată cu ozon sau clor.*6) Dacă este folosit în tratarea apei sau apa este supusă unui procedeu dedeferizare.*7) Dacă se aplică un procedeu de reducere a acestuia.*8) Pesticidele susceptibile de a fi prezente în apă trebuie analizate cuprioritate.*9) Dacă apa este tratată cu clor.Tabelul nr. 3. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la consumatorşi numărul de probe de prelevat anual*Font 9*┌───────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐│ Parametri de analizat │Nr. de populaţie│Nr. redus de │Nr. standard de││ │ din zona de │ probe de │ probe de ││ │ distribuţie │prelevat/an │ prelevat/an │├───────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤│1. E.coli │ <100│ - │ 2 ││2. Enterococi ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│3. Bacterii coliforme │ >/= 100│ - │ 8 la fiecare ││4. Clor rezidual total şi liber*1) │ │ │5.000 de ││ │ │ │locuitori │├───────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤│5. Aluminiu*2) │ <100│ 1│ 2││6. Amoniu ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│7. Clostridium perfringens │ 100-499│ 1│ 2││ (inclusiv sporii)*2^1) ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│8. Conductivitate │ 500-1.999│ 2│ 4││9. Duritate totală (valoarea se ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ aplică în cazul în care se │ 2.000-4.999│ 3│ 6││ foloseşte un procedeu de ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ dedurizare) │ 5.000-14.999│ 5│ 10││10. Fier total*3) ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│11. Gust │ 15.000-29.999│ 10│ 24││12. Miros ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│13. Nitraţi │ 30.000-99.999│ 20│ 48││14. Nitriţi ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│15. Oxidabilitate*4) (sau carbon │ 100.000-149.999│ 40│ 90││ organic total pentru care ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ interpretarea se face în raport│ 150.000-199.999│ 56│ 104││ cu datele/rezultatele istorice)├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│16. pH │ 200.000-299.999│ 104│ 156││17. Turbiditate ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ 300.000-499.999│ 130│ 208││ ├────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ > 500.000│208 + 1 probă │390 + 2 probe ││ │ │pentru fiecare│pentru fiecare ││ │ │5.000 de │5.000 locuitori││ │ │locuitori │suplimentari ││ │ │suplimentari │ │└───────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘---------------Tabelul nr. 3 din anexa la norme a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul dedezinfecţie.*2) Dacă este folosit în tratarea apei.*2^1) monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenitădin sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.---------------Nota *2^1) din subsolul tabelului nr. 3 din anexa la norme a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*3) Dacă este folosit în tratarea apei sau se aplică procedeu de deferizare*4) KMnO(4) la cald în mediu acid.Tabelul nr. 4. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la consumatorşi numărul de probe de prelevat anual┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐│ Parametri de analizat │Nr. de populaţie │Nr. de probe ││ │ din zona de │de prelevat/an ││ │ distribuţie │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│1. E. coli │ <100│ 2││2. Enterococi ├──────────────────┼───────────────┤│3. Bacterii coliforme │ >/= 100│6 probe pentru ││4. Clor rezidual liber şi total*1) │ │fiecare 5.000 ││ │ │de locuitori │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│5. Număr de colonii la 22 grade C şi 37 │ <100│ 1││ grade C (interpretarea se face în raport├──────────────────┼───────────────┤│ cu datele/rezultatele istorice) │ 100-499│ 1││6. Clostridium perfringens (inclusiv ├──────────────────┼───────────────┤│ sporii)*1^1) │ 500-1.999│ 1││7. Acrilamidă*2) ├──────────────────┼───────────────┤│8. Arsen │ 2.000-4.999│ 1││9. Benzen ├──────────────────┼───────────────┤│10. Benz (a) piren │ 5.000-14.999│ 2││11. Bor ├──────────────────┼───────────────┤│12. Bromaţi*3) │ 15.000-29.999│ 3││13. Cadmiu ├──────────────────┼───────────────┤│14. Cianuri libere şi totale │ 30.000-99.999│ 4││15. Clorură de vinil ├──────────────────┼───────────────┤│16. Crom │ 100.000-149.999│ 5││17. Cupru ├──────────────────┼───────────────┤│18. Dicloretan │ 150.000-199.999│ 6││19. Duritate totală*4) ├──────────────────┼───────────────┤│20. Epiclorhidrină │ 200.000-299.999│ 8││21. Fier ├──────────────────┼───────────────┤│22. Fluor │ 300.000-499.999│10 + 1 probă ││23. Hidrocarburi policiclice aromatice ├──────────────────┤suplimentară ││24. Mercur │ > 500.000│pentru fiecare ││25. Nichel │ │100.000 de ││26. Nitraţi │ │locuitori ││27. Nitriţi │ │ ││28. Pesticide*5) │ │ ││29. Plumb │ │ ││30. Seleniu │ │ ││31. Stibiu │ │ ││32. Tetracloretenă şi tricloretenă │ │ ││33. Trihalometani/THM*6) │ │ │└───────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┘---------------Tabelul nr. 4 din anexa la norme a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*1) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul dedezinfecţie.*1^1) monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.---------------Nota *1^1) din subsolul tabelului nr. 4 din anexa la norme a fost introdusă de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*2) Dacă este folosită în tratarea apei.*3) Dacă apa este tratată cu ozon sau clor.*4) Dacă se aplică un procedeu de durizare.*5) Pesticidele susceptibile de a fi prezente trebuie analizate cuprioritate.*6) Dacă apa este tratată cu clor.Tabelul nr. 5. Monitorizarea de control a calităţii apei îmbuteliate în sticle saualte recipiente şi a gheţii pentru consum uman fabricate din apă potabilă şi numărul de probede prelevat anual*Font 9*┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────────┐│ Parametri de analizat │Volumul de apă │Nr. de probe de │Nr. de probe de ││ │îmbuteliat zilnic │prelevat înainte │prelevat după ││ │(exprimat ca medie│de îmbuteliere/an│îmbuteliere/an ││ │anuală) │ │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│1. E. coli │ │2. Enterococi ├──────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│3. Pseudomonas aeruginosa │ 10 - │4. Nr. de colonii la 22 grade C şi ├──────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│ la 37 grade C │ >60 │ 1 pentru fiecare│1 pentru fiecare││5. Bacterii coliforme │ │10 mc îmbuteliaţi│10 mc ││6. Culoare │ │ │îmbuteliaţi ││7. Conductivitate │ │ │ ││8. Gust │ │ │ ││9. Miros │ │ │ ││10. pH │ │ │ ││11. Turbiditate │ │ │ ││12. Aluminiu │ │ │ ││13. Amoniu │ │ │ ││14. Duritate totală │ │ │ ││15. Fier total │ │ │ ││16. Nitraţi │ │ │ ││17. Nitriţi │ │ │ ││18. Oxidabilitate │ │ │ │└───────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────────┘---------------Tabelul nr. 5 din anexa la norme a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*1) Dacă este folosit în tratarea apei.*2) KMnO(4) la cald în mediu acid.Tabelul nr. 6. Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipienteşi a gheţii pentru consum uman fabricate din apă potabilă şi numărul de probe de prelevat anual*Font 8*┌───────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┐│Parametri de analizat │Volum de apă │Nr. de probe de │Nr. de probe de │Nr. de probe de ││ │îmbuteliat zilnic │ prelevat din │prelevat înainte │prelevat după ││ │(exprimat ca medie│ sursă/an │de îmbuteliere/an│ îmbuteliere/an ││ │anuală) │ │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│1. Nr. de colonii la 22 │ │ grade C şi la 37 grade C├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│2. Bacterii coliforme │ │3. Pseudomonas aeruginosa ├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│4. E. Coli │ >60 │1 pentru fiecare│1 pentru fiecare │1 pentru fiecare││5. Enterococi │ │200 mc │100 mc │100 mc ││6. Acrilamidă │ │îmbuteliaţi │îmbuteliaţi │îmbuteliaţi" ││7. Aluminiu │ │ │ │ ││8. Arsen │ │ │ │ ││9. Benzen │ │ │ │ ││10. Benzo (a) piren │ │ │ │ ││11. Bor │ │ │ │ ││12. Bromaţi │ │ │ │ ││13. Cadmiu │ │ │ │ ││14. Cianuri │ │ │ │ ││15. Cloruri │ │ │ │ ││16. Clorură de vinil │ │ │ │ ││17. Crom │ │ │ │ ││18. Cupru │ │ │ │ ││19. Duritate totală │ │ │ │ ││20. Epiclorhidrină │ │ │ │ ││21. Fier total │ │ │ │ ││22. Fluor │ │ │ │ ││23. Hidrocarburi │ │ │ │ ││ policiclice aromatice │ │ │ │ ││24. Mangan │ │ │ │ ││25. Mercur │ │ │ │ ││26. Niraţi │ │ │ │ ││27. Nichel │ │ │ │ ││28. Pesticide │ │ │ │ ││29. Plumb │ │ │ │ ││30. Seleniu │ │ │ │ ││31. Sodiu │ │ │ │ ││32. Stibiu │ │ │ │ ││33. Trihalometani │ │ │ │ ││34. Tetracloretenă şi │ │ │ │ ││ tricloretenă │ │ │ │ ││35. Tritiu │ │ │ │ ││36. Activitate alfa globală│ │ │ │ ││37. Activitate beta globală│ │ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘---------------Tabelul nr. 6 din anexa la norme a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*1) Dacă apa este tratată cu clor.Tabelul 7. Monitorizarea de control a calităţii apei folosită în industriaalimentarăFrecvenţa anuală de prelevare şi analiză a probelor de către producător┌──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐│ │Volum de apă │Nr.de probe│Nr. de probe││ Parametri de analizat │consumat/ │de prelevat│de prelevat ││ │produs zilnic│din sursă/ │la punctul ││ │în metri cubi│ an │de utilizare││ │(exprimat ca │ │ / an ││ │medie anuală)│ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┴────────────┤│ 1. E. coli │ ≤10 │ 2 ││ 2. Enterococi │ │ ││ 3. Număr de colonii la 22°C şi 37°C ├─────────────┼────────────────────────┤│ (interpretarea se face în raport │ > 10 ≤ 100│ 3 ││ cu datele/rezultatele istorice) ├─────────────┼────────────────────────┤│ │> 100 ≤ 1.000│ 9 ││ 4. Bacterii coliforme │ │ ││ 5. Clostridium perfringens (inclusiv ├─────────────┼────────────────────────┤│sporii)*1 │ > 1.000 ≤ │ 4+3 pentru fiecare││ │ 10.000 │ 1.000 mc folosiţi││ 6. Culoare │ │ ││ 7. Gust │ │ ││ 8. Miros ├─────────────┼────────────────────────┤│ 9. pH │ > 10.000 ≤ │ ││ 10. Conductivitate │ 100.000 │ ││ 11. Turbiditate ├─────────────┼────────────────────────┤│ 12. Aluminiu*2 │ > 100.000│ ││ 13. Amoniu │ │ ││ 14. Duritate totală │ │ ││ 15. Fier total │ │ ││ 16. Nitraţi │ │ ││ 17. Nitriţi │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘---------------Titlul coloanei a doua din tabelul nr. 7 din anexa la norme a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.Pct. 5 din prima coloană a tabelului nr. 7 din anexa la norme a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenitădin sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.---------------Nota *1) din subsolul tabelului nr. 7 din anexa la norme a fost modificată de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*2) Dacă este folosit în tratarea apei.Tabelul 8. Monitorizarea de audit a calităţii apei utilizate în industriaalimentarăFrecvenţa anuală de prelevare şi analiză a probelor┌──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐│ │Volum de apă │Nr.de probe│Nr. de probe││ Parametri de analizat │consumat/ │de prelevat│de prelevat ││ │produs zilnic│din sursă │la punctul ││ │în metri cubi│ │de utilizare││ │(exprimat ca │ │ ││ │medie anuală)│ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┴────────────┤│ 1. E. coli │ ≤10 │ 1 ││ 2. Enterococi │ │ ││ 3. Bacterii coliforme │ │ ││ 4. Clostridium perfringens (inclusiv ├─────────────┼────────────────────────┤│sporii)*1 │ > 10 ≤ 100 │ 2 ││ │> 100 ≤ 1.000│ ││ 5. Acrilamidă │ │ ││ 6. Aluminiu │ │ ││ 7. Arsen │ │ ││ 8. Benzen │ │ ││ 9. Benzo(a)piren │ │ ││ 10. Bor │ │ ││ 11. Bromaţi │ │ ││ 12. Cadmiu ├─────────────┼────────────────────────┤│ 13. Cianuri │ > 1.000 < │ 1 + 1 pentru fiecare ││ 14. Cloruri │ 10000 │ 3.300 mc folosit││ 15. Clor rezidual*2 │ │ ││ 16. Clorura de vinil │ │ ││ 17. Crom │ │ ││ 18. Cupru │ │ ││ 19. Duritate totală │ │ ││ 20. Epiclohidrina │ │ ││ 21. Fier total │ │ ││ 22. Fluor │ │ ││ 23. Hidrocarburi policiclice │ │ ││ aromatice │ │ ││ 24. Mangan │ │ ││ 25. Mercur ├─────────────┼────────────────────────┤│ 26. Nitraţi │ > 10.000 │ 3 + 1 pentru fiecare ││ 27. Nichel │ < 100.000 │ 10.000 mc folosit ││ 28. Oxidabilitate*3 (sau carbon │ │ ││ organic total pentru care inter- │ │ ││ pretarea se face în raport cu │ │ ││ datele/rezultatele istorice) │ │ ││ 29. Pesticide │ │ ││ 30. Plumb │ │ ││ 31. Seleniu │ │ ││ 32. Sodiu │ │ ││ 33. Stibiu ├─────────────┼────────────────────────┤│ 34. Trihaiometani/THM*4 │ > 10.000 │ 10 + 1 pentru fiecare ││ 35. Tetracloretan şi tricloretenă │ │ 25.000 mc folosit││ 36. Tritiu │ │ ││ 37. Activitate α globală │ │ ││ 38. Activitate â globală │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘---------------Titlul coloanei a doua din tabelul nr. 8 din anexa la norme a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.Pct. 4 din prima coloană a tabelului nr. 8 din anexa la norme a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenitădin sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.---------------Nota *1) din subsolul tabelului nr. 8 din anexa la norme a fost modificată de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.*2) Sau orice alt parametru reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.*3) KMnO(4) la cald în mediu acid.*4) Dacă apa este tratată cu clor.Tabelul 9. Criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate şimodul de acţiune ┌──────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ │ Valoarea determinată │ │ │ Parametru │comparativ cu valoarea │ Mod de acţiune │ │ │prevăzută în tabelul 3 │ │ │ │din anexa 1 la Legea │ │ │ │ 458/2002 │ │ ├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Activitate │ mai mică │ apa corespunde calitativ şi se │ │globală │ │ continuă monitorizarea de rutină │ │ │ mai mare │ se evaluează contribuţia K-40 │ │ │ │ se determină conţinutul radio- │ │ │ │ activ specific şi se calculează │ │ │ │ doza efectivă │ ├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Doza │ mai mică │ apa corespunde calitativ şi se │ │efectivă │ │ continuă monitorizarea │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │ mai mare, dar mai mică │ se informează autoritatea terito- │ │ │ de 1 mSv/an* │ rială de sănătate publică │ │ │ │ se analizează cu producătorul şi │ │ │ │ distribuitorul cauzele posibile │ │ │ │ şi se iau măsuri de remediere │ │ │ │ după caz, se repetă determinările │ │ │ │ sau se intensifică frecvenţa │ │ │ │ recoltărilor de probe │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │ mai mare dar lmSv/an, │ se informează Institutul de Sănă- │ │ │ dar mai mică de 5 │ tate Publică la care arondat │ │ │ mSv/an* │ autoritatea teritorială de sănă- │ │ │ │ tate publică │ │ │ │ se fac evaluări ale impactului po-│ │ │ │ tenţial pe sănătate şi ale efica- │ │ │ │ citaţii unor măsuri de intervenţie│ │ │ │ se iau măsuri de remediere pe baza│ │ │ │ evaluării cost/beneficiu │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │ mai mare 5 mSv/an* │ din punct de vedere al radioacti- │ │ │ │ vităţii, apa nu este bună de │ │ │ │ consum │ │ │ │ se iau măsuri imediate pentru a │ │ │ │ reduce dozele la valori sub 1 mSv │ │ │ │ /an │ ├──────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Tritiu │ mai mică │ apa este bună de consum şi se │ │ │ │ continuă monitorizarea de rutină │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │ mai mare dar sub 300 │ se informează autoritatea terito- │ │ │ Bq/l │ rială de sănătate publică │ │ │ │ se analizează cu producătorul şi │ │ │ │ distribuitorul cauzele posibile şi│ │ │ │ se iau măsuri de remediere │ │ │ │ după caz, se repetă determinările │ │ │ │ sau se intensifică frecvenţa re- │ │ │ │ coltărilor de probe │ │ │ │ se caută prezenţa şi a altor ra- │ │ │ │ dionuclizii artificiali şi se │ │ │ │ calculează doza efectivă totală │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │ mai mare de 300 Bq/l, │ se informează Institutul de Sănă- │ │ │ dar sub 900 Bq/l │ tate Publică la care este arondat │ │ │ │ autoritatea teritorială de sănă- │ │ │ │ tate publică │ │ │ │ se fac evaluări ale impactului │ │ │ │ potenţial asupra sănătăţii şi ale │ │ │ │ eficacităţii unor măsuri de inter-│ │ │ │ venţie │ │ │ │ pe baza evaluării cost/beneficiu, │ │ │ │ se iau măsuri de remediere │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │ mai mare de 900 Bq/1 │ din punct de vedere al radioacti- │ │ │ │ vităţii apa nu este bună de con- │ │ │ │ sum şi se iau măsuri imediate │ │ │ │ pentru a reduce concentraţia sub │ │ │ │ 100 Bq/1 │ └──────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┘    * - valoarea se reduce corespunzător dacă există expunere suplimentară apopulaţiei şi pe alte căi (expunere gamma externă, expunere internă - inhalare,ingerare de produse alimentare contaminate radioactiv, etc).FIŞA nr. 1 DE EVALUARE/INSPECŢIE SANITARĂ---------------Titlul Fişei nr. 1 din anexa la norme a fost modificat de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.STAŢIA DE TRATARE A APEI    I. Informaţii generale    1. Data evaluării/controlului ................................    2. Obiectivul .......... .......... ........... .............                    (sursă) (captare) (staţie (distribuţie)                                        de tratare)    3. Efectuată de .................. ..............................                    (numele persoanei) (Direcţia de sănătate publică)    4. Numele producătorului şi adresa ..............................    5. Şeful staţiei de tratare .....................................    6. Anul punerii în funcţiune ....................................    7. Zona de aprovizionare ...... Populaţia deservită .............    8. Capacitatea staţiei de tratare: proiectată ......... actuală ...........    9. Posibilitatea de asigurare a rezervei de apă pentru 12 ore în caz de avarie ....    10. Zona de protecţie: Împrejmuită DA I_I NU I_I                           Împrejmuită şi păzită DA I_I NU I_I---------------Pct. I din Fişa nr. 1 din anexa la norme a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.II. Sursa1. Tipul sursei de apă ........... ....... ...... ..... ...........                              Lac de                              acumulare Fluviu Râu Foraj Izvor (Altele)III. Captarea1. Este captarea adecvată din punct de vedere al:       Amplasării [] Da / [] Nu Tipului          [] Da / [] Nu Întreţinerii [] Da / [] Nu       Surselor de poluare din vecinătate [] Da / [] NuIV. Procesul de tratare aplicat    1. Site fine................................................................    2. Deznisipatoare...........................................................    3. Treaptă de reţinere a uleiurilor şi substanţelor grase...................    4. Presedimentare ..................................................    5. Predezinfecţie / oxidare .................. ..........................                                        Clor Ozon    6. Tratament cu cărbune activ ..........................................    7. Aerare .............................................................    8. Coagulare şi floculare .............. ............. ..............                                  Var Aluminiu Altele    9. Sedimentare .................. .............. ............                         Dreptunghiular Radial Altele    l0. Filtrare .................. .............. ..............                            Lentă Rapidă Cărbune granulat    11. Dezinfecţie .................. .............. .............                            Clor Ozon Altele    12. Alte procedee (specificaţi):.............................................V. Sedimentare1. Nr. de tancuri/bazine de sedimentare:...................................2. Frecvenţa îndepărtării nămolului.........................................3. Tipul procedeului de decolmatare.........................................4. Metoda de depozitare a nămolului.........................................5. Aspectul general legat de limpezimea apei................................6. Turbiditatea (NTU) la intrare:.............(NTU) la ieşire...............VI. Filtrarel. Nr. de filtre............................................................2. Viteza de filtrare.......................................................3. Funcţionarea filtrului...................................................4. Grosimea stratului de pietriş............................................5. Grosimea stratului de nisip şi granulozitatea............................VII. Spălarea în flux invers a filtrelor1. Criteriile de începere a spălării în flux invers..........................       Aer: .......................... .................................                               Debitul Durată Timpul       Apă: .......................... .................................                               Debitul Durată Timpul2. Distribuţia volumelor de aer şi apă în patul de nisip:                                         ................... ..................                                           Uniformă Neuniformă3. Volumul de apă curată pentru spălarea în flux invers:......................4. Au apărut "bulgări" de nămol sau fisuri în patul filtrant?Înaintea spălării în flux invers...........................................După spălarea în flux invers...............................................5. Unde este dirijată apa de spălare?.........................................VIII. Clorinarea1. Au existat întreruperi în clorinarea apei?................................2. Frecvenţa întreruperilor:.................................................3. Cauza întreruperii:.......................................................4. Tipul substanţei chimice utilizate:.......................................5. Dozarea substanţei chimice:...............................................5^1. Consumul de substanţă clorigenă/zi .....................................---------------Pct. 5^1 de la pct. VIII din Fişa nr. 1 din anexa la norme a fost introdus de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.6. Echipament şi măsuri de siguranţă:........................................7. Stocuri de rezervă de dezinfectant:...............Cantitatea.............8. Condiţii de depozitare:..................................................IX. Rezervor/ rezervoare cu apă potabilă1. Nr. de rezervoare: ......................................................2. Capacitatea fiecărui rezervor, mc: ......................................3. Concentraţia de clor rezidual liber: ...................................4. pH: .....................................................................5. Reactivi utilizaţi pentru ajustarea pH-ului şi doza:.....................6. Există scurgeri din rezervor?..........................................7. Este rezervorul acoperit şi închis corespunzător?........................8. Există urme de substanţe străine în rezervor?............................9. Sunt ventilele de aer şi conductele de preaplin protejate cu site?.......X. Controlul procesului de tratare                            Da Nu Frecvent    1. Testul Jar: ............. ................ ....................    2. pH: ............. .............. .....................    3. Clor rezidual liber: ............ .............. ....................    4. Culoare: ............ ............... ....................    5. Turbiditate: .. ........... ............. ......................    6. E. Coli/SF: ............... ............. ......................    7. Altele: ........... ............... ..................EVALUARE SANITARĂXI. Controlul înregistrărilor/documentelor:1. Consumul de reactivi .......................................................2. Documente justificative ale procurării dezinfectantelor/ Autorizaţii/Avize .............3. Avize/Notificări pentru substanţele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa ...............4. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare ................5. Examinarea bacteriologică ...............................................6. Clorul rezidual .........................................................7. Planul de management al riscului ........................................8. Certificatul de înregistrare la MS al laboratorului cu care se efectuează monitorizarea de control, în termen de valabilitate ................................---------------Pct. XI din Fişa nr. 1 din anexa la norme a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.XI^1. Controlul monitorizării:1. Monitorizarea de control: a) respectarea frecvenţei de monitorizare ............................... b) respectarea parametrilor de analizat ................................. c) respectarea punctelor de recoltă .....................................2. Monitorizarea de audit: a) respectarea frecvenţei de monitorizare ............................... b) respectarea parametrilor de analizat ................................. c) respectarea punctelor de recoltă ....................................---------------Pct. XI^1 din Fişa nr. 1 din anexa la norme a fost introdus de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.XII. Întreţinere                            Curăţare Calibrare/ ungere    1. Grătare/Site: ...................... .........................    2. Pompe: ........................ .........................    3. Dozatoare pentru clor ................. .....................    4. Dozatoare pentru aluminiu ................. .....................    5. Instrumente de măsură şi    control: ................. .......................    6. Gospodărire în general: .............. .........................    7. Depozitarea reactivilor: .............. .........................                                    Adecvată InadecvatăXIII. Personal1. Nr. angajaţilor. .............. ............                          (permanenţi) (temporari)2. Nivelul de pregătire al şefului staţiei de tratare a apei şi a operatorului-şef .......3. Vechimea în staţia de tratare .......................................4. Vechimea în serviciile de tratare a apei ............................5. Fişele de aptitudine/Examenele medicale periodice ale personalului conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ....................6. Certificatele privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare, ...................................---------------Pct. XIII din Fişa nr. 1 din anexa la norme a fost modificat de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.XIV. Reclamaţii primite1. De la operatori: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. De la consumatori ..........................................................---------------Pct. 2 de la pct. XIV din Fişa nr. 1 din anexa la norme a fost modificat de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.XV. Probleme existente:                               Da Nu Descrierea problemei    1. Sitele fine: ......... ........... ..............................    2. Camera cu pietriş: ......... ........... ..............................    3. Treaptă de reţinere a    uleiurilor şi substanţelor grase: .......... .. ........... .. .................    4. Presedimentarea: ............ ........... ....................    5. Cărbunele activ: ............ ........... ....................    6. Aerarea: ............ ........... ....................    7. Coagularea şi flocularea: ............ ........... ....................    8. Sedimentarea: .............. ........... ....................    9. Filtrarea: .............. ........... ....................    10. Dezinfecţia: ........... .............. ..........................    11. Alte procese: ........... .............. ..........................    12. Controlul procesului (X): ...............................................    13. Controlul înregistrărilor (XI): ........... ........... ..............    14. Întreţinerea (XII): .............. .............. ...............XVI. Diagrama de flux a staţiei de tratarea apei (anexaţi diagrama)XVII. Măsurile de remediere recomandate1. Măsuri care trebuie luate imediat:...................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Măsuri pe termen mediu:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................XVIII. Au fost soluţionate problemele identificate la evaluarea/controlul precedent?---------------Pct. XVIII din Fişa nr. 1 din anexa la norme a fost modificat de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.Semnătura medicului igienist/inspectorului:.........................Semnătura producătorului:.........................FIŞĂ nr. 2 DE EVALUARE/INSPECŢIE SANITARĂ---------------Titlul Fişei nr. 2 din anexa la norme a fost modificat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.REŢEAUA DE DISTRIBUŢIEI. Locul verificat (zona de aprovizionare):.................................1. Informaţii generale: Direcţia de sănătate publică .......................Localitatea ........................................---------------Pct. 1 de la pct. I din Fişa nr. 2 din anexa la norme a fost modificat de pct. 50 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.2. Cod/Adresă...............................................................3. Semnătura reprezentantului Autorităţii de apă / Comunităţii..............4. Data inspecţiei..........................................................5. Proba de apă prelevată...........Nr. probei............CF................II.       Informaţii pentru evaluarea riscului Risc    1. Există vreun punct de scurgere între sursă şi rezervor [] Da/ [] Nu    2. Căminele de vizitare sunt protejate (inclusiv dpdv sanitar) [] Da/ [] Nu    Dacă există un rezervor    3. Este el acoperit şi protejat potrivit cerinţelor de ordin sanitar [] Da/ [] Nu    4. Sunt ventilele protejate potrivit cerinţelor de ordin sanitar [] Da/ [] Nu    5. Prezintă rezervorul fisuri sau spărturi [] Da/ [] Nu    6. Există pierderi în sistemul de distribuţie [] Da/ [] Nu    7. Este pavată şi împrejmuită zona din jur [] Da/ [] Nu    8. Se acumulează apă în jurul rezervorului (este necesară drenarea) [] Da/ [] Nu    9. Există deşeuri solide pe o rază de 10 m în jurul rezervorului [] Da/ [] Nu    10. Este marginea rezervorului fisurată sau erodată [] Da/ [] Nu    11. Există pierderi la robinetul de golire [] Da/ [] Nu    Scorul riscului de contaminare: 10-11= foarte mare                                      6 - 9 = mare                                      3 - 5 = mediu                                      0 - 2 = micII^1. Controlul înregistrărilor/documentelor:1. Avize/Notificări pentru substanţele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa ................2. Clorul rezidual ...................................................................3. Monitorizarea de control: a) respectarea frecvenţei de monitorizare ............................ b) respectarea parametrilor de analizat .............................. c) respectarea punctelor de recoltă ..................................4. Monitorizarea de audit: a) respectarea frecvenţei de monitorizare ............................ b) respectarea parametrilor de analizat .............................. c) respectarea punctelor de recoltă .................................---------------Pct. II^1 din Fişa nr. 2 din anexa la norme a fost introdus de pct. 51 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.III. Rezultate şi recomandăriAu fost identificate următoarele puncte cu risc..................(nr. 1-11)Măsuri de remediereSemnătura medicului igienist/ inspectorului:............................................FIŞĂ nr. 3 DE EVALUARE/INSPECŢIE SANITARĂFântâna publicăI. Informaţii generale: Direcţia de sănătate publică .................Numele evaluatorului .........................Localitatea ..................................II. Informaţii fântână:1. Număr consumatori .................................................2. Adâncime ..........................................................III.       Informaţii pentru evaluarea riscului Risc    1. Există surse de poluare    (latrină/grajd/depozit de gunoi/coteţe) I_I Da/I_I Nu    2. Distanţa dintre sursa de poluare şi fântână    de cel puţin 10 m I_I Da/I_I Nu    3. Pereţii fântânii amenajaţi pentru a preveni    orice contaminare exterioară I_I Da/I_I Nu    4. Pereţii fântânii prevăzuţi cu ghizduri    cu înălţimea de 70-100 cm deasupra    solului şi 60 cm sub nivelul acestuia I_I Da/I_I Nu    5. Este fântâna protejată cu capac? I_I Da/I_I Nu    6. Este fântâna dotată cu acoperiş? I_I Da/I_I Nu    7. Este dotată cu găleată proprie/pompă/    hidrofor? I_I Da/I_I Nu    8. Există perimetru de protecţie amenajat    în pantă, cimentat sau pavat I_I Da/I_I Nu    Scorul riscului de contaminare:       6-8 = foarte mare       4-5 = mare       2-3 = mediu       0-1 = micIV. Rezultate şi recomandări:Au fost identificate următoarele puncte cu risc: ............. (nr. 1-8)Măsuri de remediere ....................................................Semnătura medicului/asistentului igienist/inspectorului sanitar .......---------------Fişa nr. 3 din anexa la norme a fost modificată de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013.----------