ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004(actualizată la data de 12 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În contextul dificultăţilor economice şi al situaţiei geopolitice existente se impune consolidarea securităţii energetice prin diversificarea surselor şi a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale.Având în vedere că un factor esenţial pentru prevenirea situaţiilor de criză generate de întreruperile în alimentarea cu gaze naturale o constituie interconectarea sistemelor naţionale de transport al gazelor naturale din România cu sistemele din ţările vecine,întrucât interconectarea sistemelor naţionale de transport al gazelor naturale, atât pentru România, cât şi pentru ţările vecine, constituie un obiectiv strategic şi contribuie la consolidarea securităţii energetice a ţărilor care participă la interconectare, se impune reglementarea de urgenţă a acestei situaţii, în actualul context politic şi de evitare a crizei energetice.Ţinând cont că au fost deja realizate conducte de interconectare, se impune asigurarea cadrului legal pentru punerea lor în funcţiune.Întrucât neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă conduce la situaţia de inoperabilitate a interconectorilor, la afectarea perioadei de recuperare a investiţiilor, precum şi afectarea veniturilor la bugetul de stat, aferente operării conductelor de interconectare şi neîndeplinirea principalului obiectiv privind continuitatea asigurării aprovizionării cu gaze naturale,luând în considerare faptul că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"37. sistemul naţional de transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import şi dirijarea lui de la punctele de predare de către producători, respectiv importatori, la unităţile de prelucrare, spre centrele de distribuţie şi consum sau la export, staţiile de pompare şi comprimare, rampele de încărcare-descărcare pe calea ferată, precum şi toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, inclusiv segmentele din conductele de interconectare, definite conform art. 100 pct. 34 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aflate pe teritoriul României;"2. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Segmentele din conductele de interconectare situate pe teritoriul României se vor constitui ca bunuri de retur ale concesiunilor petroliere în vigoare, prin modificarea/completarea acordului petrolier prin act adiţional. Actul adiţional intră în vigoare la data aprobării lui de către Guvern."3. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:"Art. 61^1. - (1) În cazul acordurilor petroliere încetate prin expirarea duratei, pentru care sunt confirmate resurse geologice/rezerve de petrol în baza programelor operaţiunilor petroliere avizate de autoritatea competentă, activitatea titularilor care desfăşurau operaţiuni petroliere avizate la data intrării în vigoare a prezentei legi poate continua la obiectivele unde există în posesie infrastructura necesară extracţiei rezervelor de petrol, în baza programelor operaţiunilor petroliere avizate de autoritatea competentă, până la intrarea în vigoare a acordurilor petroliere, cu condiţia ca durata de 30 de ani să nu se fi împlinit. (2) Până la data de 1 noiembrie 2015, persoanele juridice în cazul cărora sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) pot solicita, prin cerere scrisă însoţită de dovada deţinerii infrastructurii necesare, încheierea de acorduri petroliere, prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (2). (3) În baza solicitărilor formulate potrivit alin. (2), autoritatea competentă poate încheia, prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (2), acorduri petroliere care intră în vigoare de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului."----------Pct. 3 al art. unic care introduce art. 61^1 la LEGEA nr. 238 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iunie 2004, a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 228 din 6 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 octombrie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul economiei,

  Maricel Popa,

  secretar de stat

  Ministrul delegat pentru energie,

  Răzvan-Eugen Nicolescu

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Resurse Minerale,

  Gheorghe Duţu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Gyorgy Attila,

  secretar de stat

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea
  Bucureşti, 28 iunie 2014.Nr. 50.--------