ORDIN nr. M.112 din 11 noiembrie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale*)(actualizat la data de 14 octombrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII
  • ----------*) Titlul actului normativ a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,ministrul apărării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2 (1) Ordinul intră în vigoare la data de 1 decembrie 2008. (2) La aceeaşi dată se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 45/2007*), completat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 238/2007.--------*) Ordinele ministrului apărării nr. M.45/2007 şi M.238/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul apărării,

    Teodor Viorel Meleşcanu
    Bucureşti, 11 noiembrie 2008.Nr. M.112.  +  AnexăREGULAMENTde organizare şi funcţionarea Colegiului Ministerului Apărării Naţionale----------Titlul regulamentului a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Colegiul Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare Colegiul ministerului, constituit cu rol consultativ la nivelul ministrului apărării naţionale, se organizează şi funcţionează în baza prezentului regulament.----------Art. 1 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2Rolul consultativ al Colegiului ministerului, în înţelesul prezentului regulament, constă în formularea unor opinii şi a unor puncte de vedere autorizate referitoare la problemele care decurg din îndeplinirea atribuţiilor Ministerului Apărării Naţionale, precum şi la domeniile de responsabilitate ale structurilor centrale prevăzute în cuprinsul art. 8-20 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, în scopul fundamentării deciziilor ministrului apărării naţionale.----------Art. 2 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Colegiului ministerului  +  Articolul 3Colegiul ministerului se compune din:A. preşedinte: ministrul apărării naţionale;----------Lit. A a art. 3 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.B. membri: a) secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare; b) secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului; c) secretarul de stat pentru armamente; d) şeful Statului Major General; e) secretarul general al ministerului; f) directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării; g) şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei; h) comandantul Comandamentului logistic întrunit; i) comandantul Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii; j) şeful Corpului de control şi inspecţie; k) şeful Direcţiei financiar-contabile; l) şeful Direcţiei management resurse umane; m) şeful Direcţiei audit intern; n) şeful Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor; o) şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri; p) şeful Direcţiei medicale.----------Lit. B a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 4 (1) Şedinţele Colegiului ministerului se desfăşoară numai cu participarea majorităţii membrilor acestuia. (2) Este obligatorie prezenţa la şedinţele Colegiului ministerului a consilierului ministrului apărării naţionale şi a şefului structurii centrale care are în domeniul de responsabilitate, respectiv în atribuţii, problematica în discuţie.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Când, din motive întemeiate, unul dintre membrii Colegiului ministerului nu poate fi prezent, la şedinţă participă înlocuitorul său legal. (4) La şedinţele Colegiului ministerului pot participa şi alţi invitaţi, cu aprobarea ministrului apărării naţionale.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5Colegiul ministerului este abilitat să analizeze aspecte care vizează: a) politica de apărare; b) organizarea, pregătirea şi înzestrarea forţelor armatei în timp de pace, în situaţii de criză şi la război; c) capacitatea de reacţie a Armatei României; d) principalele proiecte de acte normative referitoare la apărare; e) participarea cu efective şi tehnică de luptă la exerciţii sau misiuni care se desfăşoară în comun cu armatele altor ţări; f) cooperarea cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale; g) acordarea gradelor de general şi amiral în activitate şi în rezervă, în timp de pace şi în timp de război, precum şi înaintarea în gradele următoare a personalului militar; h) starea armatei; i) asigurarea cu fonduri financiare a activităţilor de bază; j) probleme care nu intră în competenţa Consiliului de Planificare a Apărării; k) alte probleme şi documente stabilite de către ministrul apărării naţionale.----------Art. 5 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. M.100 din 5 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 octombrie 2015.  +  Articolul 6Colegiul ministerului este abilitat să analizeze şi să propună ministrului apărării naţionale măsuri în legătură cu documentele care vizează problemele majore ale armatei, care urmează să fie aprobate/avizate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării sau Guvernul României şi care sunt înaintate de către Comitetul şefilor statelor majore şi comisiile constituite la nivelul secretarilor de stat şi al secretarului general, precum şi alte propuneri ale şefului Statului Major General, secretarilor de stat şi secretarului general.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 7 (1) Colegiul ministerului îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare trimestriale sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori situaţia o impune. (2) Şedinţele extraordinare se convoacă de către ministrul apărării naţionale sau la propunerea secretarilor de stat, a şefului Statului Major General, a secretarului general ori la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Colegiului ministerului şi sunt prezidate de ministrul apărării naţionale sau de un secretar de stat, desemnat de ministru, când acesta lipseşte.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 8 (1) Pentru convocarea Colegiului ministerului, evidenţa, multiplicarea şi difuzarea documentelor care urmează a fi supuse analizei, precum şi pentru consemnarea conţinutului discuţiilor şi propunerilor, se constituie Secretariatul Colegiului ministerului, care întocmeşte procesul-verbal de şedinţă. (2) Secretariatul Colegiului ministerului este asigurat de Secretariatul general.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 8^1Colegiul ministerului stabileşte anual, în ultima şedinţă ordinară, planul cu tematica trimestrială orientativă conţinând problemele ce vor fi dezbătute în anul următor, pe baza propunerilor membrilor colegiului. Tematica orientativă va fi completată ori de câte ori este nevoie, pe baza propunerilor membrilor, cu subiecte care se încadrează în prevederile art. 6.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 9Documentele care urmează să facă obiectul analizei şi dezbaterilor în şedinţele Colegiului ministerului se transmit secretariatului acestuia, în format scris şi electronic, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, în cazul şedinţelor ordinare, şi cu cel puţin 24 de ore înainte, în cazul şedinţelor extraordinare. Acesta le difuzează, în format electronic, participanţilor la şedinţă, iar invitaţilor, în secţiunile care îi privesc.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 10Documentele privind activitatea Colegiului ministerului se păstrează la Secretariatul general, conform reglementărilor în vigoare.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 11La solicitarea expresă a membrilor Colegiului ministerului, acestora li se pot pune la dispoziţie copii ale proceselor-verbale întocmite.------