HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 ianuarie 2014 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică(actualizată la data de 25 august 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile pct. 3.1.5. din anexa nr. 17 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Comitetul Tehnic de Securitate Aeronautică, denumit în continuare CTSA, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, cu sediul la Ministerul Transporturilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti. (2) CTSA asigură autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, un cadru de consultare pentru identificarea şi analizarea tuturor aspectelor referitoare la securitatea aviaţiei civile şi de coordonare al operatorilor aeroportuari, transportatorilor aerieni şi entităţilor care aplică standarde de securitate a aviaţiei civile.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), CTSA se asigură că: a) Programul naţional de securitate aeronautică, Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice şi Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aeronautice, elaborate în condiţiile legii, sunt în conformitate cu standardele şi practicile internaţionale în domeniul securităţii aviaţiei civile; b) priorităţile privind aplicarea măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică, pregătirea specifică în domeniul securităţii aeronautice şi desfăşurarea activităţilor de control al calităţii sunt în concordanţă cu obiectivele privind protejarea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită care pun în pericol securitatea acesteia; c) operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni şi entităţile care aplică standarde de securitate a aviaţiei civile evaluează relevanţa şi eficienţa măsurilor şi procedurilor de securitate aplicate, prin analizarea modului de aplicare a programelor interne de control al calităţii relevat în rapoartele anuale privind îndeplinirea acestora; d) operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni şi entităţile care aplică standarde de securitate a aviaţiei civile, identifică şi implementează soluţii cu privire la evenimentele apărute în procesele de aplicare a măsurilor de securitate aeronautică, de pregătire specifică în domeniul securităţii aeronautice şi de desfăşurare a activităţilor de control al calităţii; e) la adoptarea concepţiei arhitecturale a aeroporturilor sunt implementate exigenţele în materia securităţii aeronautice; f) schimbul de informaţii cu organismele internaţionale şi ale Uniunii Europene cu competenţe în securitatea aviaţiei civile este corespunzător îndeplinit şi se face cu respectarea prevederilor legale privind documentele clasificate.  +  Articolul 3 (1) CTSA are următoarea componenţă: a) secretarul de stat coordonator al activităţii în domeniul aviaţiei civile din Ministerul Transporturilor, autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile - preşedinte;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 654 din 19 august 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015. b) directorul general al Autorităţii Aeronautice Civile Române - vicepreşedinte;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 654 din 19 august 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015. c) 2 reprezentanţi, având putere de decizie din partea Serviciului Român de Informaţii - membri; d) un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale - membru; e) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru; f) un reprezentant al structurii de aviaţie civilă din Ministerul Transporturilor - membru;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 654 din 19 august 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015. g) un reprezentant al Administraţiei Române de Servicii de Trafic Aerian - ROMATSA R.A. - membru; h) 5 reprezentanţi ai aeroporturilor din România, cu atribuţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, desemnaţi prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice - membri; i) 3 reprezentanţi ai transportatorilor aerieni - astfel cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 - membri; j) 2 reprezentanţi ai agenţilor abilitaţi - astfel cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) 300/2008 - membri; k) 2 reprezentanţi ai celorlalte entităţi care aplică standarde de securitate a aviaţiei civile, astfel cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) 300/2008 - membri. (2) Desemnarea membrilor din cadrul CTSA prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-e) se face prin actul administrativ al conducătorului unităţilor respective, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) În absenţa persoanelor prevăzute la alin. (1), acestea pot delega un alt reprezentat. (4) La şedinţele CTSA participă membrii de drept sau supleanţii acestora, desemnaţi prin actul administrativ al conducătorului unităţilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Secretariatul CTSA este asigurat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 654 din 19 august 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015. (2) Principalele atribuţii ale Secretariatului sunt următoarele: a) elaborează ordinea de zi a şedinţelor CTSA, pe care o prezintă spre aprobare preşedintelui CTSA; b) asigură convocarea, pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor CTSA; c) se îngrijeşte, cu ocazia fiecărei şedinţe, de întocmirea documentaţiilor şi a proceselor-verbale; d) gestionează arhiva CTSA; e) stabileşte şi menţine legătura cu toate autorităţile publice/unităţile implicate, în vederea atingerii obiectivelor CTSA.  +  Articolul 5 (1) CTSA se întruneşte în plen anual în şedinţă ordinară. (2) CTSA se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori se impune. (3) La întrunirile CTSA pot fi invitaţi experţi din diferite domenii de activitate, în funcţie de necesităţi. (4) CTSA se consideră legal întrunit în prezenţa majorităţii membrilor. (5) Şedinţele sunt conduse de către preşedintele CTSA, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. (6) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, CTSA adoptă avize consultative luate de majoritatea membrilor prezenţi, iar în caz de paritate de voturi, preşedintele va avea drept de veto.  +  Articolul 6Odată cu invitaţia de convocare se comunică, prin grija secretariatului, şi ordinea de zi a şedinţei, aprobată de preşedintele CTSA, în cazul şedinţelor ordinare, sau propusă de iniţiator/iniţiatori, în cazul şedinţelor extraordinare.  +  Articolul 7 (1) Procesul-verbal al şedinţei CTSA se redactează de secretariat şi se semnează de participanţi, care pot consemna opinii separate. (2) La cerere, procesul-verbal se înmânează, în copie certificată de secretariat, membrilor CTSA.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, CTSA va adopta regulamentul intern de funcţionare a acestuia, care va fi aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 799/1996 privind înfiinţarea Comitetului Naţional de Securitate Aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 septembrie 1996, şi punctul I. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Ramona-Nicole Mănescu

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Viceprim-ministru,

  Gabriel Oprea

  Ministrul apărării naţionale,

  Mircea Duşa

  Ministrul afacerilor interne,

  Radu Stroe
  Bucureşti, 7 ianuarie 2014.Nr. 6.--------