LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 (*actualizată*)cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi(actualizată la data de 16 iulie 1998*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 6 (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, salariaţii Curţii de Conturi pot primi un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza, şi care face parte din acesta. (2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit se stabilesc de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi, o data pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioada de 6 luni de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii.  +  Articolul 7 (1) Salariile de baza ale personalului de execuţie al Curţii de Conturi sunt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul acestora, pe grade sau trepte profesionale. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 8 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:--------------------------------------------------------------------------------     Transe de vechime în muncă Procente din salariul de baza--------------------------------------------------------------------------------    - între 3 şi 5 ani 5    - de la 5 la 10 ani 10    - de la 10 la 15 ani 15    - de la 15 la 20 ani 20    - peste 20 ani 25-------------------------------------------------------------------------------- (2) Pensionării pentru limita de vârstă care se reangajează, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă realizată după data pensionării. (3) Persoanele care sunt angajate, după pensionare, în funcţiile de consilier de conturi, judecător financiar, procuror financiar şi magistrat-asistent beneficiază de sporul de vechime în muncă pentru vechimea totală în muncă. La încetarea activităţii aceste persoane au dreptul de recalcularea pensiei, incluzându-se în baza de calcul a pensiei vechimea în muncă şi salariul realizat după data pensionării.  +  Articolul 9 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător, în condiţiile stabilite de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi. Dacă munca prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se plătesc cu un spor calculat la salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a depăşi 360 de ore anual.  +  Articolul 10 (1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă şi categoriile de personal se stabilesc potrivit legii şi se aproba de Comitetul de conducere al Curţii de Conturi. (2) Salariaţii care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 - 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 11 (1) Pentru activitatea desfăşurata, membrii şi personalul Curţii de Conturi beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu corespunzător salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se acorda premiul. (2) Premiul anual poate fi redus sau nu se acorda de către Comitetul de conducere al Curţii de Conturi în cazul celor care în cursul anului au desfăşurat o activitate necorespunzătoare sau au avut abateri disciplinare.  +  Articolul 12 (1) Membrii Curţii de Conturi, procurorul general financiar şi secretarul general al acesteia, care efectuează deplasări, în interesul serviciului, în alte localităţi decât în municipiul Bucureşti, au dreptul la decontarea integrala a cheltuielilor de cazare sau, la alegere, în cazul în care nu se cazează la unităţi hoteliere sau în alte spaţii de cazare autorizate, care pot emite chitanţe oficiale privind tarifele percepute, la 525 lei/noapte, precum şi la o diurna de 2.250 lei/zi. (2) Diurnele prevăzute la alin. (1) vor fi indexate în funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, potrivit nivelurilor stabilite în hotărârile Guvernului referitoare la indexarea salariilor şi a altor venituri.  +  Articolul 13Persoanele utilizate în cadrul Curţii de Conturi în calitate de colaboratori, pentru realizarea unor lucrări, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 14Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi al conducerii unităţii la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului.  +  Articolul 15Persoana numita temporar în locul unei persoane care exercita atribuţii de conducere şi care lipseşte din instituţie o perioada mai mare de 30 de zile şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva primeşte, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care este încadrată, indemnizaţia corespunzătoare atribuţiilor de conducere pe care le exercita.  +  Articolul 16În cazul în care Curtea de Conturi realizează economii la capitolul "Cheltuieli de personal", poate acorda premii în cursul anului în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul propriu. Premiile individuale se aproba de către preşedintele Curţii de Conturi.  +  Articolul 17 (1) Curtea de Conturi poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente, format din: a) 1% din veniturile încasate, ca urmare a controalelor efectuate de către Curtea de Conturi, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor de plata asumate faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; b) 15% din sumele încasate reprezentând dobânzi şi majorări de întârziere la veniturile stabilite în condiţiile lit. a). (2) Condiţiile de constituire şi de utilizare a fondului prevăzut în alineatul precedent se stabilesc prin hotărâri ale Plenului Curţii de Conturi, pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 18Preşedintele, vicepreşedinţii, preşedinţii de secţii, consilierii de conturi şi procurorul general financiar sunt demnitari de stat.  +  Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 20Curtea de Conturi va putea include în statul de funcţii pentru aparatul propriu şi unele funcţii aprobate altor sectoare bugetare, care se dovedesc necesare şi care vor fi salarizate potrivit prevederilor art. 19.  +  Articolul 21Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizatorilor sau al altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, de perfecţionare, schimburi de experienţa, burse, documentare, congrese, conferinţe şi simpozioane sau alte forme de reuniuni şi manifestări internaţionale, beneficiază de drepturile stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru unităţile bugetare.  +  Articolul 22 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătura cu stabilirea salariilor, acordarea gradaţiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi, care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi, sunt de competenta Plenului Curţii de Conturi pentru personalul din aparatul acesteia. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa. (3) Plenul Curţii de Conturi va lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile.  +  Articolul 23Salariaţii cu atribuţii de conducere vor fi supuşi unei perioade de proba de 3 luni. Dacă la sfârşitul perioadei de proba salariatul s-a dovedit corespunzător funcţiei respective, numirea sa se va definitiva de la data începerii perioadei de proba. În cazul în care salariatul nu a dovedit că poate face faţă atribuţiilor ce-i revin în funcţia respectiva, el va fi trecut în funcţia de execuţie avută anterior sau într-o alta funcţie echivalenta.  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 26Durata concediului de odihna şi a celorlalte concedii, cuantumul indemnizaţiei cuvenite, programarea, efectuarea, întreruperea şi amânarea concediului de odihna, precum şi compensarea în bani a concediului de odihna, neefectuat se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor, prin regulament aprobat de Plenul Curţii de Conturi.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 28Abrogat.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 29 (1) Ţinuta vestimentara la şedinţele de judecata ale instanţelor Curţii de Conturi pentru consilierii de conturi, judecătorii financiari, procurorii financiari, magistraţii-asistenţi şi grefieri este obligatorie şi se acorda gratuit. (2) Elementele componente ale ţinutei vestimentare, precum şi condiţiile de confecţionare, folosinţa şi păstrare se stabilesc de Plenul Curţii de Conturi.  +  Articolul 30Pentru primirea delegaţiilor şi invitaţilor străini sau din ţara se constituie fondul de protocol la dispoziţia Curţii de Conturi. Mărimea acestui fond se stabileşte anual prin legea bugetului de stat. Normele de utilizare a fondului de protocol se stabilesc prin hotărâri ale Plenului Curţii de Conturi.  +  Articolul 31*)Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 32Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolul 135 şi anexa la Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ADRIAN NĂSTASE
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
   +  Anexa 1Abrogată.----------Anexa 1 a fost abrogată conform pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Anexa 2Abrogată.----------Anexa 2 a fost abrogată conform pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Anexa 3Abrogată.----------Anexa 3 a fost abrogată conform pct. 10 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Anexa 4DREPTURILEpersoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Curtea de Conturi1. Persoanele utilizate în cadrul Curţii de Conturi, în calitate de colaboratori, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi cu importanta lucrărilor efectuate.Persoanele care desfăşoară activitatea în funcţii de execuţie de specialitate, în calitate de colaboratori, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 50% din salariul de baza prevăzut de lege la funcţiile în care sunt utilizate, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea şi importanta lucrărilor efectuate.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi şi alţii), plătiţi cu ora. Tariful orar se stabileşte corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcţia respectiva.3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator şi altele asemenea pot fi folosite şi în baza unor contracte de colaborare intervenite între părţi.4. Dacă aceste persoane desfăşoară activitate de colaborare în alta localitate decât cea care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit tarifului practicat de unităţile hoteliere, precum şi la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada cât îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 5CRITERII DE UTILIZAREa fondului pentru acordarea de stimulente, prevăzut la art. 17Stimulentele se acorda în raport cu următoarele criterii:- contribuţia personală la identificarea şi atragerea de venituri suplimentare peste obligaţiile de plata, evidenţiate ca datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetul fondurilor speciale;- gravitatea abaterilor financiare constatate şi capacitatea stabilirii corecte a răspunderii persoanelor vinovate, potrivit legii;- competenta profesională dovedită în orientarea, coordonarea şi exercitarea controlului, precum şi în valorificarea constatărilor acestuia;- aportul personal la introducerea, reglementarea şi aplicarea de noi metode, tehnici şi proceduri de control financiar.--------------