ORDIN nr. 3.753 din 3 noiembrie 2015privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare
EMITENT
 • AGENTIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015  Având în vedere:– prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), c) și d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) și ale art. 21 alin. (4) și (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;– prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea monitorizării indicatorilor relevanți stabiliți pentru măsurile preventive nr. 1 și 5 din cuprinsul Inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare, precum și necesitatea îndeplinirii activităților prevăzute la măsura 1.1.5 din Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015;– necesitatea îndeplinirii activităților prevăzute de condiționalitatea nr. 4 I. "Prevenirea faptelor de corupție", măsura 4 "Monitorizarea respectării normelor de conduită și a standardelor etice în administrația publică", etapa 4.2 "Stabilirea metodelor de colectare a informațiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către funcționarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora și prezentarea lor într-un format unic" și etapa 4.3 "Colectarea informațiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunităților de corupție, precum și evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunităților de corupție, precum și a sancțiunilor luate împotriva funcționarilor publici, în particular a celor din administrația publică de la nivel local. Pregătirea și diseminarea de către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale", cuprinse în Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează procesul de monitorizare de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.(2) În înțelesul prezentului ordin, procesul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:a) reglementarea cadrului metodologic privind completarea și transmiterea periodică către Agenție a informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;b) elaborarea de către Agenție a rapoartelor de monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;c) stabilirea persoanelor responsabile din cadrul fiecărei autorități și instituții publice, în condițiile prezentului ordin.(3) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condițiilor necesare îmbunătățirii procesului de monitorizare și evaluare a implementării normelor de conduită și a efectelor procedurilor disciplinare în sistemul funcției publice, prin standardizarea procesului de raportare, în vederea facilitării prelucrării datelor și a creșterii obiectivității și calității procesului de analiză.  +  Articolul 2În înțelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) consilier de etică - funcționarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul autorității sau instituției publice, în temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;b) norme de conduită - normele de conduită profesională a funcționarilor publici, reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicată;c) proceduri disciplinare - activitățile de cercetare administrativă desfășurate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se aplică următoarelor autorități și instituții publice:a) autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală;b) instituțiilor prefectului și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;c) autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate.(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezentul ordin prin consilierii de etică și președinții comisiilor de disciplină, potrivit responsabilităților exprese ale acestora prevăzute de prezentul ordin.  +  Capitolul II Instrucțiuni generale privind procesul de monitorizare  +  Secţiunea 1 Termene și instrucțiuni generale privind procesul de raportare  +  Articolul 4(1) Procesul de raportare este format din completarea și transmiterea către Agenție a informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.(2) Procesul de raportare se realizează în mod unitar, în aplicația informatică pusă la dispoziție în acest sens de către Agenție pe pagina de internet www.anfp.gov.ro - secțiunea "consilier de etică".  +  Articolul 5Procesul de raportare se întinde pe o durată de 45 de zile calendaristice începând din prima zi următoare datei finalizării fiecărui trimestru, respectiv semestru. (la 02-05-2018, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.040 din 24 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 02 mai 2018 )  +  Articolul 6(1) Procesul de raportare se realizează de către consilierii de etică.(2) În vederea realizării procesului de raportare consilierii de etică au obligația de a se înregistra în aplicația informatică pusă la dispoziție în acest sens de către Agenție pe pagina de internet www.anfp.gov.ro - secțiunea "consilier de etică". Înregistrarea este prealabilă procesului de raportare.(3) Procedura privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice se postează pe pagina de internet www.anfp.gov.ro  +  Secţiunea a 2-a Termene și instrucțiuni generale privind procesul de elaborare a rapoartelor de monitorizare  +  Articolul 7Informațiile privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice completate și transmise potrivit prevederilor prezentului ordin și ale procedurii elaborate în acest sens potrivit art. 6 alin. (3) sunt centralizate și prelucrate de Agenție pe baza unor programe informatice.  +  Articolul 8(1) Pe baza informațiilor completate și transmise privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Agenția elaborează rapoarte de monitorizare semestriale, pe care le publică pe pagina de internet a instituției, după cum urmează:a) în luna octombrie, pentru semestrul I al anului în curs;b) în luna aprilie a anului următor, pentru semestrul II al anului precedent.(2) Agenția poate prezenta în cuprinsul rapoartelor de monitorizare semestriale prevăzute la alin. (1) și lista instituțiilor și autorităților publice care nu au completat și transmis de două ori consecutiv informațiile privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.  +  Secţiunea a 3-a Responsabilități specifice privind procesul de raportare  +  Articolul 9Consilierii de etică sunt persoanele de contact în relația cu Agenția și au următoarele responsabilități:a) completează și transmit trimestrial informațiile privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici;b) transmit semestrial informațiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.  +  Articolul 10(1) Președinții comisiilor de disciplină constituite în temeiul prevederilor art. 3, 6, 7 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările ulterioare, au următoarele responsabilități:a) completează semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, informațiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;b) transmit consilierilor de etică din autoritățile și instituțiile publice la nivelul cărora sunt constituite comisiile de disciplină sau, după caz, în cadrul cărora își desfășoară activitatea secretarii comisiilor de disciplină, în condițiile și la termenele reglementate, informațiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.(2) Compartimentele de resurse umane și președinții comisiilor de disciplină au obligația de a pune la dispoziția consilierilor de etică datele necesare completării și transmiterii informațiilor către Agenție, în condițiile și la termenele reglementate.  +  Articolul 11Colectarea internă a informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice la nivelul autorităților și instituțiilor publice se realizează potrivit procedurilor existente la nivelul fiecărei autorități și instituții publice.  +  Secţiunea a 4-a Reguli și responsabilități privind evaluarea și îmbunătățirea procesului de implementare  +  Articolul 12(1) Evaluarea și îmbunătățirea procesului de implementare a prezentului ordin se realizează după cum urmează:a) la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice, pe baza analizelor interne, a concluziilor rezultate pe baza acestora și a soluțiilor considerate adecvate pentru creșterea calității implementării prezentului ordin;b) la nivelul Agenției, pe baza analizei generale a procesului de monitorizare desfășurat în condițiile prezentului ordin.(2) Pentru asigurarea calității procesului de monitorizare, Agenția poate posta pe pagina de internet a instituției la adresa www.anfp.gov.ro recomandări privind îmbunătățirea procesului de raportare sau, după caz, de eliminare/diminuare a erorilor de raportare, pe baza analizelor periodice pe care Agenția le efectuează cu privire la aplicarea prezentului ordin și la desfășurarea procesului de implementare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 13Agenția recomandă consiliilor județene să acorde sprijinul necesar primăriilor comunelor care nu au acces la mijloace de comunicare informatică, la cererea acestora, în vederea îndeplinirii procesului de raportare a informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.  +  Articolul 14(1) În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 7/2004, republicată, precum și pentru a se asigura consolidarea rolului instituțional al consilierului de etică, Agenția recomandă autorităților și instituțiilor publice următoarele:a) desemnarea consilierului de etică să se facă, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane;b) calitatea de consilier de etică să nu fie atribuită conducătorului compartimentului de resurse umane;c) persoana desemnată consilier de etică să nu fie membru al comisiei de disciplină;d) atribuțiile funcționarului public desemnat consilier de etică să fie revizuite astfel încât atribuțiile corespunzătoare calității de consilier de etică să aibă o pondere proporțională cu importanța și volumul activității de consiliere etică și de monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul fiecărei autorități și instituții publice;e) să sprijine activitatea consilierului de etică;f) să asigure condițiile necesare participării consilierului de etică la programe de perfecționare profesională având tematici precum etică, conduită și integritate, măsuri anticorupție și comunicare;g) să asigure condițiile necesare participării consilierului de etică la dezbaterile și evenimentele organizate de Agenție în vederea dezvoltării rețelei consilierilor de etică.(2) Tematicile programelor de perfecționare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt considerate de Agenție domenii prioritare de instruire a consilierilor de etică.(3) Tematicile programelor de perfecționare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt limitative. Autoritățile și instituțiile publice pot identifica și alte tematici pentru perfecționarea profesională a consilierilor de etică, în raport cu necesitățile de instruire ale acestora identificate în cadrul procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale și cu oferta disponibilă a furnizorilor de formare profesională.  +  Articolul 15Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu care revin consilierilor de etică, în ceea ce privește procesul de raportare în condițiile și în termenele reglementate prin prezentul ordin, constituie abatere disciplinară în temeiul art. 77 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 aprilie 2013.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici,
  Jozsef Birtalan
  București, 3 noiembrie 2015.Nr. 3.753.----