HOTĂRÂRE nr. 787 din 3 iulie 2003(*actualizată*)privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii(actualizată la data de 1 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor şi structurile acestuia a următoarelor activităţi: a) abrogată;-------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de art. I din HOTĂRÂREA nr. 757 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 septembrie 2015. b) organizarea cursurilor postuniversitare, înscrierea la doctorat, susţinerea tezei de doctorat, eliberări de documente;-------Lit. b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de art. III din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014. c) confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum şi aprovizionarea cu acestea în formă brută. (2) Activităţile se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-au înfiinţat.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea activităţilor prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii, constând din: a) venituri provenite din încasările obţinute din activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1); b) donaţii şi sponsorizări; c) alte venituri, în condiţiile legii. (2) Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital ale activităţilor se finanţează din veniturile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile prevăzute la art. 1 se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 4 (1) Execuţia de casa a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. (2) Raportarea execuţiei de casă a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 5În relaţiile contractuale activităţile finanţate integral din venituri proprii sunt reprezentate de persoanele autorizate ale instituţiei publice care organizează activităţile prevăzute la art. 1.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ────────────────

  Ministrul administraţiei

  şi internelor,

  Ioan Rus

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 787.-------