DECIZIE nr. 170 din 14 iulie 2015 (*actualizată*)privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T.(actualizată până la data de 5 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • ----------În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) Grupul de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare G.L.I.T., îşi desfăşoară activitatea în coordonarea secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat să coordoneze domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din DECIZIA nr. 372 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, G.L.I.T. are următoarele obiective principale: a) finalizarea, în termen de 3 luni, a unei evidenţe clare a inventarului de echipamente şi aplicaţii IT din administraţia publică centrală; b) elaborarea şi prezentarea spre aprobare, în termen de 5 luni, a unui plan naţional pe termen lung (2015-2018) de reducere şi eficientizare a cheltuielilor de suport IT; c) elaborarea şi prezentarea spre aprobare secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat să coordoneze domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice a unor propuneri de soluţii privind alocarea şi securizarea bugetelor IT;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din DECIZIA nr. 372 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016. d) elaborarea şi prezentarea spre aprobare secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat să coordoneze domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice a propunerilor de măsuri urgente privind stimularea investiţiilor în zone critice IT, prin alocări şi realocări bugetare;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din DECIZIA nr. 372 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016. e) identificarea şi propunerea unor soluţii informatice alternative, cu accent pe folosirea de soluţii de tip open source; f) sprijinirea şi coordonarea eforturilor de implementare a Strategiei privind Agenda Digitală pentru România 2020.  +  Articolul 2 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din DECIZIA nr. 372 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016. (2) Din componenţa G.L.I.T. fac parte şefii structurilor de tehnologia informaţiei din cadrul fiecărui minister sau, în cazul în care nu există o astfel de structură, specialiştii IT responsabili de administrarea sistemelor informatice. (3) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, conducătorii instituţiilor publice desemnează, prin ordin, reprezentanţii acestora în cadrul G.L.I.T.  +  Articolul 3 (1) G.L.I.T. se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare. (2) G.L.I.T. întocmeşte rapoarte şi face propuneri pe care le înaintează periodic spre aprobare secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat să coordoneze domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice, pentru a fi transmise Guvernului.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din DECIZIA nr. 372 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016. (3) Convocarea în şedinţe ordinare şi extraordinare se face prin grija Cancelariei Primului-Ministru, care asigură secretariatul tehnic al G.L.I.T.  +  Articolul 4 (1) La şedinţele G.L.I.T. pot participa şi reprezentanţi ai altor entităţi publice, desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei/autorităţii publice. (2) În cadrul primei reuniuni, G.L.I.T. aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru
  Bucureşti, 14 iulie 2015.Nr. 170.-----