HOTĂRÂRE nr. 626 din 24 septembrie 1998 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER(actualizată la data de 4 septembrie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Feroviară Română, denumită în continuare AFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, este organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, în domeniul feroviar şi de transport cu metroul. (2) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, denumită în continuare ASFR, este organismul din cadrul AFER care îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii de siguranţă definite la art. 3 lit. g) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Organismul Notificat Feroviar Român, denumit în continuare ONFR, este organismul din cadrul AFER care îndeplineşte toate atribuţiile unui organism notificat definit la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale organismului desemnat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare. (4) Organismul de Licenţe Feroviare Român, denumit în continuare OLFR, este organismul din cadrul AFER care îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii responsabile cu acordarea licenţelor de transport feroviar din România, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (5) AFER asigură organismelor prevăzute la alin. (2)-(4) independenţa funcţională şi decizională, respectarea şi punerea în aplicare a deciziilor, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor când se aduce atingere intereselor statului sau ale entităţii. (6) AFER, precum şi organismele prevăzute la alin. (2)-(4) efectuează activităţi specifice date în competenţa lor prin acte normative. (7) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale AFER sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (8) Atribuţiile ASFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER. (9) Atribuţiile ONFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER. (10) Atribuţiile OLFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER. (11) AFER este finanţată din venituri proprii realizate din prestaţii de servicii specifice pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, expertize tehnice, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările în vigoare (12) Veniturile încasate de organismele independente prevăzute la alin. (2)-(4), conform prestaţiilor proprii, se evidenţiază la poziţii distincte în bugetul AFER şi se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale acestora.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015.  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul AFER, se constituie prin preluarea în administrare a activului şi a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", rezultate din bilanţul de închidere de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a doua autoturisme aflate în folosinţa Inspectoratului feroviar, precum şi prin preluarea, fără plata, din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, a şase vagoane şi a unei locomotive, utilizate la efectuarea de încercări specifice siguranţei circulaţiei în transportul feroviar, potrivit anexelor nr. 2 şi 3. (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi, respectiv, a patrimoniului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 şi, respectiv, nr. 3. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea AFER pe toată durata de existenta a acesteia, putând fi înstrăinate, în condiţiile legii. (5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice care decurg din prezenta hotărâre, parcul normat al AFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.----------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 3AFER preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" care decurg din activitatea curenta şi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, şi se substituie acesteia în litigiile în curs de judecata.  +  Articolul 4 (1) Conducerea AFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER. (3) Directorii organismelor independente prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) şi 3 persoane din rândul specialiştilor din învăţământul superior acreditat selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind garanţiile de independenţă şi imparţialitate sunt membri în Consiliul de conducere al AFER.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015.  +  Articolul 5 (1) Conducerea executivă a fiecăruia dintre organismele independente prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) este exercitată de un director selectat conform art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar. (2) Selectarea persoanei pentru funcţia de director se face în condiţiile legii şi cu respectarea următoarelor criterii: a) este cetăţean român; b) cunoaşte limba română; c) cunoaşte o limbă străină de circulaţie internaţională; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate şi psihologică corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale şi psihologice eliberate de unităţile sanitare abilitate; f) a absolvit studii superioare de lungă durată dovedite cu diplomă; g) are experienţă profesională de cel puţin 15 ani în sistemul feroviar (instituţie/organism/direcţie/servicii de specialitate, administrator de infrastructură feroviară sau operator de transport feroviar), din care cel puţin 4 ani vechime într-o funcţie de conducere; h) nu a fost sancţionat disciplinar pentru fapte ce ar fi creat prejudicii de imagine angajatorului; i) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, potrivit legii; j) nu se află într-o situaţie de incompatibilitate şi/sau conflict de interese, potrivit legii, respectiv este independent faţă de oricare dintre celelalte organisme independente prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) şi faţă de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant şi entitate achizitoare - pentru director ASFR sau faţă de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant de certificare şi entitate achizitoare - pentru director ONFR sau faţă de orice operatori de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară sau de operatori economici care efectuează astfel de servicii şi entitate achizitoare - pentru director OLFR. (3) Directorii celor 3 organisme sunt desemnaţi din rândul candidaţilor selectaţi în condiţiile legii şi în baza criteriilor prevăzute la alin. (2) de persoana juridică specializată în recrutarea resurselor umane, potrivit legislaţiei în vigoare. (4) Persoanele desemnate în urma selecţiei prevăzute la alin. (1) sunt numite în funcţie, în condiţiile legii, în termen de maximum 30 de zile de la data finalizării concursului/ examenului. (5) Durata mandatului directorului de organism este de 4 ani. Mandatul directorului de organism poate fi prelungit o singură dată. (6) Mandatul de director de organism încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariţiei unui conflict de interese sau în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. (7) Salarizarea directorului de organism se stabileşte în condiţiile legii.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015.  +  Articolul 6Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 7 (1) Personalul preluat de la Regia Autonomă "Registrul Feroviar Român - REFER" şi de la Inspectoratul feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor se consideră transferat la AFER. (2) Personalul prevăzut la alin. (1), care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a beneficiat de facilităţi la călătoria pe calea ferată, beneficiază în continuare de acestea, în aceleaşi condiţii în care a beneficiat ca salariat al Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" sau al Inspectoratului feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor. (3) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la AFER, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (4) Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la direcţia generală de muncă şi protecţie socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 8 (1) AFER întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de consiliul de conducere al AFER şi se aproba de Ministerul Transporturilor. (3) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al AFER rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (4) AFER poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. (5) AFER propune modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, în lei şi în valuta, rambursabile din veniturile extrabugetare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 9Pentru respectarea cerinţelor privind securitatea transportului feroviar şi cu metroul, în activităţile de construire, reparare, întreţinere şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare se vor utiliza numai produse, servicii, precum şi personal pentru care AFER a eliberat, după caz, certificate, atestate, autorizaţii şi/sau licenţe, dacă prin reglementări interne sau internaţionale nu se prevede altfel.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor de control şi inspecţie de stat, personalul de specialitate al ASFR are drept de acces şi control pe toate mijloacele de transport feroviar şi pe metrou, inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, în unităţile operatorilor de transport feroviar, în unităţile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, linii ferate industriale ori material rulant, precum şi în unităţile operatorilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru calea ferată şi metrou, pe baza legitimaţiei speciale emise şi în condiţiile stabilite prin decizie a directorului ASFR.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015.  +  Articolul 11Pentru organizarea şi desfăşurarea în teritoriu a activităţilor de inspecţie, control şi registru, Societatea Naţională a Căilor Ferate Române va asigura AFER, pe baza de convenţie, spaţii pentru birouri, în limita a 60-80 mp, la fiecare sediu actual al regionalelor de cale ferată din structura S.N.C.F.R., şi în limita a 160-180 mp, în clădirea Palatului C.F.R.  +  Articolul 12Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează: a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimina sintagma "Inspectoratul feroviar"; b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevăzută în anexa nr. 1 se elimina "Inspectoratul feroviar"; c) poziţia nr. 45 din anexa nr. 2 se abrogă; d) anexa nr. 2 se completează la "Unităţi subordonate Ministerului Transporturilor" cu o noua poziţie care va avea următorul cuprins:"35^1 . Autoritatea Feroviara Extrabugetară Bucureşti" Română - AFER e) poziţia A3 "Inspectoratul feroviar" din anexa nr. 3 se abroga, cu modificarea corespunzătoare a totalului, de la 13 la 10.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile referitoare la înfiinţarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" din Hotărârea Guvernului nr. 162/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" şi a Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi -INCERTRANS" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1993, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian Băsescup. Ministrul finanţelor,Dan Radu Ruşanu,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1REGULAMENT 24/09/1998  +  Anexa 2LISTAcuprinzând datele de identificare şi valoarea de inventar a autoturismelor din dotarea Ministerului Transporturilor care se preiau în administrare de către Autoritatea Feroviara Română - AFER ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Marca şi Tip-serie Numărul de identificare Valoarea de crt. tipul motor a caroseriei inventar (lei) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. DACIA 1310 TLX 102-15 UU1R11711 220.000                     036868 M2390833 2. DACIA 1310 L 102-14 UU1R11711 6.134.619                     100575 R2501000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            TOTAL VALOARE: 6.354.619 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3BUNURILEce urmează a fi transferate de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române la Autoritatea Feroviară Română - AFER ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Nr. de Valoarea de Valoarea rămasă crt. bunului identificare inventar (lei) neamortizată ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Locomotiva LDH 1250 81-0283-2 196.357.221 62.903.442 2. Vagon-laborator 61.53.99.80.001-5 182.079.832 138.715.736 3. Vagon-laborator 61.53.99.92.001-1 148.249.497 105.573.501 4. Vagon-laborator 80.53.97.10.500-0 1.110.144 - 5. Vagon-laborator 80.53.97.30.200-3 31.845.067 20.174.362 6. Vagon-laborator 80.53.97.30.500-6 20.575.166 8.522.575 7. Vagon Eacs 31.53.5476.593-7 13.223.566 9.917.753 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 TOTAL: 593.440.483 345.807.369 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------