ORDIN nr. 3.250 din 25 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015    Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 116^1 şi cele referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 2 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 7 "Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04", se modifică şi se completează după cum urmează: a) La capitolul I "Depunerea declaraţiei", la punctul 1, după primul paragraf se introduc patru noi paragrafe, cu următorul cuprins:"Declaraţia se depune şi de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 116^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.În această situaţie, se bifează rubrica «Opţiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 116^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal» şi se completează statul de rezidenţă, în rubrica prevăzută în acest scop.Declaraţia se depune pe perioada termenului de prescripţie şi va fi însoţită de certificatul/certificatele de rezidenţă fiscală în care se menţionează faptul că persoana juridică a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în anul obţinerii venitului şi în anul exercitării opţiunii privind regularizarea impozitului în România.În vederea identificării plăţilor anticipate pentru perioada 1 iunie-31 decembrie 2015 se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reţinerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziţii de plată valutare externe etc.)." b) La capitolul II "Completarea declaraţiei", la punctul 1 "Perioada de raportare", după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"La rubrica «Anul», persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 116^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reţinut." c) La capitolul II "Completarea declaraţiei", la punctul 3 secţiunea B «Date privind impozitul pe profit», textul de la rândul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Rândul 50 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit legii, se înscrie impozitul reţinut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit."  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 2 se aplică pentru veniturile realizate începând cu data de 1 iunie 2015.  +  Articolul IIIDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Gelu-Ştefan Diaconu
    Bucureşti, 25 noiembrie 2015.Nr. 3.250.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.950/2012)    [SIGLA]     ANAF DECLARAŢIE 101                    PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT                                ┌─┬─┬─┬─┐                           ANUL └─┴─┴─┴─┘                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐             PERIOADA └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┘[] Declaraţie rectificativă[] Opţiune privind regularizarea impozitului ┌─────────┐   potrivit art. 116^1 din Legea nr. 571/2003 Statul de rezidenţă└─────────┘   privind Codul fiscal.    A. Date de identificare a plătitorului:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod de ┌──┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Cod CAEN ┌─┬─┬─┬─┐ ││identificare fiscală: └──┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ ││ ┌────────────────────────────────────────────────────┐ ││Denumire └────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────┐ ┌──────┐ ┌───┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ││Judeţ └───────┘ Localitate └──────┘ Strada └───┘ Număr └─┘ Bloc └─┘ Scara└─┘ ││ ┌─┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌──────┐ ││ Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Sector └──┘Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └──────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Date privind impozitul pe profit┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────┐│ Nr. │ DENUMIRE INDICATORI │ │ SUME -lei- ││ crt. │ │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 1 │Venituri din exploatare │ 1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 2 │Cheltuieli de exploatare │ 2 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 3 │Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2) │ 3 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 4 │Venituri financiare │ 4 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 5 │Cheltuieli financiare │ 5 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 6 │Rezultat financiar (rd.4 - rd.5) │ 6 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 7 │Venituri extraordinare │ 7 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 8 │Cheltuieli extraordinare │ 8 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 9 │Rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8) │ 9 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 10 │Rezultat brut (rd.3+rd.6+rd.9) │ 10 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 11 │Elemente similare veniturilor, din care: │ 11 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 11.1│Elemente similare veniturilor potrivit art. 19^3 │11.1 │ ││ │lit. a) pct. 1 din Codul fiscal │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 11.2│Elemente similare veniturilor din alte retratări │11.2 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 11.3│Elemente similare veniturilor din reducerea sau │11.3 │ ││ │anularea filtrelor prudenţiale │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 12 │Elemente similare cheltuielilor, din care: │ 12 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 12.1│Elemente similare cheltuielilor potrivit art. 19^3│12.1 │ ││ │lit. a) pct. 2 din Codul fiscal │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 12.2│Elemente similare cheltuielilor din alte retratări│12.2 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 13 │Rezultat după includerea elementelor similare │ 13 │ ││ │veniturilor/cheltuielilor (rd.10+rd.11-rd.12) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 14 │Amortizare fiscală │ 14 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 15 │Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs │ 15 │ ││ │valutar reportate din perioada precedentă │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 16 │Rezerva legală deductibilă │ 16 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 17 │Provizioane fiscale, din care: │ 17 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 17.1│Filtre prudenţiale │17.1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 18 │Alte sume deductibile, din care: │ 18 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 18.1│Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare │18.1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 19 │Total deduceri (rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18) │ 19 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 20 │Venituri din dividende, din care: │ 20 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 20.1│Venituri din dividende primite de la o persoană │20.1 │ ││ │juridică română, în condiţiile prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 20.2│Venituri din dividende primite de la o persoană │20.2 │ ││ │străină, situată într-un stat terţ, în condiţiile │ │ ││ │prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 20.3│Venituri din dividende primite de la o filială │20.3 │ ││ │situată într-un stat membru U.E., în condiţiile │ │ ││ │prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 21 │Venituri din vânzarea/cesionarea titlurilor de │ 21 │ ││ │participare, în condiţiile prevăzute de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 22 │Venituri din lichidarea unei alte persoane juridi-│ 22 │ ││ │ce române sau unei persoane juridice străine │ │ ││ │situate într-un stat cu care România are │ │ ││ │încheiată o convenţie de evitare a dublei │ │ ││ │impuneri │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 23 │Alte venituri neimpozabile │ 23 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 24 │Total venituri neimpozabile │ 24 │ ││ │(rd.20+rd.21+rd.22+rd.23) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 25 │Profit/pierdere (rd. 13 - rd.19 - rd. 24) │ 25 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 26 │Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat şi │ 26 │ ││ │impozitul pe profit amânat │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 27 │Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul │ 27 │ ││ │realizat în străinătate │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 28 │Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, │ 28 │ ││ │confiscările şi penalităţile de întârziere │ │ ││ │datorate către autorităţile române/străine │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 29 │Cheltuieli de protocol care depăşesc limita │ 29 │ ││ │prevăzută de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 30 │Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse │ 30 │ ││ │private, efectuate potrivit legii │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 31 │Cheltuieli cu amortizarea contabilă │ 31 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 32 │Cheltuieli cu provizioanele şi cu │ 32 │ ││ │rezervele care depăşesc limita prevăzută de lege │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 33 │Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care │ 33 │ ││ │nu sunt reportate pentru perioada următoare │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 34 │Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs │ 34 │ ││ │valutar reportate pentru perioada următoare │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 35 │Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile │ 35 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 36 │Alte cheltuieli nedeductibile │ 36 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 37 │Total cheltuieli nedeductibile (rd. 26 la rd.36) │ 37 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 38 │Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru │ 38 │ ││ │anul de raportare, înainte de reportarea │ │ ││ │pierderii (rd. 25 + rd. 37) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 39 │Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat │ │ ││ │pentru perioada următoare │ 39 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 40 │Pierdere fiscală în perioada curentă transferată │ │ ││ │potrivit art. 26 alin. (2) │ 40 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 41 │Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de │ │ ││ │persoana juridică cedentă, potrivit art. 26 │ 41 │ ││ │alin. (2) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 42 │Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi │ 42 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 43 │Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat │ │ ││ │în anii următori (rd.38+rd.39+rd.40-rd.41-rd.42) │ 43 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 44 │Total impozit pe profit │ │ ││ │(rd. 44.1 la rd. 44.2), din care: │ 44 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 44.1│Impozit aferent profitului ce se impune cu │ │ ││ │cota de 16% │ 44.1│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 44.2│Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi │ │ ││ │de natura barurilor de noapte, cluburilor de │ 44.2│ ││ │noapte, a discotecilor şi a cazinourilor sau │ │ ││ │pariurilor sportive │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 45 │Total credit fiscal (rd.45.1+rd.45.2+rd.45.3) │ 45 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 45.1│Credit fiscal extern │ 45.1│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 45.2│Impozit pe profit scutit, din care: │ 45.2│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│45.2.1│Impozit pe profit scutit, potrivit art. 19^4 │45.2.│ ││ │din Codul fiscal │ 1│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 45.3│Scutiri şi reduceri de impozit pe profit calculate│ │ ││ │potrivit legislaţiei în vigoare │ 45.3│ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 46 │Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor │ 46 │ ││ │reprezentând sponsorizare/şi sau mecenat şi burse │ │ ││ │private (rd. 44 - rd. 45) │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 47 │Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, │ │ ││ │burse private, în limita prevăzută de lege, │ 47 │ ││ │din care: │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 47.1 │- din anul curent │47.1 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 47.2 │- reportate din perioada precedentă │47.2 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 48 │Impozit pe profit anual (rd. 46 - rd. 47) │ 48 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 49 │Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei │ 49 │ ││ │fiscale pentru anul fiscal de raportare şi care │ │ ││ │se regăseşte în indicatorii din formular │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 50 │Impozit pe profit declarat pentru anul de │ 50 │ ││ │raportare prin formularul 100/impozit reţinut la │ │ ││ │sursă în anul de raportare │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 51 │Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor │ 51 │ ││ │declarat pentru anul de raportare prin formularul │ │ ││ │100 │ │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 52 │Diferenţa de impozit pe profit datorat │ │ ││ │[(rd. 48 -(rd.49+rd.50+rd.51)] │ 52 │ │├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤│ 53 │Diferenţa de impozit pe profit de recuperat │ │ ││ │[(rd.49+rd.50+rd.51)]-rd.48] │ 53 │ │└──────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────────┘                 ┌──────────────────┐    Cod bugetar: └──────────────────┘   Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele   juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în   condiţiile legii.   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   din această declaraţie sunt corecte şi complete.                    ┌───────────────────────┐ Nume, Prenume: │ │ Semnătura şi ştampila                    └───────────────────────┘ ┌───────────────────────┐                    ┌───────────────────────┐ │ │ Funcţia/Calitatea: │ │ │ │                    └───────────────────────┘ └───────────────────────┘ Loc rezervat organului fiscal ┌──────┐ ┌──────┐                                 Nr. înregistrare: └──────┘ Data: └──────┘ Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.04-------