HOTĂRÂRE nr. 50 din 28 ianuarie 2015 (*actualizată*)privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi(actualizată la data de 29 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) Autoritatea are sediul în Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul Bucureşti. (3) Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 2Finanţarea Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii: a) de autoritate de stat - prin care exercită urmărirea şi controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate de către instituţiile publice şi celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) de reglementare - prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi armonizarea legislaţiei interne cu principiile şi normele tratatelor internaţionale la care România este parte şi a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE; c) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz; d) de strategie - prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum şi aplicarea strategiei naţionale în domeniu şi a programelor de reformă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cu respectarea tratatelor internaţionale la care România este parte; e) de reprezentare - prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a statului român. (2) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin, Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică implicată în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termenul solicitat.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. (3) Autoritatea este desemnată autoritatea centrală de coordonare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, denumită în continuare Convenţia.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. (4) Autoritatea are rolul de a urmări ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.----------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 4În realizarea obiectivelor sale Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu; b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiecte de politici publice şi strategii sectoriale, acte normative, precum şi programele de reformă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte; c) organizează, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, a strategiei naţionale şi a legislaţiei în domeniul dizabilităţii şi coordonează metodologic implementarea standardelor specifice de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi;----------Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. d) este organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor actelor legislative din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a regulamentelor şi directivelor europene şi ale Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi; e) avizează, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;----------Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. f) elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiei naţionale în domeniul dizabilităţii, precum şi a planului naţional de acţiune; g) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de zi şi a celor de tip familial;----------Lit. g) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. h) asigură coordonarea implementării Convenţiei;----------Lit. h) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. i) evaluează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi;----------Lit. i) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. j) organizează activitatea de selecţionare a personalului pentru aparatul propriu, de evaluare periodică, precum şi de perfecţionare a pregătirii profesionale a acestuia, în condiţiile legii; k) organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul instituţiilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, aflate în coordonarea metodologică a acesteia, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale; l) iniţiază şi elaborează metodologii, norme, instrucţiuni şi alte documente necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi; m) avizează strategiile judeţene privind dezvoltarea de servicii sociale, planurile de acţiune ale acestora şi planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu dizabilităţi;----------Lit. m) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. n) abrogată;----------Lit. n) a art. 4 a fost abrogată de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. o) realizează tematici de instruire a personalului din cadrul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, aflate în coordonare metodologică, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi tematica de instruire a asistenţilor personali; p) autorizează unităţile protejate, monitorizează respectarea condiţiilor de autorizare analizând rapoartele anuale de activitate ale acestora; q) colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniul dizabilităţii; r) iniţiază, implementează şi evaluează proiectele cu finanţare externă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; s) participă în calitate de partener la diverse proiecte şi programe, cu finanţare naţională şi internaţională, în domeniul său de activitate; ş) elaborează, implementează şi monitorizează sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi; t) elaborează metodologii, norme şi proceduri de lucru, instrumente de evaluare şi de monitorizare necesare organizării şi funcţionării sistemului de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; ţ) analizează documentaţia aferentă îndeplinirii condiţiilor de studii de către asistentul personal şi supune spre aprobare/neaprobare derogarea de la condiţiile de studii, la propunerea asistentului social, conform legii; u) colaborează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cu alte instituţii şi autorităţi implicate în integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi, în vederea creşterii ratei de angajare în rândul persoanelor cu dizabilităţi; v) acordă aviz de înfiinţare şi funcţionare, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru centrele publice pentru persoanele cu dizabilităţi; w) efectuează controale în cadrul centrelor publice pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea evaluării serviciilor prestate persoanelor cu dizabilităţi.----------Lit. w) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. x) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; y) autorizează conform Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, interpreţii în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficienţă de auz, în baza unei metodologii specifice, elaborată în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; z) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, care au vârsta până în 18 ani; aa) întocmeşte studii şi cercetări în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susţinerii acţiunilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi creşterii eficienţei în gestionarea acestor resurse; bb) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate. cc) coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare complexă şi pe cea de încadrare în grad şi tip de handicap;----------Lit. cc) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. dd) organizează şi derulează activităţi de standardizare, atestare a nivelurilor de calitate, încadrare în clase de calitate şi de acreditare pentru serviciile sociale din domeniul dizabilităţii, în condiţiile legii;----------Lit. dd) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. ee) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor cu activitate în domeniul dizabilităţii.----------Lit. ee) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (2) Preşedintele Autorităţii este ordonator terţiar de credite. (3) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii şi reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele şi cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoanele juridice şi fizice, române sau străine. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii şi instrucţiuni. (5) Secretarul general exercită atribuţiile delegate de conducerea Autorităţii în condiţiile şi limitele stabilite de lege.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 6 (1) Personalul Autorităţii este format din demnitar, funcţionari publici şi personal contractual numit, respectiv încadrat potrivit legii. (2) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică a Autorităţii se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzută de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui Autorităţii, se pot organiza birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în prevederile legale şi numărul maxim de posturi aprobat. (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 7Autoritatea funcţionează cu un număr de 59 de posturi, exclusiv demnitarul, dintre care 37 de posturi preluate de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi 22 de posturi vacante redistribuite din cadrul numărului maxim de posturi aprobate pentru ordonatorul principal de credite, preluate prin protocol de predare-primire între părţile interesate, încheiat în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  +  Articolul 7^1La numărul de posturi prevăzute la art. 7 se adaugă postul de secretar general, prin preluarea unui post vacant ca urmare a redistribuirii în cadrul ordonatorului principal de credite.----------Art. 7^1 a fost modificat de pct. 7 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea preia, pe bază de proces-verbal de predare-primire, toate contestaţiile înregistrate la registratura Direcţiei protecţia persoanelor cu dizabilităţi, având obligaţia să asigure soluţionarea acestora într-un termen de 60 de zile lucrătoare. (2) Pentru activităţi specifice Autoritatea are în dotare două autoturisme, cu un consum lunar de 500 de litri de combustibil pentru fiecare autoturism.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Liviu-Marian Pop

  Ministrul dezvoltării regionale şi

  administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Ministrul finanţelor publice,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 28 ianuarie 2015.Nr. 50.  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi*Font 9*                       Numărul maxim de posturi: 60 (exclusiv demnitarul)                           ┌─────────────┐ ┌────────────────────┐                           │ Preşedinte ├───>│ Cabinet preşedinte │                           └───────┬─────┘ └────────────────────┘                                   │                                   │┌──────────────────────┐ ││Audit public intern *)│<──────────┤└──────────────────────┘ │ ┌────────────────┐                                   ├───────────> │ Corp control *)│┌──────────────────────┐ │ └────────────────┘│Relaţii cu publicul *)│<──────────┤└──────────────────────┘ │                                   │                                   │                                   v                        ┌────────────────────┐                        │ Secretar general │                        └──────────┬─────────┘          ┌───────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐          │ Serviciul juridic,│ │ │ Serviciul economic, │          │ contencios şi │<───┼───>│ administrativ │          │ resurse umane │ │ └──────────────────────┘          └───────────────────┘ │                                   │                                   │                                   │                                   │                                   │                                   v                      ┌────────────────────────────┐                      │Direcţia generală drepturile│                      │ persoanelor cu dizabilităţi│                      └────────────┬───────────────┘                                   │                                   v            ┌──────────────────────┬─────────────────────────────────┐            │ │ │            v v v┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐│ Serviciul proiecte,│ │ Serviciul avizare │ │Serviciul coordonarea implementării││ programe │ │ acreditare │ │ Convenţiei privind drepturile │└────────────────────┘ └───────────────────┘ │ persoanelor cu dizabilităţi │                                                   └───────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
  ----------Anexa a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015, potrivit pct. 9 al art. III din acelaşi act normativ.-------